Правила

Правила

 

 

Първото правило: човек трябва да пее!

Синове на Възкресението – 29 януари 1928 г., Неделни беседи, София

 

Правило 1: Като станеш сутрин, пей с чувство; ако мислиш нещо, мисълта ти да има съдържание; ако кажеш нещо, да има смисъл в думите ти.

Излязоха и завтекоха се – 8 януари 1920 г.

 

Правило 2: Друго правило против дразненето, което имате. Ще употребявате пеенето, за да се тонирате, по следния начин: щом се раздразните, ще изпеете до, ми, сол, до. Ще ги изпеете десет пъти. Те са основните тонове.

 [...] До, ми, сол, до – ще свърши работата.

Методи за укрепване на волята / Сила на волята – 8 март 1922 г.

 

Правило 3: На първо време всяка сутрин най-даровитите от вас ще отделяте за музика 1 час; …ще отделят за музика 1 час, сутрин или вечер; може сутрин да вземат половин час и вечер половин час, дори цял час. Онези – средните, ще се занимават половин час, а другите – 15 минути.

Ще се упражнявате най-малко 15 минути да пеете.

Влияние на музиката, пеенето и движенията – 15 октомври 1922

 

Правило 4: По Любов ще пееш, ще се наслаждаваш и в тази музика ще има творчество.

Влиянието на електричеството – 29 октомври 1922 г.

 

Правило 5: Ако имате разположение и можете по Любов да пеете – пейте; ако нямате разположение и не можете да пеете по Любов – не пейте!

Влиянието на електричеството – 29 октомври 1922 г.

 

Правило 6: Едно от правилата на окултната музика: когато направите една погрешка, не се смущавайте!

Направим една погрешка, ще кажем в ума си: „Ще я поправим”. Направим втора: „Ще я поправим”. „Ще я поправим, ще я поправим”, докато най-после се научим да пеем. Тъй е!

Музиката – средство за концентриране – 17 декември 1922 г.

 

Правило 7: То е за ангелите: певецът трябва да бъде девствен!

 [...] Важно правило за музиканта: онзи, който иска да пее, непременно трябва да бъде девствен – чист. (§101)

Смисълът на противоречието – 19 март 1923 г.

 

Правило 8: За своята любов не говорете никога нищо! 

Когато човек говори за Любовта си, той се поставя на неправилна основа.

Родените – 2 ноември 1924 г.

 

Правило 9: Не всичко, което се говори, трябва да разбирате. Щом не разбирате нещо, това показва, че то не е за вас.

Неразбраното – 10 декември 1924 г.

 

Правило 10: Щом говорите с някого, трябва да спазвате известно разстояние между него и вас и никога да не нарушавате това правило.

Двата полюса – 6 октомври 1926 г.

 

Правило 11 (с Формула): Сега ще ви дам следното алхимическо правило:

Десет дни наред повтаряйте в себе си стиха: Ако говоря с человечески и ангелски езици, а Любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка”. (I Коринтяни 13:1)

Ако говоря 24 октомври 1926 г.

 

Правило 12: За да не се обезсърчавате, когато пеете, пазете следното правило: Никога не се стремете да предадете съвършено чист тон. (§267)

Вероятности и възможности – 30 ноември 1927 г., Общ окултен клас, София

 

Правило 13: Ще ви дам едно правило за живота, което трябва всякога да спазвате. То е следното: не говорете много! (§514)

Правила за живота – 2 октомври 1932 г., Утринно слово, София

 

Правило 14: Като пееш, да знаеш за кого пееш! Следователно може да стане добър певец само онзи, който знае за кого пее. (§541)

Божествен импулс – 5 февруари 1933 г., Утринно слово, София

 

Правило 15: Никога не говорете неща неверни, истинността на които не сте проверили. (§547)

Принципи, закони, сили и форми – 8 март 1933 г., Общ окултен клас, София

 

 

Правило 16: Всяко музикално упражнение да съвпада с ударението на думите. Понякога ударението на думите не съвпада с мисълта. Където няма съвпадение, там отсъства всякаква музикалност.

Общи и частни положения – 17 март 1933 г., Младежки окултен клас, София

 

 

Правило 17: Не говори, докато не си обмислил това, което ще кажеш. Не говори, докато не си почувствал това, което ще кажеш.

Ако говориш, преди да си мислил и чувствал, ще приличаш на пукната стомна. (§558)

Живите линии – 10 май 1933 г., Общ окултен клас, София

 

Правило 18: Казвам: когато някой ви обиди, не се оплаквайте на другите, не разнасяйте калта вън от вас. Обидата е кал, която всеки сам трябва да изчисти. Някой ти ударил две плесници – не говори на никого за това.

Обикновена и необикновена мисъл – 28 юли 1933 г., Младежки окултен клас, София

 

Правило 19: Когато отидеш да говориш при един човек, сложи дясната си ръка върху сърцето. Щом се измени пулсът ти, нищо не му говорѝ. Щом не се изменя пулсът на сърцето  говорѝ. Някой казва: „Като видях този човек, разтупа ми се сърцето“. Като ви се разтупа сърцето, вие знаете какво трябва да правите.

 [...] Но някой път ще туриш ръката си върху сърцето си и ще се молиш. И щом се разтупка сърцето ти много, престани да се молиш. Господ ти казва: „Чух те!”. 

Законът на молитвата – 10 декември 1933 г., Утринно слово, София

 

Правило 20: Вслушвайте се в какъвто и да е шум – има ли нещо музикално. При всяко едно движение, при всеки един звук  вслушвайте се! През празното (свободнo) време вие може да си създадете един хубав навик. Аз обръщам вниманието ви на този музикален свят. (§638)

Естествено разположение – 21 декември 1934 г., Младежки окултен клас, София

 

Правило 21: Всяка песен, която обичате, може да я пеете добре.

Организиране – 27 март 1936 г., Младежки окултен клас, София

 

Правило 22: Пази следните правила: Зимно време не пий студена вода! Не пей в студена стая! Когато не си разположен, не пей; не пей и пред хора, които не обичат музика. Ако искаш да пееш, пей тихо, само за себе си. В това се крие благото на човека.

Най-голямото изкуство – 3 декември, 1943 г., Младежки окултен клас, София

 

 

 

 

 

Правило с Формула: Сега ще ви дам едно правило, което ще ви помага при всички трудности и мъчнотии в живота. Нападне ли ви някаква неприятна мисъл или чувство, попейте им или им посвирете и наблюдавайте какъв резултат ще имате. Всяка неприятна мисъл, която достига до вашия ум, не е нищо друго, освен една странстваща душа, която е грешила на Земята, та не е могла да завърши развитието си и сега не може да си намери място. Изпейте ѝ една песен и кажете: „Не бой се, и твоята работа ще се уреди!”.

Новата земя – 13 февруари 1927 г.