„Изучавайте какво нещо е Смирението, Вярата, Справедливостта, Добрата обхода, Искреността, Чистосърдечието, Любезността и т. н. Изучавайте тия Добродетели в истинската им проява, а не както светът днес ги изнася. От времето на тяхното раждане до днес, тия Добродетели са претърпели големи промени. Те са се изопачили, изгубили са своята чистота. Вашата задача днес е да възстановите първоначалния им вид, да ги представите в тяхната първична форма и чистота. Само така изнесени тия Добродетели могат напълно да ви ползват.“
( Живата наука – 14 март 1928 г., Общ Окултен Клас, София)

 

Азбучен списѫкъ на Принципи, Окултни Методи-Добродетели, Духовни Практики, Състояния, Качества

 Тематичен клас на Добродетелите    (Тематичен Окултен клас)прочети повече

 1. Аскетизъм (уединение, отшелничество, вглѫбяване)
 2. Безкористност (безсребриебез пари)
 3. Безсмъртие (Вѫзкресение, Веченъ Животъ)
 4. Благоговение (съзерцание, медитация)
 5. Благодарность (удовлетвореность)
 6. Благородство (снизходителность, великодушие)
 7. Благополучие (изобилие, богатеене – духовно и материално)
 8. Благост (благоразумностъблагосклонность, благочестивост)
 9. Боголюбие (основна Заповѣдь и Методъ)(томъ Αлфа и Ωмега)
 10. Бодрост (ведрость, свежест)
 11. Братство (приятелство, другарство)
 12. Будност (внимание)
 13. Вдъхновение (поривъ, идейность, въодушевление)
 14. Вегетарианство (растителна храна, веганство, плодоядство, „слънцехранене”)
 15. Вежливост (любезност, привѣтливость, тактичность)
 16. Великодушие (снизхождение, милость)
 17. Влияние (вѫздействие)
 18. Внимателност (тактичность, внимание)
 19. Внушение (самовнушение, утвърждение, мисловни упражнения:(1), (2), (3))
 20. Воля (волѣвость, проява на воля и характеръ)
 21. Въздържание (умѣреность, цѣломъдрие, пестеливость)
 22. Вѫздействие (влияние)
 23. Възкресение {безсмъртие, Вечен Живот – (1), (2), (3) }
 24. Вѫзнесение
 25. Възпитание (самовѫзпитание)
 26. Вяра (вѣрность, убеденость, вѣрую)
 27. Героизъм (смелость)
 28. Даровитост (дарба, талантъ, проява на талантъ)
 29. Движение (пластичность на тѣлото, танцъ, походка, физъ. активность)
 30. Девствѣность (детска чистота – тѣломъ и духомъ)
 31. Действие (приложение, дѣло)
 32. Дерзаене (дерзай)
 33. ДОБРО
 34. ДОБРОДЕТЕЛЬ – Принципъ
 35. Добротворчество (доброжелателность, добронамѣреностъ, добродетелность)
 36. Доверчивост (довѣрие)
 37. Достойнство (честь, почтеность)
 38. Дисциплина (редъ, организираность)
 39. Дишане (вдишаване, вдъхъДух), вдишка, дълбоко дишане –практиченъ метод)
 40. Доблест (прѣмостъ, честность, достойнство)
 41. Единение (разбирателство, единство, обѣдинение, свързаность, единомислие)
 42. Естественост (непринуденость, искреность)
 43. Жертвоготовност (жертва, самопожертване, себепредаване)
 44. Идейност (творчество, сътворчество, оригиналность)
 45. Издръжливост (проява на воля и характеръ, устойчивость, крепкост)
 46. Изкупление (изплащане/ликвидиране на кармата и дълговѣтѣ, отплата)
 47. Излѫчване (излизане отъ тѣлото съ астралното тѣло/двойникъ)
 48. Изпитания (изпити)
 49. Изпълнителност (послушание, прилежность)
 50. Интензивность (вѫтрешенъ интензивѣнъ животъ, интензитетъ)
 51. Интуитивност (проява на интуиция, вземане на вѣрни решения)
 52. Искреност (честность, неподправѣность, прѣмота)
 53. ИСТИНА – Принципъ
 54. Истинност (честность, почтеность, справедливость, прѣмота)
 55. Кротост (смирение, добродушие)
 56. ЛЮБОВЬ – Принципъ
 57. Лечение (здраве, изцѣление, обновление)
 58. Мекота (нежность, гъвкавость, дѣликатность, топлота, сърдечность)
 59. Мечтаене (мечти, въображение)
 60. Милосърдие (щедрость, даване, помагане)
 61. Милост (снизходителность, великодушие, съжаление)
 62. Мир (умиротворение, покой)
 63. Молитва (моление)
 64. Моралъ (духовѣнъ моралъ, надморалъ, моралность)
 65. Музика (пѣене, свирене, говоръ, слушане, чуване, благозвучие)
 66. МЪДРОСТЬ – Принципъ
 67. Мълчание (вѫтрешна и външна тишина)
 68. Наблюдение (наблюдателность, вглеждане въ нещата, вникване, виждане, погледъ, взоръ)
 69. Надежда (упование, духовна упора)
 70. Намерение (замисълъ, подтикъ, помисли, чисто намѣрение и помисъль)
 71. Находчивость (цѣлесъобразность, правилность)
 72. Нежност (дѣликатность, мекота, топлота, сърдечност)
 73. Незлобие (ненасилие, миротворчество)
 74. Непоколебимост (решителность, смелость)
 75. Новораждане (отъ Духъ и вода)
 76. Обич(обичта)
 77. Обновление (оздравяване, изцѣление, вѫзраждане, здраве, лечение)
 78. Обещание (изпълнение, отговорность)
 79. Ограждане (защита, самоограждане съ чисти мисли, формули и т.н.)
 80. Оздравяване (здраве, лечение, изцѣление)
 81. Опитност (опитъ/и/)
 82. Организираност (мобилизираностъ, подреденость, дисциплина, точность)
 83. Осъзнатост (съзнателность)
 84. Отговорност (съвѣстность, съвѣсть)
 85. Отзивчивост (съпричастность, съпреживяване, сѫстрадание, полѣзность, помагане-подкрѣпа)
 86. Откровение (осияние, прозрение, вникване, проникновѣние)
 87. Отстъпчивост (приемане, допускане/допущение)
 88. Паметливост (запаметяване, заучаване, ученость)
 89. Паневритмия
 90. Пеене(томъ 3) (музика, свирене, говорене, говоръ, гласъ, слушане, чуване)
 91. Пестеливост (въ говоренето, въ благата и т.н. въ всичко, прѣмѣреностъ)
 92. Побѣда (прѣвѫзмогване, надмогване, прѣодолѣване)
 93. Подход (отношение, взаимоотношения)
 94. Подреденост (организираность, редъ)
 95. Познание (знание, просвѣтеность, ученость)
 96. Посвѣщение
 97. Послушание (изпълнителность)
 98. Поощрение (даване на куражъ, подкрѣпа, утешение)
 99. Посрещане(томъ 1) (и изпращане) на Слънцето
 100. Пост(томъ 4) (съзнателно вѫздържане отъ храна и/или вода)
 101. Постоянство (и послѣдователность, и прилежность)
 102. Поучение (поука/изводъ, наставление, проповѣдване)
 103. Почивка (отмора, покой, разтоварване, облѣкчение)
 104. Почет (уважение, прѣданость, поклонение, прѣклонѣние, зачитане, честь)
 105. ПРАВДА(справедливост) – Принципъ
 106. Превъзмогване (побѣда, сила, успяване, прѣодолѣване, укрепване)
 107. Предвидливост (и прѣдпазливость, обмисляне, прѣценка, трезвость)
 108. Прѣраждане
 109. Приемане (примирение) 
 110. Прилежность (прилежание, старатѣлность, старание)
 111. Приложение (действие)
 112. Принципность – Принципи
 113. Приятелство (Братство, другарство, дрожелюбност)
 114. Прошка (прощение, оправдание, всѣопрощение, разкаяние/покаяние, неосѫждане) 
 115. Прямота (честность, отривистость, конкретность, лаконичность)
 116. Пълнота (цѣлость, цѣлостность)
 117. Работа (трудъ, трудолюбие, дѣло)
 118. Радост (освежаване, жизнерадость, ведрость, веселость, бодрость)
 119. Разбиране (схватливость, вѫзприемчивость, прозорливость, вникване, дѫлновидностъ)
 120. Развитие (растежъ, усъвършенстване, еволюиране, вѫзходъ, подновяване)
 121. Различаване (разпознаване, прѣценка, вѣренъ изборъ, вѣрна посока)
 122. Разположение (прѣдразположение, удовлетворение, доволство)
 123. Разумност (благоразумност, разсѫдливость, интелигентность)
 124. Решителност (непоколебимость, устрѣменость, смелость)
 125. Самовъзпитание (вѫзпитание, обучение, самообочение)
 126. Самообладание (себевладѣене, самоконтролъ, вѫздържаность, прѣмѣреностъ)
 127. Самоопредѣление (упование, вѣрна посока и пѫть, вѣрно решение)
 128. Свобода (свободолюбивостъ, освободеностъ, непривързаностъ)
 129. Свѣтость (праведность, съвършенство)
 130. Себереализация (изпълнение на Божията Воля; успение въ дѣлото, за което сме изпратени)
 131. Сила (могѫщество, мощь, власть/надъ себе си и сѫстоянията си/)
 132. Славословие (хваление, вѫзпомѣнание, освѣщение)
 133. Служене (себераздаване, слугуване, полѣзность, отдаденость на дѣлото)
 134. Слушане (чуване)
 135. Смелост (героизъмъ, жертвоготовность)
 136. Смирение (кротость)
 137. Снизходителност (великодушие, благородство, съжаление)
 138. Скромность
 139. Служене (служба, полѣзность, слугуване, грижовность)
 140. Спасение (освобождение)
 141. Спокойствие 
 142. Справедливость (Правда – Принципъ)
 143. Срѫчность (активность, качество въ действието, работата)
 144. Страдание (тѫга, мѫка)
 145. Стрѣмежъ (разумно желание, поривъ)
 146. Строгост (къмъ себе си)
 147. Съвестност (съвѣсть, добросъвѣстность, отговорность)
 148. Съвършенство (свѣтость, праведность)
 149. Съгласие (единомислие, сговоръ)
 150. Съзерцание (медитация, благоговѣене)
 151. Съзидателност (и творчество, съграждане, сътворчество, радетелност)
 152. Съзнателность (отговорность)
 153. Сънуване (сънь, спане, съзнателно сънуване, ясновидско съновидение, излѫчване от тѣлото)
 154. Съобразителност (тактичность, обмисляне, преценка)
 155. Съпоставѣне (прѣтегляне, сравнение)
 156. Сърдечност (топлота, нежность)
 157. Съсредоточеност (концентрация, внимание, вникване)
 158. Съчуствие (съпричастность, сѫстрадателность)
 159. Талантливост (способность/и/, даровитость)
 160. Точность (и коректность)
 161. Трансформация (прѣобразуване, прѣвръщане)
 162. Трудолюбие (трудъ, работа, дѣло)
 163. Търпение (търпимость, дълготърпеливостъ, поносимость)
 164. Уважение (почить, зачитане)
 165. Увѣреность (убеденость)
 166. Удовлетворение (доволство, задоволство, благодарность)
 167. Уединение (аскетизъмъ, отшелничество, самостоятелность, вглѫбяване, вдълбочаване)
 168. Умереност (във всичко)
 169. Умиране(томъ послѣденъ) (заминаване/прѣходъ къмъ Другия свѣтъ, смърть на физическото тѣло)
 170. Упование
 171. Упражняване (упражнение на методитѣ и духовнитѣ практики)
 172. Упѫтване (напѫтствие)
 173. Утешение (успокоение, покой)
 174. Устойчивост (издрѫжливость, цѣленасоченость)
 175. Успение (успяване не дѣлото, реализиране на дѣлото, прѣуспение)
 176. Устременост (устрѣмъ, стрѣмежъ, целеустрѣменость)
 177. Учение (ученолюбивость, обучение)
 178. Хармония (въ съзвучие, тониране съ всичко вѫтрешно и външно)
 179. Целомъдрие (брахмачария, вѫздържание, цѣлибатъ)
 180. Целесъобразност (правилность, находчивость)
 181.  Честност (истинность, искреность, доблесть, почтеность)
 182. Чистота (прѣчистване, очистване)
 183. Човеколюбие (братолюбие, природолюбие, животолюбие, враголюбие)
 184. Чувствителност (чувстване, чувство)
 185. Щедрост (милосърдие, даване, раздаване, себераздаване)
 186.  Ясновиждане (ясновидство, духовно виждане, яснина, общение съ Небето и Господъ)

Коментари

comments