Учителя Беинса Дуно за Е.Сведенборг

Учителя БЕИНСА ДУНО 
за Сведенборг 

Из цялостното  Слово дадено от Учителя Беинса Дуно

(извадка от 3878 беседи, лекции; както и разговори)

 Свързано изображение

  1. Сега, ние, отричаме разумнитѣ нѣща. Казваме: нѣма Господь. Това е едно вѣрую загнѣздено не само въ българитѣ, но и въ всички други народи. Навсѣкѫдѣ има невѣрници, но има и набожни хора. Набожни хора наричамъ тия, които като погледна, въ очитѣ имъ се чете, че тѣ иматъ едно вѣрую, което почива на една вѫтрѣшна опитность, а не на нѣкакви философски твърдения. Хубави сѫ тия открития на философитѣ, но трѣбва да имате една опитность като на Сведенборг. Трѣбва да имате една такава опитность, че като поставите върху нея своето вѣрую, да не се разклати ни най-малко. Туй ще бѫде една положителна, обективна наука, както е положително изгрѣването и залѣзването на Слънцето, както е положително и изгрѣването на Звѣздитѣ; тази наука ще бѫде тъй положителна, както е положително всичко на Земята, защото вие считате всичко на земята за реално, за положително. Ако имаме едно вѣрую, то трѣбва да бѫде като Истината.
    Градовете Содомски и Гоморски16 ноември 1924 г., Неделни беседи, София

– ஃ – 
2. Ако вие четете Сведенборг, един съвършен човек, в когото религиозните чувства са силно развити, ще видите, че той разправя за работи, за които вие бихте казали: „Дали всичко това е вярно, или не; дали този човек е с ума си, или не“. Не, това са истински неща! Той разправя, какви са ангелите, как живеят, какво мислят. След туй описва всички хора на земята, в Англия, във Франция, в Африка и другаде, описва ги най-подробно, разправя, че ходи при тях, че се разговаря. Какво ще кажете вие за всичко това? Сведенборг казва: „Ако вашите чувства са развити тъй, както моите, вие ще можете да проверите тия неща“. За да ги провери човек, изисква се един организъм малко по-другояче устроен от сегашния.
  Ти си! 7 декември 1924 г., Неделни беседи, София

– ஃ – 
3. Ако четете Сведенборг, ще видите, че неговият възглед за живота е приблизително верен, т.е. близо до Истината.
  Свещеният огън 27 август 1926 г., Съборни беседи, София

– ஃ – 
4. Много Светии, много велики хора са живели в това съзнание. Запример Христос, Буда, Сведенборг и други някои са познавали живота и условията на това съзнание. Когато се пробуди Космическото Съзнание в човека, той изпитва необикновена радост, която никой не може да му отнеме. … Старите пророци наричали това съзнание Новото Слънце, а Христос се произнасял за него с думите: “И ще влея Духа си” 
 Проява на музиката в съзнанието  28 декември 1926 г., Общ Окултен Клас, София

– ஃ – 
5. Човек носи в себе си всичко: и музиканти, и поети, и учени, и философи. Следователно, каквото пожелае, той може да го постигне. Ако иска да слуша хубава музика, може да слуша не само от земята, но и от Юпитер, от Венера, от Сириус, от Сатурн, от Марс и т. н. – Кога ще дойде това време? – В бъдеще. Обаче, при сегашните условия тази опитност не ви се дава. Да се говори върху нея, като приказка, това се позволява. Сведенборг е писал за онзи свят, за съобщение с духовете. Значи, той имал тази опитност. Той имал вътрешно радио, чрез което се съобщавал със същества от другия свят. Оттук виждаме, че това, което човек търси вън от себе си, съществува и в самия него. – (цитата е от изд. „Бяло Братство“)
…Най-хубавата консерватория е човешкото тяло. Всичките най-велики музиканти са там. Всяка вечер можеш да слушаш концерти не само от Земята, но и от Венера, от Сатурн, от Марс, от Месечината. И ще знаете откъде е. Но при сегашните условия, понеже нямате тази опитност, това е само забавление. Ще кажете, това е само за деца приказки. Но ако прочетете съчиненията на Сведенборг, на някой от вас аз бих препоръчал, който знае немски, френски, италиански, английски прочетете Сведенборг, да видите, той има една философия, че може човек да се съобщава с другия свят. Значи има един, който е писал за Другия свят. Всичките негови сетива са развити, не тайно, но неговото радио е било отворено. И той се съобщавал с всичките планети. Бил е ясновидец, но както и да е.  (цитата е от изд.“Жануа – 98″)
 Пътищата на природата 3 януари 1930 г., Младежки Окултен Клас, София

– ஃ – 
6. Онова, което Сведенборг е написал, който е един от най-добрите ясновидци, той, като разправя за Онзи свят, така го описва, че казвате: „Откъде го измислил?“. Едно от двете: или го измислил, или това е една реалност. И най-после човек никога не може да измисли неща, които не съществуват. Един художник може да измисли една картина да я нарисува, но той все оттук-оттам е вземал някои сюжети и ги е сглобил. От само себе си той не може да е измислил. 
Богове сте 26 януари 1930 г.,Неделни беседи, София

– ஃ – 
7. Най-хубавият живот в Слънчевата система е на Слънцето. Това са твърдения сега. Вие може да питате дали е така. Някои даже си позволяват да кажат, че са ходили на Слънцето и са се връщали, но те не са от България. От България още не са ходили, но има индуси, които твърдят, че са ходили на Слънцето. Индуските учени адепти твърдят, че човек, за да отиде на Слънцето, трябва пулсът му съвършено да спре и после, като се върне, да го събудят.
В Европа има само един ясновидец – Сведенборг, който е ходил на Слънцето. Той е бил един много учен човек във всяко отношение. Според него той е ходил на Слънцето, на Венера, на Юпитер, навсякъде е ходил и описва живота там. Много трезво пише този човек. Аз оставям тези въпроси, не искам да ги вярвате. Един ден, като дойде време, да ги проверите. За да вярвате, трябва да имате тези способности, тези чувства. 
Яви им се 4 декември 1932 г., Неделни беседи, София

– ஃ – 
8. Колкото философи и писатели съм чел досега, нито един от тях не може да твърди и да каже, че е ходил на Онзи свят освен Сведенборг, който с положителност твърди, че се е разговарял с Бога. Той разправя всичко това сериозно и не се съмнява. Що се отнася до другите философи, те правят своите изводи по един логичен път, те казват – ако това е така например, другото ще бъде иначе. Те излизат от причини към последствия.
И украсиха светилниците си 15 януари 1933 г., Неделни беседи, София

– ஃ – 
9. Ако някой от вас има случай да чете Сведенборг, да видите как пише човекът. Разправя как се среща с Господа, как се разговаря с Господа, как се разговаря с ангелите, качил се на второто небе, на третото небе, бил в света на духовете. Дели онзи свят на две царства с три небеса. Разправя за светлината, за топлината, за онзи свят, за духовете как са облечени, за училищата, за възпитанието – надълго и нашироко. Авторът, който пише за Сведенборг, казва, че много учен човек бил, но малко му липсвао. Той казва, че много научни съчинения написал, спира своята научна деятелност и влиза в една област, дето другите не могат да проверят, област, която е тъй обективна. Този свят е тъй обективен, ние сме дошли до тази област. Туй, което за рибите беше субективно, за птиците става обективно; туй, което за птиците беше субективно, за млекопитаещите е обективно; туй, което за млекопитаещите е субективно, за нас е обективно.
Верен в малкото 19 март 1933 г., Неделни беседи, София

– ஃ – 
10. Могат да разправят някои, че след като умреш, ще отидеш между ангелите на небето. Това никой не може да опише. Има разни описания. Най-хубавото за Онзи свят е писал Сведенборг – четете Сведенборг. Той го е описал конкретно. Както описват земния живот, така го описва той. Той говори за ангелите, бил е между тях, говори за техния език. Прави сравнение между земния и Небесния живот. Той разправя подробно, хвърля известна светлина върху всичко това. Сведенборг, като говори за ангелите, казва, че някой път и ангелите стават тъжни. Някой път и по тяхното лице настава една промяна. И самите ангели не знаят от какво става това. Има разни предположения за това, но както и да мислите има някои неща, които не могат да се обяснят в живота.
Съществените правила  31 януари 1934 г., Общ Окултен Клас, София

– ஃ – 
11. На Земята без страдание живот не може да се прояви. Не само на Земята, но и между ангелите ще има страдание. Прочетете Сведенборг, той е ходил на Небето, казал, че и при най-възвишените ангели настава някой момент на една малка скръб – като залезе Слънцето, и ще трае няколко деня, и след това пак ще се разведри. Знаете ли дълбоката причина на скръбта? Свързани са хората. Ангелите са на клонките, а човеците са в корените. И следователно страданията, лошите мисли на хората – тези сокове, които по някой път от корените отиват към клоните.
Веселие и радост  5 декември 1934 г., Общ Окултен Клас, София

– ஃ – 
12. Съвременните учени, които минават за такива, се намират в положението на адепт, който казва, че наблюдавал Слънцето със своя телескоп. Да, но другият му казва: „Аз пък бях там.“ Съвременните хора са все учени, по телескопите си седят. Има други учени, които са ходили и на Слънцето, и на Марс, и на Венера, и на Сатурн, и на Юпитер. Ето например Сведенборг е ходил на тези планети и разправя какво е видял. Ще кажете, че този човек бил луд? Той е като онези учени, които под микроскоп наблюдават онези малки същества, които никой друг не вижда, но те ги виждат и [ги] изучават.
И ще доведат всичките ви братя 6 януари 1935 г., Неделни беседи, София

– ஃ – 
13. Казваш: „Той е недостъпен, не съм виждал Господа.“ Може би след хиляди години няма да Го видиш. Като се качиш на Небето, като ангел, едва ще го видиш, като едно слънце. Ти ще го видиш в един малък размер. И няма да имаш една ясна представа какъв е Той всъщност. Ако искате някой път да имате една идея за Господа, трябва да четете Сведенборг, той го е въплътил, по Сведенборгски.“
Идете при чистите извори  19 септември 1937 г., Неделни беседи, София

– ஃ – 
14. И ангелите даже, които са толкова напреднали, и те се разделят на три категории: има ангели първостепенни, второстепенни и третостепенни и те живеят в три свята. Ако четете книгите на Сведенборг, ще видите неговата теория. Той разделя ангелите на три свята. И колективно живеят те. 
Закони на Любовта  28 септември, 1938 г., Общ Окултен Клас, София

– ஃ – 
15. Ако четете Сведенборг, той е ходил на Юпитер, на Сатурн, срещал се с тия същества и пише в книгите си, разговарял се с тях. Ще кажете, дали това е вярно? Сведенборг, казва, тъй както казва, аз  вярвам. Дали тия неща са верни, то е негова работа, който не вярва да иде да провери. 
Да бъдеш обичан  19 февруари 1939 г., Неделни беседи, София

– ஃ – 
16. Като четете Сведенборга, виждате, че той ходил на Марс, на Юпитер, на Венера, на всичките Планети и описва какъв е животът там. Това са човешките способности, човешките чувства, човешките сили, които могат да се събудят. Щом се събудят, с тях ще изучавате живота и на другите планети.
Дали това е вярно или не, един ден вие ще знаете положително. „
Опознаване  12 август 1939 г., Съборни беседи, Рилски беседи, Рила, Седемте езера

– ஃ – 
17. Ние сега мислим, че Земята е само населена, а други Светове няма населени. Някои мислят, че Земята е „разсадник“ на цялата Вселена. То е много казано от учените хора на Земята. Те мислят, че Земята е единствената планета, на която има живот. Обаче, като четете Сведенборга (един шведски учен, който после станал ясновидец), той е ходил на Юпитер, на Венера, на Марс, навсякъде е ходил, разправя за хората, описва ги. И в Оня свят е ходил. Разправя, че ангелският свят е разделен на три свята: един на висши ангели, на второстепенни и после третостепенни ангели, които са по-близо до хората.
Двама господари 1 октомври 1939 г., Неделни беседи, София

– ஃ – 
18. Сега вас са ви проповядвали за един свят и досега като четете Милтон и Данте, те са описали Оня свят, но по „милтоновски“ и по „дантиевски“. Ако четете Сведенборг, той разделя ангелите на три категории. Едни ангели, които живеят в първия ангелски свят, други във втория ангелски свят и в третия ангелски свят. Само в кратце го даваме. Един ангел от първото Небе, ако влезе във втория свят на ангелите, му се вижда, че не е тъй хубав светът, както техния – не е приятен. Пък един ангел от Втория свят, като влезе в Третия свят на ангелите, и нему не му се вижда тъй хубав. Вие, ако влезете в ангелския свят, ще кажете: Не е хубав този Ангелски свят. Земята, дето живеем, е по-добра отколкото Ангелския свят. Ние си представяме ангелите като туряме в тях най-хубавото от човека. Ние си представяме ангелите като нас. А пък ангелите не са като хората. Те са запалки, те са огън. Ако един ангел влезе в този салон, той ще изгори, ще изчезне. Ако ходи по това дюшеме, ще изгори. Трябва да вземе човешка форма да не ни запали. Ако влезе в дома ви и ако ангелът бутне жена ви, тя ще се стопи. Ако бутне сина ви, и той ще се стопи. Всичко, до което се допре, ще се стопи. Сега, ако искате да аргументирате, може да кажете, че е казано, че земята пред лицето на Господа ще се стопи. То са фигури. Разбираме реалност на света.
Старото и новото 1 декември 1940 г., Неделни беседи, София

– ஃ – 
19. Казвате: Кажи нещо за Оня свят. Оня свят е музика, трябва да имаш уши – да чуваш и очи – да виждаш. Трябва да разбираш езика на Невидимия свят. Според Сведенборг, ако отидете на Небето, трябва да минете през Първото, Второто и Третото Небе, дето ще срещнете ангели, на които трябва да разбирате езика. Ангелите от Първото небе не виждат ангелите от второто небе, то е затворено за тях. И ангелите от Второто небе не виждат тия от Третото небе. Ако ангелите не могат да минават от едно Небе в друго, колко по-малко това е достояние на хората. Те схващат Божествения свят като светлина. Какво има в Божествения свят? Само светлина* (*виделина). Никакви форми няма в Божествения свят. Следователно, никакви противоречия не съществуват там. 
Най-великата наука  12 декември,1943 г., Утринно слово, София

Съставител: Калин Кирилов – КΔй入ин    (11.2015 г.)
▬  ▬