Пост Пречистване Чистота (том 4 от Свещени Методи)

СВЕЩЕНИ МЕТОДИ
том 4

ПОСТ ПРЕЧИСТВАНЕ ЧИСТОТА (1005 цитата)
(издадена на книжен вариант)

▬ ஃ ▬ Завета на Чистотата (библейски извтдки)

Азбучен показател* на термини и понятия в том 4

***

Закони, Формули, Правила, Упражнения, Дефиниции, Притчи

***

Заглавия на цели Беседи по темата
(хронологичен списък)

 

 ЦИТАТИ ОТ БЕСЕДИ (от 0 до 200)

(цитати от 201 до 400)
(цитати от 401 до 600) 

(цитати от 601 до 800)
(цитати от 801 до 1005)


 1. Господ иде да се възцари и да очисти Земята от неправдата.

…Всички краища на Земята ще бъдат изпълнени от Силата и Славата на Неговото присъствие и ще седне като Който топи и чисти сребро; и ще очисти человеческите синове и ще ги претопи както злато и сребро.

…Ето това е Словото Господне. Не е ли Той, що е родил чрез Духа Си своя избран род – свещеници и царе Богу, за да Му слугуват винаги с чистота и святост?

…Правота, Чистота, Вяра, Надежда, Любов; не търпи никое двоумие, нито двуличие, вън всяка гневливост!

Тайните на Духа. ХИО-ЕЛИ-МЕЛИ-МЕСАИЛ – Глас Божий – 1897 г., Извънредни беседи, Варна

 

 1. Светът ще се пречисти от Небесен огън. В края на времето ще дойде вестител от горе, който ще ви просвети.

…Ще се тури ред и Правда на Земята, и ще се пречисти и очисти тя от всяко разтление, и ще се благослови с вечно благословение, което ще пребъде за всякога.

Избраникът Божий и Вождът на Истината – 20 септември 1898 г., Извънредни беседи, Варна

 

 1. ВНебето нито една душа не ще може да влезе, докато не се очисти от всякой грях, от всяко петно, колкото и малко да етова е една Истина, която сам Бог е произнесъл преди време.

Седем разговора с Духа Господен Разговор пети ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ – 5 юли 1900 г., Извънредни беседи

 

 1. Защото Господ благоволява само в онези, които ходят пред Него в правота и чистота.

Мисли и упътвания Извънредни беседи 1903 г.

 

 1. Думите в прочетеното от Книгата Господня освети ги означават очисти ги – Светостта и Чистотата са синоними.(прочитане на стихове от 17-и до 26-и от Евангелието от Йоан.)

…Постенето е една необходимост за уякчаване на волята.

…Трите първи петъка от месеца ще бъдат за молба/молитва/ и през тях ще се яде това, което се обясни преди малко, а последният петък ще бъде за пост. За храна за през петъците можете да употребявате между другото и стоплено вино, варено в четвъртък жито, посипано със захар и орехи; позволено е и едно кафе или един чай. …Последният петък се определя за пост и молитва. …Всякой/всеки/ петък, определен за абсолютен пост, т.е. само веднъж в месеца.

Гладът в България може да се отмени, а може и да се ускори. През тази година мнозина ще поумнеят, защото една Верига* всякога може да предизвика глад в една страна. Да се предизвика глад, е много лесно нещо. Една Верига може да предизвика и плодородие, и глад.

*(под думата Верига Учителя има предвид Синархическа Верига – бел. съст.)

ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА – 5 август 1907 г., Съборни беседи, Варна

 

 1. Дробовете имат за цел пречистване на кръвта, то кръвта съответства на Живота.

…Петъкът за постене тази година се изменя: вместо последния петък от месеца, сега ще вземем третия петък за „духовна гимнастика“, а за другите три петъка се освобождаваме във всичко. Заповяданият петък тази година ще бъде двадесет и четири часа за постене. Например ще ядем в четвъртък точно в 7 ч. вечерта, като се внимава това ядене в четвъртък да се свърши точно в 7 ч. – ни по-рано, ни по-късно. После в петъка, който се определя тази година, не бива да стават никакви шеги и подигравки, както е било правено от някои досега.

ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА – 9 август 1908 г., Съборни беседи, Варна

 

 1. Тази година ще вземете за пост четвъртия петък на всеки месец. И то ще постите така, щото да се набират 25 часа, та от цифрите 2 плюс 5 да се образува числото 7, което е Божествено. Захващайте поста от 6 ч. вечерта в четвъртък, а свършвайте в 7 ч. вечерта на другия ден, петък. Точно в 6 ч. в четвъртък трябва да сме се вече наяли, а пък в петък да започнем да ядем точно в 7 ч. вечерта.

Чистотата на един дух зависи от неговото влияние. Колкото по-голямо влияние има един дух, толкова е той по-чист и обратно. Мойсей, Илия и Исаия са били с най-голямо влияние измежду еврейските пророци.

…Този век е определен като век на чистене. И ако Кавказката раса не приеме Новото учение, ще стане една катастрофа – половината от Европа ще потъне под океана, а културата ще се пренесе в Африка. През този мир/свят/ сега иде магнетическа вълна, която ще пречисти всичко негодно. И тази вълна ще се предшества от признаци, като земетресения, омрази, ненависти. Злото ще се увеличи – това са войните, които се готвят. Но има всички условия да стане обединение на народа и положението на българския народ е много добро.

ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА – 15 август 1909 г., Съборни беседи, Варна

 

 1. Мъчнотията да се състави Верига е тая, че във всяка, вече съставена, трябва да има чистота. Аз искам от всички вас да ми не пращате лоши мисли.

Трябва да има чистота между вас, за да може да действува законът, който ще турим да работи между вас, защото иначе може да последва и скъсване на брънката. Дръжте се към Бога с всичката си сила и с всичкия си ум, и воля и тогава само ще бъдете в правата посока.

Един човек трябва да бъде прекаран девет пъти през Божествения огън(виж: §16), за да се очисти.

Забележете, че във Веригата се дават 12 петъка и ако някой пости повече, той е свободен, но няма да го ползува нищо. Бързането на някои не може да бъде от Бога.

За пост остава пак четвъртият петък. И постът тази година ще бъде така: ще запоствате точно в 8 часа в четвъртък, а ще отговявате* в 8 и половина часа в петък.

*(отговявате – приключвате – бел. съст.)

ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 14 август 1910 г., Съборни беседи, В. Търново

 

 1. Ако имахме тази Божествена първоначална Чистота, вълкът и мечката нямаше да ни нападат.

Човек може да стои буден до четиридесет дни. Исус Христос, като беше в пост четиридесет дни, беше буден.

Приложение към протокола от 18 август 1910 г., Съборни беседи, В. Търново

 

 1. Всичките светии ще дойдат на Земята, но чакат благоприятни условия и тия условия Христос ще ги подготви, за да дойдат. Тези добри човеци ще дойдат за еволюция, а не че ще им бъде по-добре. Вие сте при вратата на една Епоха, в която настава чистене.

Слугуването на Бога започвайте с молитва и чистене вътре в себе си. Светът ще се пречисти, щом кармата на хората се пречисти, и тогава и самата земя ще се пречисти в климатическо отношение. Архангел Михаил е, който сега работи за въдворяването на волята Божия на земята, и мнозина има вече „вързани“, каквото например стана в Португалия и което ще последва и в Испания. Всички водачи, министри, владици, управители, които водят разблуден/развратен/ живот, ако не се оправят ще бъдат очистени.

Бележки от едно тефтерче на Д. Голов – 1 октомври 1910 г., Извънредни беседи

 

 1. Постът трябва да се разбира трояко: пост от хляб и вода, пост от лоши желания, пост от лоши мисли.

Приложение към протокола от 1911 г. 1 януари 1911 г., Извънредни беседи, В.Търново

 

 1. Едно животно никога не можем да го накараме насила да яде и да пие повече, отколкото му е потребно, а човек за хатъра на другите може да преяде и да препие, като изпие даже и 20 чаши вино, и с това си причинява сам нещастие.

Канарата и дървото – 7 януари 1911 г. Извънредни беседи, В.Търново

 

 1. Христос ще намерите само когато очистите вашите сърца.

…Дяволът може да се подчини само когато го държите гладен – не го нахранвайте добре, а му давайте по малко хлебец, както старите българи са хранили мечките си с по малко брашанце.

…Редът, по който ще прекарате цялата следваща година, е тоя: дванадесетте главни заповядани за пост петъци ще си изберете сами, като си определите който и да е от петъците в месеца, без да съобщавате никому за това. Даже мъж и жена няма да се споразумяват кой петък да си определят, а двамата са свободни един от друг. Тези от вас, които могат, да постят по 40 часа, а които не могат, да постят по 24 часа. Първия петък ще употребите за прославянето Името Божие на земята. Втория за просъществуването на Духа Святаго в сърцата на хората, т.е., на верующите. Третия за идването на Христовото Царство на земята. Четвъртия за очистването на човешкото сърце. Петия за просвещението на човешкия ум. Шестия за възкресението на човешката душа. Седмия за въздигането на човешкия дух. Осмия за българския народ. Деветия за славянството. Десетия  за человечесвото. Единадесетия за здравето и дълголетието на верующите. А дванадесетия ще употребите за съзерцание на Божествената Любов.

Петъците ще започнете да пазите още от настоящия месец август. Ако на някого се направи препятствие да не може да пости някой петък, то ще отложи за друг петък в следующия месец, през който месец ще вземе два петъка. Никому няма да съобщавате кога ще постите или кога постите, или сте постили. Ще мълчите. И когато постите, да прекарвате в абсолютен мир и спокойствие, без да се раздразнявате. Постенето си ще подкачате откогато искате, от който час желаете. Имате свободата на Духа. Който ще присъствува с вас и ще ви ръководи. И после, знайте, че сте свободни, щото някои петъци може да постите по 24 часа, а някои по 40 часа. Само че си отбележете в такъв случай колко сте постили по 24 часа и колко петъка по 40 часа. Спестените от неяденето в 12 петъка пари ще ги отделяте и давате на някои бедни деца, без баща и без майка, сираци; защото вие постите, но тия пари, които щяхте да похарчите ако ядехте, не бива да остават у вас, а ги раздавайте на нуждающите се хора. Освен на бедни, без баща и без майка кръгли сираци, тия пари могат да се дават и на жени, бедни, с деца без баща и труден поминък. По такива места тия пари ще се раздават веднага подир прекарания в пост петък, като се внимава раздаването им да не стане по-късно от следващия заповядан петък. До следващия, определен за пост, петък парите ще трябва вече да са раздадени.

…Има една индийска поговорка, според която дявола, след като и хиляди години го държали в огъня, пак постоянствувал да казва, че е равен Богу. Но като го подържали и гладен, тогава вече капитулирал, подчинил се.

…Първата стъпка на човешката душа е започнала с нейното отделяне от Бога, когато тя е изгубила своята първа чистота.

…За да имаме съобщение/общение/ с добрите духове, непременно трябва да бъдем чисти, а за тази чистота Господ постоянно праща Своята сила и помощ, ако ние постоянно и да се каляме. Но ако се решим да не грешим, то Господ ще очисти старите ни грехове.

ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1911 г. – 10 август 1911 г., Съборни беседи, Велико Търново

 

 1. Чрез Любовта ще се пречистят всичките наши мисли и желания.

Любов и единство – 4 март 1912 г., Извънредни беседи

 

 1. Христос е много близо в България и идущата година тук, на физическото поле, вие ще почувствувате Неговото идване. Той иде да работи, каквото и да стане, да ви не смущава. Той иде сега да направи едно генерално пречистване на целия свят, та покрай него трябва да се пречисти и българският народ.

И гласът му се чува – 1 април 1912 г., Извънредни беседи

 

 1. Голяма грешка е, когато се взираме само в телесната чистота и мръсота, защото душевните са по-важни.

Ще дойде като Светлина – 3 юли 1912 г., Извънредни беседи

 

 1. Винаги, когато Господ иска да очисти човек, прекарва го през страдания, за да го приготви и тия страдания ние не можем да избегнем.

Тази година няма да постите, но в замяна на туй в петъчен ден няма никога да ядете готвено, а ще поминете с по малко сух хляб и маслинки. Само сутрин, на обед и вечер може да ядете чай с маслинки и то по един или по три чая. Знаете ли защо няма да постите? Защото Господ е с вас и понеже Той ще ви ръководи, не е нужен пост.

Не изпускайте из предвид, че знанието не ползва, а чистотата е, която ползува! Едно важно условие е чистотата и ако сме чисти във всяко отношение, ние ще се ползуваме и тогава именно ще знаем, че сме турили истинската основа на нашия живот.

На някои от вас се ще още по-голямо налягане и по-голям труд, обаче, нека започнем с най-елементарните работи – именно, да очистим нашите сърца, та да могат да дойдат другите наши приятели между нас.

Всички неща трябва да минат през Божествения огън(виж: §8; §45), който като ни пречисти и станем чисти и светли, ще си кажем: „Ние се родихме, за да свидетелствуваме за Истината.“ Следователно тия, които възприемат Христа, могат да станат светли като Него, защото Христос и ние сме едно.

ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА В. Търново – 15-21 август 1912 г., Съборни беседи, Велико Търново

 

 1. Човек, ако мисли, че сам може да очисти своя ум и да повдигне своето сърце, почива на фалшива почва и схваща живота лъжливо,ако човек работи заедно с Господа – тогава да.

Назидавайте себе си – 13 август 1913 г., Извънредни беседи, София

 

 1. Ходете във виделина, за да се пречистите и да дадете тези плодове, добри дела, които се състоят в добро желание, мисъл, която ще даде своя плод.

…Да не очакваме блага на Земята, защото идат чистене, страдания, изпити и да сме силни, крепки; и да не се колебаем, но да сме готови за Христа.

Умни и силни – 15 ноември 1913 г., Извънредни беседи

 

 1. Молитвата към Бога е дихание на нашата душа, ние трябва постоянно да се молим, както постоянно дишаме, защото както с дишането се пречиства кръвта, така и с молитвата се пречиства нашият ум и нашето сърце. От когото молим за нещо, с него се свързваме и с какъвто се свържем, добиваме и неговите влияния. Ако се молим постоянно на Бога, ние се свързваме с Него.

…Нека се молим, за да се пречистят нашите сърца.

…И ако не си очистим сърцето, то там ще поникнат тръни и бодли, а ако го преорем/изорем/ и посеем жито – добри мисли – това и ще расте, а иначе бодили – лоши мисли – ще виреят. …Сърцето, ако е здраво, ще пречисти нашите желания.

Ще постигнем – 22 ноември 1913 г., Извънредни беседи

 

 1. Водата всичко чисти и за да се очистите, потребна ви е изобилно вода. Във водата се е появил първият живот и затова Христос казва: „Аз съм живата вода“, и само с тази Вода може да измиете всичките си грехове. Пазете се сами да се не цапате!

Постоянството. Благословение от Бога – 6 декември 1913 г., Извънредни беседи, В. Търново

 

 1. За нашия стремеж да живеем на Небето се искат условия. Такива са условията, които спомагат на душата да се очисти и обогати духовно,защото Небето е за живот само на души, богати духовно, чисти, облечени в сватбарски дрехи.Да бъдем синове на Виделината, това значи да имаме и използуваме дадените ни условия от Бога – Виделината – за наш духовен прогрес.

Процесът на Виделината е процес на очистване душата и нейното оплодяване.

Поздрав за новата 1914 г. към всички – 6 януари 1914 г., Извънредни беседи, София

 

 1. Трябва да започнем сега едно пречистване, като за Великден…

…Когато пророк Илия отишъл в пустинята и се предал на пост и молитва, и когато дошла буря и огън, а Илия закрил очите си, Бог не е бил в бурята и огъня, а в тихия глас, който говорел.

Ето човекът – 16 март 1914 г., Неделни беседи, София

 

 1. За да можем да разберем думите Христови, трябва да се очистим: да очистим зрението, да очистим и ума си.

…Няма нищо по-тежко от това, да те заровят жив. Най-голямото нещастие е да останеш с дни и месеци в земята и да не можеш да се освободиш от тялото; то е най-тежкият затвор – ад! Ако бяхме чисти, щяхме да знаем кога душата е излязла от тялото и никога нямаше да имаме такива страдания.

Житното зърно – 23 март 1914 г. Неделни беседи, София

 

 1. Храната е потребна за тялото, но потребна е храна и за ума и душата; ще рече, трябва двояко да се храним. И когато говорим, че не е хубаво човек да преяде, разбираме, че еднакво трябва да се нахранят тялото, умът и душата-то е цял трояк кръг, който образува човека.

Явлението на Духа – 20 април 1914 г., Неделни беседи, София

 

 1. Какво означава числото 4? Че трябва да намерите процеса на пречистването на вашия живот. Имате нужда от вода, но тя е мътна, нали трябва да намерите средство да я прецедите? Ако я пиете с калта, ще ви повреди. Значи числото 4 е Божественият процес, чрез който нашите желания и мисли в този свят се прецеждат. Онзи, който има два таланта, трябва да работи дотогава, докогато направи една цедилка.

Талантите – 27 април 1914 г., Неделни беседи, София

 

 1. Съвременният свят ще бъде много пречистен, ще му бъде сложена хубава „инжекция“за повдигане на нов Живот. Хората, които идват на помощ на цивилизацията, трябва да приложат Христовите Принципи, да се научат как да слугуват.

…Идва Епоха по-величава, отколкото е имало досега, и ние можем с радост да очакваме това светло бъдеще. От тия бури, които идват да дезинфекцират, да пречистят света, не трябва да се боим ни най-малко. Трябва да благодарим на Бога, че те идват.

Законът на служенето – 27 юли 1914 г., Неделни беседи, София

 

 1. Господ иска да повърне/възвърне; върне/хората към онова чисто първоначално състояние, което хората наричат подивяване, но което всъщност не е подивяване. Аз желая хората така да подивяват. Дивна санскритски значи чист. Нека станем чисти и се приближим към Бога, вместо да огрубяваме и да ставаме зли. Бих желал целият свят ден по-скоро да „подивее“, да стане чист, благороден, да не презира малките неща, които Бог обича, и да тури Любовта, Правдата, Мъдростта, Истината и Силата на онова високо място, на което те трябва да стоят. Там е спасението.

Важността на малките неща – 3 август 1914 г., Неделни беседи, София

 

 1. След смъртта си, Христос се чисти 40 дена; а вие, за да се очистите, ще са нужни от 24 часа до 40 години и най-много, след 40 години, всички ще бъдете очистени.

Светът може и да гладува – нека най-сетне малко и да погладува, те не са постили, нека попостят малко.

…Пo-добре ще сторим, ако се обърнем да образуваме първоначалната чистота в нас. А това ще направим само при нозете Христови, гдето има жизнен елемент, в който има всичките качества, за да изхвърли вредните елементи на нашето естество и да ги замести с полезни.

…И тъй, значи, че щом очистим нашите мисли и желания, Христос ще започне да се вселява в нас. А най-първо, на първо място, изхвърлете вашето съмнение – то е на първи план.

…Мнозина са се причестявали, но не всички разбират дълбокото значение на Господнята вечеря. А пък нещата имат смисъл само за тези, които имат Вяра без съмнение – детинска вяра. И за да се разбере учението Христово, трябва сърце на едно дете в неговата чистота. И трябва ум, непокварен от съвременната философия; да има ум, казвам, незасегнат от съвременните фарисеи и садукеи. Значи, човек може да е покварен и като религиозен човек, па и като безбожник.

…Житното зърно е емблемата на Христа. И във всички плодове, които ние имаме, Христос се олицетворява в Своята чистота. Защото само растенията са единствените, които не са изгубили своята чистота. В техните облекла има още тази райска хубост. И ако ние ядем от тях, то животът ни ще бъде no-чист, по-светъл.

ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА В. Търново  18 август 1914 г., Съборни беседи, В. Търново

 

 1. Христос ни дава един закон, по който трябва да действаме: първото нещо е да бъдем чисти и тогава да се обърнем към Него.

Страхът – 19 октомври 1914 г., Неделни беседи, София

 

 1. И тъй, за да можем да разберем дълбокия смисъл на учението, което Христос е проповядвал, трябва да се очистим. А думата очистване в един друг смисъл означава олекване, което пък е процес на организиране, т.е. разумният процес в нашия строеж.

…Някой казва: „А съм силен”. Ти си силен само три дена. – „Аз съм родолюбец”. Ако три дена те държа гладен, ще почнеш иначе да мислиш и да молиш за хляб. Трябва да придобием Жив хляб, не трябва да го вземаме само от Земята.

В начало бе – 8 ноември 1914 г., Неделни беседи, София

 

 1. Когато си мислите: „Тезиангели горе нямат никакво състрадание към нас“, те отговарят: „Имаме, имаме; ние виждаме, че и вие, като нас, ставате бели и чисти“.

Та първото нещо, което християнството препоръчва за пречистване на човека, е страданието. Трябва твърдите камъни да минат през варницата, за да могат да белосват; суровият хляб трябва да се опече, за да може да се яде; същото е и с човека.

Словесното мляко – 16 ноември 1914 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ония, които трябва да влязат в училището, трябва да бъдат чисти:чистота в мислите и в желанията е необходима. Също необходимо е и пълно безкористие. По-нататък, самоотричане- то е високата степен, то е да издържите изпита. Сега, първото нещо, което се изисква от вас, то е чистота в мисли и желания и непоколебима вяра, че каквото е казал Господ, то ще бъде. Когато туряш Господа отпред на някоя работа, няма защо да се питаш дали ще успееш.

Учителите – 7 декември 1914 г., Неделни беседи, София

 

 1. Няма светия, който да не е бил бит, преди да влезе в Царството Божие,но сега вече астралният свят е очистен – няма дяволи,когато отидете там, няма да ви бият.

Разговор за Откровението – 5 януари 1915 г., Извънредни беседи, Бургас

 

 1. На първо място трябва да очистим сърцето си,на второ място – нашия ум. Изворът, като не го мътим, сам ще очисти сърцата ни. „Аз ще ви дам извор на жива вода“. Затова на всяка зла мисъл да противопоставяме една добра мисъл и с течение на времето ще се очистим.

Ако ме Любите, ще опазите моите заповеди – 11 януари 1915 г., Извънредни беседи, Бургас

 

 1. Очистете сърцата си и умовете си и сила ще дойде – това аз зная, каза Учителят.

Христос ще дойде и ще се прояви – 21 януари 1915 г., Извънредни беседи, Бургас

 

 1. Природата ни дава правила, за да се реформираме. Начинът е само с вода, а не да се пречистваме като оная жена, която, за да почисти къщата си, забуха чергите, мете пода и повдигне праха нагоре, та изпълни стаята и са необходими после 2-4 часа, да се пречисти въздухът.

Равновесие между Мъдрост и Любов – 22 януари 1915 г., Извънредни беседи, Бургас

 

 1. За да не затлъстявате-постете. Сега ядете три пъти на ден. Опитайте се един път или два пъти да ядете, да видите как ще се развият у вас благородни черти. Вие казвате: „Без храна не може“. Знаете ли колко трябва да ядете на ден? В живота има известни закони, които регулират яденето. Няколко дена нямате охота да ядете, не яжте; чакайте, докато се възбуди у вас желание да ядете.

Многоценният бисер – 19 април 1915 г., Неделни беседи

 

 1. Дяволът казва на Христа: „Акоси Син Божи, речи тези камъни да станат хлябове.“ Думата ако предполага едно условие: „Акоси Син Божи…“ Но имаше ли нещо грешно, ако Христос можеше да преобърне камъните в брашно? Имаше нещо изкусително за дявола в това да можеше да види процеса как Христос преобръща един камък в растение.

…Един ден, когато дойдете до състоянието да бъдете чисти по ум и сърце, само тогава ще ви се разкрие тази Истина. Всеки един ваш изпит доказва колко сте чисти.

Онези, които тълкуват Писанието, казват, че с първото изкушение дяволът изпитал дали Христос ще се уплаши от глада, но Христос казва: за Мен е безразлично дали камъните ще станат хляб, или не. Аз имам храна, която всякога Ми се дава отгоре.

Изкушението – 20 ( 7 юни стар стил ) юни 1915 г., Неделни беседи, София

 

 1. Христос на едно място загатва и казва, че лошите духове не излизат, освен чрез пост и молитва.

Молитва – 4 юли 1915 г., Неделни беседи, София

 

 1. Христос се обръща и казва: „Трябватнови мехове“. Старите човеци са стари мехове, а младите човеци са нови мехове.

…В нас има борба, има оплаквания, защото старото с новото вино се борят.

Христос иска да каже: „Не влагайте новото вино в себе си, ако не сте готови“, затова казва: „Очистете се по-напред“: Всяко учение и всяка философия може да ни ползва, когато сме чисти.

…Досега не сте научили как да култивирате ума и сърцето си и вследствие на това има глад и недоволство във вас. Ядете по 4, 5 пъти, затлъстявате и пъшкате, такова затлъстяване има и в ума ви. А тази тлъстина трябва да се преобърне на енергия. Забелязали сте, че хора, които работят усилено умствено, които се подвизават духовно, никога не затлъстяват. Наберете ли мас, турете я в автомобила на духовния живот и вървете към реализиране на благородни ваши мечти. Там е вашето благо.
Стари и нови мехове – 12 юли 1915 г. Неделни беседи

 

 1. Вхристиянството е даден процесът на очистването преди да се отиде при Господа. Първото нещо е – да се утаите/смирите; успокоите/в себе си.

Свобода на Духа – 23 август 1915 г., Неделни беседи

 

 1. Когато един Божествен пратеник дойде от Небето при нас, той иска да ни каже, че без Чистота никога няма да видим Бога, без Святост няма да Го разберем, без Доброта и Любов, без Милосърдие и без Правда няма да Го почувстваме.

Милосърдието – 17 септември 1916 г., Неделни беседи, София

 

 1. “Жена, кога ражда, на скръб е.”- това е законът за очистване на човешката душа. Скръбта е Земята, а Радостта е Небето. Скръбта всякога носи след себе си Радост, а Радостта всякога носи след себе си скръб – този закон е неизменяем. Скръбта е сянка на Радостта.

Поради радостта – 8 октомври 1916 г., Неделни беседи, София

 

 1. Не ви казвам, каква храна да ядете и каква да не ядете, но съветвам ви да ядете с Любов. Какво казват хигиенистите, физиците и химиците по тоя въпрос, това е второстепенна работа. Важно е да употребявате храна, която дава сила. Слаб си, нахраниш се и придобиваш сила, бодрост. Това е съществена храна.

…Любовта към Бога не е нищо друго, освен венозното течение, при което нечистата кръв отива в сърцето и дробовете да се пречисти, да стане артериална. Венозното и артериалното течение на кръвта съществува не само в тялото, но и в чувствата, и в мислите на човека. Например, омразата и завистта са венозната кръв в човека; любовта и Радостта са артериалната кръв. Светлите и чисти мисли са артериалната кръв, а тъмните и отрицателни мисли са венозната кръв. Следователно, когато люби Бога, човек превръща течението на отрицателните сили в себе си в положителни, а нечистата кръв в чиста. Като възлюбиш Бога, ти влизаш в Неговите дробове, в Неговото сърце да се пречистиш. Така пречистен и вдълбочен в себе си, ти излизаш навън, да разнесеш кръвта по най-отдалечените клетки на тялото – своите ближни, да ги нахраниш. Като знаете това, любете Бога и носете Неговото благословение по целия свят. Като разнасяте благото между хората, вие ще се уморите и ще почувствувате нужда да се върнете отново към оня център на живота, Който пречиства и внася енергия. След всеки 24 часа човек отива при Бога да се обнови и пречисти. Така пречистен, той излиза от Бога и отива към своя ближен. После се пита: „Де е Бог? Съществува ли Той?“. Това е неразбиране на живота.

…Идете при Бога такива, каквито сте. Той ще ви очисти и облече в нови дрехи. Бог не се нуждае [само] от праведни хора. Влезте в Божествения огън да се очистите и кажете: „Видяхме Господа и Го познахме“. В Стария Завет се казва за Моисея, че ял заедно с Господа. Възможно ли е това? Възможно е. Яденето не е само физичен процес. Човек яде и на физичния свят, и в умствения свят, и в сърдечния. Мислите и чувствата са храна, подобна на хляба за физичния свят.

…Добър е светът, но от вас се иска чистота и святост.

Да Възлюбиш Господа – 15 октомври 1916 г., Неделни беседи, София

 

 1. Христос казва: „Чашата, която ми даде Отец, да я не пия ли?“ Всеки човек има по една горчива и по една сладка чаша, които се сменят една с друга. Чрез горчивата чаша човешкият живот постоянно се пречиства. Защо трябва да се пречиства? Човешкият живот е подобен на извор, който е пътувал дълго време и по пътя си събирал различни утайки, които са го оцапали. За да се пречисти изворът, водата трябва да мине през редица песъчливи пластове. Така водата се филтрира и придобива първоначалната си чистота. Ето защо, Бог от време на време ви дава по една горчива чаша, да пречисти живота ви. Като минете няколко пъти през горчивата чаша, ще разберете, защо е трябвало да пиете от нея. Горчивата чаша ще освободи живота ви от всички нечистотии. – Какво представят нечистотиите? – Лошите човешки мисли и желания. Те са елементи, които внасят поквара в човешкия живот и в характера му, като ги разрушават.

…Говори се за гняв Божи. Бог се гневи, само когато ви туря на огън(виж: §45;§53). Гневът Му е огънят, активната сила, която пречиства. Вие викате, молите се, но Той казва: „Още малко и ще ви очистя.“ – Колко време ще ни държи на огъня? Докато се пречистите и престанете да отделяте пяна. Тогава Бог ще ви свали от огъня, ще се засмее и ще каже: „Радвам се, че вече сте чисти“. Чистотата е необходимо качество за живота.

Да я не пия ли? – 22 октомври 1916 г.Неделни беседи, София

 

 1. “Номъдростта, която е отгоре, първо е чиста, после мирна, приветлива, благопокорна, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.”
  (Съборно послание Яковово 3:17)

Апостол Яков определя каква е Мъдростта, определя едно от нейните качества, един от нейните атрибути, а именно – Чистотата. Ако няма Чистота, няма Мъдрост. Тъй както, ако майката няма любов към детето, тя не е майка. Следователно, имаме ли Чистота вътре в себе си, имаме и Мъдрост. Това е първата връзка и всички сполуки в Живота зависят от тази Яснота и Чистота. Яснота и Чистота са синоними. …Следователно, ако в живота си имате препятствия, това показва, че в Мъдростта липсва основният атрибут – Чистотата.

…И тъй, ние трябва да положим Чистотата. Тя е необходима и в науката. Всички Велики учители, които са идвали да просвещават света, са имали тази Чистота, т. е. имали са основния атрибут на Мъдростта. Чистотата подразбира, че никога в човешката душа не трябва да има желания и страсти. Едно от основните неща, характеризиращи Живота, са страстите. Те стоят като обръч около мозъка.

…И така, трябва да се помни, че Чистотата в сърцето и в ума е едно качество, един необходим атрибут.

…И тъй, когато човек умре, душата се ражда. Тя трябва да излезе от физическата си обвивка и около нея да остане една етерна обвивка. След няколко дни тя ще съблече и втората обвивка и ще влезе в своето Астрално тяло, т. е. в чистилището, докато се пречисти. Когато се пречисти, ще напусне Астралното си тяло и ще се качи в своето Ментално тяло.

Мъдростта – 29 октомври 1916 г., Неделни беседи, София

 

 1. Някой казва, че е гладен, и вие мислите, че това е съществена нужда. Душата ви не се интересува от това, тя не иска тези твърди вещества. Вие мислите, че човек се състои от ядене, но това показва, че не разбирате нещата.

Христа да придобия – 5 ноември 1916 г., Неделни беседи, София

 

 1. Какво представя Небето? Място на чистота и на разумност. Като казвам, че Зебето е място на чистота, това не значи, че Земята е място изключително на нечистота. Добре разсъждавайте, да не изпаднете в заблуждение.

…Всичко в света: растение или животно има Велико предназначение. И паразитите – въшки, бълхи, дървеници, колкото и да са нежелателни, учат човека на чистота.

Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви – 16 ноември 1916 г., Неделни беседи, София

 

 1. Препоръчвам ви да държите един пост от пет-шест дни, за да опитате колко е вашата сила. Обикновено минат ли два-три дни от поста, повече не издържате. Христос опита своя живот: Той пости четиридесет дни, за да узнае своята душа. Ако не можете да гладувате, значи нямате сила и не може да намерите Христа. Съвременните хора са натрупали това богатство, защото мислят, че трябва да ядат и пият и са станали роби на кухнята. Жената е слуга на кухнята….Не ме разбирайте погрешно, не говоря против яденето, но лошо е, когато то се издига в култ на живота.

Закхей – 26 ноември 1916 г., Неделни беседи, София

 

 1. Както овчарят пази овцете от вълците, така всеки човек трябва да пази мислите и чувствата си в чистота. Вълците в човека са неговите лоши мисли и чувства, които той понякога отхранва.

Ще бъдат научени – 24 декември 1916 г., Неделни беседи, София

 

 1. Някой казва, че се е разговарял с Христа. Възможно е това, но само оня може да се разговаря с Христа, който се е повдигнал на едно високо стъпало и се е очистил.

Отдайте Божието Богу – 31 декември 1916 г., Неделни беседи, София

 

 1. Павел, като казва растете, подразбира действие под влиянието на Божествения огън – тези 10 – 50000 волта, които като минат, ще пречистят и обновят хората.

…Някой път аз като ви говоря, казвате: „Г-н Дънов тъй казва“. Туй, което аз говоря, това са го казали от Горе, това го говори цялото Небе. Повтарям, че Господ иде чрез огън да очисти Земята, да съблече старите дрипи на хората, да им даде нови тела, да внесе Любов в сърцата им, да подигне умовете им, да отстрани от тях всяка злоба, омраза. Това възвестява Божественото учение в новата Епоха.

Растете в благодат / Растене и познание – 7 януари 1917 г., Неделни беседи

 

 1. При молитвата се иска чистота!

Достатъчна ти е Моята благодат – 18 януари 1917 г., Извънредни беседи

 

 1. „За да се изпълни все що е писано“. Тези думи се отнасят и до всички съвременни общества, държави и народи. Европейските народи ще оголеят, ще изгубят силата си, ще настане глад на Земята. …Може да се случи и да гладувате по два-три дена. Всеки ще се пита: „Защо дойдоха тези времена до главата ни?“.Кой е виновен за бедствията по света? Виновникът не е един- всеки, сам за себе си, е виновен за лошите последствия. Когато ти яде и пи с приятелите си, те ли са виновни за твоето пропадане? Те бяха твои гости. Ти ги покани, да се повеселиш с тях; ти им даде средства, да ядат и пият с тебе, да прекараш по-весело. На кого се сърдиш сега? Както си ял и пил, без да мислиш за последствията, сега ще бъдеш герой, да понесеш закона за възмездието върху себе си.

…Бог иде на земята, не да съди хората, но да пречисти света. Как ще го пречисти? Чрез огън.

…През дългия живот, който е прекарал на Земята, човек имал грижата да си създаде почва, която да разоре, обработи и посее, както прави земеделецът със своите ниви. Върху тази почва са паднали голям брой нечисти мисли и желания, които са я покварили. Тя трябва да се пречисти – как? Като се преобърне няколко пъти с ралото и се остави, известно време, на Слънце да се пече, докато стане плодородна.
За да помогне на човека в пречистване на неговата почва и освобождаване от греха, разумният свят, т.е. Провидението, му изпраща страдания. В този смисъл, страданието е плугът, чрез който се разорава нашата почва. Тя трябва да се разоре няколко пъти и да се изложи на Слънце, докато се пречисти. Така, именно, тя става годна за посяване на чисти мисли и чувства.

Все що е писано – 28 януари 1917 г., Неделни беседи, София

 

 1. Духът на Бога слиза вече отгоре, както Светлината. Иде Той и велика Виделина носи със Себе Си, огън и Живот, който ще пречисти света.

…Любовта – тя е много хубава/нежна/, тя не вижда хорските погрешки. Пред нея каквото и да направиш, даже най-лошото, тя ще те целуне, поглади, очисти, преоблече и ще те заведе у дома си. Жива е тя.

Блажените – 4 февруари 1917 г., Неделни беседи

 

 1. Сто и един милиона Ангели работят на Земята и помагат. Сега става чистене и в тия времена трябва да сте бодри и весели – по-славни времена не е имало.

Хигиена на човешката душа – 8 февруари 1917 г., Беседи пред сестрите, Извънредни беседи

 

 1. Истина ви казвам: ако се не обърнете и бъдете като децата, няма да влезете в Царството Небесно.“(Ев.Матей, 18:3)

Така тълкувам и аз: ако нямате ума и сърцето, т.е. невинноста и чистотата на дете в себе си, вие не може да влезете в Царството Божие.

Децата – 11 февруари 1917 г., Неделни беседи, София

 

 1. Душа, която е била в големи страдания, се пречиства. Всинца сте страдали, а Чистота е необходима за щастието на Живота. Като сте чисти, на добре върви. Ставате сутрин, всичко наопаки ви върви-защо? Защото няма Чистота.

Венецът на живота – 15 февруари 1917 г., Извънредни беседи, Беседи пред сестрите, София

 

 1. Един млад човек разправя своя опитност, от която разбрал истинската цена на хляба. Така се случило в живота му, че трябвало да гладува четири, пет дена. Той огладнял толкова много, че търсел случай да намери отнякъде хапка хляб да задоволи глада, който страшно го мъчел. Като вървял по пътя, видял едно куче носи парче хляб в устата си. Без да мисли много, той се навел, взел един камък и ударил кучето. Изненадано от удара, кучето почнало да бяга и в страха си изпуснало хляба. Момъкът веднага се спуснал към хляба, взел го и радостно започнал да яде. В заключение, той казва: „Трябваше да гладувам няколко дена, за да разбера и оценя хляба“.

…Не се занимавайте нито със своите грехове и погрешки, нито с чуждите, те са тор за Божествената нива. Ако брат ти е сгрешил, не го съди, не го отблъсквай от себе си, но помогни му да се очисти, да се облече в нова премина.

Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено – 18 февруари 1917 г., Неделни беседи, София

 

 1. Кога човек живее само за ядене и пиене? Когато даде предимство на плътта си, т.е. на низшите чувства в себе си. Тогава, ако св. Петър се моли за вас, ще бъде бит по няколко пъти на ден. Следователно, не се молете за придобиване на материални блага, преди да сте се свързали с Бога. Колкото и да храните вълка, все вълк ще си остане; колкото и да се грижите за змията, за комара, за въшката, няма да измените тяхното естество; каквито грижи и да полагате за грешника, няма да го изправите. Единствените неща, които могат да изправят грешника, това са гладът и страданието.

…За да бъдете свободни, трябва да бъдете верни и чисти пред Този ваш Учител, Който ви е дал всичко.

Спасението – 25 февруари 1917 г., Неделни беседи, София

 

 1. Правда, Чистота, Вяра, Надежда и Любов – с тях се хранете всеки ден.

Без товар – 22 март 1917 г., Извънредни беседи, Беседи пред сестрите

 

 1. Не съм аз против яденето, не мислете това, защото като е дошъл човек на земята, ще яде и ще пие. Не препоръчвам гладуването*, неестествения пост. Аз пост разбирам в друго отношение – всеки да яде толкова, колкото е необходимо за обновление на неговото тяло. Всеки ден трябва да употребяваме известно количество хляб, вода и въздух за съграждане на нашето тяло. Някои мислят, че като не ядат, ще станат по-добри; не, ако не ядеш, по-лош ще станеш. Искаш да направиш човека по-добър, нахрани го, ако е гладен; напои го, ако е жаден, и като го нахраниш с хляб и вода, дай му малко от твоята солчица, и той ще се подобри. Ако не го нахраниш, ще направиш престъпление.

*(гладуването – в случая Учителя има впредвид насилственото гладуване – бел.съст.)

Солта – 25 март 1917 г., Неделни беседи, София

 

 1. Чистота и искреност вложете в мислите, в желанията и в душата си и Любовта ще се прояви, и Бог ще ви благослови, и Небето ще се стреми да възрасти всичко, посято от Бога във вас.

Волята Божия – 29 март 1917 г., Извънредни беседи, Беседи пред сестрите, София

 

 1. Стремете се към Любовта, която чисти и повдига човешкото сърце.

Яковъ и Исавъ – 8 април 1917 г., Неделни беседи, София

 

 1. Пазете главата си чиста, хранете я с чист въздух и светлина, с чисти мисли и желания. Не внасяйте в ума си мисли, които смущават и разколебават. Всички се плашат от войната, искат час по-скоро да се свърши. На какво се дължи войната? На неизпълнение на Божията Воля….Както човек изхвърля нечистите вещества от организма си чрез изпотяване, така Бог ще изхвърли от своя организъм всички хора и народи на съвременната култура, които не изпълняват Неговата воля. Това е Божествен, Разумен закон, който регулира живота.

…Преди да дойде в фазата на пеперуда, тя снове, прехвърля нишки от една страна на друга, докато изработи своя пашкул, в който прекарва известно време, без храна и без движение. След известно време тя пробива пашкула и отново излиза на бял свят, но вече като пеперуда, снабдена с хоботче и тръгва от цвят на цвят, да смуче сладък сок от цветята. Има болни, които, през време на боледуването си, не ядат нищо – защо? Те минават от едно състояние в друго, както гъсеницата в пеперуда. През това време те не се нуждаят от храна. Ако човек не яде, това не показва, че е болен. Има хора, които издържат на глад, на мъчнотии, на изкушения и са по-здрави от онези, които се хранят, които избягват мъчнотиите и изкушенията.

Божията воля / Волята Божия – 22 април 1917 г., Неделни беседи, София

 

 1. Каквото представя яденето за физическия живот на човека, такова нещо е пеенето и молитвата за неговото сърце, за неговия ум и за душата му. Душата на човека се храни с пеене и молитва….„Блаженичистосърдечните, защото те ще видят Бога“. Това е едно от блаженствата, за които Христо с е говорил. Под думата чистосърдечни, Той разбирал чистите по сърце. С това Христос искал да обърне внимание на чистотата, като важен и необходим елемент в човешкия живот. Казано е в Писанието, че само чистите по сърце могат да видят Бога.

…Пътят за придобиване на щастието е много прост и естествен: да бъдеш чист по ум, по сърце и по дела! Законът за чистотата е един от основните Закони на Битието. От него зависи здравословното състояние на майки, бащи и деца, на общества и народи; от него зависи хигиената на душата. Що е хигиена? Закон на чистотата. Всички заразителни болести се дължат на нечистотата. Както съществуват микроби във физическия свят, така съществуват микроби в духовния и в умствения свят; те са причина на големите сърдечни и умствени катастрофи, които човек преживява. …Чистотата е естествено, праволинейно състояние на материята. За да премине от един свят в друг, енергията на чистотата трябва да се трансформира. За това се изискват специални условия, които наричаме духовни Методи и Закони. Който знае тези Методи и може да си служи с тях, той се ползува от енергията на чистотата и става чист във всяко отношение. Не става ли същото и със слънчевите лъчи? За да се ползуваме от светлината и топлината на слънцето, неговите лъчи минават през неколкократно пречупване, и тогава ние ги възприемаме. Колкото по-чиста е средата, през която те минават, толкова по-правилно се пречупват и толкова по-добре се отразяват върху човека. 

…Работете върху себе си, да станете вътрешно чисти – по ум, по сърце и по дела. Да се чисти човек, това е една от главните задачи на неговия живот

Като се говори за чистотата, човек естествено се натъква на противоположното понятие нечистота. Има два вида нечистота: физическа и психическа, в която влизат умствената и сърдечна нечистота. За първата нечистота – физическата, човек не е отговорен. Колкото и да се чисти физически, той не може да бъде абсолютно чист. Например, като се храни човек, една част от храната се асимилира от организма и се превръща на хранителни сокове и кръв, а друга част не се асимилира и се изхвърля навън, в вид на нечиста материя. Това е неизбежен процес. Природата се грижи за освобождаването на човека от нечистата материя. За тази цел тя си служи с различни методи: филтриране или прецеждане, разлагане, сгъстяване, разреждане, дестилиране. …За психическото пречистване на човека служат психическите филтри: семействата, обществата и народите. Те са условия за пречистване на човешките мисли, чувства и постъпки. Щом мине през тях, той излиза на повърхността на земята, като чист извор, без никакви мътилки и нечистотии. …Следователно, който иска да се пречисти психически, трябва да мине през огън, или да се изложи на действието на слънчевите лъчи. Страданията, нещастията представят огъня, през който човек минава. Пречистването на човека е свързано с процесите утаяване, прецеждане и дестилиране. …Аз казвам: Човек не умира, но като водата на моретата и на океаните, се изпарява, т.е. напуща света и влиза в земята, между песъчливите пластове, да се пречисти и отново да се върне на земята. Това повторно връщане на човека към земята, вече пречистен и свободен, наричаме Новораждане или Възкресение. Следователно, радвайте се, когато се изпарявате и сгъстявате, защото се раждате отново. И майката се радва на своето новородено дете, което излиза от земята като чист извор и й предлага да пие от неговата чиста, бистра вода. Някога това дете е било нейният възлюбен, и след като се пречистил, той иде като нейно любимо дете.

…Наблюдавайте живота на птиците, на млекопитаещите и ще видите, че в известно отношение те стоят по-високо от човека. Малкото птиченце чисти, маже, глади перцата си – познава закона на чистотата. Когато влиза в дома на господаря си, котката мие, чисти краката си, особено, ако преди това е минала през нечисто място. И тя познава закона на чистотата. Малкото дете, обаче, не може само да се чисти. Дълго време трябва майката да го къпе, чисти, облича, докато му предаде урока по чистотата, и то започне да го прилага. Колко хора днес влизат в Божия храм с чисти ръце и крака? Колко учители, свещеници, проповедници, съдии, управници влизат в собствения си дом, в своята тайна стаичка, с чисти ръце и нозе? След всичко това, хората се оплакват от болести, от епидемии и се чудят, отде са дошли те и как да се освободят от тях. Няма болести в света, но има нечистотии, носители на зараза, на болести и на смърт. В тесен смисъл на думата, хигиената изисква абсолютна чистота на тялото и на къщата, в която човек живее. В широк смисъл на думата, хигиената изисква абсолютна чистота на ума, на сърцето и на душата. Моите почитания към лекарите, които обръщат внимание на хигиената на тялото, но те трябва да направят стъпка напред, да обърнат внимание на хигиената на сърцето.

Всички хора отиват на баня, всички се грижат за физическата си чистота, но колцина/малцина/ мислят за духовна баня? Повечето хора не подозират даже, че съществува духовна баня. В духовния свят има баня, топли и студени душове, както и на Земята. Съществата от Духовния свят знаят, как и кога да се ползуват от душовете. Те не минават рязко от горещи в студени душове и обратно – от студени в горещи, защото знаят законите за преминаване от едно състояние в друго. …Новата култура подразбира приложение на Божествения план. Само така човек ще съзнае, че трябва да бъде абсолютно чист, както са чисти ангелите. Да придобие човек чистотата на ангелите, това значи, да бъде готов да служи на Бога, да изпълнява Неговата воля. Днес малко хора изпълняват Божията воля – защо? Защото нямат нужната чистота. Само чистият може да види Бога и да Му служи.
Христос казва: „Блажени чистосърдечните, защото те ще видят Бога.“ Като знаете това, стремете се към чистотата, за да видите Бога и да Го познаете. Не можете да Го познаете, ако не Го видите. Всеки може да види Бога поне три пъти през живота си, но при условие, да живее в чистота. Живели ли сте няколко години наред в чистота? Ще кажете, че това е невъзможно, защото живеете между грешници. Ако хората около вас са грешници, и вие сте грешник. Човек не трябва да се оправдава с окръжаващите. Всеки за себе си трябва да реши да живее в чистота и да върши Божията воля. Не казвайте като Давид: „В грях ме зачна майка ми.“

…Да видиш Бога, това значи, да можеш да се качваш в висшите светове, между разумните същества, и да слизаш долу, между низшите същества, без да се подаваш на техните влияния, без да се заразяваш от техните слабости и пороци. Това значи, да бъдеш чист по ум, по сърце и по тяло, т.е. да бъдеш вътрешно чист: по дух, по душа и по тяло. Всеки може да опита силата на чистотата и да се увери в думите ми.

…Невъзможно е човек да се чисти и облагородява, без да мине през страдания. Който е минал през процеса на чистенето, той е познал страданието. Страданията биват два вида: възходящи и низходящи. При първите страдания човек се повдига и облагородява, а при вторите се понижава и ожесточава.

…Някои хора ядат вкусни яденета, по няколко на едно хранене, разнообразни и добре сготвени, но въпреки това, не са здрави – защо? Недоволството убива вкуса им. За такива хора казваме, че вкусът им е лишен от чистота. За да се възстанови вкуса и апетита при яденето, човек трябва да гладува няколко часа или няколко дни. Ето защо, когато детето се сърди и не иска да яде, майката трябва да го подложи на глад. Тя трябва да го остави гладно 24, 36 или 48 часа, да усети глад и желание да яде. Когато човек изгуби смисъла на живота, нека започне да гладува. Като не яде няколко дена, състоянието му ще се подобри, и животът му ще се осмисли. По същия начин постъпва и природата. Тя изпраща на човека различни болести, чрез които организмът му се пречиства и обновява.

…Мъчнотиите, страданията, неуспехите в живота ви се дължат на „облаците“, които покриват вашия хоризонт. Те имат Велико предназначение. Чрез тях човек се чисти от вътрешните наслоявания. …Думата чистосърдечен е съставена от две думи: чист и сърце. Сърцето е център на живота, затова чистосърдечният знае отде иде и накъде отива. Той разбира процесите на слизането и качването. Той знае, че е дошъл от слънцето и пак ще се върне там. Разликата между него и останалите хора се заключава в това, че той знае, отде иде и къде отива, а те не знаят.

„Блажени чистосърдечните“. В този стих Христос обръща внимание на чистотата, като условие за връзка на човешката душа с Бога. Чистотата повдига човека, а нечистотата го понижава!

…Защо трябва да бъде човек чист? За да се кали. Чистотата предава устойчивост на характера. В много български песни липсва, именно, устойчивост в характерите.

Чистосърдечните – 29 април 1917 г., Неделни беседи, София

 

 1. Едно от свойствата на материята е, че тя минава от едно състояние в друго. Това се постига чрез промяна на вибрациите ѝ, а именно, повишаването и понижаването им. Като се пречиства материята, вибрациите ѝсе повишават; щом изгуби чистотата си, вибрациите ѝсе понижават. Като се чисти материята, и човек се чисти. Пречистването му става главно чрез сърцето. Под думата сърце, разбираме чувствената душа в човека или астралното му тяло, което иде след физическото.

…Какво представя смъртта? Пречистване, т.е. напущане на старата и нечиста къща, за да изгори. Къща, в която хората са живели 30 години в несъгласие, в спорове и недоразумения, трябва да изгори. Болница, през която са минали хиляди болни от заразителни болести, и в която стените са просмукани от охкания, пъшкания и нечистотии, трябва да изгори. Бог изпраща днес Огън(виж:§67;) в целия свят, да изгори, да се очисти от всички лоши, нечисти и заразителни мисли и желания. Така Той ще избави хората от по-голямо зло. Затова Бог казва: „Започвам вече да събарям старото, изгнилото, за да съградя нещо ново, здраво, чисто“.

Доброто съкровище – 20 май 1917 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ако мислите ви са ясни и положителни, чувствата ви благородни и чисти, вие държите заповедите на Бога и пребъдвате в Неговата Любов.

Пребъдете / Пръбѫдване – 27 май 1917 г., Неделни беседи, София

 

 1. Както за освобождаване на човека от физическа слепота се препоръчва добър и чист живот, също така се препоръчва чист живот и за освобождаването му от умствена слепота. Слепият трябва да пречисти абсолютно тялото, ума и сърцето си, да не останат никакви утайки върху нервите му.

Дали може – 10 юни 1917 г., Неделни беседи, София

 

 1. Петър е бил гол, когато дошъл Христос, което значи – чистота. Да бъдеш „гол“, там е хубостта. А с бели дрехи, това означава светостта, проявление на чистотата. Ако не се намерим „голи“, няма да дойде Христос, но трябва да се намерим „голи“. И когато те заровят в земята, и тя те съблича и те оставя гол. Това е езикът на Небето.

Числото 153(сто петдесет и три) – 6 януари 1918 г., Извънредни беседи, Варна

 

 1. За да успявате в този живот, трябва ви силна воля, силен ум и силно сърце. Тези неща се добиват само когато човек води един чист и свят живот. Вън от това никаква друга сполука не може да се очаква. Когато се разгледа цялата история от единия край до другия най- сполучили са тези мъже и тези жени, които са живели най-чист и свят живот. Не мислете, че е лесно да бъдеш чист и свят човек. Щом като си изцапан, някога си се напил и си паднал. Изобщо, в света чистотата и светостта надделяват.

…Сега вече ще упражнявате волята си, за да станете чисти и свети. Като станете такива, ще имате силата да късате плодове от Дървото на Живота, за да видите, че всичко е възможно. Само по този начин животът ще стане интересен.

Съхранение на душевната енергия – 10 юни 1918 г., Извънредни беседи, Беседи пред сестрите, София

 

 1. Коя е причината за болестите? Нечистият въздух, нечистата вода и лошата храна. Който иска да бъде здрав, трябва да диша чист въздух, да пие чиста вода и да се храни с чиста, лесносмилаема храна и никога да не преяжда!
  Въздухът има отношение към човешкия ум, водата – към Живота, а хлябът – към човешката воля. Като знаете това, ценете въздуха, водата и хляба, както цените ума, живота и волята си. Като отчупите парче хляб, кажете си: „Благодаря Ти, Господи, за хляба, който си ми дал. Искам да бъда чист и устойчив като житното зрънце“.(Формула)Вие ядете хляб, без да мислите за отношението му към вашата воля; пиете вода, без да съзнавате отношението ѝкъм Живота, както и към вашето сърце. Като пиете вода и се разхлаждате, кажете в себе си: „Както водата разхлажда, така и моите чувства да разхлаждат и освежават уморения и жаден пътник“.(Формула) Ако произнасяте тези думи всеки ден, сърцето ви ще се обнови. Това е един от методите, с които си служи Природата за подмладяване на човека и за повдигане на неговия Дух. Чрез храната човек възпитава волята си, чрез водата – сърцето, а чрез въздуха – ума. Дишайте чист въздух, за да опресните мислите си.

…Телата на сегашните хора са нечисти, а трябва да станат абсолютно чисти. Докато не се пречистят, не може да става въпрос за Възкресение. Потта на повечето хора е отровна, пълна с нечистотии, такава е и кръвта им. Това показва, че те не ядат чиста храна, не пият чиста вода и не дишат чист въздух. Заведете невярващия в някое красиво, планинско село и го хранете един месец с чиста, лека храна, с чиста вода и чист въздух и ще видите, че той ще измени мислите си, ще разсъждава по нов начин, ще стане поет.

…След грехопадането, хората се развалили и толкова изопачили, че Бог решил да изпрати потопа за пречистване на човечеството.

Доведете го – 30 юни 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Който носи Любовта в себе си, не може да умре от глад. Ако попадне в гора, далеч от хората, дивата коза ще му предложи млякото си, но гладен няма да остане. Едно време козите сами са услужвали на хората, но сега бягат от тях, страхуват се да не ги заколят, да одерат кожата им, а месото да използват за консерви, с единствената цел, да се осигурят за по-далечно бъдеще. Консервите не са здравословна храна!Защо хората да не засеят цялата земя със Словото Божие? Мислите ли, че при това положение ще има глад на Земята? Мислите ли, че тогава ще има нужда от консерви?

…Когато някой ваш близък замине за Онзи свят, ще знаете, че неговият храм е бил нечист и е трябвало да се разруши, за да се съгради отново. В този смисъл, смъртта не е нищо друго, освен разрушаване на нечистите човешки храмове, с цел да се съградят нови, чисти и съвършени. Ще кажете, че вашият близък е бил добър човек. Добър е бил, но храмът му е нечист.

…Атмосферата трябва да се пречисти и освежи. Различните болести и епидемии се дължат на човешките ежби[разпри], раздори и недоразумения. Те ще изгорят и върху пепелта им ще израснат добрините на онези хора, които ще станат братя, а не врагове.

Трите положения – 7 юли 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Бог е решил да подложи човечеството на голямо пречистване, да не остане в света нито един лъжец и крадец. Единственото спасение за тях е покаянието.

Кой ще съживи и възкреси мъртвите? Духът. Кой ще обнови живите? Духът. Той ще ги научи да живеят в чистота и святост.

За да възприемете мислите на Възвишените същества, на ангелите, трябва да живеете в абсолютна чистота и святост; с други думи, трябва да живеете в света на Любовта.

В истия час – 14 юли 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. За да се очисти светът от погрешките и нечистотиите на хората, Бог трябва да слезе на Земята, да измие децата си, да изчисти цялата Земя.
  От гледището на Божествения свят, сегашните хора са още деца, по на 12 години, които могат вече да работят.

Радостни и търпеливи – 21 юли 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. За предпочитане е човек да остане три дни гладен, отколкото да носи в себе си недоволството от прегорялото ядене или недоволството, че малко е месото, хлябът и зеленчуците.

…Съблечете старите си дрехи, ушити по модата, и облечете нови, бели, чисти дрехи. Белият цвят означава Доброто. …Като видите някое бяло цвете, спрете се пред него и кажете: „Искам да бъда бял, добър и чист като това цвете“.(Формула) Мислете често за белия цвят, за Доброто и за Чистотата, за да се облечете в нова дреха – в дрехата на новия човек. Това е прост метод, с който можете да си помогнете.

Събличане и обличане – 28 юли 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Според българския обичай, като умре някой, поливат гроба му с вода и вино. Какво се крие в този обичай? С това искат да кажат на умрелия: „Катодойдеш втори път на Земята, трябва да бъдеш чист, да не грешиш“.

…Кой човек може да Възкръсне? Който може да умре. Умирането не е нищо друго, освен потъване на човека дълбоко в земята, докато стигне песъчливи пластове, през които да се прецеди и пречисти. След това той излиза на друго място, като чист извор, и започва да пее песента на Новия живот.

…Всеки трябва да си има по една тайна стаичка, в която да влиза поне по един час на ден, за да се изчиства.

…Човек трябва да изучава мислите и чувствата си, да знае кои са устойчиви и кои не и да превръща неустойчивите в устойчиви. Как става превръщането им? Чрез пречистване.

…Не е добро положението на грешника на Земята, но още по-лошо е в Астралния свят. Докато е бил на Земята, той си е хапвал повечко, но в Астралния свят е осъден на вечен глад. Пред него стоят трапези с богати ястия. Щом се приближи до тях, те веднага се вдигат от местата си. Той ги гони, тича след тях, но не може да ги достигне; гладът му се усилва, но не може да го задоволи. …Като влезете в Астралния свят, ще се намерите в положението на блудния син: ще ходите окъсани и боси, гладни и жадни, и ще търсите път да се върнете отново на Земята.

Доброто вино – 4 август 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Бъдете най-силният борец и да поваляте на земята всички болести. Хремата е един от борците, треската – втори, неврастенията – трети и т.н. Като излезете срещу тях, кажете: „Аз съм християнин, разполагам с мощни средства и мога да се боря с всички болести“.(Формула)Какво правят хората? Като заболеят, веднага търсят лекари, вземат лекарства. Ако ги е нападнала треската, вземат хинин, за да я прекратят,така те я пресичат, но не я лекуват. Вместо да употребявате хинин, пийте три дни гореща вода, без да се храните, и треската ще ви напусне – така се лекува и хремата. Ще кажете, че не можете да гладувате. Не е въпрос за гладуване, но за каляване на волята. Който има силна воля, може да се бори с всички болести.

Геройството на човека се заключава, именно, в това, да чувства, да разбира нещата и да се въздържа. Герой е онзи, който, след като не е ял три дни нищо, е готов да се откаже от хубавия обяд в полза на някой гладен.

…В който ден повярвате в Бога и възприемете Неговата Любов, вие ще почнете да се развивате правилно. Пак ще имате страдания, но ще разбирате техния смисъл; пак ще боледувате, но ще се разговаряте с болестите и ще знаете, че те са необходими за вашето пречистване – физическо и духовно. Ако вярвате в това, всичко ще бъде според Вярата ви. Ако заболее някой ваш близък, турете ръката си на гърдите му и си кажете тихо: „От мене да замине!“.(Формула)

Двете жени – 11 август 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Плачът е признак на разкаяние, на осъзнаване на човешките погрешки. Той чисти човешкото сърце. Когато окото се напраши, непременно трябва да се насълзи, за да се очисти.

…Здравето и силата на организма не зависят от пищната храна. Чистият и естествен живот освобождава човека от излишъците, а с това и от много мъчнотии. Като говоря за естествената храна, аз нямам намерение да ви налагам моето разбиране за храненето, но обръщам вниманието ви да употребявате такава храна, каквато обичате и която понася на организма ви. Какъв смисъл има някой да стане вегетарианец и постоянно да поглежда към месото, да съжалява, че се е отказал от него? За предпочитане е да си остане месоядец, отколкото да бъде вегетарианец и да се измъчва. Когато променяте режима на храненето и на живота си, правете опити, за да видите как ще ви се отрази промяната. Ако се отрази добре на организма ви, следвайте я; в противен случай, върнете се към стария начин на живот и на хранене.

…Топлината на Любовта ще ви изпотява, за да изхвърлите навън нечистотиите си. Спасението ви се крие в чистотата на вашето тяло, на вашия ум и на вашето сърце. Както днешният ден е светъл и чист, такъв да бъде и вашият живот.

Погледна Петра – 18 август 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Кой човек има право да целува- чистият!Ако си чист, целувай всички хора; ако не си чист, никого не трябва да целуваш.

Какво представлява чистият човек? Чешма, която утолява жаждата на всички пътници; тя напоява всички животни и освежава изсъхналите растения. Това, което руши и внася развала в живота, е нечистотата. От всички хора се иска чистота. Достоен за името си е само онзи учител, възпитател, философ, проповедник, общественик, който внася в умовете и в сърцата на своите възпитаници и последователи истинското, същественото знание. Това е чистото, положително знание, към което се стреми човешката душа.

…Мъж и жена, които са живели в Любов и Чистота, раждат здрави деца, жизнеспособни, пълни с Любов.

Скритият квас – 25 август 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Човек не може да се развива правилно, ако животът му не е чист и свят
  Чистият и свят човек е всякога доволен от живота си, той е готов на всякакви услуги и жертви за благото на своята душа и на своите ближни.

…Когато всички хора се обединят в едно цяло и живеят без грехове и престъпления. В бъдеще хората ще живеят в чистота и святост. Никой няма да казва като Давида: „В грях ме зачена майка ми“. Ако майката е живяла в грях, и дъщерята ще живее в грях.

…Понеже майката не се е въодушевявала от възвишеното, и дъщерята ще следва нейния път. Майката е мислила само за ядене и пиене, за облекла и украшения, и дъщерята ще мисли за същото, и тя ще се кичи с панделки и цветя.

…Бъдещите хора ще живеят с велики идеи.

Вкъщи – 1 септември 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. И в Природата има примеси, чужди неща, вмъкнати отвън, от които тя постоянно се чисти и освобождава. Законът за чистенето в Природата не е нищо друго, освен този, с който старите алхимици са си служили. Чрез този закон те отделяли ценното от безценното, благородното от неблагородното, полезното от безполезното. Полезни неща са тези, с които Природата си служи, а човешките са временни, преходни.

…Както нечистата кръв може да се пречисти с добра храна, така и душата може да се освободи от греха. Понеже кръвта е носителка на Живота, тя трябва да се пречисти.
Казано е, че плът и кръв няма да наследят Царството Божие, но те са две различни понятия. Как ще си обясните думите на Христа, че който не яде плътта Му и не пие кръвта Му, няма живот в себе си. За коя плът и кръв се говори в стиха? За чистата и праведна плът и кръв, а не за нечистата и грешна – това показва, че всяка мисъл, всяка дума има по две значения: пряко и косвено или право и противоположно.

…Когато Исус влезе във вашите домове, ще пречисти въздуха, който се е наситил от електричеството на мъжа и на жената. Първия ден ще се прояви електричеството на мъжа, а втория ден – електричеството на жената. И тя ще започне да гърми, да святка, да буботи, докато дойде Исус да пречисти въздуха.

Да Го посрещнат – 8 септември 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Когато трябва да пречистят човека, отварят куба и образуват кръст. Следователно, кръстът, т.е. страданието не е нищо друго, освен процес на пречистване. Щом се пречисти, събират кръста, сглобяват го и отново образуват куб. Защо трябва да страда човек? За да пречистят къщата му, т.е. неговото тяло. Щом се пречисти добре, поставят вратите и прозорците на местата им и пак получават куб.

Не може да се укрие – 15 септември 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Някой ще каже, че не трябва да се яде. Аз пък казвам, че трябва да се яде, но да не се преяжда(виж: §73), да не претоварваме стомаха си. – “Нетрябва да се пие.” Пий, но чиста вода!Човек може да прави всичко, което носи Живот в себе си, както сладкото, доброто вино, което Христос направил. Пие ли човек ферментирало вино, смърт го очаква!

…Колко християни, мъже или жени, са запазили закона на Абсолютната чистота в мисли, в чувства и в желания? Ангелите живеят в този закон, но и човек може да го спази. Който има будно и чисто съзнание, живее в Абсолютна чистота и святост.

…Каквото и да правят хората, при сегашните разбирания невъзможно е да бъдат щастливи. Щастието подразбира нов живот, живот на Абсолютна чистота и святост.

…Как ще се излекувате? Като очистите тялото си от нечистата кръв, ума си от нечисти мисли и сърцето си от нечисти желания. Нечистите мисли и желания разполагат човека към нечиста храна. Какво добро могат да ви допринесат саламите, пастърмата, кебапчетата и др.? Да кълцаш и мелиш месо, да го приготвяш на салами, това е дяволско изобретение! Колко хора са отишли преждевременно на Онзи свят от салами и от кълцано месо! Милиарди животни са подали и подават молбата си до Бога, да ги освободи от човешкия нож. Това е Истина, която трябва да се възприеме. Който не я приеме, ще носи последствията на своето непослушание.

Двамата братя – 22 септември 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Как няма да страда човек, който постоянно преяжда(виж: §85)? Днес се наяде с печена кокошка, пие шампанско; утре също преяжда, после се оплаква от разстройство на стомаха, от страдания и болки. Един ден, когато разбере, че не трябва да преяжда, ще се освободи от страданията.

В Мое име – 29 септември 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Днес и българите минават през земните пластове, т.е. през страданията, за да се пречистят. Един ден всички, които са преминали през страданията, ще благодарят и ще видят какво са придобили. Пазете правилото, да не вливате чистата вода в нечистата, чистия живот в нечистия, но да се стремите към процеса на Новораждането, който носи благоприятни условия за вашето развитие.

„Само чистият по сърце може да види Бога.“ Мойсей, които беше чист и свят човек, само един път видя Бога, и то гърба, а не лицето Му. Животът ви ще се преобрази, ако видите само една частица от Бога. За да видите поне частица от дрехата Му, вие трябва да се освободите от своите отрицателни прояви: злоба, завист, омраза, гняв и др.

Да се роди – 6 октомври 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Чистата вода представлява възвишен, чист живот, който се възприема само от чисти, празни шишета. Ако не можеш да възприемеш този живот, вината е в тебе. Изпразни шишето си, и сам иди на извора да го напълниш. Не чакай други да ти го напълнят и донесат.
  Какво трябва да направите, за да възприемете чистия и възвишен живот? Да се покаете, т.е. да изпразните шишето си и сами да отидете при Великия Извор да го напълните.

…Никога не смесвайте чувствата си; не смесвайте и мислите си. Не се позволява никакво преяждане(виж: §86), нито на физическия свят, нито в Сърдечния и Умствения. Някой иска да преживява силни чувства, да трогват сърцето и душата му. Щом искате силни чувства, посещавайте болни и страдащи. Там ще изпитате различни чувства, но ще задържите едно и него ще обработите.

…Новото учение изисква от всички хора – от майки и бащи, от братя и сестри, от учители и ученици, от проповедници и свещеници – живот на Абсолютна Чистота. Ако работиш в света и вадиш давещите се от водата, грешниците от тинята, ти ще се окаляш и измокриш, но това каляне се прощава. Страшна е вътрешната, моралната нечистота и кал. От нея трябва да се чистите. Който се каля, когато спасява грешници и давещи се, той заслужава кръст за храброст.

…Чрез страдания и скърби човек се чисти и приготвя за великия Божествен живот, който иде на земята. Който се домогне до този Живот, ще благодари на Бога за благото, което му е дал, и ще си отиде от този свят доволен и сит.

Дух Господен – 20 октомври 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Страданията на съвременните хора се дължат, именно, на преяждането(виж: §88)и на безразборното хранене. Майката на човечеството – Ева, се осмели да яде само един път без позволение от забранения плод и скъпо плати за това ядене. Осем хиляди години се изминаха, откак тя яде от плода на дървото за познаване на Доброто и на злото, но и до днес още не е изплатен този обяд.

…Дошло е време, сегашните хора да приложат Божествената хигиена. Тя изисква от всички нов, чист живот. Нека всички народи приложат тази хигиена и ще видят колко болести ще останат и колко смъртни случаи ще има. Нека държат статистика и я сравнят с досегашната. Приложете новата хигиена след войната. Ще кажете, че тази хигиена е против науката. Не само, че не е против науката, но тя включва цялата съвременна наука в себе си. Всъщност, една наука, една хигиена съществува – тя е Божествената.

Двете заповеди – 27 октомври 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Всяка мисъл произвежда физиологическо действие върху нас, затова от устата ви трябва само чистота да излиза,инак/иначеще викате доктори. Не ви трябват доктори, а трябва да потърсите причината на всяка болест.

…У светиите, които са живели дълго време чист живот, се образува една особена приятна миризма, едно вътрешно много хубаво благоухание, наречено нюкс. Когато имате някое хубаво душевно настроение, когато сте били в някакво размишление, вие чувствате една приятна миризма, която е на някой Възвишен дух, който ви е посетил. Вземете за пример постът: в него се пораждат такива мисли и се виждат такива неща, които другите не виждат.

…Като се простуди някой, лекарите му дават аспирин, който причинява изпотяване. Порите, през които става изпотяването, са „задни врати“. Не казвам, че не трябва да се изпотявате, но казвам, че една мисъл, допусната да влезе в нашето физическо тяло, трябва да излезе навън през тези пори. Порите се жертват за нашите очи и казват: „Ние сме готови да услужим на нашия господар.” През тях излизат всички нечистотии.

…Ако ходите по другите къщи с цел да ви олекне, да оставяте там своя боклук, ще ви научат всички и няма да ви приемат. Искам всички да сте чисти, да нямате нищо под ноктите. Изчистете си дрехите, измийте се и тогава идете при Бога! Защото самата мисъл да бъдеш чист е воля, самата мисъл дa отидеш чист при Бога действа върху ума ви. Ако си нечист, съблечи дрехата си, измий се и иди при Бога, иди да се помолиш! Ученик, който е нечист, не се приема. Това не означава да станете педанти и да се вглеждате в хорската чистота. Всеки да се занимава със своята. Който се занимава с хорските нечистотии, той се покварява.
Tака ще започнем от физическото към духовното. Аз харесвам светските хора, защото те вървят много добре, те обръщат голямо внимание на физическата чистота. От тях се иска само крачка напред, за да влязат в Царството Божие. Имат ли това изкуство – физическата чистота, те ще преминат и към духовната. Тези неща са потребни за създаване на една благоприятна атмосфера за човешката мисъл. От нечистотата на мислите се създава една неприятна атмосфера, от която учениците се демагнитизират. За работата на ума всякога е потребна Чистота. За да се наблюдава небето, трябва да има чистота. Като казва Христос, че чистосърдечните ще видят Бога, Той показва, че Чистотата е едно условие за виждане. Тъй че, Чистотата ще я държите като едно условие за усилване на волята. Тя може да се придобие само чрез ученичество. Това е религия!

Който намигва – 7 ноември 1918 г., Извънредни беседи, Беседи пред сестрите, София

 

 1. Желателно е, в бъдеще Божиите служители да бъдат облечени в бели дрехи. На Небето приемат само такива хора, които са облечени в бели, чисти дрехи. Видят ли, че пристига някой с черни дрехи, веднага го връщат назад. Черният цвят, тъмнината благоприятства за престъпленията.

Всички хора ще се облекат в бели дрехи, символ на Чистота. Нека всички жени се облекат в бели дрехи и платят първо данта си на Бога, а после на кесаря.

Като чуха – 17 ноември 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. При един малък извор израсли едно до друго минзухар със своята жълта премяна, и кокиче с бялата си, скромно наведена главичка. Бил студен зимен ден, но те се разговаряли помежду си. Минзухарът попитал кокичето: “Защоси излязло толкова рано със своята бяла премяна? Не знаеш ли от учените, че бялата дреха не държи топло? Така заровено в снега, никой не те забелязва. Ти трябва да се индивидуализираш. Виж моята жълта, портокалена дреха. Отдалеч ме виждат”.Кокичето си въздъхнало, но нищо не отговорило. То знаело, че неговата задача е да буди в хората стремеж към Чистота. Млад момък минал покрай извора, видял и двете цвятя, откъснал ги и с радост полетял към своята възлюбена, да й занесе първите пролетни цветя. Тя се накичила с тях и весело подскочила. Тук кокичето и минзухарът се помирили с положението си: минзухарът, с мисълта, че подтиква хората към индивидуализиране, а кокичето  към Чистота. Чистота е нужна на съвременните хора: чиста храна – за здраве, и чиста кръв, чисти мисли и желания за сила и бодрост на Духа.

Ако мислите, че, като тръгнете в правия път, изведнъж ще станете праведни, вие се самозаблуждавате. Напротив, първо ще изнесат нечистотиите ви навън и след това ще се изчистите. Божествената вода залива цялата земя и чисти всичко, каквото срещне на пътя си.

Който съзнава, че носи светлия и чист образ на Бога, той е получил вече диплом за свършен курс на човешкото Знание. …Невидим е Бог за нас, но реален. Желателно е и Христос да остане за нас невидим, за да запазим към Него чисти и святи отношения.

Изобилният живот – 1 декември 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Някои питат: „Защода се молим?”. За да се пречисти кръвта ти, мислите и желанията ти!

…Истинската молитва има отношение към дишането и пречистването на кръвта.

Малък разбор / Лемуил – 5 декември 1918 г., Извънредни беседи, Беседи пред сестрите, Неделни беседи, София

 

 1. Според едно предание, след създаването на света, от един планински връх извирал чист извор, с бистра планинска вода. Посещавали го птички, животни, мушици, но нито един човек не се приближил до него, понеже бил много отдалечен от шумния живот на хората. Един ден изворът казал: Дотегна ми вече да се занимавам с невежите същества. Ще сляза долу да търся слава.” Колкото по-надолу слизал, водата му ставала все по-нечиста, а заедно с това губел широчината си. Най-после стигнал до полето, дето го посрещнали земеделци и градинари, които го използвали за поливане на своите ниви и градини, Като изгубил чистотата и големината си, той се възмутил и казал:
  – Чудни са хората! Аз не съм създаден за техните градини и бостани.
  Бог го запитал:
  – Доволен ли си от положението си?
  – Не съм доволен – отговорил изворът. – Реших да сляза долу, да покажа своите качества, да ме оценят, а хората ме впрегнаха на работа и ме изцапаха.
  – За да се очистиш, трябва да слезеш още по-долу, да минеш през песъчливите пластове.
  – Не слизам долу! – отговорил възмутен и недоволен изворът.
  Така постъпват много хора. Като им се каже да слязат долу, да се пречистят, те се възмущават и остават на старото си положение. Бог пак запитал извора:
  – Какво искаш сега?
  – Искам да отида в някой голям град, между учени хора, да им покажа своята чиста вода, да ме използват за шадраван.
  Бог задоволил желанието му. Изпратил го между учените, които веднага го използвали. Той станал шадраван. В първо време децата скачали около него, радвали му се, докато след време започнали да мият съдовете си в него, да си перат дрехите. Той постоянно въздишал, пак не бил доволен от положението си.
  – Доволен ли си от новото положение? – запитал го пак Господ.
  – Остави се, хората били много некултурни. Чудя се как ги търпиш!
  Най-после Бог го пратил на служба в самия човек, да влиза в него и да утолява жаждата му. И при това положение изворът не бил доволен. Сега се натъкнал на по-големи противоречия. Вътре в човека той намерил по-голяма нечистота, отколкото между невежите същества.
  Едно трябва да научите: истинският Живот минава през най-големите противоречия и най-голямата нечистота. Неговата задача е да чисти, да изправя нещата и да обновява всички живи същества на Земята. Всички култури са изникнали от почва, съставена от милиарди мъртви организми. Те са корени и на нашата култура. Тя черпи сокове от тях. Благодарение на жертвата, която съществата на миналото са направили, ние се радваме на Новата култура, която иде вече в света.

И рече баща му – 15 декември 1918 г., Неделни беседи, София

 

 1. Колкото по-добър и разумен живот води човек, толкова повече се усилва вярата му. Лошият и неразумен живот става причина за отслабване на вярата. Понеже вярата има отношение към ума, за това силата на вярата зависи от светлината и чистотата на човешкия ум. Няма ли тези качества, умът става причина за заблужденията на сърцето.

…Христос показва на хората начина, по който могат да се справят с мъчнотиите си. Първото условие за това е чист живот(виж: §90), изпълнен с Любов. Истинският християнин се отличава с морален устой. Той е смирен, любящ и чист. Който не е придобил тези качества, и християнин да стане, ще се проявява такъв, какъвто е бил първоначално.

Голямата вяра – 19 януари 1919 г., Неделни беседи, София

 

 1. Говори се за Свобода, за Любов, но ако ви подложат на няколкодневен глад, веднага ще се откажете от идеята, която преследвате. С такава „любов“и „свобода“не се постига безсмъртие.

…Колкото повече светлина прониква в човешкия мозък, толкова по-чист и светъл е животът на човека, толкова по-чисти и възвишени са неговите дела.

…Едно е важно: Всички хора трябва да живеят разумно, да дишат чист въздух и да приемат чиста, здравословна храна. Само така човек ще свърши работата, за която е дошъл на земята. Всичко живо се движи и работи. В човешкия стомах има десет милиона клетки, които работят за пречистването на кръвта.(виж: 93)

…Както едно престъпление може да опорочи живота на човека, така в един момент Любовта може да го очисти и повдигне.

Като себе си – 2 февруари 1919 г., Неделни беседи, София

 

 1. Първоначално Храмът е бил вътре в човека, но, след като го изгубил, той започнал да си строи външни храмове и там да се кланя и моли. Със загубване на чистотата си, човек изгубил всичко, което било написано в сърцето и душата му. Какъв по-велик храм ще търси той от онзи, който е в него, и онзи, който вижда в цялата природа?Достатъчно е да излезе вън, сред природата, да види небето, да се изложи на слънцето, да диша чистия въздух и благодари на Онзи, Който е създал цялата вселена.

…Преди Адама са живели възвишени, чисти и умни хора – това малцина знаят.

Противоречие в съзвучието – 9 февруари 1919 г., Неделни беседи, София

 

 1. Гладуването и жадуването подразбират самопожертване. За кого се жертва човек? За ближния си, с цел да го повдигне.

…Съвременните хора се нуждаят от чистене, но не както се чистят в банята. Някой влиза в банята и вика човек да го търка, докато се махне кирта от тялото му – това не е чистене. Така не се постига чистота и святост, с които можеш да влезеш в Царството Божие. Който се стреми към чистота и святост, сам трябва да се разтопи и да влезе в банята на Божествения живот. Така, именно, той ще стане по-бял и по-чист, отколкото е бил по-рано.

…Знаете ли, какво нещо е чистотата? Когато в дома ви влезе чист човек, ако сте готови за Божествения живот, той ще ви донесе най-голямото благословение. Ако не сте готови, ще преживеете големи страдания. Той не иска да страдате, но вашето неразбиране ви носи тъмнина и мрак.

…Бог е решил да прекара България през огън, да изчисти нейното „гърне“.

Ако не бях дошъл – 2 март 1919 г., Неделни беседи, София

 

 1. Дръжте в ума си възвишени и чисти мисли, които ви свързват с умствения свят, дето живеят светли, разумни същества. Дойде ли в ума ви една нечиста мисъл, турете я веднага в огъня на Божествената любов, да изгори и се превърне на пепел.

Кротостта повдига вибрациите на човека и го води към чист, Божествен живот. Всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка, лишени от кротостта, са проява на безлюбието. Чистота и искреност се иска от човека.

Моето иго – 9 март 1919 г., Неделни беседи, София

 

 1. Щом дойде тази Божествена Любов, тя ще очисти всичко.

..Казвате: “За да обикна някого, той трябва да бъде чист”. Не, сега, в това състояние го обикни, защото той има нужда от теб днес.

Можем в един миг да бъдем чисти. Според закона на прераждането, пречистването може да стане за хиляди години, но може да стане и за един миг. Има случаи, когато човек моментално пада, но има и случаи, когато моментално се повдига – и едното, и другото е вярно.

С любов се взима – 22 март 1919 г., Неделни беседи, София

 

 1. Всички хора трябва да ядат, без да преяждат. В това отношение, няма по-голямо благо за човека от яденето. Едно нещо разбират всички хора еднакво – яденето….Под [думата]пост разбирам работа. Който пости, той работи усилено на нивата: оре, копае, сее, жъне. Като свърши работата си, отива у дома си и разваля поста. Той казва: „Дайте ми да си хапна добре. Свърших една работа и сега имам право да се нахраня и да си почина. Така ми е добре и приятно“. Яденето има отношение и към физическия, и към духовния живот. Следователно, както ядеш за стомаха си, така ще храниш ума и сърцето си и ще благодариш, че си ги задоволил. Ще възприемаш чисти мисли и чувства, ще ги асимилираш, без да преяждаш. Само така ще разбереш, че между физическия, духовния и умствения свят има тясна, неразривна връзка. Само така ще разбереш, че физическия свят представя сянка на нещата, а духовният и умственият – тяхната реалност.

Детето растеше – 30 март 1919 г., Неделни беседи, София

 

 1. „Аз съм християнин“. Като християнин, очисти ли кръвта си? Научи ли правилата за чистене на кръвта? Научи ли правилото, как да дишаш, как да приемаш Божествения въздух? Научи ли правилото, как да създадеш права мисъл в себе си? Може ли твоята мисъл да даде плод?

Нито тържик – 13 април 1919 г., Неделни беседи, София

 

 1. Христовото учение възстановява Божествената хармония или изгубените Добродетели в човешката душа. Най-първо то трябва да ви направи чисти по сърце. Ще кажете: „Можели човек в този свят да живее и сърцето му да е чисто?”. Може. Когато човек стои във водата, всякога може да бъде чист. Второто нещо, което може да направи Христовото учение, е душата ви да бъде девствена. В какво се заключава тази девственост? Земеделецът нарича девствена почва тази, която е богата със сокове, а бедната на сокове почва не е девствена. Следователно, ако вашата душа може да роди нещо добро, възвишено, тя е девствена. Ако не може да ражда такива неща, тя не е девствена.

…Когато влезем в Христовото учение, когато се всели то в душите ни, непременно ще произведе у нас едно олекване, ще почувстваме една Чистота. Тъй че, очистването ще дойде от самото Учение.

…Сега в света идат големи изпитания, които го пречистват.

Това учение – 17 април 1919 г., Извънредни беседи, Беседи пред сестрите, София

 

 1. Вяра може да има само чистият, безгрешният човек, само той може да вярва във всичко и да не се съмнява в никого. Това е Вяра, а не „вярване“. Вярата е качество на ангелите.

…Христос казва: „Аз дойдох с тоя Господ, Който живее в мен, дойдох с Него, чрез Него, за да дам Виделина на всички, за да повярват“. Кои? Онези малките, чистите души. Колко велико нещо е да бъде човек чист в света! Върху тази чистота почиват всички идеи, всичкото щастие, здраве и цялото блаженство на човечеството. Ако човек бъде чист, няма да ходи в тъмнина, ще има ясна представа за живота и ще може да го нарежда тъй, както би трябвало.

…Христос казва: „Аз дойдох да покажа истинския път на всички, които вярват и имат чистотата на ангелите“. Човекът още разсъждава, дали ще живее след смъртта си или не, дали животът има смисъл или не. Това не е живот, а само утайки на тъмнината, в която той живее.

…И Христос казва: „Аз, Духът, нося тази Светлина на хората, които вярват“, т.е. които имат чистота.

Изгряващото Слънце – 4 май 1919 г.,Неделни беседи

 

 1. Христос казва, че светило на тялото е окото,и ако окото ти бъде чисто, цялото тяло ще бъде светло. Когато Христос казва, че тялото ти ще бъде светло в зависимост от чистотата на окото ти, Той разбира, че в тебе ще има онзи Божествен живот, който ще ти даде всичката възможност да се развиваш и да не бъдеш дребнав.

…Под думата кръв подразбирам Божествения живот. Да имаш кръв, значи да имаш този чист неопетнен Божествен живот. …Както въздухът влиза в белите дробове, окислява кръвта и я пречиства, по същия закон в мозъка влизат мисли, които пречистват човешките желания. Желанията са човешката кръв.

Светило на тялото – 11 май 1919 г., Неделни беседи

 

 1. Какво подразбира Христос под думата агне? Вие ще кажете: „Знаемкакво нещо е агнето, то е родено от овца, хубаво, палавичко; като му отрежат главата, вкусно е на ядене“. Агнето означава Огън, който чисти живота. И когато казват, че Христос е „агне“, товазначи, че Той е Божественият огън, Който пречиства човечеството. Всеки, който може да намери този Божествен огън, той е намерил еликсира тук на Земята.

Трапезата на Новия Завет – 25 май 1919 г., Неделни беседи

 

 1. В земята е влязъл един нов елемент, който ще оправи света. Той е чистият въздух. Изнесете един болен горе на планината, на чист въдух, и той, въпреки своята воля, ще оздравее. Иде момент, в който, без да съзнаваме, ще оздравеем.

Отхвърленият камък – 1 юни 1919 г., Неделни беседи

 

 1. Лекарите препоръчват на болните, здрава, силна храна, но с това положението на болния се влошава. На болни хора аз препоръчвам поне 2, 3 дена глад, а след това може да хапне малко чорбица от сливи, след няколко часа пак, но с малко хляб.

Гърбавата жена – 8 юни 1919 г., Неделни беседи

 

 1. Венозното течение, което отива нагоре, има направление към мозъка, т.е. към Слънцето. Най-напред венозната кръв трябва да мине през сърцето и дробовете, да се пречисти и тогава отиде нагоре. Това е една необходимост, която става и в нас, както и в Природата. Кръвта трябва да се озонира и да се повдигат вибрациите ѝ. Всички нечистотии, които се намират във венозната кръв, трябва да се премахнат и така да се подигнат вибрациите в света. Всички болести в света произлизат от неразбиране на тозиВелик Учител, Който ни учи. Някога имаш известно стягане на главата си- умът казва: „Ти имаш нечиста кръв, прати я да се пречисти“. Някога ви боли стомахът – той казва: „Имаш нечиста кръв, изпрати я нагоре да се пречисти“.

Учител и Господ – 15 юни 1919 г., Неделни беседи, София

 

 1. Да бъдат умът и сърцето ви чисти, значи да сте ясновидци. Когато се очистите така, вие ще можете да разберете от кого ви е изпратена дадена мисъл, от кого ви е изпратено дадено желание.

Призваха Исуса – 19 юни 1919 г., Неделни беседи, София

 

 1. Aко вие се свържете много тясно с някого, когото много обичате, и ако той измени своята насока, между вас ще настане голям разрив и единият от вас ще пострада. Затова, когато човек е решил да изучава Божествените тайни, трябва да бъде много чист. Да видиш Бога, значи да знаеш да употребяваш разумно тази велика сила, с която Той си служи. Христос казва: „Чиститепо сърце ще видят Бога.“ Ще рече, без чистота в сърцето не можете да разберете и видите Бога, чистотата е безусловно необходима…..Прочее, ако ме запитате какво бих желал да имам на този свят, ще отговоря: да бъда нищ духом и да е Царството Божие в мен; да бъда чист и по сърце, за да видя Бога в Неговата същина, защото който е чист по сърце, той вижда Бога. Чистотата на сърцето е център на блаженствата. Ако искате да имате туй благо, препоръчвам ви като метод да придобиете чистота на сърцето.

Правият път – 20 август 1919 г., Съборни беседи, Велико Търново

 

 1. Чисто сърце. За да постигне човек чистота на сърцето, най-първо трябва да бъде чрезмерно търпелив, милостив, да има тъй непоколебима вяра, щото никакво нещастие, никакво страдание да не могат да го разколебаят; да бъде еднакво справедлив към себе си и към другите, да бъде безкористен и самоотвержен.

Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване) – 22 август 1919 г., Съборни беседи, Велико Търново

 

 1. Сега, именно, в тая епоха, българският народ има условия да стане културен, да пречисти своите сили и да се укрепи вътрешно. …Българинът страда от преяждане. Ако яде по-малко, всичко ще се оправи. Като яде, човек трябва да изяде 20 хапки и там да спре.

Бог е говорил – 9 ноември 1919 г., Неделни беседи, София

 

 1. Когато имате опитността на един мистик, да паднете в екстаз, само при такова състояние вие можете да опитате тази вътрешна Божествена топлина – качеството на Любовта. Такава топлина може да разтопи и пречисти всичко. Трябва да повишите вашата топлина не според целзиевия термометър, но като изучите алхимията и проучите вибрациите на тази топлина. Тя е толкова интензивна, че всички нечистотии, които смущават живота ви, веднага ще се пречистят. Това може да постигнете, ако изпъдите съмнението от вашето сърце и от вашия ум.

За да можете да разберете философията на живота, трябва да имате чисто сърце и чист ум.

Преди няколко деня дойде при мене един младеж, запасен офицер, и ми разправи, че се разболял от неизлечима болест. Той бил на умиране, но попада му на ръката една книжка за лекуване чрез глад, струва ми се, от някой си д-р Мюлер. Решава той и почва да гладува и това продължава 22 дена! Разправи ми опитността, която е получил от първия, втория, третия ден и резултатът бил, че неизлечимата болест изчезнала. Тогава отишъл в Пловдив при лекаря, който по-рано му казал, че болестта му е неизлечима, и казал: „Изследвай ме“. Докторът го изследвал и му казал: „Здрав си!“. Този човек приложил глада със своя ум и сърце. След туй се прояснява умът му и от материалист той става духовен. Той разбира, че в света има и друго нещо, освен онова, което хората познават. От това се разбира, че той е прогледнал, станал е до известна степен ясновидец.

…Не ви препоръчвам и не ми е намерението да ви накарам да постите 22 дена, както онзи момък, за който ви говорих. С това не се постига нищо, ако нямате вяра; но ще кажа, че според мене този момък се е освободил от едно съмнение и е пробудил Божественото в себе си. Ако искате да изпълните всички ваши задължения, да премахнете всички нещастия, постете 5, 10, 15, 20 дена и тогава ще научите и причините на всичко. Но заедно, и сърцето, и умът да ви го подскажат. Тогава постете, и резултатът ще бъде отличен. Но ако сърцето каже: „Пости“, а умът: „Недей“, не започвайте. Някой ще каже: „И без пост може“. Не може! В известен момент на живота, когато трябва да усилим нашата воля, да я съединим с волята Божия, да видим свидетелството на тия двама души, трябва да постим.

Двамата свидетели – 16 ноември 1919 г., Неделни беседи, София

 

 1. Както железарят туря желязото на огъня, за да го пречисти, така и Великият Живот ще ни прекара през огън, за да ни очисти и кали. Така и фитилът, турен в лампата, гори и дава светлина, без да го питат, желае ли това, или не желае.

Ще живее – 7 декември 1919 г., Неделни беседи, София

 

 1. Когато светлината и топлината се увеличават, ония организми, които не са добре развити, които имат много нечистотии и утайки, започват да боледуват. Такива нечистотии се отделят от земята във вид на изпарения и тровят човешката кръв. Който не разбира това, казва, че светът и хората са станали лоши. Казвам: Не е лош светът, но е започнало генерално пречистване. Големи бури стават – това не са бури,голямо проветряване става.
  Всичко, което схващате като дисхармония, се дължи на голямото проветряване и пречистване, което става сега. Господ иде да оправи света. Няма да остане човек на Земята, който да не види Господа. В дъното на Земята да е, пак ще Го види.

…Бъдещите хора ще донесат нови мерки. Те ще фотографират човешките мисли и желания. Всичко е явно, не мислете, че това, което става в мозъка, може да се скрие. Затова мислите на човека трябва да бъдат чисти. В новата култура няма да има нищо скрито-покрито. Всички мисли и желания ще бъдат явни. Всеки, който върши престъпления, ще бъде открит./разкрит/

…Пазете се от нечистите мисли и желания, които остават отпечатък върху вашите лица. Божият Дух, Който работи върху нас, трябва да намери чисто място да се прояви.

…В новата култура няма да има пари. Те ще се заместят с целувки. Сегашните целувки не са чисти. Когато момък целуне, една мома, тя повяхва като цвят. Сегашните целувки са като смученето на паяка. Той прегърне мухата, изсмуче я и после я хвърля навън, като непотребна. Като целунеш един грешник, трябва да внесеш в него най-хубавите мисли и желания. Аз вярвам за вас, че сте хора на новата култура, вярвам, че всички ще влезете в новия път.

Излязоха и завтекоха се – 8 януари 1920 г., Неделни беседи, София

 

 1. Всъщност, вие не страдате от недоимък, но от преяждане. Положението, в което сега се намирате, не позволява да ядете много – защо? Много естествено:на пеперудата не се позволява да яде колкото гъсеницата. Знаете ли, какво е отношението по тегло между соковете, които пеперудата изсмуква, и листата, които гъсеницата изяжда? На ония, които са в пашкула, не им трябва храна. Те минават известно време без храна, и след това започват да се хранят с новия нектар на живота, т.е. с храната на Новото учение. Ако сегашните хора постоянно усещат глад и жажда, причината за това е, че те събират материал за съграждане на своето бъдещо тяло, което никога няма да умре. В бъдеще, когато дойде някой гладен при мене, ще му дам десет капки от нектара на живота. От него той ще извади ония елементи, които му са необходими. Както от три хиляди килограма розов цвят може да извадите един килограм розово масло, така и от грубата материя вие може да извадите ония фини елементи за съграждането на вашите светли мисли и благородни чувства.

…Какво представя сегашният свят? Замръзнало езеро, върху което се пързалят хиляди хора. Други стоят настрана и наблюдават. След малко Слънцето изгрява, и ледът започва да се топи – става катастрофа. Пързалящите започват да се давят, викат за помощ. Ония, които стоят настрана, благодарят, че са вън от опасността. Иде Божествената Вълна, която ще разтопи човешките езера; от тях помен няма да остане. Ти вече няма да бъдеш лед, но ще се превърнеш на чист извор, който ще тече по целия свят, да разнася новото учение. Ако българите приемат това, което Бог казва, в три години най-много, България ще се поправи.

Добрият пастир – 18 януари 1920 г., Неделни беседи, София

 

 1. Израждането на света се дължи на факта, че във въздуха и във вас има много идеи, мисли и желания, от които трябва да се очистите. Когато Христос е казал: „Виесте гробища варосани“, не е бил далеч от истината. Дойде ви една мисъл, веднага след това друга, дойдат ви желания след желания, и вие се претрупвате и превръщате на гробища само от мъртви мисли и желания, между които тук-там ще намерите, и то твърде рядко, някой действително жив човек.

Електричеството и магнетизмът – 22 януари 1920 г., Извънредни беседи, Общ Окултен Клас

 

 1. Когато срещнеш Учителя, който ще те учи, Той прилича на чисти росни капки и на светлина. Тези две качества са качества на Великия Учител. Тези росни капки ще измият праха ти. Този Велик Учител аз наричам Дух. Той не е нещо като вятъра, както мнозина го считат, Той е нещо Велико.

Молитвата – 8 февруари 1920 г., Неделни беседи, Извънредни беседи, София

 

 1. Аз искам от всички ви да се освободите от мисълта, че знаете някои неща. Не отричам знанията ви, но знанията в окултизма имат валидност само тогава, когато минат през Божествения огън седем пъти и се пречистят. Само такива знания могат да се приложат в преорганизирането на нашия Живот.

Сега искам от всинца ви да бъдете кротки и смирени. Кротост и смирение, както и стремеж към Абсолютна чистота – това е смисълът на Живота. Без тази Чистота вие не можете да пристъпите нито крачка напред!

Силите в Природата – 19 февруари 1920 г., Беседи пред сестрите, Извънредни беседи, София

 

 1. Казвам: Хората, наистина, ще минат през такъв [етерен] пласт, но няма да се задушат,те ще минат през Огън. Едни от тях ще изгорят, а други ще светнат. Тая мисъл е писана в Свещената книга. Етерът е Божественият огън, който ще изчисти хората. Когато видите, че едни хора се запалват, горят и изгарят, а други горяти не изгарят, а започват да светят, ще знаете, че е дошъл вече Божественият огън. Първите ще умират, както сегашните хора умират, а вторите ще заминават съзнателно. Някой казва: „Не мога да издържам на тоя огън“. Щом не можеш да издържиш, ще умреш. Който не е готов да издържа на тоя огън, той преждевременно ще напусне Земята. Ние трябва да се приготвим да издържаме на вибрациите на благородните и светли мисли и желания.

Що казва Духът – 29 февруари 1920 г., Неделни беседи, София

 

 1. Сега у всички вас липсва силата на добрата ви воля. Лошата воля е по-силно развита. Това не е, защото не сте добри, а лошата воля взема надмощие над добрата воля. Тези две сили: добрата и лошата воля вземат едно или друго направление и понеже част от материята на нашето тяло не е чиста, у нас стават пертурбации. Трябва да се пречистваме от греховете, защото у нас има нещо нечисто, което препятства на нашата добра воля, и ние трябва да направим големи усилия, за да изхвърлим тези нечистотии навън, да призовем Божествената материя, т.е. да създадем Новия човек. Казвате за някого, че е слаб. Разбира се, докато човек не се очисти от тази материя, която го спъва, той не може да бъде силен.

Вяра – 5 март 1920 г., Беседи пред сестрите, Извънредни беседи, София

 

 1. Ние трябва да сме за пример. Видиш ли, че имаш нещо нечисто-очисти го! Видиш ли си ноктите нечисти, очисти ги веднага! С това ще дадеш подтик на душата си за добро. Видиш ли косата разчорлена, ако имаш време и никой не те гони, спри се да я разчешеш, и то нагоре, защото вчесването нагоре има добър смисъл.

Девети март (22 март) – 9 март 1920 г., Извънредни беседи

 

 1. Като говоря за целувката, имам предвид чистотата в отношенията на хората. Чрез целувката аз изнасям един велик закон, който действува в самата природа, както между хората, така и между животните.

…Ако си малък, имаш едно ценно качество – чистота. Ето защо, някога човек трябва да бъде малък. Малките хора са малки, чисти изворчета, а големите хора са големи, мътни реки. Ако не вярвате на думите ми, сами ще ги опитате. Кажат ли за някого, че е голям човек, аз зная вече, че той е голяма, мътна река. Жадният се нуждае от малък извор, от малка, чиста река, а търговецът от голяма река; градинарят се нуждае от малки рекички, а воденичарят от големи. …Който иска да влезе в Божествения свят, изворите на неговия живот трябва да бъдат чисти. Това е закон, валиден и за природата. При бистри води и хубави дървета живеят пойни, красиви птички. При мътни води никакви птички не живеят. Здравото, доброто разположение, щастието са същества, които обичат чисти извори. Пита ли ме някой, защо страда – отговарям: защото си голяма, мътна река.

Зачудиха се – 4 април 1920 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ако си ял нечиста храна и разстроиш стомаха си, ще вземеш очистително, да я изхвърлиш навън. По-добре да се освободиш от тази храна, отколкото да остане в тебе. Гноясалият цирей не се нуждае от четене на молитви, от Отченаш. Той се нуждае от нож. Ще го изрежеш и ще го изчистиш, като му кажеш: „Твоето място не е тук“….Всеки човек, всяко общество, които приемат Христовото учение, и го прилагат, ще се изявят но друг начин, а не както сега. И тогава ще пием, но виното ни ще бъде сладко. И тогава ще ядем, но малко, без преяждане. Храната ще се смила добре, няма да има остатъци. В бъдещата култура няма да има отходни места, нито канализации! Вижте канализациите и отходните места на сегашните хора и ще разберете, каква е тяхната култура. Думите на Христа: „Ако не се родите отново от дух и вода, нямате живот в себе си.“, се отнася до бъдещата култура. Значи, ако не преобразите ума, сърцето и тялото си и не ги направите от чиста, фина материя, ще останете при старите условия на живота, при страданията и нещастията.

Молих се – 18 април 1920 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ето, и аз ще ви кажа едно свещено предание: човек е длъжен да пости поне един ден през месеца, да даде почивка на стомаха си. Значи, той е длъжен да прекара в пост поне 12 денапрез годината!От времето на Христа досега са минали две хиляди години. Всяка година по 12 дена пост значи, всичко 24 хиляди дни пост. Те правят 65 години. Това е дълг, който хората трябва да изплатят. За да изплати този дълг, човек трябва да пости пет дни и месеца. Знаете ли, колко струва този дълг на природата? Той се равнява на 24 билиона лева!

…Не мислете, че човек може изведнъж да се измени. Достатъчно е да не греши. По този начин, той постепенно ще се върне към своето първично състояние на чистота. …Не може с един замах да се очисти бялата раса. За да се очисти от своите недъзи, тя трябва коренно да се измени.

По предание – 2 май 1920 г., Неделни беседи, София

 

 1. Не всички слепи могат да прогледат. И не всички хроми могат да проходят. Само чистият в мислите и желанията си може да прогледа и проходи. Само свободният от връзките на миналото може да прогледа и проходи. Човек трябва да се очисти и да се освободи от ония връзки, които го ограничават.

…Сега аз искам от вас чистота. На мнозина не харесвам работите. Много от вашите прояви не са похвални, и заради вас, се сипят много хули върху мене. Аз отблъсквам всякаква отговорност от себе си.

…От вас се иска духовна чистота. Да се освободите от всички раздори и недоразумения помежду си. Мъже и жени, всички трябва да бъдат чисти. Това не значи, че те не трябва да ядат и пият, да нямат желания. Може да имаш удоволствия, но законни, от които и ти, и окръжаващите, да сте доволни. Ако се срамуваш от това, което правиш, не го прави. Прави всичко съзнателно, чрез закона на жертвата.

Запалят свещ – 9 май 1920 г., Неделни беседи, София

 

 1. Разширете си сърцето, гледайте в очите света, благодарете за всичко, стремете се към Чистота! Първото необходимо нещо за вас е вътрешна, душевна Чистота. Да се запазиш в Чистота, това е най-мъчното. Затова, за да стане човек чист, трябва да дружи с Бога и с добри хора. Нужни ви са нови опитности, за да се измени настроението ви. Когато минете тази Школа, още много ще се учите.

…Моминските сълзи показват, че човек трябва да се чисти. Плачът всякога е един метод за чистене. Когато човек съгреши, той трябва да поплаче, за да се очисти. Дойдеш на Земята, плачеш, тъжиш за прегрешенията си горе, в Невидимия свят. Не мислете другояче, всички души са дошли тук, на Земята, за да изкупят тези си прегрешения. Като й дойде на ум за някоя грешка, душата трябва да си поплаче, за да се освободи от нея. …Сълзите показват едно смекчение на сърцето, повдигане на съзнанието – такъв човек е в Пътя на обновлението.

Работете с Любов – 10 май 1920 г., Беседи пред сестрите, Извънредни беседи, София

 

 1. Tрябва да се стараем отношенията ни към Бога да бъдат винаги чисти, откровени, да не изпращаме никакви отрицателни мисли и желания от сърцето и ума си и да знаем, че всичко е за добро.

…Ако кармата ви е от две хиляди години, трябват ви двадесет години усилена работа, за да ликвидирате с нея; ако кармата ви е от хиляда години, за десет години чист и свят живот ще ликвидирате с нея. Но онези, които регулират този закон, не оставят да се изплаща кармата наведнъж.
Беседа за учителите и майките като възпитатели – 19 август 1920 г. съборна беседа

 

 1. Вие вече се смятате за ученици на Окултната школа или искате да бъдете такива. Но правилата за учениците в тази школа се различават от тези, които са за учениците на тукашните школи – школите на Земята. …За ученика на окултната школа обаче са необходими две неща.

Първото условие е абсолютна Чистота на сърцето! Тази чистота трябва да бъде жива – тъй както е жива чистотата на онзи извор, който постоянно блика и сам се чисти. Тъй подразбирам живата чистота. Не си задавайте въпроса: „Мога ли или не мога бъда чист?“. Този въпрос трябва да бъде изключен от ума ви. Който иска да бъде ученик, трябва да бъде абсолютно чист, да бъде жив извор. В Писанието се казва: „Сине мой, дай ми сърцето си!“ Следователно, за да бъде сърцето ви чисто, трябва да го дадете на Господа – под думата Господ подразбирам това Велико Бяло Братство, чрез което Господ сега работи в света. Тези Бели братя са сегашните Учители на цялото човечество – и на мъже; и на жени; и отсега нататък ще се запознавате с тях.

Второто необходимо условие за ученика е пълно самообладание на ума и сърцето! Ученикът трябва да владее ума и мислите си, да владее сърцето и желанията си.
И така, абсолютна Чистота на сърцето и пълно самообладание на ума и сърцето са абсолютно необходими за ученика на окултната школа. Ако нямате абсолютна чистота и пълно самообладание, каквото и да ви кажат, нищо няма да използвате, то ще мине и замине, без да остави у вас някакви следи. Онези от вас, които нямат чистота и самообладание, като влязат в тази школа, ще започнат да си мислят, че притежават тези качества, и ще изпаднат в лицемерие, ще изпитват една тягост, която ще им пречи.
Който влезе тук, трябва да бъде чист, [а] ако не иска да бъде чист, нека стои отвън, за да не цапа другите. А аз казвам, че вие всички имате възможност да бъдете чисти, защото чистотата не зависи от вас, а от Бога, Който е един извор. Вие трябва да бъдете смели и решителни, да не се страхувате – страхът може да дойде отвън, но вие няма да го приемате в себе си като ваш гостенин. Ако вие сте чисти, ако имате самообладание, Белите Братя, Небето, ще дойдат при вас и ще ви помогнат.

…И тъй, чистота на сърцето и пълно самообладание на ума и сърцето са двете съществени условия в окултизма. Без тях нищо не може да се постигне.

…Някой казва: „Аз познавам окултизма“. Добре, реши ли задачите за самообладанието, и за чистотата на сърцето си? Решително и безпогрешно трябва да ги решите.  – „Да, но аз живея в грешен свят“. Това за мен не важи – светът може да е грешен, но ти живееш като ученик в школата, затова ти е необходима чистота на сърцето. Не казвам, че сърцата ви са нечисти, а казвам какъв е законът: за най-малката нечистота, за най-малкото леке те изпъждат от тази школа за хиляди години. Занимавайте се с тези задачи, ако искате Бог да ви благослови.

…Нека всеки от вас стои на мястото си в света, да бъде чист и да упражнява изкуството на самообладанието.
И тъй: искам от вас абсолютна чистота и абсолютно самообладание – без никакво изключение! Ще кажете: „Ама може ли?“. За този, който спряга глагола мога – може, а за този, който не го спряга – нищо не може и той ще излезе навън.

…Ако си чист, където и да отидеш, даже и в Америка, всички твои сестри и братя ще те погледнат приветливо, ще те посрещнат братски. А не си ли чист, където и да отидеш – в Англия, Франция, даже и в България, навсякъде ще има хомот за тебе. Имате ли чистота на сърцето и самообладание на ума и сърцето, навсякъде ще бъдете приети добре. Искам да се запознаете с тези Бели Братя и никакъв друг въпрос да не поставяте пред себе си, например, дали вървите добре в света, какъв е Христос, какво представлява чистотата и т.н. Ако не си спасен, предложи сърцето си на Бога.

Необходими условия за ученика – 20 август 1920 г., Съборни беседи, Велико Търново

 

 1. Вие трябва да знаете, че Божественото учение ще изчисти всичко и затова трябва да му отворите свободен път.

…При никакви условия не се позволява убийство, даже и при самозащита; онзи, който иска да бъде член на Бялото Братство, не трябва да извършва никакви убийства. Извърши ли някакво убийство, той бива изключен от Братството и за да го приемат отново, трябва да премине през редица изпитания, докато се пречисти и придобие смирение.

(Сутрешен наряд, 20 август) и Мерило за правилно разбиране – 20 август 1920 г., Съборни беседи, В. Търново

 

 1. Никога да не преяждате в живота си! Радостни сте; никога, никога да не притурите повече – ще дойде обратният процес. При всяко преяждане, пренасищане от какъвто и да е характер, ще дойде обратният процес. Не желайте нито повече, нито по-малко, но толкова, колкото се дава, т.е. на това, което и е донесъл животът през деня, бъдете благодарни.

…Винаги имайте предвид Чистотата и самообладанието. Двете заедно образуват цялата върлина на равновесието. Без тази „върлина“ не може да минете никъде.

Образуване на един клас – 22 август, 1920 г., Клас на Добродетелите, В.Търново

 

 1. При просветения ум няма пороци, а само чистота.

Когато дойде Духът – 14 септември 1920 г.. Извънредни беседи, В. Търново

 

 1. Сега са последните часове на стария свят, който вече си заминава. Господ иска чисти сърца с вяра и любов и сега кажете на духовете във вас: Господда ви прости, идете си!“.(Формула) 

С Любов и Вяра – 26 септември 1920 г.. Извънредни беседи, Велико Търново

 

 1. Хората трябва да се хранят, но и да гладуват. И тогава по-дълго време живеят. Като ядеш малко, казвай си: „Ех, да бях си хапнал още, че хубаво беше!“ с това се разширяваш, а който преяде, става му тежко, не е благодарен и се смалява, затова природата дава гладни години. Затова и птичките хвъркат 40 км. дневно, за да се нахранят.

Частен разговор с Учителя – 1 януари 1921 г., Извънредни беседи, Русе

 

 1. Гладът възпитава – затова Господ дава глад, да се опразнят стомасите на хората.
  Всички болести се лекуват с 50, 60 слънчеви и воднибани .
  В половин вана седнал, краката отвън и се правят разтривки на корема и слабините. Кръвта с тая силна реакция се пречиства. На ден по две изпотявания и преобличания.
  Старата пот не трябва да се връща обратно в тялото.

Съвети от Учителя – 2 януари 1921 г., Извънредни беседи, Русе

 

 1. Лекарите, за да излекуват един болен, причиняват му изпотяване. За да може всички нечистотии от сърцето и ума да се изхвърлят, за да може да дойде прясна вода в света, трябва да стане изпотяване. Казва се за някого: „Горкият човек, изпотил се!“. Не, съжали онзи човек, който не се е изпотил нито веднъж през живота си. Много хубаво нещо е изпотяването. Какво трябва да правим, когато се изпотим? Хвърлете ризата си и се преоблечете.

Кротките – 25 януари 1921 г., Извънредни беседи, Неделни беседи

 

 1. Новата култура е велика, защото не търпи нищо отрицателно, никакви лоши мисли, чувства и действия. За да се приготви за тая култура, човек ще мине 77(виж: §142)пъти през огъня. Като те проверят и изпитат, ще кажат: „Тоячовек е чист, може да влезе в новата култура“. Казвате: „Като поплачем пред Христа, ще ни се простят греховете“. Не е нужно само плач и разкаяние, но чистене трябва.

Фарисей и садукей – 20 март 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ако кажеш, че дяволът е влязъл в корема ти, това значи: ти, дяволът, който си объркал законите, си влязъл в корема си. Дяволът се движи много, поради което се уморява. Като разбереш, че е много уморен, ти му казваш: „Приятелю, сега ще почиваш“. Под почивкаразбирам пост. Значи щом не можеш да ядеш, ще постиш. Пост, почивка, глад са синоними. Религиозният мисли, че постът може да го спаси. Не е така. Енергията трябва да се трансформира. Как става това – чрез пост. Природата изпраща на човека някаква болест, която го заставя да лежи известно време и да не яде. Като пости, стомахът му постепенно се подобрява, апетитът се връща и той оздравява. Майката се радва, че детето ѝ напълняло. Аз виждам, че след време то ще заболее и ще стане слабо като кука. Пълнотата е като надута гайда.

Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ – 3 април 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. Има само един начин за прилагане на разумността. Тоя начин ще се наложи. Хората ще изнемогнат, ще се стопят, ще се превърнат на вода, и Бог ще ги прекара през ситни филтри, докато ги пречисти. Само така те ще постигнат абсолютна чистота. От тях няма да остане никаква твърда материя, никаква брада, никакви косми.
  Какво се разбира под понятието вода? Човек, чист в своите мисли, чувства и постъпки. Той е смел и решителен във всичките си работи. Няма сила по-голяма от водата.

Христос казва: „По-блажен е оня, който слуша Словото Божие и Го пази.“ Разумният живот се заключава в чистотата и здравето. Значи разумният човек трябва да бъде чист и здрав.

…Във всичките ни мисли, чувства и действия трябва да лъха чистота и искреност.

…Новото учение казва: „Българите трябва да разберат, че пътят на спасението е в абсолютната чистота на живота“. Ако разберат учението така, добре; ако не го разберат, пак добре. Разберете ме поне вие, които ме слушате.

Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ – 10 април 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ако си здрав, ако имаш светъл ум, чисто сърце, силна воля, ти си щастлив.

Аз виждам в умовете и сърцата ви толкова изопачени мисли и чувства, че сам се чудя с какъв маркуч да ги изчистя отвътре. Че ще се очистите, че ще минете през огън, че ще паднат връзките ви, в това не се съмнявам. Важно е да не минавате през излишни страдания. …Страданията реформират човека. Те събуждат висшето му съзнание, докато най-после той реши да води чист и светъл/свят/ живот.

…Всички трябва да се обърнете към Бога и да кажете: „Господи, ние сме извършили много престъпления, отдалечили сме се от Тебе. Искаме да започнем нов, чист живот“. Вретище* на всички! Покаяние, а не насилие! Престанете вече – тоя да колите, оня да бесите! От всички се иска покаяние, а не от един!

(*вретище – голяма торба, чувал)

Огнената пещ – 17 април 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. Иде вече новата Любов, за която е казано, че е огън всепояждащ. Тя ще повдигне добрите хора, а лошите ще горят, ще минат през големи страдания. Тя ще ги прекара 777(виж:§138)пъти през себе си, като ги слага и вади от огъня, докато ги пречисти абсолютно. След това тя ще ги пита: „Щегрешите ли още?“. – „Няма повече“.

…Вие трябва да бъдете безпощадни към своите слабости. От всички хора се изисква абсолютна чистота! Хората от различните партии трябва да бъдат чисти като диаманта.

…Бих предпочел да гладувам, да бъда последен бедняк, отколкото да стана владика. Какво по-велико от това, да останеш чист в себе си, но герой!

В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ – 24 април 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. България трябва да бъде първата държава, да приложи Божествения закон на земята – хлябът да се дава даром!Само оня може да приложи тоя закон, който е абсолютно чист и безгрешен. Грешният, освен че няма да приложи тоя закон, но ще създаде още по-лош.

…Учението, което иде от Невидимия свят, изисква от всички не палиативна*, но абсолютно чистота. Когато придобие чистотата, човек става мощен, силен, нищо не го обезсърчава. Чистотата носи здраве за човешкия ум, за човешкото сърце и за човешката душа. Ето защо първата хигиена, която се налага на човека, е чистотата на ума, на сърцето и на душата. Новото учение препоръчва медицина за здрави хора, а не за болни.

(*палиативна – понижаващ тежестта на симптомите на заболяването, но не води до излекуване)

Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия – 22 май 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. Няма Божествена мисъл, която при слизането си на физическия свят, да не се изопачи, да не изгуби своята чистота. Това се дължи на изопачените човешки умове и сърца.

…Когато стомахът е доволен от храната, той казва на господаря си: „Господарю, доволен съм от това, което ми даде. Ще преработя тази храна и ще я изпратя на белите дробове за пречистване“. Ако и те са доволни от храната, изпращат я в мозъка, дето се ражда правата, Божествена мисъл. Ако мисълта не се отрази на физическия свят като красиво, приятно чувство, тя не е права. И ако чувството не даде импулс за работа, то не е чисто, не е Божествено.

…Материята на физическия свят, в първичното си състояние, била от Божествена субстанция, но след като се диференцирала, тя се изменила. Ето защо, ние трябва да се върнем към първичния физически свят, който се отличава с голяма чистота. Като се свържем с него, ние ще придобием такова здраве, такъв организъм, който ще бъде свободен от всякакви излишъци. В него няма да става никакво гниене; в него смъртта и животът постоянно ще се уравновесяват. Човек се нуждае от чисто тяло, в което Духът да пребъдва. Затова Павел казва: „Ако това тяло се разруши, ще имаме друго, неръкотворно.“ Чрез него ще дойдат новите идеи.

Път на мисълта – 25 май 1921 г., Извънредни беседи, Витоша

 

 1. Моето желание е да имате чисти сърца, да се развивате духовно, да просвещавате умовете си и да укрепвате от знание в знание и от сила в Сила.

…Сега аз не ви проповядвам морал, но Чист и Свят живот. Не говоря за попска светост, не говоря и за учителска светост, нито за майчина светост, но за светост, която не се петни от нищо, за която Йоан е изказал в стиха: „Светлината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе.“

Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване – 29 май 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. Когато се говори за разумен живот, подразбираме прилагане на законите. Те се спазват само при абсолютна чистота. Какво представя Чистотата? Среда, в която формите се движат с най-малка съпротива. Колкото съпротивата е по-голяма, толкова и отклонението е по-голямо. Това определя и отношението между действието и противодействието.

Ангелът отговори – 5 юни 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. Всички наши прояви трябва да бъдат отмерени и абсолютно чисти, да не се осъждате едни-други.

Дойди след Мен/ И рече му: „Дойди слѣдъ Мене!“ – 19 юни 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. Да не се лъжем – чрез нечисти средства, чрез нечисти канали, Бог не може да изпрати Своето благословение. …Бог всякога избира чисти средства.

…Винаги Новото преминава през една канализация от най-блестящи, най-чисти тръби. Когато Бог прави нещата нови, изпраща най-хубавото, затова всички ние трябва да бъдем чисти и святи. Не се плашете от чистота и святост!

Четирите съвета – 21 август 1921 г., Съборни беседи, Велико Търново

 

 1. Сърцето и умът му трябва да бъдат чисти от всички странични влияния. В неговото сърце и в неговия ум не трябва да има никакво странично чувство, никаква странична мисъл, която да го владее. Щом една такава мисъл го владее, той непременно ще се поддаде на едно или друго влияние.

Ако у вас има духовен стремеж, а целта ви е материална, ще има подхлъзване. Затова крайната ви цел трябва да бъде чисто духовна, а методите, средствата, нека бъдат материални. Не трябва да имате абсолютно никакви користолюбиви желания за целта, към която се стремите. Има ученици, които вървят няколко години добре, а после се съблазнят – защо? Те идват тук да придобият знания, да станат учители, а после да им плащат. 

…Ако аз стана „учител“, за да ми плащат, целта ми е материална; ако аз стана „учител“, за да имам влияние, целта ми е материална. Но ако моята цел е чиста, ако искам да подобря живота на тези хора и душите им да се повдигнат за Славата Божия и да оставят своите стари стремежи на заден план, целта ми е чисто Божествена.

…На всички вас препоръчвам чистота – никаква друга философия! Кой е прав, кой е крив – прави и криви хора в света няма.

…Във всичко трябва да имате изящност. Устата ви трябва винаги да бъде изчистена и да не мирише. Ако някому мирише устата, да каже: „В името на Божията Любов, в името на Божията Мъдрост това, което мирише в мене, да изчезне“.(Формула) С внушение ще заповядате на устата си да не мирише и в един ден миризмата ще изчезне. Ще заповядате също и на зъбите си да не миришат, да не се развалят. Ще ги държите в изправност, ще ядете чиста храна. Никаква нечистотия да не остава между зъбите ви. Това се изисква от ученика на Бялото Братство – да притежава абсолютна чистота. Когато ученикът има условия, има вода, а не чисти устата си, това не е позволено, грях е на душата му.
Всичко това ще внесе у вас нова свежест и ще кажете: „Устата ни, мястото на Любовта, трябва да е чисто!“.(Формула)

Правилното употребление на ума, сърцето и волята в живота – 22 август 1921 г., Съборни беседи, В. Търново

 

 1. Като греши, човек петни Христа. Като не греши, Христос влиза в него да го очисти.

Поздравът на Любовта – 2 октомври 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. Нещата на Земята са хубави сами по себе си, но трябва да ги прекарате през сто води, за да ги очистите от тяхната кир и да ги видите в тяхната първоначална чистота. Не само на думи да бъде човек брат и сестра. Брат и сестра и подразбира преди всичко Чистота!В какво? Чистота в помисли, в желания и в действия. Трябва разширение на ума и на сърцето.

…Онзи, който иска да бъде брат, сестра и майка на Христа, той трябва да бъде първостепенен герой в света. Първостепенен герой не само в обикновения смисъл, но да бъде герой и по ум, и по душа, и по дух. Той трябва да има едно сърце, чисто като кристал; в ума му да има Светлина като Слънцето; да има една възвишена и благородна, широка душа като цялата Вселена; един крепък Дух като Бога! …Всички престъпления трябва съвършено да се изметат от нашия свят, и когато вие очистите вашия свят от всички престъпни работи, лоши мисли и желания и проектирате тази Божествена Любов през вашата душа и дух, ще станете сестри и братя и майка.

…Когато човек е праведен, чист, той е диамант, а когато съгреши, той става въглен. Ако си диамант, това показва, че не си опетнен.

Братя и сестри на Христа – 9 октомври 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. Когато любиш, няма да внасяш своята мътна вода в другата. Когато любиш, чистота с чистота трябва да се събира; умното с умното се събира. То е Божието Царство. Туй ни най-малко не подразбира, че грешниците и праведните могат да живеят на едно място – туй не може. Онзи, който люби, и онзи, който не люби, не могат да живеят на едно място!

…Вашият език трябва да бъде златен, позлатен трябва да бъде езикът ви. Подразбирам език, заквасен с Божествена Мъдрост, който говори разумно, и никаква нечиста дума не трябва да излиза от вашия език. От вашето око никакъв лош поглед на страст или на похот; или на алчност да не излиза. Всичко туй да бъде чисто, чисто!

Тогаз те ще просветнат! – 23 октомври 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. Писанието казва: „Богда ви въздигне“, а не вие. Щом имаш сила, Бог ще те въздигне, но само когато душата и сърцето ви са абсолютно чисти.

Някои мислят, че ние говорим едно, а тайно вършим друго. Чистотата е като пред Бога. Един ден ще се открие всичко. Нашият живот ще се отвори. „Няма скрито-покрито“ – казва Христос – „което да не се разкрие.“

…Щом ви казвам, че трябва да живеете чист и свят живот, разбирам това без изключение! Вие ще кажете: „Ще бъде ли тъй?“ – тъй ще бъде! Искам всички да имате Божието име, да го пазите в душата си, то да бъде чисто и свято, неопетнено вътре и тогава ще дойде тази сила, и ще бъдете силни, и животът ви ще придобие светлина, и ще започнете да разбирате новата наука на окултизма.

Ананий и Сапфира – 20 ноември 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ръцете са емблема на нашата воля. Вашата воля трябва да се очисти от всички мръсни действия. Като погледнеш към Бога, ще кажеш: „Десетпъти ще се измия и после ще ти похвана ръката.“(Формула – бел.съст.), защото и Бог има ръце.

Тази чистота е необходима за нашето развитие, за благото на нашия ум, за благото на нашето сърце, за благото на нашата душа – тия неща са необходими. Вие не може ни една крачка да направите, ако не се съобразите с тоя закон – тогава вас ви чакат нещастия връз нещастия.

Аз ще го възкреся! – 27 ноември 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. Докато вие чувствате глада като един подтик, той гради; но ако се обърне в един формален глад, той разрушава.

Стани и опаши се! – 11 декември 1921 г., Неделни беседи, София

 

 1. С Любовта ще се чистиш! Тя е едно мощно течение, което където и да мине чисти. Не говоря за Любовта като чувство, а за Любовта като Жива сила, която изтича от Бога-то е Божественият живот. Любовта не излиза от нас, тя идва от Бога, минава през нас постоянно. Ако минава, постоянно ще чисти, ще ни обновява, мислите ни ще станат по-правилни, сърцата по-благородни. Това пречистване някои го наричат възраждане.

Живо течение – 19 декември 1921 г., Извънредни беседи, София

 

 1. Жертвата е само закон за изкупление на нашите грехове.Когато човек изгуби своята чистота, той може да я възстанови само чрез закона за жертвата. Самопожертването е само закон да възстановим своята първоначална чистота, и след като я придобием, ще имаме основание да видим Бога, а като видим Бога, ще придобием онова истинско съзнание за нашето развитие. Това ще бъде първият ден на нашата еволюция, денят на изгряването на Слънцето.

…Това слънце, като грее хиляди години в нас, ще издигне душата до оная висота, на която тя е била, преди да се разбие нашият кораб.
И тъй, с жертвата се придобива чистотата, с чистотата се слага основа да видим Бога, а с виждането на Бога започва истинското съзнание, истинското развитие, еволюцията на душата, нейният Живот.

…Има големи наслоения, трябва да очистите всичко това, за да разберете Любовта.

…Ние трябва да жертваме всичко, за да върнем своята чистота. Когато вие се жертвате, не казвайте, че се жертвате за Господа. Не се жертвате за Господа, а за вас. Ами Господ за кого се жертва? – За себе си. Ще кажете: „Туй е криво схващане“. Да, за себе си. Ние го опорочихме и следователно, за да се очисти от нашите пороци, от нашите грехове, той трябваше да се самопожертва, за да добие първоначалната си чистота. А това на човешки език значи: Господ се пожертва за себе си, та като очисти себе си, очиства и нас, понеже и ние влизаме в него. Той се жертва за себе си, за да възстанови първата хармония.

Сродните души – 1 януари 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. Да се роди в тебе онази велика мисъл, че от сега нататък ще живееш чист живот, ще целуваш онези слънчеви лъчи, които създават растенето на твоята душа.

Целувание не Ми даде / Целувание Ми не даде8 януари 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ако ти си болен, ще постиш, то е една необходимост за тебе. Постът е необходим само в болезнено състояние. И в духовния свят, когато наложим пост някому, подразбира се, че той е болен и неговият организъм трябва да си почине. Това е един вътрешен закон. А щом човек е здрав и сърцето му може да възиграе, ще кажем: „Щеядеш и ще славиш Бога“!

Пак ще ви видя – 29 януари 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. Сега, в нашия живот се раждат известни недоволства. От какво произтичат те? От пресищане. Ще ви приведа един малък разказ. Пресищането от живота ражда много по-страшни болести, отколкото обикновените.

Един американец, на когото баща му оставил 20 милиона долара и почнал да яде и пие, ял и пил, докато най-сетне загубил смисъла на живота, станал хипохондрик – заражда се мисъл да се самоубие. Отива при един лекар, при втори, трети, четвърти, най-сетне отива при един виден лекар в Ню Йорк и му казва: „Ти си последният, ако и ти не ме излекуваш, ще се самоубия“.

– „Добре, но ще направим един договор, че каквито методи употребя за твоето лекуване, ти няма да имаш нищо против“. Той се подписва и плаща 250 хиляди лева за първото лекуване. Лекарят му слага хлороформ и заповядал на един от своите асистенти да му отреже десния крак отдолу под коляното. Той като става, гледа кракът му го няма и казва: „Това ли е вашето лекуване? 250 хиляди лева да ви дам, а сега ме лишихте от едно благо. Ах, да е здрав моят крак, всинца ви бих изритал“. След две седмици, казал му лекарят: „Когато поутихнеш, аз ще дойда пак да те видя“. След две седмици болният почнал да плаче и казал: „Господин докторе, или ми кажи един път за спасение, или като си започнал да ме убиваш…“ – „Ще платиш още 250 хиляди лева.“ Направил му един изкуствен крак, сложил го и след това болният не помислил да се самоубива – разбрал смисъла на живота.

…Нашият живот трябва да бъде чист като кристал, трябва да има такива пречупвания, както в най-чистия диамант. Като ни погледни човек в лицето, то да свети и да кажат: „Този човек няма никаква задна мисъл“, и да бъдем готови на всеки човек да покажем нашето чистосърдечие и незлобие. Да бъдем като един голям извор, който изхвърля нечистотиите навънка.

Какво трябва да искаме? – 5 февруари 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. Микробите никога не нападат човек с чиста и здрава кръв, а там където намерят нечиста кръв и нечисти мазнини – нападат.

Искайте, търсете, хлопайте! – 19 февруари 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. Духовният човек трябва да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда!Това са две правила: да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда. (Правило)А най-здравословната храна е най-евтината храна, особено в днешно време, и най-хубавата.

Царството Божие – 26 февруари 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. Лястовицата седи на едно по-високо развитие, по чистота тя стои по-горе от нас.

Слушайте Него! – 12 март 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. Как да обновим своя живот, как да развием ума си, как да очистим сърцето си, как да развием душевните си сили? На всичко туй се отговаря прямо, дават се методи. Онези, които влизат в школата, трябва да знаят, че те са ученици, а ученикът трябва да бъде без предубеждение. Той трябва да бъде чист, като опрана дреха!

Първото задължение на учениците – 16 март 1922, Общ Окултен Клас, София

 

 1. Знаете ли каква е тази душа, която ангелът носи горе на Небето? Тя е една страждуща душа, която е измила своите грехове чрез страдания. Само нея, само чисти души носи ангелът. А онези души, които са грешни и не са измити, стоят още с хиляди векове като червеи в земята. Ангелът дойде и им казва: „Неси чист, не мога да те взема още на небето“. – „Ах, да има един ангел да ме прегърне!“. Да, но и ти трябва да имаш чистота.

Не бъди неверен, но Верен! – 16 април 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ученик, който е гладен, да не идва в класа; ученик, който е жаден, да не идва; ученик, който не си е отспал, да не идва; ученик, който е болен, да не идва.

Окултни правила – 27.IV.1922 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Да имате едно сърце тъй чисто, че всеки да може в това сърце да се огледа.

Ще се стопи! – 30 април 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ако се стремите към благородство, към чистота, към нежност, очите ви ще придобият нещо, ще станат прозрачни, меки. Ако почне да преобладава грубият елемент на личните чувства, гордостта, очите пак ще бъдат ясни, но ще бъдат светнали и ще представят една грубост, неподвижност. В човешкото лице очите играят най-важна роля.

Красивото в живота – 3.V.1922 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Ще ви дам три метода, чрез които можете да се чистите: чрез утаяване, чрез филтриране или прецеждане, и чрез дестилация или изпаряване.
  Как ще познаете при какви случаи да приложите първия и при какви – втория или третия метод за чистене? Ако водата е мътна, т.е. ако към нея са примесени твърди, неразтворими вещества, тя може да се пречисти по първия или по втория начин – чрез утаяване или чрез прецеждане, т.е. филтриране. Когато Природата иска да изчисти водата, тя я прекарва през земните пластове да се пречисти – в този случай земните пластове са филтрите, които пречистват водата. Ако има съзнание, при потъването си в земните пластове водата първо ще изпита скръб, страдание, че губи светлината си и отива в мрак и тъмнина.

…Значи при филтрирането скръбта е в началото, а радостта – в края. Филтрирането, което се състои в потъване в материята, в пречистване и излизане на повърхността, е метод за ликвидиране с кармата. Утаяването е подобен на филтрирането процес, но придружен с по-малко скърби и страдания. Колкото по-големи са скърбите и страданията, толкова и пречистването е по-голямо.
Друг важен метод за пречистване е изпаряването, или дестилацията. При изпаряването радостта е в началото, а скръбта – накрая.

…И вие като водата сте изложени на пречистване по тия два метода. Като се филтрирате, вие първо скърбите, а после се радвате; като се изпарявате, първо се радвате, а после скърбите. Следователно, когато започнете да скърбите при филтрирането си, не пресичайте скръбта си, а продължете нататък, влезте дълбоко в земята, за да се пречистите, и после излезте на другия край, т.е. на повърхността на земята, където ви очаква радост и веселие.

…Питам кой от двата метода ще изберете за себе си – филтрирането е метод за сърцето, а изпаряването – за ума, обаче от време на време тия два метода ще се кръстосват, а именно: умът ще се пречиства чрез филтриране, а сърцето – чрез изпаряване. Но умът се пречиства главно чрез изпаряване, затова хората казват: „Тия мисли трябва да се изпарят от главата на човека, да излязат навън, за да се образува между чувствата и ума му един непреривен кръг на движение“. Когато се подложи на един от тия два метода, човек започва вече да проглежда.

…Много време се изисква още, докато хората дадат място на Божественото, на Великото в себе си; докато дойде това време, хората трябва да работят върху себе си, да създават правилни, чисти връзки помежду си, които да почиват на закона на Свободата, а не на насилието.

Методи за чистене – 17.V.1922 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Истината ще ви даде Свобода, светлината ще ви даде Знание Божествено, а чистотата ще ви даде Сила.

Много плод – 21 май 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ако бъдете верни ще дойде вече Христовият закон на Любовта, той иде вече в света и носи други два елемента: Духъти Огъня.

Духът – това е пречистването на мисълта, а Огънят – това е пречистването на нещата. Като дойдат тия два елемента на Духа и на Огъня, те ще пречистят съвременния свят и ще внесат в живота ни една нова мисъл, една нова философия и ще турят основата на великия закон, който трябва да се прояви.

Не правете никому насилие, нито оклеветявайте! – 4 юни 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. Абсолютна Чистота, абсолютна Светлина, абсолютна Истина трябва да царува между нас!Като казвам Чистота, туй трябва да бъде идеалът ни, като казвам Светлина, туй трябва да бъде идеалът ни, като казвам Истина, туй трябва да бъде идеалът ни. Идеал, към който трябва да се стремим.

Окултна хигиена / Природна хигиена – 8 юни 1922 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. „И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както е Он чист.

(I Посл. на Йоан 3:3)

…Сега, за да можем да разберем този велик Божествен закон ( Любовта – бел. съст.), най-първото нещо е, че ние трябва да бъдем чисти: „както е Той чист.“, т.е. организмът ни да бъде тъй създаден, тялото ни, мозъкът ни така организирани и филтрирани, сърцето ни и всичките други органи също, че мислите, чувствата, желанията и действията ни да могат правилно да се изразяват.

…Щом се каже Чистота, тя подразбира, че никакъв дефект в живота не трябва да съществува. Когато една мисъл е напълно чиста, тя е силна. Всякога чистата мисъл дава сила; всякога чистото желание дава сила! Чистата мисъл и чистото желание, двете заедно, усилват волята.

…Първото нещо – трябва да започнете с Чистотата! Както Христос е чист, така и ние можем да бъдем чисти. Чистота – това е един постоянен процес, това е една необходимост в живота ни. Тя не може да се даде изведнъж. Всеки ден ще се чистите, всяка вечер, всеки час, всякога, когато ви дойде на ум, не се спирайте, никога не се отчайвайте от някоя мисъл, желание или постъпки. Направили сте една погрешка, оцапаното оцапано, погрешките трябва да се поправят, всичко туй трябва да се очисти. Сега тази Чистота има връзка с Христа и само тя може да даде почва, за да дойде Христос да работи във вас. Някои се сърдят, че не посещавам дома им. Ами че слушайте: аз като дойда в дома ви, ще ви попитам: вие повикали ли сте Главния Учител в дома си? Повикахте ли Отца? – „Не.“ Повикахте ли Сина? – „Не.“ Ами мене защо ме викате, аз съм третото колело.

…Всякога ние можем да си отдъхваме, всеки един от вас може да си отдъхне [това става] всякога, когато вие се очистите окултно.

…Та сега заради този жив Христос, ние ще приложим тия три Велики закона: Любов към Бога, Любов към ближния и закона на съвършенството – за да бъдем чисти. А другите неща, бъдете уверени, всички други неща може да се разрешат.

…И тъй, чистота ни е потребна, да бъдем чисти, както Христос е чист!

Както е Он Чист – 11 юни 1922 г., Неделни беседи, Витоша

 

 1. Като ученици на окултна школа, вие трябва да се съгласявате с процесите на Природата, а не да ги ограничавате. Вие можете да се натъкнете на процеса на чистене, на растене или на пробуждане на съзнанието; ще се спрете пред тези процеси, ще видите какво произвеждат те във вас. Ще имате самообладание, търпение да понасяте всичко онова, което Природата ви дава: например когато Природата ви подложи на процеса на чистенето, вие изживявате много неприятни чувства и сте готови да реагирате, да се борите с нея; едно трябва да знаете: Природата не търпи абсолютно никаква нечистота и затова, когато някой дойде в контакт с нея, тя го подлага на щателно чистене. Като дойдете до този процес, вие започвате да философствате: „Каквомисли Природата с това?“ – едно мисли Природата – да ви изчисти!

Какво се изисква от ученика / Изисквания от ученика – 14.VI.1922 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Тия вещества, които се съдържат в месото на млекопитаещите, накокошките, пуйките, тия есенции съществуват в Природата в 10 пъти и 100 пъти по-чиста форма. И ако ние бихме били я почерпили тази енергия не от месото на животните, а бихме я почерпили от нейния първичен източник, и щяхме да бъдем здрави, а сега имаме нужда да пращаме животните заради нас, те да събират тази енергия. А знаете ли как я събират? Тя е ограничена, защото ние сами сме ограничени.

Мисъл и действие – 15 юни 1922 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Българинът трябва да обича чистотата на сърцето си и да я желае с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.

Ако пребъдете в Мене – 18 юни 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. Ако гладът и жаждата[ви]са по-силни от Любовта, да си не правим илюзии, че можем да любим и да основем дом или да управляваме държава. Ако любовта е по-слаба, този обществен строй ще се управлява само от глад и жажда. И всичката съвременна култура е обоснована само на глад и жажда.

…Само гладът и жаждата могат да ни дадат истинско понятие за Великите неща в света.

…Глад на всинца ви! И ако има някои гладни сега, ще ме разберат, а който не е гладен и жаден, няма да ме разбере. И аз бих желал да огладнеете и ожаднеете. Нашият метод е: Ние ще държим болния човек 3 дена гладен и жаден. Казвам: първото нещо е, да се стараете да създадете във вас глад и жажда за Истината, за Знание.

…И в глада, и в жаждата Господ говори!

… „Блажени, които гладуват и жадуват за Правдата, защото те ще се наситят.“ (Ев. Матей 5:6). И желая на всинца ви, след като гладувате и жадувате за Правдата, най-после да се наситите.

Гладуват и жадуват – 25 юни 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. За да се направи един опит за влизане в Божествения свят, изисква се чиста аура наоколо, абсолютна хармония и тишина.
  Тази обстановка трябва да се продължи най-малко един два часа, нещо което е невъзможно в градовете. Този опит е невъзможен даже и в Чамкория, дето сме сега. Това е възможно на някое високо, уединено планинско място. Ако опитът трябва да се направи в София, например, изисква се специална стая, заградена със здрава, чиста, хармонична аура; в тази стая чужд, външен крак не трябва да влиза, никой не трябва да подозира за съществуването на тази стая.

Положителни и отрицателни сили в ученика / Положителни и отрицателни сили – 5.VII.1922 г., Младежки Окултен Клас, Чамкория

 

 1. Ни сянка в моя ум, в моята душа, сърце и воля, не трябва да съществува, да ви използувам, по който и да е начин. Абсолютна чистота! Безкористие! Знаете ли какво е безкористие? Туй се разбира, туй е моралът на школата. И ако всинца вие влезнете в школата,този морал трябва да го носите в душата си, че в даден момент като се изправите пред себе си да знаете, че вие сте чист.Може да направите отвънка хиляди прегрешения, но подбудителните причини, вътрешните причини които ви заставят да направите туй, те са важни.

…Това е едно от най-добрите правила, когато вие приложите туй правило като ученици, в всяко едно отношение, работите ви ще тръгнат добре.

Трите основни Закона: Любов, Мъдрост и Истина – 7 юли 1922 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Първоначално, когато излязохме от Божията уста, когато Той ни издъхна, ние всички бяхме чисти. На всинца първоначално душите са били чисти, но при второто положение не разбрахме Божествения закон и всички се опетнихме. Защо? – Защото не искаме да говорим Истината.

И Петър Го взе настрана – 30 юли 1922 г., Неделни беседи, Чамкория

 

 1. Първото нещо, казват, Духът казал тъй: „Днес ще постиш“.Онзи, на комуто Духът е казал, че ще пости, разбира вече пост в първа степен, на физическото поле, седне и не яде целия ден. Защо не яде? – Духът му казал. Той пости, но работата е, че целия ден наблюдава другите. Той като пости, казва на другите. „Ти защо не постиш? Не знаеш ли, че е голям грях ? Аз от тази сутрин насам съм запостил“.

…Никой да не те знае, че постиш! Ще постиш във всяко едно направление! И във време на пост, този ден ще бъдеш толкова благ, толкова снизходителен, ще се радваш, че другите ядат. Ще кажете: „Братко, аз се много радвам, че ядете, моят стомах е развален, че съм на диета, и аз я заслужавам, но аз се радвам, че вие сладко ядете.“ Поумиеш си лицето, когато постиш, за да не те познаят хората отвън и да бъдеш весел и радостен.

Какво ще срещне ученикът на пътя? Правила и мерки за избягване на всички погрешки – 17 август 1922 г., Извънредни беседи, Велико Търново

 

 1. Откак съм в България, няма друг човек, против когото да са се казали толкова скверни работи! И още много епитети може да ми кажете, но това ни най-малко не ме смущава, защото аз съм един голям извор, който постоянно се чисти.Няма помия в този свят, която да може да ме опетни, защото зная начин как да се чистя!

…Един наш приятел беше болен, взел рициново масло, не му действа. Слушай, казвам му, за половин час ще изпиеш пет-шест чаши топла вода. И наистина, след няколко часа настъпи реакция. Тук е сега този приятел. Ще употребим тоя метод. Един лекар най-първо трябва да даде очистително на болния и после да му даде лекарство, ако даде лекарството преди очистителното, туй лекарство не е ефикасно, не действа.

…Сега аз се обръщам към вас. Топло е днес, нали? Какво нещо е топлината? Туй изпотяване, което имаме, то е хубаво: отварят се нашите пори, всички нечистотии трябва да изчезнат, дишането става по-добре.

Новият живот – 19 август 1922 г., Съборни беседи, Велико Търново

 

 1. 18 Най-силната крепост против болести е чистотата. И като ученици на Окултната школа, необходима ви е Чистотата. Без чистота нищо не можете да извършите. Учениците на Окултната школа, мъже и жени, без чистотата нищо не могат да извършат. Абсолютна вътрешна чистота трябва. Аз говоря за вътрешна чистота – Чистота на сърцето. За да може учителят да предаде право своето учение на своите ученици, той трябва да бъде абсолютно чист. Не е ли чист, той ще ги заведе в левия път. Чист ли е абсолютно, той ще ги води в правия път – надясно. Това е по отношение на учителя. Също така и ученикът, ако не е абсолютно чист, не може да върви в правия път, няма да бъде способен да върви в този път и да възприеме Божествената Истина. Затуй в дадения момент едновременно и учителят, и ученикът – и двамата трябва да бъдат абсолютно чисти. И ако искате вие да предадете Божествената Истина комуто и да е, в дадения момент вие трябва да бъдете абсолютно чисти – и този, който ви слуша, непременно ще възприеме тази Истина и сърцето му ще се обърне към Бога, ще познае Господа.

Сега аз говоря за Абсолютната чистота, а не говоря за обикновената. Абсолютната чистота ви е една необходимост за закона на Любовта; тя ви е потребна и при закона на свободата. И когато вие, двама братя или две сестри, се съберете и между вас има едно натегнато състояние, това показва, че сърцата ви са нечисти. Щом не можете да се търпите, това показва, че сърцата ви са нечисти, нищо повече. И веднага ще трябва да превърнете вашето състояние. Имайте предвид, че без чистота не можете да впрегнете никоя природна сила да работи за вас. Вие може да я впрегнете, но тази сила ще произведе обратни кармически резултати, които с векове трябва да изкупвате. И затуй от всички ученици на Бялото Братство се изисква абсолютна чистота, за да могат силите в Природата да работят за тяхното издигане. Това е абсолютно правило, то е необходимо при закона на свободата. Не спазите ли туй правило, ще останете в левия път; спазите ли го, ще бъдете надясно.
Сега Христос, Който е глава на това Велико училище, изисква тази чистота от вас. Христос, Който е глава на Всемирното Бяло Братство, днес изисква тази Чистота от учениците на Бялото Братство в България.

Отбележете си следните стихове:
Обичай, прочее, Господа Бога твоего.
Възлюбете се усърдно един друг от чисто сърце.
“ (библ.)

…Чистотата – това е едно произведение, един продукт или, мога да кажа, един атрибут на Любовта. Само Любовта носи Чистотата и затуй без Любов не можете да бъдете чисти. Туй трябва да го осъзнаете. Влезе ли вече Любовта, произведе ли Чистотата, вие ще имате най-великия импулс. …Онези, които нямат Чистота, ще отиват в горите, въшките ще ги ядат, ще се молят, ще плачат, всичко могат да правят, но това са само приготовления. А онези, които разберат това нещо, след като са иждивили двадесет-тридесет години в пост и молитва, ще проблесне в ума им вътре този лъч и ще кажат: „Туй, което търсим, то е в нас.“ То ще дойде само чрез Чистотата. Тя иде сега в света, и вие ще почнете да помагате на своите ближни, на братя и сестри.

За да бъдете силни, непременно трябва да бъдете чисти! И за да бъде ученикът способен, непременно трябва да бъде чист. И белите, и черните братя знаят това правило и имат едно схващане за чистотата, само че те използват тази чистота в две противоположни направления. Черните братя добиват чистотата и после я опетняват. Те използват чистотата тъй, както ние използваме водата, за да измиваме тиганите. Те измиват тиганите си и нечистата вода после я изхвърлят. Те събират чистотата тъй, както някой проводник. Те казват: „Нас ни трябва вода, за да измием тиганите си“. Казвам: защо изкушавате хората? Вода им трябва на тях. Кажи: „Ти имаш Чистота в твоето сърце, малко от твоето чисто сърце може ли да ни дадеш, за да изчистим къщата си?“. И после, като изчистят къщата си, казват: „Благодаря ти, пак ще те посетя“. И затова черните братя в туй отношение сега са затвърдели. По причина на тази леност те са забравили туй изкуство – да придобиват чистотата, и сега пречат на другите хора да я добиват. И сега вие тръгнете като тях да обещавате: „Ние пари ще ви дадем“. Една жена е чиста: дойдете да ѝ обещавате туй-онуй, пари, докато използвате чистотата ѝ. После, като използвате чистотата ѝ, оставяте я. Търговия е това! В Божествения свят Чистотата не се продава! За нищо в света не продавайте вашата Чистота! През тази чистота ще минава Любовта в другите и нека хората се ползват от вашата Любов. И Любовта в тях ще внесе чистота. Чистотата – това е резултат на Любовта. Ако Любовта мине през вас в другите хора, тази Любов ще внесе чистота и тази чистота ще произведе Любов. Ученикът трябва да бъде чист, за да може да се учи.

Сега аз пак чета във вашите очи мисълта, вие казвате: „Толкова години ние все за Бога говорим, това сме направили, онова сме направили, и да бъдем пак нечисти!“. Тази чистота, с която се занимавате, тя е обикновена чистота, аз за нея не говоря. Чистотата, за която ви говоря, тя е необикновена чистота, необикновена Чистота на сърцето. Когато тази чистота влезе вътре в сърцето, лицето ви добива друг оттенък, други черти, които украсяват човешкото лице. И ако вие искате да бъдете красиви, външната ви форма да стане красива, непременно трябва да дойде чистотата във вашето сърце. Тази чистота ще се отрази във вашето лице и вие ще придобиете красота. Красотата е резултат на чистотата.

Чистота на сърцето – 20 август 1922 г. Съборни беседи, Велико Търново

 

 1. Ще постиш 1, 2, 3 дни – човек от глад не умира. Ние мислим, че като не яде човек, един ден ще умре. Тази илюзия за поста ще я премахнем. В старо време страха са премахвали с пост. Ще постиш 1, 2, 3 дни, ще видиш, че човек не умира от глад, и ще станеш самоуверен. Причините, които уморяват човека, са съвсем други. Гладът сам по себе си е една сила, която дава живот, обновява живота. Дето казват: „Гладен ще ходиш.“ Когато човек е гладен, това е едно естествено положение. Аз бих желал всякога да съм гладен, гладен в Умствения свят, гладен в Духовния свят, гладен във физическия свят – това ще ми даде подтик. А сега други казват: „Отглад ще умреш“. Как ще умреш от глад? От глад хората не умират, от друго нещо умират. Най-първо ще лекувате страха на физическото поле с пост.

Първият начин за лекуване на страха е следният: ще постиш; и ако този пост не ти е дал урок, тогава пак ще постиш и ще повикаш един беден човек: от пътя ще го вземеш, ще седнеш с него на трапезата и ще му дадеш твоето ядене. Вторият начин за пост е: той ще яде, а ти ще говориш. Третият начин за пост: на този твой брат, когото си повикал от пътя да го нахраниш, ако знаеш нещо да свириш – ще му свириш, ще му дадеш от твоите знания и ще видиш как ще се почувстваш. И тъй, от първия ден, като си разтревожен, като си в най-разтревоженото си състояние, ще постиш, без да викаш някой да яде. Втория ден ще постиш и ще викаш някой: той да яде, а ти да говориш. Третия ден пак ще постиш, но ще повикаш някой да яде – ще му свириш и приятелски ще се разговаряте. Няма да извикаш когото и да е: ще извикаш един беден човек, една душа, която ти допадне. Него ще повикаш, с него ще направиш опита. Само Учителя или някой адепт е, който може да прави тези опити с когото и да е от вас. И най-после ще направите опита с хора, които съвършено не обичате, та да можете да се тонирате, да изпитвате разположение. Така ще опитате силата на вашата воля. Това е друг закон, това е метод, туй е знание.

Музика, работа и пост – 21 август 1922 г., Съборни беседи, Велико Търново

 

 1. Кръщение с вода не чисти. Кръщение с огън искаме, което ще внесе чистота. Ако някой иска да се кръщава, то ще бъде с огън – това ще внесе Чистотата. Ако тръгнем по учението на поповете, какво ще ни дадат те? Но ще кажат: „Койще венчава дъщеря ви, сина ви?“ Аз казвам: ако вашите дъщери и синове ги венчават поповете, те ще умрат, поповете ще ги опяват. Но ако вие приемете Новото учение, тогава Духът ще ви кръсти, ще ви благослови и ще имате всичко в себе си….Честни, чисти, откровени!

…Ще бъдете чисти и искрени, с поглед ясен и чист. Направите ли едно престъпление в астралния свят, ще го изповядате. Направите ли едно престъпление в Умствения свят, ще го изповядате. Направите ли едно престъпление във физическия свят, ще го изповядате. Направите ли така, ще ви считам за герои, не направите ли – плюя на гърба ви и казвам: вие не сте за класа – вън!

Специалните класове аз ги наричам класове на Чистотата. Всеки, който може да се подчини на правилата, може да влезе. Правила има там. А целта на общите класове е друга. В специалните класове аз искам от младите чистота. След като научат тази чистота, ние ще им покажем какво изисква Новият живот. Тогава ще им дадем нови правила, ще покажем какви трябва да бъдат отношенията им в света.

…За да намерим Правдата, трябва да бъдем чисти – затова трябва да дойде Божествената Любов. Тази Любов са я добили светиите, но как? – Като са се молили, плакали са, чистили са се по 15 – 20 години, и след това са добили едно прозрение и са се върнали в света. Казват: „Какво са свършили?“. По същия закон ще го добием и ние. На нас ни трябва Чистота!

Работа за новия живот – 22 август 1922 г. Съборни беседи, Велико Търново

 

 1. Един човек, който обича света, чист ли е? Не е чист. И аз ще ви докажа това ето как. Аз няма как да се аргументирам. Ако една река чиста и една мътна река се съединят, чисти ли ще бъдат? И двете ще се оцапат. Ако два извора, единият мътен, другият чист, се съединят, чисти ли ще бъдат? Не, и двата ще се съединят. Много пъти някои казват, че може един праведник с един грешник да се съединят. Може, но и двамата ще се опетнят. За да се очисти първият извор, трябва да мине през някой по-дълбок филтър, през някои по-дълбоки пластове. Единият трябва да мине през процеса на чистенето. И сега много ученици идват и ми казват: „Учителю, да живеем с тебе“.Не, не можете да живеете с мене. За да живеете с мене, трябва да минете през един много голям филтър, или най-малкото да ви прекарам през седем огъня. Може да живеете, но първо ще минете или през филтър, или през огън. Тогава можете да живеете. Туй трябва да го знаете. Това е правило. Нито пък двама ученици могат да дружат, ако единият има порочни наклонности. Дръж ума си и сърцето си чисти! Говори с него, но не дружи с него. Между тебе и него да има една диамантена преграда. Разбирате ли това?

…На мене ми е приятно ученикът да бъде чист.

…Какво значи чист, свят живот? В Бялото Братство светията жертва своето благо за своите ближни, а в Черното братство светията жертва своите ближни за своето благо.

Живот вечен – 24 август 1922 г. Съборни беседи, Велико Търново

 1. Сега вие разглеждате Чистотата като едно специално качество. Чистотата у вас трябва да бъде атмосфера, в която да живеете. Чистият въздух, чистата вода, чистата светлина – това подразбирам аз като Чистота. Чистотата да стане условие, при което да можем да живеем! Можем да бъдем всички чисти, можем да живеем в чисти условия. …Но Чистотата е една необходимост за сърцата ви. С тази Чистота ще започне Любовта. Любов не може да има без Чистота. Затова искам очите ви да бъдат прозрачно чисти, ясни и меки, а не мътни. Мътните очи показват развален стомах. Неспокойните очи показват, че нервната система и умът не са чисти. На всинца ви погледът трябва да бъде чист, ясен, мек, изразителен, интелигентен.

…През цялата година, най-малко три пъти на ден, ще измивате много добре ръцете си и ще ги очиствате, защото с пипане на това и онова или при здрависване по тях се полепват нечистотии и дават много лоши резултати. Ще си измиете ръцете много добре и ще седнете на трапезата. След като станете от трапезата, може да не се миете, но когато сядате, ще се миете три пъти на ден – сутрин, на обед и вечер. Също така, през цялата година всяка вечер ще си измивате краката с малко топличка вода. Това ще го вложите като свое правило. И ще се миете по правилата на окултизма. Когато си измивате ръцете, в ума си ще държите възвишената мисъл всичко да се измие и да се махне навън. И ще си кажете: „Тъй както ръцете са измити, искам моето сърце да се очисти, моят ум да просветне, волята ми да стане диамантена!“, след което ще духнете в ръцете си (със събрани пръсти). Ако някой пътува и не може да си измие краката, допуска се изключение. Може да си носите кърпа и когато сте в някое село, ще се извините и ако наблизо има чешма, ще отидете и ще си измиете краката.

Беседа за младите – 25 август 1922 г. Съборни беседи, Велико Търново

 

 1. Душата е толкова чиста и свята, че само тя е готова за Истината….Ние проповядваме такъв Господ, Който е в състояние за един миг да очисти всичките ни грехове и недоразумения и да внесе братство и единство между хората да могат всички да се разберат и веднага да се преобразят….Господ е сложил [на света] един голям кръст и ще го прекара през такъв силен огън, че всичко ще изгори, и което остане чисто, то ще живее на земята. Ако лошите хора – хората, които обичат да лъжат, мислят че имат култура в света, лъжат се. Не лъжете света! Доброто за вас се свършва, в това трябва да се убедите! …Истината ще донесе Свобода, Мъдростта в умовете ще донесе Светлина и знания, а Любовта в сърцата ще донесе Чистота и Сила. Свободен ли е човек, той има Сила; има ли знание и Светлина, има Мъдрост; има ли Чистота и Сила в живота, има и Любов, защото силата на физическия живот зависи от Чистотата. Колкото храната е по-свежа и по чиста, толкова животът е по-здравословен. Колкото въздухът е по чист, толкова повече сила и енергия може да внесе в нас. …Този велик Дух, Който създава, сега идва в света. Той слиза периодически. И това слизане на Духа ще се прояви така, че ще се разбъркат умовете на хората и няма да се познават един с друг. Той ще ги разбърка, за да стане една каша, от която ще пресява, ще пресява и всичко онова, което е чисто, ще го извади, а останалото ще потъне долу. Точно това сега идва в света – Духът е започнал да пресява нещата.

Новият и старият живот – 26 август 1922 г. Съборни беседи, Велико Търново

 

 1. Ако държите дъщеря си постоянно затворена, и не я пускате в света, разбира се, че тя ще бъде чиста. Изкуство е да живее тя сред света, при изпитания и изкушения, и пак да остане чиста. Да бъдеш чист при благоприятни условия- това е в реда на нещата; да бъдеш чист при неблагоприятни условия, това е изкуство!Който е минал през нечистотиите и съблазните на живота и запазил чистотата си, той може да се нарече ученик. Някои искат да бъдат ученици, но да се затворят в замък, да бъдат далеч от изкушенията, за да запазят чистотата си. Тогава няма защо да бъдат ученици – това е лесно. …Ще кажете, че Христос говори за чист живот, а вие не можете да спазите тази чистота. Ще кажете, че женените не могат да бъдат чисти. Не е така. Колкото нежененият може да бъде чист, толкова и жененият. И обратно: колкото жененият може да бъде нечист, толкова и нежененият.

…Думата любов трябва да се очисти, понеже хората са я оцапали. В думата обич се крият по-фини чувства от тези в любовта. Един ден, когато тази дума се очисти, ще видите, каква мощ, каква сила и красота се крият в нея. Нека всеки си зададе въпроса: „Обичам ли Христа, любя ли Го?“. И, като отговор на зададения въпрос, да си каже: „Възлюбих Христа“. Частичката въз усилва значението на думата Любя.

…Дълбоките духовни скърби се схващат само чрез душата. Само душата познава тази скръб. На онзи, който е минал през такава скръб, дрехите стават бели, и той сам става чист и бял. Обаче, белината не е всичко, тя трябва да се превърне на светлина!

…Трябва да бъдете смели и решителни пред Господа, да изповядвате греховете си. Всички трябва да отворите сърцата си, да изхвърлите всичко нечисто вън. Всички трябва да се изповядвате. Ще застанете пред своя Учител в душата си и ще кажете: „Учителю, досега не съм приложил твоята Любов, не съм приложил Твоята чистота, но отсега нататък ще приложа всичко. Ще приложа Любовта ти в нейната пълнота„.* След това ще дойде изкушението, което ще ти нашепва: „Не обещавай още; знаеш ли, дали можеш да изпълниш всичко?“. Казваш: „Мога.** След това, пак иде изкушението и те пита: Можеш ли да издържиш на Божествената чистота? – Мога„.** Наистина, щом придобиеш Любовта, ще придобиеш и чистотата. Дето е Любовта, там е и чистотата.

…Целуне ли те Господ, ти ще станеш, ще оживееш и ще възкръснеш. Ще станеш чист като ангел. Под „девствен“ разбирам целувката на Бога, целувката на Христа.

* (Формула – бел.съст.)

**(утвърждение на формулата oт цитата, виж упр. Мога в том 1 на Свещени Методи – бел.съст.)

Истинната лоза / Аз съм истинската лоза 27 август 1922 г. Съборни беседи, Неделни беседи, Велико Търново

 

 1. Ако почувствате Чистота в сърцето си, Божията Любов се е проявила.

Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика – 30 август 1922 г. Съборни беседи, В. Търново

 

 1. Чистота трябва, абсолютна чистота! То е първото нещо:
  Абсолютна вътрешна чистота!
  Абсолютна вътрешна светлина!
  Абсолютна вътрешна свобода!

Съвети и наставления за Учениците – 3 септември 1922 г., Съборни беседи, Извънредни беседи, В. Търново

 

 1. „Самочистите по сърце ще видят Бога.“

Без чистота няма любов. Тази чистота, за която ви говоря, тя е необикновена чистота на сърцето. Тази необикновена чистота мяза на детето или на бяло цвете или на геометрически символ – на кръг. Чистотата на детето, което се усмихва на Слънцето; чистотата на цветчето, което люби Слънцето. Цветята живеят в ангелския свят – това е чистотата на кръга, най-съвършения образ на линия. Ние живеем в безграничната Любов. Нашата цел е да проявим безграничното.

Едно с Бога – 19 септември 1922 г., Клас на Добродетелите, Велико Търново

 

 1. Изречението от наряда:Дасме чисти като живата вода и като Светлината“*, трябва да се постараете да разберете смисъла, който Духът крие в него.

…„Да сме чисти“. Три неща изисква тази Чистота: чисти като водата, като Светлината и като Любовта. …После в наряда се казва: Нашият закон е чистата Любов“. Този е великия закон на Любовта, този е Пътят, който регулира всичко. „Нашият път е чистата Светлина. Нашето Слово е Мъдростта.“* 

Да сме чисти като живата вода“* – ако някой неприятел те гони и ти навлезеш стотина метра навътре във водата, той ще се спре, ще те погледа и ще се върне назад.
Да сме чисти като Светлината“* – неприятелят, който те гони в тъмнината, когато изгрее слънцето, се уплашва, че ще го видят, и се връща назад. За него светлината е огън и той ще каже: „Аз на скара не се пека“, и ще те остави.
„Чисти като водата, като Светлината и като Любовта“* – това са три велики Сили, начини и методи, чрез които учениците на Бялото Братство се пазят от своите грехове.

…Когато излезете навън, няма защо да умувате много – ученикът трябва да е добре облече, изчистен, да започва работата си с пеене, а когато си поплаче малко, да казва, че „полива градината си“, за да се изчисти.

*(Формули от наряда – бел.съст.)

Празникът на труда – 22 септември 1922 г., Съборни беседи, Извънредни беседи, Велико Търново

 

 1. Ти се помолиш на Господа и като не получиш отговор, казваш: Господ не прие молитвата ми. Ще се молиш, ще постиш, ще контролираш мислите, чувствата и постъпките си, ще бъдеш искрен към себе си. Тогава ще очакваш прощение. Постът е метод, чрез който човек разрешава велики и трудни задачи./И Христос е постил, цели 40 деня, след което се казва, че най-после огладнял. Тогава, Духът Го посетил и Той тръгнал да проповядва.
  И тъй, всяка нова работа трябва да започва с пост. – „Какъв пост?“. Не като сегашният, да постиш един ден. Ще постиш 40 дни, през което време, ще чистиш ума, сърцето и волята си; да не оставиш нищо нечисто в себе си. Умът ти да бъде светъл, сърцето ти – чисто и волята ти – силна. При това положение, можеш да постигнеш всичко. Някой постил десет дена и мисли, че направил нещо. Какъв пост е това? Не ял печена кокошка и не пил вин! Като започнеш поста, ще вземеш старите тефтери и всеки ден, ще заличаваш по нещо. Ще простиш на всички хора. Ще постиш и ще се молиш. Ще кажеш: „Господи, направи и ти с мене това, което и аз правя“. Бог ще каже: „Дайте сега и моя тефтер“. Ти заличаваш, и Той заличава.
 2. втори вариант: И когато не ти се чуе молитвата, казваш, че Господ не те е послушал. Не, пет-шест дни ще постиш, ще се молиш, ще контролираш мислите си, чувствата си, действията си и тогава ще кажеш „Господи, прости ме“. Постът е само един метод, с който разрешаваме най-великите задачи в света. Така постъпи и Христос – след четиридесет дни пост в пустинята Той най-после огладня. Тогава се яви Духът и Той тръгна да проповядва. Следователно, всяка една работа в света започва с пост. Не трябва по буква да постиш четиридесет дена. Постът означава да очистиш ума, сърцето и волята си. Няма да оставиш нищо неочистено – умът ти ще бъде светъл, сърцето ти – чисто, волята ти – силна. По този начин всичко ще можеш да направиш. А сега някой десет дни не яде и това било пост. Какво не яде? Не яде печена кокошка и не пие винце. Това не е пост. Когато постиш, ще започнеш да прощаваш на всички и да заличаваш всичко от тефтера си. Ще кажеш на Господа: „Господи, каквото правя аз, така прави и Ти с мене“. Господ ще каже: „Дайте сега и моя тефтер“. Ти ще зачеркваш и Той ще зачерква, ти ще казваш: „Това давам аз“ и Господ ще казва: „И Аз това давам“. Ако ти спреш, и Господ спира. Ако кажеш „Аз давам толкова“, а после се поколебаеш, Господ също казва: „И Аз давам толкова“ и спира на това място.

Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи* – 24 септември 1922 г., Съборни беседи, Неделни беседи, Велико Търново

*(двата цитата от една беседа с различия, както в заглавията така и в съдържанието)

 

 1. Днес майките учат децата си, че трябва да ядат много, за да бъдат здрави. Това е криво възпитание. Обаче, Природата казва: „Ще ядеш, само когато си гладен. Ако не си гладен, ще постиш“. Ако съвременните хора се подчиняват на този вътрешен инстинкт, когато са неразположени, да гладуват, щяха да бъдат по-здрави, отколкото са сега.

Живият Господ – 1 октомври 1922 г., Неделни беседи, София

 

 1. Учителят на Бялото братство, Учителят на Истината носи в себе си три неща: Свобода за душата, Светлина за ума и Чистота за сърцето. Учителят на Черното братство носи в себе си: робство за душата, тъмнина за ума и нечистота, опорочаване на сърцето. Тези са отличителните качества на Бялата и на Черната школа, които всеки е изпитал….Кой може да ви освободи -Истината. Кой ще донесе светлина за ума ви – Мъдростта. Кой ще очисти сърцето ви – Любовта.

…Всички мисли пък, които носят чистота, светлина и свобода, идат отдясно. Приемете тези мисли в себе си и дайте им условия да растат. Като говоря за чистота, имам предвид живата чистота. Тази чистота е подвижна, както са подвижни цветовете на спектъра. …В Бялото братство могат да те оцветят, могат и да те избелят. В Черното братство обаче, боядисат ли те веднъж, никакво избелване по-нататък не става. Техните краски с нищо не се избелват. Черните хора са боядисани с краска от Черното братство. Хиляди години трябва да минат, за да се освободят, да се изчистят от тази краска. Следователно и в Бялото, и в Черното братство оцветяват платовете, само че плат, оцветен с призмата на Бялото братство, моментално може да стане бял, когато при Черното братство това е невъзможно.
…Живата чистота е свързана със закона на Любовта и със закона на Мъдростта. Докато се съобразяваш с тия два закона, ти си чист. Щом направиш най-малкото отклонение, ти изгубваш чистотата си. Живата чистота не е постоянно качество на човека. Тя е качество главно на любовта. Това значи: щом Любовта присъства в сърцето, човек е чист. Чистотата е качество едновременно и на ума, и на сърцето. Светлината е качество само на ума. …Желая ви да имате тази жива чистота. Когато тя присъства в ума и в сърцето ви, вие сте радостни и весели. Човек не се ражда чист, впоследствие става чист. Светлината моментално се ражда. Дълго време се приготовлява, моментално се проявява, а също така моментално изчезва.
И тъй, живата чистота е качество на разумната любов. Който иска да има тази чистота, той непременно трябва да е свързан с Любовта. Любовта изключва нечистотата, страданието, завистта, омразата. Тя изключва всички отрицателни прояви на живота. Дето няма любов, там съществуват всички отрицателни качества. …Чистотата на Учителя е изпитана. Той е минал през този изпит. Чистотата на ученика не е изпитана, тя трябва да се изпита. Следователно любовта, знанието, чистотата, милосърдието на ученика трябва да се подложат на изпит. Това е потребно, то е в реда на нещата. Не мислете, че можете да минете по друг път.

Допирните точки в природата – 4 октомври 1922 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Минавате покрай някоя гостилница точно в 12 ч., време за обяд. Искате да влезете вътре, да се нахраните. Пипате джоба си, но се оказва, че нямате пари. Тръгвате из улиците недоволен, неразположен, като носите във въображението си образа на всички ония хора, които ядат. Минавате покрай втора, покрай трета гостилница и виждате, че всички хора ядат. Настроението ви се влошава още повече и вие се чудите защо днес трябва да постите. Чрез този пост разумните същества са ви поставили на изпит, да опитат волята ви. Този ден именно не трябва да минавате покрай гостилниците. У вас пък тъкмо тогава ще се яви желание да обиколите гостилниците, дано видите някой приятел да ви покани на обед. Този ден останете дома си и разсъждавайте философски: „Толкова години вече как ям и пия. Какво съм придобил от това?“.Не мога ли поне един ден да не ям и да постя? Така трябва да разсъждава окултният ученик. Да пости един ден, това не значи, че той трябва да се изтезава от глад. Че някой щял да гладува един ден- това е случайност, това е временна проява в живота, която трябва да се приеме в положителен смисъл. Както виждате, методите на природата коренно се различават от човешките.

Отличителни качества на волята – 11 октомври 1922 г., Младежки Окултен Клас, София

 

 1. Най-нежното чувство, най-мекият поглед и най-сладката дума. Питам: ако вие, сега, можете да кажете най-сладката дума, какво ще бъде за вас? Щяхте да бъдете най-добрите ученици. Следователно, ако вие можете да кажете тази дума, всинца ще бъдат на небето. След като се прояви туй нежно чувство, то произвежда изящната Любов. Туй чувство произвежда и чистота. Само тогава можем да бъдем чисти. Без туй чувство чистотата е невъзможна!Щом туй чувство се прояви в душата ви, тогава може да очаквате тази Божествена чистота във вас.

Практическо приложение на музиката – 12 октомври 1922 г., Общ Окултен Клас, София

 

 1. Може ли да бъде чист онзи, който няма истината? Тя прави човека чист.
  Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа15 октомври 1922 г., Неделни беседи, София
 1. Дръжте един човек 4–5 дни гладен и след това го накарайте да пее, гласът му не работи. Но и преситеният, и той не може да пее. Сега гладът произвежда едно състояние на чрезмерна активност, но активност, която не е планомерна, ритмична, а има известни пресекулки, дразнения, възбудено състояние. Докато у сития е обратно. 

Влияние на музиката, пеенето и движенията – 15 октомври 1922 г., Общ Окултен Клас, София

( цитати от 201 до 400)
(цитати от 401 до 600) 

(цитати от 601 до 800)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

comments