СВЕЩЕНИ МЕТОДИ

▬Δ▬

 Тематичен клас на Добродетелите

(Тематичен Окултен клас)прочети повече

Азбучен списѫкъ на Принципи, Окултни Методи, Добродетели, Духовни Практики, Състояния, Качества 

 1. Алтруизъм
 2. Аскетизъм (уединение, отшелничество, вглѫбяване, вдълбочаване в себе си)
 3. Бдителност
 4. Безкористност (безсребрие - без пари)
 5. Безсмъртие (Възкресение, Веченъ Живот)
 6. Безстрашие (смелост)
 7. Безпристрастност
 8. Благоговение (съзерцание, медитация)
 9. Благовестие (блага вест)
 10. Благоволение
 11. Благодарност (удовлетвореност)
 12. Благодеяние 
 13. Благозвучие (хармония)
 14. Благородство (снизходителность, великодушие)
 15. Благополучие (изобилие, богатеене - духовно и материално)
 16. Благост (благоразумностблагосклонност, благочестивост, благоразположение, благопристойност, благоприличие)
 17. Блаженство
 18. Боголюбие (основна Заповѣд и Методъ(томъ Αлфа и Ωмега)
 19. Бодрост (ведрость, свежест)
 20. Братство (приятелство, другарство)
 21. Будност (внимание)
 22. Вдъхновение (порив, идейност, въодушевление)
 23. Вегетарианство (растителна храна, веганство, плодоядство, „слънцехранене”)
 24. Вежливост (любезност, приветливость, тактичност)
 25. Великодушие (снизхождение, милост)
 26. Взискателност 
 27. Влияние (въздействие)
 28. Внимателност (тактичность, внимание)
 29. Внушение (самовнушение, утвърждение, мисловни упражнения:(1), (2), (3))
 30. Воля (волѣвость, проява на воля и характер)
 31. Вселяване 
 32. Възвишеност
 33. Въздържание (умереность, целомъдрие, пестеливост)
 34. Въздействие (влияние)
 35. Възкресение {безсмъртие, Вечен Живот - (1), (2), (3) }
 36. Възлюбване
 37. Възнесение
 38. Възпитание (самовъзпитание, обучение)
 39. Възпоменание
 40. Вяра (вѣрност, убеденость, верую)
 41. Героизъм (смелость)
 42. Даровитост (дарба, талантъ, проява на талантъ и дарби)
 43. Движение (подвижност, пластичность, танц, походка, активност)
 44. Девствѣность (непорочност, детска чистота - тялом и духом)
 45. Действие (приложение, дело, дейност)
 46. Дерзаене (дерзай)
 47. Дисциплина (подреденост, редъ, организираность)
 48. Дишане {вдишаване, дъхъ(Дух), вдишка, дълбоко дишане (1), (2) - (практиченъ метод)}
 49. ДОБРО
 50. ДОБРОДЕТЕЛЬ – Принципъ
 51. Добротворчество (доброжелателность, добронамѣреностъ)
 52. Доверчивост (довѣрие)
 53. Достойнство (честь, почтеность)
 54. Доблест (прѣмостъ, честность, достойнство)
 55. Дружелюбие
 56. Единение (разбирателство, единство, обединение, единомислие, сговор)
 57. Естественост (непринуденость, искреност, простота)
 58. Жертвоготовност (жертва, самопожертване, себепредаване)
 59. Идейност (творчество, сътворчество, оригиналност)
 60. Издръжливост (проява на воля и характеръ, устойчивост, крепкост)
 61. Изкупление (изплащане/ликвидиране на кармата и дълговѣтѣ, отплата)
 62. Излъчване (излизане отъ тѣлото съ астралното тѣло/двойник)
 63. Изпитания (изпити)
 64. Изпълнителност (послушание, прилежность)
 65. Интензивност (вѫтрешенъ интензивѣнъ животъ, интензитет)
 66. Интуитивност (проява на интуиция, вземане на вѣрни решения)
 67. Искреност (честность, неподправѣность, прямота)
 68. ИСТИНА – Принцип
 69. Истинност (честност, почтеност, справедливост, прямота)
 70. Кротост (смирение, добродушие)
 71. ЛЮБОВ Принцип
 72. Лечение (здраве, изцеление, обновление)
 73. Мекота (нежност, дѣликатность, топлота, сърдечност)
 74. Метод (начини)
 75. Мечтаене (мечти, въображение)
 76. Милосърдие (щедрость, даване, помагане, помощ, даряване)
 77. Милост (снизходителност, великодушие, съжаление)
 78. Мир  (умиротвореност, покой)
 79. Мислене (мисъл, мисълта, размишление)
 80. Молитва (моление)
 81. Морал (духовѣнъ моралъ, моралност)
 82. Музика (пеене, свирене, говоръ, слушане, чуване, благозвучие, възпяване)
 83. МЪДРОСТЬ – Принципъ
 84. Мълчание (вѫтрешна и външна тишина)
 85. Наблюдение (наблюдателност, вглеждане въ нещата, вникване, виждане, поглед)
 86. Надежда (упование, духовна упора)
 87. Намерение (замисъл, промисъл, подтик, помисли)
 88. Находчивост (целесъобразност, правилност)
 89. Нежност (деликатност, мекота, топлотасърдечност)
 90. Незлобие (1), (2)  (ненасилие, миротворчество)
 91. Неосѫждане (1), (2) (без критика)
 92. Непоколебимост (решителност, смелость)
 93. Новораждане (1), (2) (отъ Духъ и вода)
 94. Обич (обичта, обожание)
 95. Обновление (оздравяване, изцѣление, вѫзраждане, здраве, лечение)
 96. Обещание (изпълнение, отговорност)
 97. Общение (общуване)
 98. Ограждане (защита, самоограждане, самозащита)
 99. Оздравяване (здраве, лечение, изцѣление)
 100. Опитност (опитъ/и/)
 101. Организираност (мобилизираност, подреденост, дисциплина, точност)
 102. Освобождение (освободи)
 103. Осъзнатост (съзнателност)
 104. Отговорност (съвѣстност, съвѣст)
 105. Отзивчивост (съпричастност, съпреживяване, състрадание, полѣзност, помагане-подкрѣпа)
 106. Откровение (осияниепрозрение, вникване, проникновѣние)
 107. Отстъпчивост (приемане, допускане/допущение)
 108. Паметливост (запаметяване, заучаване, ученость)
 109. Паневритмия
 110. Пеене(томъ 3) (музика, свирене, говорене, говор, глас, слушане, чуване)
 111. Пестеливост (в говоренето, в благата и т.н., умереност)
 112. Побѣда (прѣвѫзмогване, надмогване, преодоляване)
 113. Подход (отношение, взаимоотношения, общение, общуване)
 114. Подреденост (организираност, ред)
 115. Познание (знание, просвѣтеность, ученост)
 116. Помощ (взаимопомощ, подкирепа, сътрудничество, съработничество)
 117. Посвѣщение
 118. Последователност (цѣленасоченость)
 119. Послушание (изпълнителност)
 120. Поощрение (даване на кураж, подкрѣпа, утешение, помощ)
 121. Посрещане и изпращане на Слънцето (томъ 1)
 122. Пост(томъ 4) (съзнателно вѫздържане отъ храна и/или вода)
 123. Постоянство (и последователност, и прилежност)
 124. Поучение (поука, извод, наставление)
 125. Почивка (отмора, покойразтоварване, облекчение)
 126. Почет (уважение, преданост, поклонение, преклонение, зачитане, чест)
 127. ПРАВДА (Справедливост) – Принцип
 128. Правдивост (искреност, честност)
 129. Праведност
 130. Превъзмогване (побѣда, сила, успяване, прѣодолѣване, укрепване)
 131. Предвидливост (и прѣдпазливост, обмисляне, прѣценка, трезвость)
 132. Прѣраждане
 133. Приемане (примирение)
 134. Придобиване ("Христа да придобия" - беседа)
 135. Прилежност (прилежание, старание)
 136. Приложение (действие)
 137. Принципность - Принципи
 138. Приятелство (Братство, другарство, дружелюбие)
 139. Прошка (прощение, оправдание, всѣопрощение, разкаяние/покаяние
 140. Прямота (честност, отривистость, конкретност, лаконичност)
 141. Пълнота (цѣлост, цѣлостност)
 142. Работа (изработва, труд, трудолюбие, дело, мисия)
 143. Радост (освежаване, жизнерадост, ведрост, веселост, бодрост)
 144. Разбиране (схватливост, възприемчивост, прозорливост, вникване, дълновидност, проникновение)
 145. Развитие (растеж, усъвършенстване, еволюиране, възход, подновяване)
 146. Различаване (разпознаване, преценка, верен избор, вярна посока)
 147. Размишление (виж и: Мисъл)
 148. Разположение (предразположение, удовлетворение, доволство)
 149. Разумност (благоразумност, разсъдливост, интелигентност, интелект)
 150. Решителност (непоколебимост, устременост, смелост)
 151. Самовъзпитание (възпитание, обучение, самообучение)
 152. Самонаблюдение
 153. Самообладание (себевладеене, самоконтрол, въздържаност, примиреност)
 154. Самоопредѣление (упование, вѣрна посока и пѫть, вѣрно решение)
 155. Свещенодействие
 156. Свобода (свободолюбивост, освободеностъ, непривързаностъ)
 157. Святост (1) (праведност, съвършенство, светия)
 158. Себереализация (мисионерство, изпълнение на Божията Воля; успение въ дѣлото)
 159. Сила (могѫщество, мощ, власт/надъ себе си/)
 160. Скромност
 161. Славословие (хваление, вѫзпомѣнание, освещение, благословие, величаене, възпяване)
 162. Служене (служба, себераздаване, слугуване, полезност, отдаденост, грижовност)
 163. Слушане (вслушване, ослушване, чуване - заслушване)
 164. Смелост (безстрашие, героизъм, жертвоготовност)
 165. Смирение (кротост)
 166. Снизходителност (великодушие, благородство, съжаление, омилостовение)
 167. Спасение (освобождение)
 168. Спокойствие 
 169. Справедливость (Правда – Принципъ)
 170. Страдание (тѫга, мѫка, мъчение)
 171. Стремеж (разумно желание, порив)
 172. Строгост (къмъ себе си)
 173. Съвестност (съвест, добросъвестност, отговорност)
 174. Съвършенство (свѣтость, праведност)
 175. Съгласие (единомислие, единение)
 176. Съзерцание (медитация, благоговѣене)
 177. Съзидателност (и творчество, съграждане, сътворчество, радетелнос)
 178. Съзнателност (отговорност)
 179. Сънуване (сън, спане, ясновидско съновидение, събуждане излѫчване от тѣлото)
 180. Съобразителност (тактичность, обмисляне, преценка, целесъобразност)
 181. Съпоставѣне (прѣтегляне, сравнение)
 182. Сърдечност (топлота, нежность)
 183. Съсредоточеност (концентрация, внимание, вникване)
 184. Съчуствие (съпричастност, състрадателност)
 185. Талантливост (способност(и), даровитост)
 186. Творене (творчество, сътворчество)
 187. Точност (на време и на място)
 188. Трансформация (преобразуване, прѣвръщане, преобръщане)
 189. Трудолюбие (труд, работа, дело)
 190. Търпение (търпимост, дълготърпеливост, поносимост)
 191. Уважение (почить, зачитане)
 192. Увереност (убеденост)
 193. Удовлетворение (доволство, задоволство/задоволени/, благодарност)
 194. Уединение (аскетизъм, отшелничество, самостоятелност, вглъбяване)
 195. Умереност (във всичко)
 196. Умиране(томъ последен) (заминаване/преходъ къмъ Другия свят, смърт на физическото тяло)
 197. Упование
 198. Упражняване (упражнение на методитѣ и духовнитѣ практики)
 199. Упѫтване (напѫтствие)
 200. Утешение (успокоение, покой)
 201. Устойчивост (издрѫжливост,)
 202. Успение (успяване не дѣлото, реализиране на дѣлото, прѣуспение)
 203. Устременост (устрѣмъ, стрѣмежъ, целеустрѣменость)
 204. Учение (ученолюбивость, обучение)
 205. Хваление (славословие, благослов, възпоменание, възпяване)
 206. Хармониране (хармония, в съзвучие, тониране с всичко вътрешно и външно)
 207. Целомъдрие (въздържание, целибат, непорочност брахмачария)
 208. Целесъобразност (правилност, находчивост)
 209.  Честност (истинность, искреность, доблесть, почтеность, коректност)
 210. Чистота (прѣчистване, очистване)
 211. Човеколюбие (братолюбие (1), природолюбие, животолюбие, враголюбие)
 212. Чувствителност (чувстване, чувство)
 213. Щедрост (милосърдие, даване, раздаване, себераздаване)
 214.  Ясновиждане (ясновидство, предсказване, духовно виждане, яснина, общение с Небето и Господ)

Общ списък на термини и понятия в Словото на Учителя