От Преображение към ВЪЗкресение

(Преображението предвещава/предхожда ВЪЗкресението, в Преображението Господ не беше Сам и във Възкресението не Е Сам и няма да Е Сам)

Резултат с изображение за преображение

(Мат.17:1-9)
И след шест дни взе Исус Петра, и Якова и Иоана брата му, и възведе ги на гора висока насаме,
2 И преобрази се пред тех; и светна лицето му като слънце, а дрехите му станаха бели като светлината.
3 И, ето, явиха им се Моисей и Илия че се разговаряха с него.
4 И отговори Петър и рече Исусу: Господи, добро е да сме тука; ако щеш, нека направим тука три шатри, за тебе една, за Мойсея една, и една за Илия.
5 И когато той още говореше, ето, облак светъл ги засени; и ето глас из облака, който казваше: Този е Син мой възлюблений, в когото благоволих; слушайте него.
6 И щом чуха учениците, паднаха на лицата си, и уплашиха се твърде.
7 И като пристъпи при тех Исус, побута ги, и рече: Станете и не бойте се.
8 И те дигнаха очите си и не видеха никого освен Исуса самичък.
9 И когато слезваха от гората, поръча им Исус и рече: Не казвайте никому това видение, докле Синът человечески не възкръсне от мъртвите.

 

(Марк 9:2-10), (виж и Лука 9:28-36)

2 И след шест дни взема Исус Петра и Якова и Иоана, и възвожда ги на гора висока на страна сами, и преобрази се пред тех.
3 И дрехите му станаха лъскави, твърде бели като снег, каквито белилник на земята не може да убели.
4 И яви им се Илия с Моисея; и разговаряха се с Исуса.
5 И отговори Петър и казва на Исуса: Рави, добро е да сме тука; и да направим три шатри, за тебе една, и за Моисея една, и за Илия една:
6 защото не знаеше що да рече; понеже беха уплашени.
7 И облак ги засени; и глас дойде из облака който казваше: Този е Син мой възлюблений: слушайте него.
8 И внезапно като се обзърнаха, не видеха вече никого със себе си, освен Исуса самичък.
9 И когато слезваха от гората, заръча им да не кажат никому това що видеха, освен кога Син человечески възкръсне от мъртвите.
10 И задържаха словото в себе си, като разискваха помежду си що е това да възкръсне от мъртвите.

Коментари

comments