Упражнения

УПРАЖНЕНИЯ

 

 

  1. Упражнение:

  Сутрин ще изпеете гамата по три пъти. Туй упражнение ще правите две седмици наред всеки ден, сутрин и вечер, преди да си лягате.

  Наблюдението, което трябва да правите е при взимането на гамата.

  Влиянието на музиката – 22 юни 1922 г.

   

  1. Упражнение:

  Учителя пее. Всички пеят песента с а – о – у; при следните движения:¶а – ръцете на гърдите,

  у – ръцете на ушите,

  о – ръцете на очите при веждите,

  а – ръцете на гърдите,

  у – ръцете на ушите,

  о – ръцете на очите.

  Музика, работа и пост – 21 август 1922 г.

   

  1. Упражнение:

  Ще имаме окултното упражнение с буквата А.

  Упражнението се изпява със следните движения: дясната ръка – простряна под наклон, после се завърта напред, като образува кръг над главата. Сега поемете въздух и тогава ще пеем. Двете ръце прострени напред, после поставени горе над главата, с допрени пръсти. Двете ръце настрани, после над главата и обливане. Туй е един метод за възпитание на децата в бъдещата Школа. Когато се учи музика, учителите ще възпитават децата по този метод вай-малко половин час. Някои от учителите могат да употребят този метод с учениците си. Като влезеш при децата, не започвай изведнъж да ги учиш, но около 10 – 15 минути направи едно упражнение, за да се хармонира съзнанието им под влиянието на музиката. (§71)

  Работа за новия живот – 22 август 1922 г.

   

  1. Упражнение: Сега може да имате упражнениетоси-му-ту-си, може да вземете тия 4 слога(срички) и да се упражнявате върху тях. Запомнихте ли ги? Тоновете са: сол, си, ре, сол си-му-ту-си. Ако пеете с обикновените тонове сол, си, ре, сол, те нямат окултно значение, а със звуковете си-му-ту-си има друго значение.

   [...] Извадете часовника си и вземете да повтаряте упражнението си-му-ту-си (Учителят пее съвсем тихо) и вижте след колко минути ще се измени настроението ви. Някой път трябва да се измени настроението ви, а понякога – не трябва. (§81)

  Окултна музика – 22 октомври 1922 г.

   

  1. 5. Упражнение: Сутрин, като станете, ще изпеете изведнъж ха, ха, ха с повишение и после ха, ха, ха с понижение, колкото пъти можете да го вземете с гласа си. С усилване на тона може да се вземе десет пъти. Туй упражнение е същевременно и за дишането, но тихо го пейте,защото ако пеете много силно, ще развалите гласа си.(§89)

  Окултна музика – 3 декември 1922 г.

   

  1. Упражнение: МИР(виж §111, §113)

  Школата и развитието на ученика – 26 декември 1923 г.

   

  1. Упражнение: Ще ви дам едно упражнение. Ще го правите цяла седмица, сутрин и вечер по 10 пъти. Ще наблюдавате какви резултати ще се произведат в ръката ви или в целия организъм.

  Ръката се разделя на три части: I – от рамото до лакътя; II – от лакътя до китката; и III – от китката до върха на пръстите. С лявата ръка теглим паса (движение) върху дясната от началото рамото; докато минаваме първата част, пеем У-у... , през втората: А-а..., третата – И-и..., и то в акорда (фиг. 24.1).

  У (I част) – упражнение на волята – физическият свят.

  А (II част) – упражнение на сърцето, чувствата – Духовният свят.

  И-и (III част) – упражнение на ума – Божествения свят.

  Ще спазите тоновете.(Бел. съст. – тоновете са: си, ми, си)

   

  Реализиране на желанията / Щастието – 13 март 1927 г.

   

  1. Упражнение: Ръцете се поставят на гърдите, с допрени пръсти (с дланите навътре), като пеете тона до(долно); разтваряне ръцете настрани– пеете тона ре; ръцете горе, със събрани пръсти при върха – пеете тона ми; ръцете напред – фа; ръцете долу – сол; ръцете нагоре – ла; ръцете – настрани – си; ръцете горе, с допрени върхове на пръстите – до (горно).

  Общи упътвания – 18 май 1927 г.

   

  1. 9.Упражнение: Една седмица ще се упражнявате да пеете по нов начин, за себе си, като предварително се нагласите(хармонизирате) с Природата. Ще пеете по три песни на ден: сутрин – песента В начало бе Словото, на обед – Бог е Любов и вечер – Духът Божи. След това ще накараме някой да пее, без да се произнасяме как е пял. Той ще пее на глас, а всички ще пеем тихо, вътрешно, за да му пригласяме.

  Музикални прояви – 20 май 1931г., Общ окултен клас, София

   

  1. 10. Упражнение: В продължение на 10 дни правете следното упражнение: като станете от сън, сложете лявата си ръка на лявата страна на челото, където е музикалният център, а дясната ръка – на десния музикален център и започнете да мислите за музиката. Благодарете, че музиката е вложена във вас и можете да пеете.

  Свобода на съзнанието – 10 юни 1931г., Общ окултен клас, София

   

  1. Упражнение: Вие понякогаискате да пеете. Аз, ако бях професор по пеене, най-първо ще ви каже да пеете така: лявата ръка отзад на кръста с горната част, допряна до гърба;дясната ръка на слънчевия възел с долната част на ръката към тялото; после се сменят ръцете. Тъй ще пеете в стаята. Ще си туриш ръката и ще пееш: ре, сол. (Учителят ги пее. Пее: „Животът е благо“). Аз ценя това Божие благо.

  Организиран и неорганизиран живот – 27 януари 1939 г., Младежки окултен клас, София

   

  1. 12. Трябва да знаете как да пеете на ухото. Когато пееш,можеш музикално да погладиш и ухото си. Откъде ще започнеш? Как ще гладиш ухото си? (Учителят изпява гаматас пръстите на лявата ръка, поставени на ушния ръб на лявото ухо) Започва се от горния край на ушния ръб и се върви надолу, като се стигне до долния ръб на ухото и после се извива нагоре до средната вътрешна издатина, там е горно до. (фиг. 2)

  Нагоре и напред – 21 юни 1939 г., Общ окултен клас, София

   

  Фиг. 2

   

   

  1. Упражнение: Гамата трябва да пеем с движения. (Учителят кляка и като става пее дос издигане ръцете нагоре. Левият крак напред и ръцете успоредно напред – пее ре. Ръцете настрани и десният крак напред – пее ми. Левият крак напред и ръцете пред гърдите една срещу друга – пее фа. Десният крак напред, отваряне ръцете настрани – пее сол. Ръцете с допрени пръсти горе, левият крак напред – пее ла. Ръцете горе но малко отворени, не успоредно – пее си. Ръцете долу и десният крак напред – пее до. Изпяхме гамата в движения.)Някой път като не сте разположени, направете едно упражнение. Дето ще се караш с някого, направи туй движение – ще си помогнеш. Дето ще извършиш друга глупост, извърши тази глупост. Ти мислиш, че е глупаво да правиш тия движения. Тази глупост е за предпочитане пред всички други глупости, това е най-малката глупост. По-малка глупост от тази работа няма. (Учителят направи пак упражнението.) Понякога, ако кипнете, направете упражнението. Аз ви казах това упражнение, за да се лекувате, когато не ти върви нещо, пишеш – не върви, правиш нещо – не върви, готов си да кипнеш – направи упражнението. Веднага ще се смени състоянието ти, като пеете тия тонове с движения. Както и да вземеш основия тон, не важи, само да има отношение между тоновете. Отношенията на трептенията да бъдат правилни. [...] Като правите упражнението, да има динамика, да не бъдат ръцете отпуснати. При фа, ръцете правят хубави полукръгове. (Фиг. 3). Вземаш нещо, на свят да го вземеш. Колкото се може повече пространство да обгърнете. Да привлечете Слънцето при себе си.

   

  Динамични движения – 6 март 1942 г., Младежки окултен клас, София

   

   

  1. Упражнение: Всеки, който иска да даде обем и простор на душата си, трябва да прави упражнения с буквата А.Звукът Ае отворен, гласен. (§43)

  Беседа за учителите и майките като възпитатели – 19 август 1920 г.

   

   

   

  Пословица: „Говоренето е сребро, а мълчанието – злато”.

  Това не значи, че човек постоянно трябва да мълчи, но намясто да мълчи, намясто да говори.

  Общи упътвания – 18 май 1927 г.

   

   

   

  Певчески Метод за изглаждане на семейни противоречия:

  Щом в дома на някое семейство възникне известно противоречие, мъжът трябва да пее с гласния звук и-и-и; жената – със звука а-а-а, а детето – със звука у-у-у. Запеят ли и тримата в един глас, всякакво противоречие от този дом ще изчезне. Чрез звука и мъжът ще поддържа нормалното състояние на ума си; чрез звука а жената ще поддържа нормалното състояние на дихателната система, или на сърцето си, а чрез звука у детето ще поддържа нормалното състояние на своята воля. [...] Например буквата и е свързана с ума; буквата а – със сърцето, а буквата е – с волята. Ако си служите с тия три звука при пеенето, вие ще можете да се лекувате с тях. Служете си с буквата и, но не я поставяйте в междуметието их.

   Няма тайно – 13 март 1927 г.

   

  Певчески Метод срещу неразположения:

  Когато имате голямо неразположение и дойде някой при вас, изпейте звука и-и-и, а след това изговорете думата Истина.

  Няма тайно – 13 март 1927 г.

   

   

  Жлъчката се лекува с тона ла. (§231)

  Една стъпка – 13 април 1927 г.

   

  Ако има някаква повреда в дихателната система, човек ще пее или свири повече такива песни, в които често се повтаря тонът до. (§231)

  Една стъпка – 13 април 1927 г.