Азбучен показалец/показател* на термини и понятия в том 4

(Работен, непълен вариант, в процес на съставителство)

 

*Легенда: Номерата след всяко понятие или термин отговарят на номерацията на цитатите в сборника (а не на страниците!). Номер в скоби означава косвена връзка на понятието с цитата. Думите с наклонен шрифт в скоби са допълнение или доуточнение към основното понятие.

 

А

Аура – 178 (чиста Аура)

Абсолютна Чистота (абсолютно чист/и/) – 120,130, 153, 183, 191, 260, 266, 269, 272, 293, 397

Адам – 385 (третия Адам)

Адепт (адепти) – 344

Ангелите – 274, 294

Ангелската Любов – 202, 203

Анормално състояние и превъзмогването му – 369

„Б

Банкноти – 294

Безкористен – 270

Безсмъртни Души –

Бели Братя (Бяло братство) – 183, 186, 196­ 

Бог – 268(думата БОГ),

Божествена Любов – 100

Божията Любов – 309

Божията мисъл – 382

Божествените Мисли и Чувства – 394

Болен (болест, болния) – 226, 364

Брат – 388

Бял цвят – 301

Бяло Братство в България – 183

Бъдещите хора – 395

Българи (България) – 15, 87, 98, 113, 140, 143, 176, 182, 183, 325

„В

Вегетарианство – 290, 387

Взискателността на Господ – 215

Вино – 85

Вода – 364, 382(пречистване), 383(oчистване с oгън), 385

Водолей (Епохата на Водолея) – 393

Враг – 227

Възвишен живот – 376

Въздух (бури) – 337

Възлюбих – 189

Възкресение – 232

Възпитателен метод (чистене на извор) – 338

Външна и вътрешна чистота – 294

„Г

Главата – 292

Главоболие – 382

Глад (пост, съзнателно въздържане от храна) – 184, 211, 317, 355, 371, 375, 393 (понатието глад), 396 (понятието глад), 399

Гладът не лекува всички болести – 218

Гореща вода – 328, 380, 386

Греховете – 349

Гръбначен стълб – 364

„Д

Давид (библ.) – 391

Две слънца – 357

Дева (девица) – 275, 391, 395, 400

Девственост (девствено чист) – 221, 293, 395

Десен път – 183

Дете, децата – 244, 262, 343

Дефиниция/Правило за телесна (цялостна) чистота – 304

Дишането –  364, 373, 380(дишане на душата)

Добро мнение за другите – 299

Душа(и) – 293(дишането на душата), 380(дишането на душата), 385

Духовно Възпитание – 369

Духовно излекуване – 359

Духът – 171

Духът на Истината – 339

Дяволът – 139

„Е

Ева – 385(третата Ева)

Един начин за прилагане на разумността – 140

Езеро до Мусала –

Електричество – 346

Емблема (емблеми, символи) – 343(децата), 355(на физическия глад)

Епохата на Водолея – 393

„Ж

Жажда – 375

Желанията – 274

Жертвата – 157

Жената – 265, 275, 391, 395, 400

Живата чистота – 196

„З

Задачата на човечеството  – 349

Задача на ученика – 329(една от задачите)

Закони – 263(чистия познава чистия)

Закон за малкото и многото енергия – 205

Закон за Хляба – 143

Закон на Жертвата – 340

Закон на Любовта – 266

Защо не напредваме в духовността и знанието – 291

Здраве, Лечение – 195, 380

Злато – 328, 331(органично злато), 400

„И

Идейният човек – 377

Извор – 337, 338(чистене на извор), 382

Изключване от окултната школа – 245

Изкушения – 189,

Излекуване – 380

Изостаналите същества – 292

Изобретения – 399

Изопачени мисли и чувства – 394

Изпотяване – 345

Индуси – 373

Ирландец (Ирландия) с 80-дневен пост – 398

 

„К

Колко пъти да се храним на ден – 294

Користолюбие – 318

Kраката – 378, 380(нечисти крака)

Красота – 183, 326

Критика – 345

Кръв (чиста кръв, пречистването на кръвта) – 6, 20, 45,73,83,85, 92, 93, 96, 105, 217(втори абзац на цитата), 226, 267, 347

Кръст на света – 188

Кръщение с вода или огън? – 185

„Л

Лекарство – (най-мощното лекарство) – 328

Лицеприятие – 322

Лошо време (климат) – 392

Любовта – 183, 187, 302, 374

Любя (думата любя) – 189

Ляв път – 183

„М

Магнетизъм – 347

Майчината любов – 262

Метод(и) – 67, 229, (за пречистване на нервната система), 341, 382

Мигане – 300

Миене на ръцете (и формула за миене на ръцете) – 187

Милосърдие (към бедни хора) – 184

Микроби – 365

Миризма – 304

Mисълта – 217, 381, 382

Младостта – 326

Млечна киселина – 362

Мога – 189

Молитвата – 340, 354, 356, 378

Морал – 376

Мъж – 275, 391

Мъчно смилаема храна – 382

„Н

Напреднали души – 396

Най-ефикасно средство за пречистване на Земята – 385

Най-мистичният Век – 393(Векът/Епохата на Водолея)

Най-мощното лекарство – 328

Нервна система – 331(пречистване)

Нечистият живот на хората – 392

Нищия духом – 389

Нова Епоха – 385, 393

Новият Свят – 385

Новият Рай – 385

Новата култура – 138

„О

Обидна дума – 224

Обич (думата обич) – 189

Обич към света – 186

Обновление – 394

Огън (чистене чрез огън) – 8, 16, 45, 46, 53, 55, 67, 68, 98, 106, 121, 138, 141, 188, 171, 341, 362, 385

Окултният Ученик – 382

Опетняване на чистите идеи на Земята – 385

Очистване на Братството – 271

Очите (окото, погледа) – 277, 297, 300, 302, 307, 337, 363

„П

Пазене (запазване) – 376

Паметта – 362

Паразити – 289(паразити на умрелите)

Парфюм – 294

Пластовете на живота – 381

Повторението – 394

Поп (попове, „попщина“) – 185

Пори на тялото – 364

Пост – 184, 194

Потопа – 385

Прана – 364

Прелюбодеяние – 277

Преобразяване на животните – 290

Преминаване през седем огъня за очистване – 186

Пресищане – 276, 394

Пречистване на атмосферата – 392

Преяждане – 73, 85, 86, 88, 89, 101, 132, 216

Приложение (навреме и намясто) – 234

Природата – 244

Простота – 285

Профани (хора профани) – 339

Погрешките – 318

Понеделник – 285

Постът – 316, 384

Пори на тялото – 380

Потене (изпотяване) – 373, 380

Почистване на къща – 285

Принцип на Любовта – 266

Пророк (пророци) – 344

Пустинята – 238, 344

Пчела – 246

„Р

Развитие – 376

Разум – 242

Растителна храна – 290, 387

Растенията – 392

Рациново масло – 254

Реки, Езера, Морета – 383

Риба(и) – 313, 393

Родени от Дух и вода – 349

Ръцете – 187, 294, 302

„С

Самосъзнание – 349

Свобода – 296

Свят човек (святост, светия) – 233, 294

Свят живот – 186

Сила – 274

Силният в пост – 398

Син на Мъдростта – 275

Слънчев възел – 378,

Смърт, умиране – 344

Смъртта и дявола, смъртта и Господа  – отношение спрямо човека – 259

Смъртни души –

гр. София (нечистотата в София) – 294, 392

Спестяване чрез пост –

Специалния (младежки) окултен клас – 185

Сребро – 400

Стари нечисти навици в човека – 225

Стомах – 302, 399

Страданието – 98, 392

Страх (срещу страх) – 184

Съблазнява (съмнява, изкушава) – 351

Съвети от нечисти хора – 273

Съвети към Учителя – 271

Съд от злато за приготвяне на най-мощното лекарство – горещата вода – 328

Съдия (съд, присъда) – 324

Съзнанието – 318

Сънища – 379

Сърце (чистото сърце, чистосърдечност) – 13, 18, 20, 29, 35, 39, 41, 45, 47, 58, 65, 67, 68, 70, 73, 80, 85, 87, 90, 97, 103, 109, 110, 111, 112, 130, 141, 149, 167, 183, 203, 212, 267, 273, 343

Т

Топлина – 276

Точността – 286

Трениране – 373

Треска – 345

Тяло – 304, 373(трениране на тялото)

„У

„Умиране“ от пост (от съзнателно въздържание от храна) – 184, 253, 384

Устата – 297

Утайки (съвр. – токсини, нечистотии – бел.съст.) – 344

Учител (учители) – 67, 81, 109, 119, 130, 149, 183

Ученик – 362, 388

Учителю Благи – 277

„Ф

Физическа чистота – 187

Финна материя (преобразуване на материята чрез Божествен Огън) – 385

Филтър на пречистване – 186

Формула с Основна/Свещена идея за Живота – 389

„Х

Хранене (храна, ядене) – 195(хранене без апетит) , 101, 278, 294,

Христос – 230

„Ц

Целомъдрие –

Ценности – 376

Църква – 295

„Ч

Черен дроб – 307, 378

Черни братя (черно братство) – 183, 186, 196

Чистене на сърцето – 256

Чистене на ума – 256

Чист живот – 70, 88, 89, 90, 95, 186(последно изречение), 189(чистота при неблагоприятни условия), 381, 386(понятието чист живот)

Чисти мисли – 45, 55(края на цитата), 66, 85, 92, 99, 213, 217, 222, 392

Чисти чувства – 217

Чистата музика – 264

Чистосърдечен – 314

Чистота и святост – 303

думата Чистота (дефиниции) – 326, 386

Чистотата като наука – 308

Чистота (пречистване) в един миг – 100

Чистия познава чистия – 263

Човека, който обича света – 186

Чужди влияния – 373

 

 

Числа

 

10 дена пост – 194

Броене/повтаряне до 100 с определен глагол (упражнение) – 286

35 милиона градуса – 227, 385

40 дена пост – 194, 312, 354

40 градуса температура на дете – 226

80 дневен пост(ирландец постил 80 дена) – 398

 

 

 

 

 

 

Коментари

comments