📖 Свѣщени МЕТОΔИ, Добродетели, Принципи

„Изучавайте какво нещо е Смирението, Вярата, Справедливостта, Добрата обхода, Искреността, Чистосърдечието, Любезността и т. н. Изучавайте тия Добродетели в истинската им проява, а не както светът днес ги изнася. От времето на тяхното раждане до днес, тия Добродетели са претърпели големи промени. Те са се изопачили, изгубили са своята чистота. Вашата задача днес е да възстановите първоначалния им вид, да ги представите в тяхната първична форма и чистота.Само така изнесени тия Добродетели могат напълно да ви ползват.“
( Живата наука – 14 март 1928 г., Общ Окултен Клас, София)

Азбучен списък на Принципи, Добродетели, Окултни Методи,
Духовни Практики, Състояния и Качества

 

 1. Алтруизъм
 2. Аскетизъм (уединение, отшелничество, вглъбяване)
 3. Бдителност
 4. Безкористност (безсребрие – без пари)
 5. Безсмъртие (Възкресение, Вечен Живот)
 6. Безстрашие (смелост)
 7. Безпристрастност
 8. Благоговение (съзерцание, медитация)
 9. Благовестие (блага вест)
 10. Благоволение
 11. Благодарност (удовлетвореност)
 12. Благодеяние 
 13. Благозвучие (хармония)
 14. Благородство (снизходителноствеликодушие)
 15. Благополучие (изобилиебогатеене – духовно и материално)
 16. Благост (благоразумностблагосклонностблагочестивостблагоразположение, благопристойностблагоприличие)
 17. Блаженство
 18. Боголюбие  – основна Заповѣд и Метод
 19. Бодрост (ведрост, свежест)
 20. Братство (приятелство, другарство)
 21. Будност (внимание)
 22. Вдъхновение (поривидейноствъодушевление)
 23. Вегетарианство (растителна храна, веганство, плодоядство„слънцехранене”)
 24. Вежливост (любезностприветливосттактичност)
 25. Великодушие (снизхождениемилост)
 26. Взискателност 
 27. Влияние (въздействие)
 28. Внимателност (тактичноствнимание)
 29. Внушение (самовнушениеутвърждение, мисловни упражнения:(1)(2), (3))
 30. Воля (волевостпроява на воля и характер)
 31. Вселяване 
 32. Възвишеност
 33. Въздържание (умереностцеломъдриепестеливост)
 34. Въздействие (влияние)
 35. Възкресение {безсмъртие, Вечен Живот – (1)(2)(3) }
 36. Възлюбване
 37. Възнесение
 38. Възпитание (самовъзпитание, обучение)
 39. Възпоменание
 40. Вяра (вярностубеденостверую)
 41. Героизъм (смелост)
 42. Грижовност
 43. Даровитост (дарбаталант, проява на талант и дарби)
 44. Движение (подвижностпластичносттанцпоходкаактивност)
 45. Девственост (непорочностдетска чистота – тялом и духом)
 46. Действие (приложениедело, дейност)
 47. Дерзае (дерзай)
 48. Дисциплина (подреденостредорганизираност)
 49. Дишане {вдишаванедъх(Дух)вдишка, дълбоко дишане (1), (2) – (практичен метод)}
 50. ДОБРО
 51. ДОБРОДЕТЕЛ – Принцип
 52. Добротворчество (доброжелателностдобронамереност, добросъвестност, добродушност)
 53. Доверчивост (доверие)
 54. Достойнство (доблест, честпочтеност)
 55. Доблест (прямостчестностдостойнство)
 56. Дружелюбие
 57. Единение (разбирателствоединствообединение, единомислиесговор)
 58. Естественост (непринуденостискреност, простота)
 59. Жертвоготовност (жертвасамопожертванесебепредаване)
 60. Идейност (творчество, сътворчество, оригиналност)
 61. Издръжливост (проява на воля и характерустойчивосткрепкост)
 62. Изкупление (изплащане/ликвидиране на кармата и дълговете, отплата, разплата)
 63. Излъчване (излизане отъ тялото съ астралното тяло/двойник)
 64. Изпитания (изпити)
 65. Изпълнителност (послушаниеприлежност)
 66. Интензивност (вътрешен интензивен живот)
 67. Интуитивност (проява на интуиция, вземане на верни решения)
 68. Искреност (честност, неподправеност, прямота)
 69. ИСТИНА – Принцип
 70. Истинност (честностпочтеностсправедливостпрямота)
 71. Кротост (смирениедобродушие)
 72. ЛЮБОВ – Принцип
 73. Лечение (здравеизцелениеобновление)
 74. Мекота (нежностделикатност, топлотасърдечност)
 75. Метод (начин)
 76. Мечтаене (мечтивъображение)
 77. Милосърдие (щедростдаванепомагане, помощ, даряване)
 78. Милост (снизходителноствеликодушиесъжаление)
 79. Мир  (умиротвореностпокой, миролюбивост)
 80. Мислене (мисъл, мисълтаразмишление)
 81. Молитва (моление)
 82. Морал (духовен морал)
 83. Музика (пеенесвиренеговор, слушанечуване, благозвучие, възпяване)
 84. МЪДРОСТ – Принцип
 85. Мълчание (вътрешна и външна тишина)
 86. Наблюдение (наблюдателност, вглеждане въ нещата, вникваневижданепоглед)
 87. Надежда (упование, духовна упора)
 88. Намерение (замисълпромисълподтикпомисли)
 89. Насърчение
 90. Находчивост (целесъобразностправилност)
 91. Нежност (деликатностмекотатоплотасърдечност)
 92. Незлобие (1)(2)  (ненасилиемиротворчество)
 93. Неосъждане (1)(2) (без критика)
 94. Непоколебимост (решителностсмелост)
 95. Новораждане (1)(2) (от Дух и вода)
 96. Обич (обичтаобожание)
 97. Обновление (оздравяване, изцелениевъзражданездравелечение)
 98. Обещание (изпълнениеотговорност)
 99. Общение (общуване)
 100. Ограждане (защитасамоогражданесамозащита)
 101. Оздравяване (здравелечениеизцеление)
 102. Опитност (опит, опити)
 103. Организираност (мобилизираностподреденостдисциплинаточност)
 104. Освобождение (освободи)
 105. Осъзнатост (съзнателност)
 106. Отговорност (съвестностсъвест)
 107. Отзивчивост (съпричастностсъпреживяванесъстраданиеполезностпомагане-подкрепа)
 108. Откровение (осияниепрозрениевникване, проникновение)
 109. Отстъпчивост (приеманедопускане/допущение)
 110. Паметливост (запаметяване, заучаване, ученост)
 111. Паневритмия
 112. Пеене(томъ 3) (музика, свиренеговоренеговоргласслушанечуване)
 113. Пестеливост (в говоренето, в благата и т.н., умереност)
 114. Победа (превъзмогваненадмогванепреодоляване)
 115. Подход (отношениевзаимоотношенияобщениеобщуване)
 116. Подреденост (организираностред)
 117. Познание (знаниепросветеностученост)
 118. Помощ (взаимопомощподкрепасътрудничествосъработничество)
 119. Посвещение
 120. Последователност (целенасоченост)
 121. Послушание (изпълнителност)
 122. Поощрение (даване на куражподкрепаутешениепомощ)
 123. Посрещане и изпращане на Слънцето (томъ 1)
 124. Пост (том 4) (съзнателно въздържане от храна и/или вода)
 125. Постоянство (и последователност, и прилежност)
 126. Поучение (поукаизводнаставление)
 127. Почивка (отморапокойразтоварванеоблекчение)
 128. Почет (уважениепреданостпоклонение, преклонение, зачитанечест)
 129. ПРАВДА (Справедливост) – Принцип
 130. Правдивост (искреност, честност)
 131. Праведност
 132. Превъзмогване (победасилауспяванепреодоляванеукрепване)
 133. Предвидливост (и предпазливостобмислянепреценкатрезвост)
 134. Прераждане
 135. Приемане (примирение)
 136. Придобиване („Христа да придобия“ – беседа)
 137. Прилежност (прилежаниестарание)
 138. Приложение (действие)
 139. Принципност
 140. Приятелство (Братстводругарстводружелюбие)
 141. Прошка (прощениеоправданиевсеопрощениеразкаяние/покаяние)
 142. Прямота (честностотривистостконкретностлаконичност)
 143. Пълнота (цялостцялостност)
 144. Работа (изработва, трудтрудолюбиеделомисия)
 145. Радост (освежаванежизнерадостведроствеселостбодрост)
 146. Разбиране (схватливоствъзприемчивостпрозорливост, вникване, дълновидност, проникновение)
 147. Развитие (растежусъвършенстванееволюираневъзходподновяване)
 148. Различаване (разпознаване, преценка, верен избор, вярна посока)
 149. Размишление (виж: Мисъл)
 150. Разположение (предразположениеудовлетворениедоволство)
 151. Разумност (благоразумностразсъдливостинтелигентност, интелект)
 152. Решителност (непоколебимостустременост, смелост)
 153. Самовъзпитание (възпитаниеобучение, самообучение)
 154. Самонаблюдение
 155. Самообладание (себевладеене, самоконтролвъздържаностпримиреност)
 156. Самоопределение (упование, вярна посока и път, вярно решение)
 157. Свещенодействие
 158. Свобода (свободомислие, свободолюбивостосвободеност, непривързаност)
 159. Святост (1) (праведност, съвършенство, светия)
 160. Себевладеене (себепознание, себеконтрол, самопознание)
 161. Себереализация (мисионерствоизпълнение на Божията Воляуспение в делото)
 162. Сила (могъществомощвласт/над себе си)
 163. Скромност
 164. Славословие (хвалениевъзпоменание, освещениеблагословие, величаене, възпяване)
 165. Служене (служба, себераздаване, слугуванеполезностотдаденост,, грижовност)
 166. Слушане (вслушванечуване – заслушване)
 167. Смелост (безстрашиегероизъм, жертвоготовност)
 168. Смирение (кротост)
 169. Снизходителност (великодушиеблагородствосъжаление, омилостовение)
 170. Спасение (освобождение)
 171. Спокойствие
 172. Справедливость (Правда – Принцип)
 173. Страдание (тъгамъкамъчение)
 174. Стремеж (разумно желаниепорив)
 175. Строгост (къмъ себе си)
 176. Съвестност (съвест, добросъвестностотговорност)
 177. Съвършенство (святостправедност)
 178. Съгласие (единомислие, единение)
 179. Съзерцание (медитацияблагоговеене)
 180. Съзидателност (и творчествосъгражданесътворчество, радетелност)
 181. Съзнателност (отговорност)
 182. Сънуване (сънспане, ясновидско съновидениесъбуждане излъчване от тялото)
 183. Съобразителност (тактичностобмислянепреценкацелесъобразност)
 184. Съпоставяне (претеглянесравнение)
 185. Сърдечност (топлота, нежност)
 186. Съсредоточеност (концентрациявниманиевникване)
 187. Съчуствие (съпричастностсъстрадателност)
 188. Талантливост (способност(и)даровитост)
 189. Творене (творчествосътворчество)
 190. Точност (на време и на място)
 191. Трансформация (преобразуванепревръщане, преобръщане)
 192. Трудолюбие (трудработа, дело)
 193. Търпение (търпимостдълготърпеливостпоносимост)
 194. Уважение (почитзачитане)
 195. Увереност (убеденост)
 196. Удовлетворение (доволство, задоволство/задоволени/благодарност)
 197. Уединение (аскетизъмотшелничествосамостоятелноствглъбяване)
 198. Умереност (във всичко)
 199. Умиране(том последен) (заминаване/преход към Другия свят, смърт на физическото тяло)
 200. Упование
 201. Упражняване (упражнение на методите и духовните практики)
 202. Упътване (напътствие)
 203. Утешение (успокоениепокой)
 204. Устойчивост (издръжливост,)
 205. Успение (успяване не делото, реализиране на делотопреуспение)
 206. Устременост (устремстремеж, порив, целеустременост)
 207. Учение (ученолюбивостобучение)
 208. Хваление (славословие, благослов, възпоменаниевъзпяване)
 209. Хармониране (хармония, в съзвучиетониране с всичко вътрешно и външно)
 210. Целомъдрие (въздържаниецелибатнепорочност брахмачария)
 211. Целесъобразност (правилностнаходчивост)
 212.  Честност (истинност, искреност, доблест, почтеност, коректност)
 213. Чистота (пречистване, очистване)
 214. Човеколюбие (братолюбие (1), природолюбие, животнолюбие, враголюбие)
 215. Чувствителност (чувстване, чувство)
 216. Щедрост (милосърдиедаване, раздаване, себераздаване)
 217.  Ясновиждане (ясновидствопредсказване, духовно виждане, яснина, общение с Господ и Небето)

Общ списък на термини и понятия в Словото на Учителя

Коментари

comments