Предговор

Чуй, Слушателю!
Внимавай, Читателю!
Приложи, Приятелю!
Дерзай, Братко!
Люби и Истинен Бъди, Ученико!

Идеята за такъв сборник възникна спонтанно – духовно спонтанно, след публикуването на една статия с няколко извадки по повод посрещането на Слънцето. След по-обширно изследване на Словото относно Слънцето, а и посрещането му, се оказа, че има много мисли, указания и формули, дадени от Учителя, които всъщност изграждат един Свещен метод, една Нова Божествена наука. Колкото повече изследвах, разбирах, че една статия е крайно недостатъчна.

Цялостното Слово изобилства от този Метод - посрещане на Слънцето и отношението към по - великото, което стои зад него, но това знание е разпределено в многото беседи, дадено по различно време - като пъзел, който ученикът трябва да нареди и да представи за себе си и света.

Самият Учител казва:  "Изгревът на Слънцето, то е метод." – из "Основният тон", 17.01.1936 г., Младежки окултен клас.
"Използувайте сутринните лъчи на Слънцето. За лекуване има особена Божествена наука, но тя е само за посветените. За нея по-нататък ще се говори." - из Писмо от Учителя до Елена Казанлъклиева, София, 4.06.1923 г.

След като този закодиран пъзел се нареждаше постепенно, се получи уникалната картина на една нова Божествена наука - науката за Слънцето - не само физическото, но и Духовното, и Божественото Слънце и претворяващото му въздействие върху ученика и човека, като разумно същество.

Сборникът обхваща цялостното налично Слово, достигнало до нас (беседи, лекции - общо 3878, и писмата до учениците - 692 на брой) и да подреди извадките хронологически (по дати, месеци и години), което го прави уникален и обемист. Главното предназначение е да осветли всеки от нас в стойността на Метода - Слънце и най-вече да вдъхнови и подтикне към приложение. Така всички, които посрещат и изпращат Слънцето "от време на време", биха могли да подохдят към това по-сериозно и осмислено, като към уникален Свещен метод.

В началото на сборника са представени заглавията на цели беседи от Учителя по тази тематика, след това са дадените Формули, правила, упражнения, опити, следват цитати от беседите, а накрая са представени няколко цитата от писма до учениците.
Част от извадките може да изглеждат трудно разбираеми, но всяко изречение от Учителя, извадено от конкретната беседа, особено Законите и Принципите, заживява свой собствен живот и си сътворява Свещен контекст, в който Истината всеприсъства и създава нов и уникален смисъл. Това е само част от по- дълбокото въздействие на Божието Слово.
Настоящият труд цели да бъде един нов прочит и поглед към Словото, дадено от Учителя - прочит като към наука целокупна и напълно нова. Погледът не е частичен и фрагментарен, а дава цялостен изглед от високо към една съвършено нарисувана и величествена картина на духовност.

Част от цитираните извадки са по-пространни и обширни и като че ли са леко встрани от конкретната тема, но те по-скоро представляват едно необходимо разширение и допълнение към идеята на настоящия сборник.
Често под цитатите, където са посочени заглавията на беседите, източник на самия цитат, имената на заглавията са дадени в два варианта, разделени с наклонена черта ( / ). Те взаимно се допълват, а тази разлика се получава от различните издателства (две издателства основно). Самият цитат е най-често от едното издателство, но за по-голяма прецизност са посочени и два варианта на заглавие.

Някои читатели могат да останат с впечатление, че има много цитати с някаква форма на тавтология или преповтаряне. По-скоро т.нар. “повторение“ в беседите на Учителя е с цел подчертаване и акцентиране на даден принцип, закон или метод, който трябва да се осмисли и приложи.

Духовно осмисляне и успех на настоящата работа ще е, ако дори един човек - една душа, се вдъхнови и приложи Метода - Слънце по Учителя, след прочитането на този сборник. А ако този труд стане извор на вдъхновение за 30, 60, 100 или повече души, това ще е повод за огромна радост и удовлетворение.

Това не е просто книга за четене, а едно Живо Светло Същество, което чака да ни научи и просвети чрез приложението на написаното.
Към пълното издание на сборника, реших да предложа на читателите и едно издание в умален и синтезиран вид. Всички извадени цитати ще съставляват сборника   "Виделината на Слънцето" том I - Големия брат - пълно издание, а отделно ще се появи и една малка книжка, като съдържание по-концентрирана, а и малка като физически размер (т.е. извадка от самия сборник). Тя ще се нарича сборниче - "Виделината на Слънцето"- специално издание на том I -  и ще съдържа извлечения от сборника с практическата насоченост на Метода, и някои по - кратки и вдъхновяващи като съдържание цитати. Когато сме на път, сред природата, в планината вземаме  специално издание на том I  - основните неща от Метода - малката книжка, която е и лека, а когато сме си вкъщи и искаме по - обстойно запознаване, четем и прилагаме от "Виделината на Слънцето"- пълното издание(засега не е издадено на книга), което съдържание е в настоящия сайт.

 

"За НЕГО Вас аз"

Първо за "НЕГО" - Бог, само главни букви, после моите ближни - "Вас"- главна буква, и чак тогава за мен - "аз"- малка буква.

Да послужи, послужа, послужим ! 

ДА СЕ ОТБЛАГОДАРИМ НА УЧИТЕЛЯ С ЛЮБОВ КЪМ БОГА !

 

 

 

Интернет източник : http://petardanov.com/

(съставител) e-mail : [email protected]

https://www.facebook.com/groups/568506299966890/

 

 

 Идея за разпространение на томовете „Свещени Методи”

 

към том I  Виделината на Слънцет๏

както и Специалното издание на том I

( идеята е приложима и към цялостното Слово на

Учителя Беинса Дуно, а и всяка духовна литература  )

 2015г. 

Възникна постепенно, като придоби следния вид:

☼ Първата и най-чистата идея е този сборник да се разпространява напълно безплатно, онлайн(свободно в интернет и по имейл), която идея си остава и се запазва, но се усъвършенства и в следния вид:

☼ Да се разпространява и в някаква печатна форма като книга. Част от читателите биха предпочели да разгръщат страниците на книга, отколкото да се взират часове в компютърен монитор, за това си има много причини, както здравословни, така и въпрос на лични предпочитания. Написаното на книга остава.

☼ Основното и най-интересно е това, че няма да се начислява търговска надценка от страна на разпространителя с цел печалба, а ще се изчисли само основната цена на материалите плюс странични разходи. След като е изчислена консумативната стойност на книгата, то купувача сам избира дали иска да плати някаква сума в повече като дарение.

Пример: ако цената за всички разходи по издаване на книгата е 5(лв.) тя се пуска на тази цена и може да се закупи на 5(лв.) като минимална цена, а в отделна графа се посочва и цени с обяснената по-горе дарителска надценка.

Един цитат от беседа - "Божественият закон гласи: „Даром сте взели, даром давайте!" С други думи: Всичко, каквото ви е дадено, ще дадете. Който не е готов да пожертвува всичко за Божественото, той нищо не може да постигне. Докато земеделецът не пожертвува житото си и не го посее на нивата, нищо няма да получи. Щом го посее, ще получи плод: от едно 30, от друго 60, от трето—100. После казах на този богат българин, за да не се съмняваш в Божествения закон, който работи със сигурност сто на сто, т. е., без никакво изключение" - С человечески езици 1 септември 1935 г., СБ-РБ

☼ Всеки преценява дали да плати някаква надценка над минималната посочена цена(според вътрешния си усет, а и финансови възможности), като дарение, така той сам оценява ценността на сборника като съдържание и значимост.

☼ Съставителя на този сборник, както и приятелите подпомагащи този вид дейност - разпространение на Словото, се разграничават от всякаква форма на търговия! (това е основният акцент на идеята - ние не търгуваме)

☼ Читател без доходи, ще може да си изтегли вариант за компютър - напълно безплатно или да чете от настоящия сайт, другите с ниски, средни(нормални) или високи доходи, могат да си закупят с  надценка посочена от тях.

☼ Накратко, това е закупуване на книга при цена посочена от вас читателите по вътрешен усет. (като има минимална цена за консумативите)

Чист и уникален вид за разпространение на Словото.

☼ Тук искам да спомена, че част от идеята за разпространение на Словото е да се разпечатва и издава с ръкописния шрифт на самия Учител, както и в стария български правопис.(технически няма да е лесно и по-скоро е пожелание, отколкото обещание)

Идеята за разпространението на томовете "Свещени Методи", може да търпи малки промени*, развитие* и усъвършенстване с времето и в зависимост от някои фактори. Вярвам, че подобно разпространение на духовна литература ще намери много съмишленици.

Калин Х. Кирилов

* 18.04.2016г. - Ако томовете Свещени Методи, се разпространяват в книжарници,  то се налага друго ценообразуване над отпечатната стойност(картия, мастило и т.н.), което е наложено както от Законите в страната, така и от принципите на книжния пазар,а и от спецификациите на съответното издателство(засега такова няма).

Така или иначе Словото на Свещени Методи ще бъде безплатно разпространявано в Интернет.

 

 

 

 

 

Съкращения:

 

НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 )
СБ - Съборни беседи (1906-1944) 
ООК - Общ Окултен клас (1922-1944) 
МОК - Младежки окултен клас (Специален клас) (1922-1944)
ИБ - Извънредни беседи (1897-1944) 
КД - Клас на Добродетелите(1920-1926)
МС - Младежки събори (Съборни) (1923-1930) 
РБ - Рилски беседи (Съборни) (1929-1944) 
УС - Утрини Слова (1930-1944)
БС - Беседи пред сестрите(Четвъртачни беседи) (1917-1932)
ПС - Последното Слово (1943-1944) 

 

 

 

Коментари