Азбучен списѫкъ на Принципи, Окултни Методи-Добродетели, Духовни Практики, Състояния, Качества 

 (по Учителя Беинса Дуно) 

Кликнете (най-вече приложете), на който Добродетел или Метод искате, за да ви отведе в един

НОВ СВЯТ от СЛОВО

 1. Алтруизъм
 2. Аскетизъм (уединение, отшелничество, вглѫбяване, вдълбочаване в себе си)
 3. Бдителност
 4. Безкористност (безсребрие – без пари)
 5. Безсмъртие (Възкресение, Веченъ Живот)
 6. Безстрашие (смелост)
 7. Безпристрастност
 8. Благоговение (съзерцание, медитация)
 9. Благовестие (блага вест)
 10. Благоволение
 11. Благодарност (удовлетвореност)
 12. Благодеяние 
 13. Благозвучие (хармония)
 14. Благородство (снизходителностьвеликодушие)
 15. Благополучие (изобилиебогатеене – духовно и материално)
 16. Благост (благоразумностблагосклонностблагочестивостблагоразположение,благопристойностблагоприличие)
 17. Блаженство
 18. Боголюбие (основна Заповѣд и Методъ(томъ Αлфа и Ωмега)
 19. Бодрост (ведрость, свежест)
 20. Братство (приятелство, другарство)
 21. Будност (внимание)
 22. Вдъхновение (поривидейноствъодушевление)
 23. Вегетарианство (растителна храна, веганство, плодоядство„слънцехранене”)
 24. Вежливост (любезностприветливостьтактичност)
 25. Великодушие (снизхождениемилост)
 26. Взискателност 
 27. Влияние (въздействие)
 28. Внимателност (тактичностьвнимание)
 29. Внушение (самовнушениеутвърждение, мисловни упражнения:(1)(2), (3))
 30. Воля (волѣвостьпроява на воля и характер)
 31. Вселяване 
 32. Възвишеност
 33. Въздържание (умереностьцеломъдриепестеливост)
 34. Въздействие (влияние)
 35. Възкресение {безсмъртие, Вечен Живот – (1)(2)(3) }
 36. Възлюбване
 37. Възнесение
 38. Възпитание (самовъзпитание, обучение)
 39. Възпоменание
 40. Вяра (вѣрностубеденостьверую)
 41. Героизъм (смелость)
 42. Даровитост (дарбаталантъ, проява на талантъ и дарби)
 43. Движение (подвижностпластичностьтанцпоходкаактивност)
 44. Девствѣность (непорочностдетска чистота – тялом и духом)
 45. Действие (приложениедело, дейност)
 46. Дерзаене (дерзай)
 47. Дисциплина (подреденостредъорганизираность)
 48. Дишане {вдишаванедъхъ(Дух)вдишка, дълбоко дишане (1), (2) – (практиченъ метод)}
 49. ДОБРО
 50. ДОБРОДЕТЕЛЬ – Принципъ
 51. Добротворчество (доброжелателностьдобронамѣреностъ)
 52. Доверчивост (довѣрие)
 53. Достойнство (честьпочтеность)
 54. Доблест (прѣмостъчестностьдостойнство)
 55. Дружелюбие
 56. Единение (разбирателствоединствообединение, единомислиесговор)
 57. Естественост (непринуденостьискреност, простота)
 58. Жертвоготовност (жертвасамопожертванесебепредаване)
 59. Идейност (творчество, сътворчество, оригиналност)
 60. Издръжливост (проява на воля и характеръустойчивосткрепкост)
 61. Изкупление (изплащане/ликвидиране на кармата и дълговѣтѣ, отплата)
 62. Излъчване (излизане отъ тѣлото съ астралното тѣло/двойник)
 63. Изпитания (изпити)
 64. Изпълнителност (послушаниеприлежность)
 65. Интензивност (вѫтрешенъ интензивѣнъ животъ, интензитет)
 66. Интуитивност (проява на интуиция, вземане на вѣрни решения)
 67. Искреност (честность, неподправѣность, прямота)
 68. ИСТИНА – Принцип
 69. Истинност (честностпочтеностсправедливостпрямота)
 70. Кротост (смирениедобродушие)
 71. ЛЮБОВ – Принцип
 72. Лечение (здравеизцелениеобновление)
 73. Мекота (нежностдѣликатность, топлотасърдечност)
 74. Метод (начини)
 75. Мечтаене (мечтивъображение)
 76. Милосърдие (щедростьдаванепомагане, помощ, даряване)
 77. Милост (снизходителноствеликодушиесъжаление)
 78. Мир  (умиротвореностпокой)
 79. Мислене (мисъл, мисълтаразмишление)
 80. Молитва (моление)
 81. Морал (духовѣнъ моралъ, моралност)
 82. Музика (пеенесвиренеговоръ, слушанечуване, благозвучие, възпяване)
 83. МЪДРОСТЬ – Принципъ
 84. Мълчание (вѫтрешна и външна тишина)
 85. Наблюдение (наблюдателност, вглеждане въ нещата, вникваневижданепоглед)
 86. Надежда (упование, духовна упора)
 87. Намерение (замисълпромисълподтикпомисли)
 88. Находчивост (целесъобразностправилност)
 89. Нежност (деликатностмекотатоплотасърдечност)
 90. Незлобие (1)(2)  (ненасилиемиротворчество)
 91. Неосѫждане (1)(2) (без критика)
 92. Непоколебимост (решителностсмелость)
 93. Новораждане (1)(2) (отъ Духъ и вода)
 94. Обич (обичтаобожание)
 95. Обновление (оздравяване, изцѣлениевѫзражданездравелечение)
 96. Обещание (изпълнениеотговорност)
 97. Общение (общуване)
 98. Ограждане (защитасамоогражданесамозащита)
 99. Оздравяване (здравелечениеизцѣление)
 100. Опитност (опитъ/и/)
 101. Организираност (мобилизираностподреденостдисциплинаточност)
 102. Освобождение (освободи)
 103. Осъзнатост (съзнателност)
 104. Отговорност (съвѣстностсъвѣст)
 105. Отзивчивост (съпричастностсъпреживяванесъстраданиеполѣзностпомагане-подкрѣпа)
 106. Откровение (осияниепрозрениевникване, проникновѣние)
 107. Отстъпчивост (приеманедопускане/допущение)
 108. Паметливост (запаметяване, заучаване, ученость)
 109. Паневритмия
 110. Пеене(томъ 3) (музика, свиренеговоренеговоргласслушанечуване)
 111. Пестеливост (в говоренето, в благата и т.н., умереност)
 112. Побѣда (прѣвѫзмогваненадмогванепреодоляване)
 113. Подход (отношениевзаимоотношенияобщениеобщуване)
 114. Подреденост (организираностред)
 115. Познание (знаниепросвѣтеностьученост)
 116. Помощ (взаимопомощподкирепасътрудничествосъработничество)
 117. Посвѣщение
 118. Последователност (цѣленасоченость)
 119. Послушание (изпълнителност)
 120. Поощрение (даване на куражподкрѣпаутешениепомощ)
 121. Посрещане и изпращане на Слънцето (томъ 1)
 122. Пост(томъ 4) (съзнателно вѫздържане отъ храна и/или вода)
 123. Постоянство (и последователност, и прилежност)
 124. Поучение (поукаизводнаставление)
 125. Почивка (отморапокойразтоварванеоблекчение)
 126. Почет (уважениепреданостпоклонение, преклонение, зачитанечест)
 127. ПРАВДА (Справедливост) – Принцип
 128. Правдивост (искреност, честност)
 129. Превъзмогване (побѣдасилауспяванепрѣодолѣванеукрепване)
 130. Предвидливост (и прѣдпазливостобмислянепрѣценкатрезвость)
 131. Прѣраждане
 132. Приемане (примирение)
 133. Придобиване („Христа да придобия“ – беседа)
 134. Прилежност (прилежаниестарание)
 135. Приложение (действие)
 136. Принципность – Принципи
 137. Приятелство (Братстводругарстводружелюбие)
 138. Прошка (прощениеоправданиевсѣопрощениеразкаяние/покаяние
 139. Прямота (честностотривистостьконкретностлаконичност)
 140. Пълнота (цѣлостцѣлостност)
 141. Работа (изработва, трудтрудолюбиеделомисия)
 142. Радост (освежаванежизнерадостведроствеселостбодрост)
 143. Разбиране (схватливоствъзприемчивостпрозорливост, вникване, дълновидност,проникновение)
 144. Развитие (растежусъвършенстванееволюираневъзходподновяване)
 145. Различаване (разпознаване, преценка, верен избор, вярна посока)
 146. Размишление (виж и: Мисъл)
 147. Разположение (предразположениеудовлетворениедоволство)
 148. Разумност (благоразумностразсъдливостинтелигентност, интелект)
 149. Решителност (непоколебимостустременост, смелост)
 150. Самовъзпитание (възпитаниеобучение, самообучение)
 151. Самонаблюдение
 152. Самообладание (себевладеене, самоконтролвъздържаностпримиреност)
 153. Самоопредѣление (упование, вѣрна посока и пѫть, вѣрно решение)
 154. Свещенодействие
 155. Свобода (свободолюбивостосвободеностъ, непривързаностъ)
 156. Святост (1) (праведност, съвършенство, светия)
 157. Себереализация (мисионерствоизпълнение на Божията Воляуспение въ дѣлото)
 158. Сила (могѫществомощвласт/надъ себе си/)
 159. Скромност
 160. Славословие (хвалениевѫзпомѣнание, освещениеблагословие, величаене,възпяване)
 161. Служене (служба, себераздаване, слугуванеполезностотдаденост, грижовност)
 162. Слушане (вслушванеослушване, чуване – заслушване)
 163. Смелост (безстрашиегероизъм, жертвоготовност)
 164. Смирение (кротост)
 165. Снизходителност (великодушиеблагородствосъжаление, омилостовение)
 166. Спасение (освобождение)
 167. Спокойствие 
 168. Справедливость (Правда – Принципъ)
 169. Страдание (тѫгамѫкамъчение)
 170. Стремеж (разумно желаниепорив)
 171. Строгост (къмъ себе си)
 172. Съвестност (съвест, добросъвестностотговорност)
 173. Съвършенство (свѣтостьправедност)
 174. Съгласие (единомислие, единение)
 175. Съзерцание (медитацияблагоговѣене)
 176. Съзидателност (и творчествосъгражданесътворчество, радетелнос)
 177. Съзнателност (отговорност)
 178. Сънуване (сънспане, ясновидско съновидениесъбуждане излѫчване от тѣлото)
 179. Съобразителност (тактичностьобмислянепреценкацелесъобразност)
 180. Съпоставѣне (прѣтеглянесравнение)
 181. Сърдечност (топлота, нежность)
 182. Съсредоточеност (концентрациявниманиевникване)
 183. Съчуствие (съпричастностсъстрадателност)
 184. Талантливост (способност(и)даровитост)
 185. Творене (творчествосътворчество)
 186. Точност (на време и на място)
 187. Трансформация (преобразуванепрѣвръщане, преобръщане)
 188. Трудолюбие (трудработа, дело)
 189. Търпение (търпимостдълготърпеливостпоносимост)
 190. Уважение (почитьзачитане)
 191. Увереност (убеденост)
 192. Удовлетворение (доволство, задоволство/задоволени/благодарност)
 193. Уединение (аскетизъмотшелничествосамостоятелноствглъбяване)
 194. Умереност (във всичко)
 195. Умиране(томъ последен) (заминаване/преходъ къмъ Другия свят, смърт на физическото тяло)
 196. Упование
 197. Упражняване (упражнение на методитѣ и духовнитѣ практики)
 198. Упѫтване (напѫтствие)
 199. Утешение (успокоениепокой)
 200. Устойчивост (издрѫжливост,)
 201. Успение (успяване не дѣлото, реализиране на дѣлотопрѣуспение)
 202. Устременост (устрѣмъстрѣмежъ, целеустрѣменость)
 203. Учение (ученолюбивостьобучение)
 204. Хваление (славословие, благослов, възпоменаниевъзпяване)
 205. Хармониране (хармония, в съзвучиетониране с всичко вътрешно и външно)
 206. Целомъдрие (въздържаниецелибатнепорочност брахмачария)
 207. Целесъобразност (правилностнаходчивост)
 208.  Честност (истинность, искреность, доблесть, почтеность, коректност)
 209. Чистота (прѣчистване, очистване)
 210. Човеколюбие (братолюбие (1), природолюбие, животолюбие, враголюбие)
 211. Чувствителност (чувстване, чувство)
 212. Щедрост (милосърдиедаване, раздаване, себераздаване)
 213.  Ясновиждане (ясновидствопредсказване, духовно виждане, яснина, общение с Небето и Господ)

Коментари

comments