Завета на Благодатта

Завета на Благодатта

(цялостни тематични извадки от Библията)

Свързано изображение

 

Битие 1:22
И благослови ги Бог и рече: Плодете се и множете се, и напълнете водата в морята: нека се умножат и птиците по земята.
Битие 1:28
И благослови ги Бог, и рече им: Плодете се и множете се, и напълнете земята, и обладайте я; и владейте над рибите морски, и над птиците небесни, и над всяко животно което се движи по земята.
Битие 2:3
И благослови Бог седмия ден, и освети го; защото в него си почина от всичките си дела които създаде и направи Бог.
Битие 4:4
И Авел принесе и той от първородните на овците си, и от тлъстината им. И погледна Господ благосклонно на Авеля и на приношението му,
Битие 5:2
мъжки и женски пол ги направи; и благослови ги, и нарече името им человек, в деня на създанието им.
Битие 6:8
А Ное намери благодат пред Господа.
Битие 8:21
И обоня Господ ухание благовонно; и рече Господ в сърдцето си: Не ща да прокълна вече земята зарад человека, по това че помишлението на человеческото сърдце е зло от младостта му: нито ще поразя вече друг път всичко що живее, както сторих.
Битие 9:1
И благослови Бог Ноя и синовете му, и рече им: Плодете се и множете се, и напълнете земята.
Битие 9:26
И рече: Благословен Господ Бог Симов; и Ханаан да му бъде раб.
Битие 12:2
И ще те направя народ голям: ще те благословя, и ще възвелича името ти; и ще бъдеш в благословение.
Битие 12:3
И ще благословя онези които те благославят, и онези които те кълнат ще прокълна; и ще се благославят в тебе всичките племена на земята.
Битие 14:19
И благослови го и рече: Благословен Аврам от Бога Вишняго, Владетеля на небето и на земята;
Битие 14:20
и благословен Бог Вишний който предаде враговете ти в ръката ти. И Аврам му даде десетък от всичко.
Битие 17:16
И ще я благословя; ще ти дам още и син от нея, и ще я благословя, и тя ще стане майка на народи: царе на народи ще произлязат от нея.
Битие 17:20
И за Исмаила, послушах те: ето, благослових го, и ще го наплодя, и ще го умножа твърде много: дванадесет князове ще се родят от него, и ще го направя народ велик.
Битие 18:3
и рече: Господи мой, ако съм намерил благодат пред очите ти, недей заминва раба си.
Битие 18:18
понеже Авраам непременно ще бъде народ велик и силен; и ще се благословят чрез него всичките народи на земята;
Битие 19:19
Ето, раб твой намери благодат пред тебе, и възвеличил си милостта си която си направил мене, че си упазил живота ми; но аз не ще мога да побягна на гората, за да ме не постигне злото и умра.
Битие 22:17
ще те благословя и благословя, и ще умножа и преумножа семето ти като звездите на небето, и като пясъка който е край морето; и семето ти ще обладае вратата на враговете си;
Битие 22:18
и в твоето семе ще се благословят всичките народи на земята, защото си послушал гласа ми.
Битие 24:1
И Авраам беше стар, преминал на възраст; и Господ благослови Авраама във всичко.
Битие 24:10
И взе рабът от камилите на господина си десет камили, и тръгна, и в ръцете му беше всичкото благо на господина му; и стана та отиде в Месопотамия, в града Нахоров.
Битие 24:21
А человекът се чудеше с нея, и мълчеше, за да познае дали е благоустроил Господ пътя му, или не.
Битие 24:27
И рече: Благословен Господ на господина моего Авраама, който не лиши господина моего от милостта си и истината си: в пътя Господ ме управи в дома на братята на моя господин.
Битие 24:31
И рече: Влез, благословени от Господа; защо стоиш вън? Аз ти приготвих къщата и място за камилите.
Битие 24:35
и Господ благослови господина моего премного, и стана велик; и даде му овци, и говеда, и сребро, и злато, и раби, и рабини, и камили, и осли.
Битие 24:40
А той ми рече: Господ пред когото ходя ще изпроводи ангела си с тебе и ще благоустрои пътя ти; и ще вземеш жена за сина ми от рода ми и от дома на отца ми.
Битие 24:42
И като дойдох днес на извора, рекох: Господи, Боже на господина моего Авраама, моля, ако си благоустроил пътя ми по който аз отхождам,
Битие 24:48
И наведох се та се поклоних Господу, и благослових Господа Бога на господина моего Авраама, който ме доведе по правия път, да взема за сина му дъщерята на брата на господина моего.
Битие 24:56
И рече им: Не ме спирайте, защото Господ благоустрои пътя ми: изпроводете ме да ида при господаря си.
Битие 24:60
И благословиха Ревека, и рекоха й: Сестра наша си: да се родят от тебе тисящи на десетотисящи, и потомството ти да обладае вратата на враговете си.
Битие 25:11
И подир смъртта Авраамова, благослови Бог сина му Исаака; и живееше Исаак при кладенеца Лахай-рои.
Битие 26:3
остани като пришлец в таз земя; и аз ще бъда с тебе, и ще те благословя, защото на тебе и на потомството ти ще дам всички тези места; и ще изпълня клетвата с която се заклех Аврааму отцу твоему;
Битие 26:4
и ще умножа потомството ти като небесните звезди, и ще дам на потомството ти всички тези места; и ще се благословят в твоето семе всичките земни народи;
Битие 26:12
И посея Исаак в онази земя, и събра през онова лято стократно; и благослови го Господ.
Битие 26:24
И яви му се Господ през оназ нощ и рече: Аз съм Бог на отца ти Авраама: не бой се, защото аз съм с тебе, и ще те благословя, и ще умножа твоето семе, заради Авраама раба моего.
Битие 26:29
че няма да ни сториш зло, както ние не те докачихме, и както само добро сме ти правили, и те изпратихме с миром: сега ти си благословен от Господа.
Битие 27:4
и сготви ми вкусно ястие каквото обичам аз, и донеси ми да ям, за да те благослови душата ми преди да умра.
Битие 27:7
Донес ми лов, и направи ми вкусно ястие, да ям и да те благословя пред Господа преди смъртта си.
Битие 27:10
и ще ги принесеш на отца си да яде, за да те благослови преди смъртта си.
Битие 27:12
може да ме попипа баща ми, и ще се явя пред очите му като прелъстник, и ще навлека на себе си проклетие, а не благословение.
Битие 27:19
И рече Яков на баща си: Аз съм Исав първородний твой: сторих каквото ми си рекъл: стани сега, седни и яж от лова ми, за да ме благослови душата ти.
Битие 27:23
И не го позна, защото ръцете му бяха като ръцете на брата му Исава, космати; и благослови го.
Битие 27:25
И рече: Принес ми, и ще ям от лова на сина си, за да те благослови душата ми. И принесе му, и яде: донесе му и вино, и пи.
Битие 27:27
И приближи се и та го целуна; и подуши Исаак дъха на облеклото му, и благослови го и рече: Ето, дъхът на сина ми е като дъх на поле което е благословил Господ.
Битие 27:29
народи да ти работят, и племена да ти се покланят: да си господар на братята си, и синовете на майка ти да ти се покланят: проклет който те кълне, и благословен който те благославя.
Битие 27:30
И като свърши Исаак да благославя Якова, щом Яков беше излязъл от лицето на отца си Исаака, дойде Исав брат му от лова си.
Битие 27:31
И сготви и той вкусно ястие, и донесе на отца си; и рече на отца си: Да стане отец ми и да яде от лова на сина си, за да ме благослови душата ти.
Битие 27:33
И разтрепера се Исаак с твърде голямо разтреперване, и рече: А кой ще е той който ми улови лов и ми принесе, та ядох от всичко преди да влезнеш ти, и го благослових? и благословен ще бъде.
Битие 27:34
Когато чу Исав думите бащини си, извика с един голям и твърде горестен вик; и рече на баща си: Благослови ме, и мене, отче мой.
Битие 27:35
И той рече: Дойде брат ти с измама и взе благословението ти.
Битие 27:36
И рече Исаав: Право му са нарекли името Яков, защото сега втори път ме спъва: взе първородството ми и, ето, сега взе и благословението ми. И рече: Не си ли задържал и за мене благословение?
Битие 27:38
И рече Исав на баща си: Токо едно ли благословение имаш, отче мой? Благослови ме, и мене, отче мой. И възвиси Исав гласа си и плака.
Битие 27:41
И враждуваше Исав на Якова за благословението с което го благослови баща му; и рече Исав в сърдцето си: Скоро ще дойдат дните на плача за баща ми: тогаз ще убия брата си Якова.
Битие 28:1
И повика Исаак Якова и благослови го; и му поръча и каза му: Да не вземеш жена от Ханаанските дъщери.
Битие 28:3
И Бог Всемогущи да те благослови, и да те наплоди и да те умножи щото да станат от тебе множество народи:
Битие 28:4
и да ти даде Авраамовото благословение, на тебе и на потомството ти след тебе, да наследиш земята на която си пришлец, която даде Бог Аврааму.
Битие 28:6
А Исав като видя че благослови Исаак Якова, и го изпрати в Падам-арам да си вземе жена от там, и като го благославяше че му поръча и каза: Да не вземеш жена от Ханаанските дъщери;
Битие 28:14
И ще бъде твоето потомство като пясъка на земята, и ще се разпространиш към запад, и към изток, и към север, и към юг; и ще се благославят в тебе и в твоето семе всичките пламена на земята.
Битие 30:11
И рече Лия: Благополучие иде; и нарече името му Гад.
Битие 30:27
А Лаван му рече: Ако съм намерил благодат пред тебе; слушай. Забележвам че Господ ме благослови заради тебе.
Битие 30:30
Защото колкото имаше преди мене бяха малко, а сега нараснаха и много са; и Господ те благослови с моето дохождане. И сега, кога ще работя аз и за моя дом?
Битие 31:55
И стана Лаван рано на утринта, и целунна синовете си и дъщерите си, и благослови ги; и тръгна Лаван та се върна на мястото си.
Битие 32:5
и придобих говеда, и осли, овци, и раби, и рабини; и проводих да известя на господаря си, за да намеря благодат пред тебе.
Битие 32:26
И той рече: Остави ме да си отида, защото се зазори. А Яков рече: Няма да те оставя да си отидеш ако ме не благословиш.
Битие 32:29
А Яков попита и каза: Обади ми, моля, името си. А той рече: Защо питаш за името ми? И благослови го там.
Битие 33:8
И рече: Какъв ти е всичкий този пълк който срещнах? А той рече: За да намеря благодат пред господаря си.
Битие 33:10
И речеЯков: Не, но моля, ако съм намерил благодат пред тебе, приими дара ми от ръцете ми, защото видях лицето ти като че видях лице Божие, и ти си се възблагодарил от мене.
Битие 33:11
Приими, моля, благословението ми което ти е принесено; защото ме помилва Бог, и имам всичко. И принуди го, и прие.
Битие 33:15
И рече Исав: Да оставя с тебе от людете които са с мене. А той рече: Защо и това? Стига да намеря благодат пред господаря си.
Битие 34:11
И рече Сихем на отца й и на братята й: Да найда благодат пред вас; и що ми речете ще дам.
Битие 35:9
И пак се яви Бог Якову като се върна от Падан-арам, и благослови го.
Битие 39:2
И Господ бе с Йосифа, който бе человек благополучен, и намираше се в дома на господаря си Египтянина.
Битие 39:4
И намери Йосиф благодат пред него, и слугуваше му, и постави го настойник над дома си, и всичко що имаше предаде в ръцете му.
Битие 39:5
И от онова време от както го постави настойник над дома си и над всичко що имаше благослови Господ дома на Египтянина поради Йосифа; и благословението Господне беше над всичко що имаше в дома и по нивите.
Битие 39:21
Но Господ беше с Йосифа, и показваше към него милост, и даде му благодат пред тъмничния стражар.
Битие 41:16
И отвеща Йосиф Фараону и рече: Не аз, Бог ще даде Фараону благополучен ответ.
Битие 43:14
И Бог Всемогущи да ви даде благодат пред человека за да проводи с вас другия ви брат и Вениамина. А аз, ако е да се обезчадя, нека се обезчадя.
Битие 47:7
А Йосиф въведе Якова баща си и представи го пред Фараона; и благослови Яков Фараона.
Битие 47:10
И благослови Яков Фараона, и излезе от присътствието Фараоново.
Битие 47:25
И те рекоха: Ти упази живота ни: да намерим благодат пред господаря нашего; и ще бъдем раби Фараону.
Битие 47:29
И приближиха дните на Израиля да умре; и повика сина си Йосифа и рече му: Ако намерих сега благодат пред тебе, тури ръката си под бедрото ми, и стори ми милост и истина: да ме не погребеш в Египет;
Битие 48:3
И рече Яков Йосифу: Бог Всемогъщи ми се яви в Луз в Ханаанската земя и благослови ме;
Битие 48:9
И рече Йосиф на баща си: Тия са синовете ми които ми даде Бог тука. И той рече: Приведи ги при мене за да ги благословя.
Битие 48:15
И благослови Йосифа и рече: Бог, пред Когото ходиха отците ми Авраам и Исаак, Бог, Който ме е пасъл от рождението ми до този ден,
Битие 48:16
Ангелът който ме избави от всичките злини да благослови тези деца; и да се нарече на тях името ми и името на отците ми Авраама и Исаака; и да се умножат в голямо множество всред земята.
Битие 48:20
И благослови ги в онзи ден и рече: В твоето име ще благославя Израил и ще казва: Бог да те направи като Ефрема и като Манасия! И постави Ефрема пред Манасия.
Битие 49:25
чрез Бога на отца ти, който ще ти помага,
И чрез Всесилния, който ще те благославя
С небесни благословения отгоре,
С благословения на бездната отдолу,
С благословения на съсците и на ложесната.
Битие 49:26
Благословенията на отца ти се преукрепиха
Повече от благословенията на праотците ми,
До високите върхове на вечните планини:
Ще бъдат на Йосифовата глава, и на върха на превъзходния между братята си.
Битие 49:28
Всички тези са дванадесетте Израилеви племена; и това е което им говори отец им и благослови ги: всекиго според благословението му благослови ги.
Битие 50:4
И като преминаха дните на плача му, говори Йосиф на Фараоновия дом и рече: Сега, ако намерих благодат пред вас, говорете, моля ви се, в ушите на Фараона и речете:
Изход 3:21
И ще дам благодат на тези люде пред Египтяните; и когато тръгнете няма да отидете праздни,
Изход 4:10
И рече Моисей Господу: Моля ти се, Господи, аз не съм благоречив, нито от вчера, нито от завчера, нито от когато си почнал да говориш на твоя раб; но тежкоуст съм и тежкоезичен.
Изход 11:3
И даде Господ благодат на людете пред Египтяните; а още Моисей беше един человек твърде голям в Египетската земя пред слугите Фараонови и пред людете.
Изход 12:32
и овците си и стадата си вземете както рекохте, та идете; и благословете и мене.
Изход 12:36
И Господ даде на людете благодат пред Египтяните: и дадоха им колкото искаха; и обраха Египтяните.
Изход 18:10
И рече Иотор: Благословен Господ който ви избави от ръката на Египтяните и от Фараоновата ръка, който избави людете из под ръката на Египтяните.
Изход 20:11
защото в шест дни направи Господ небето и земята, морето, и всичко което е в тях, а в седмия ден си почина; за това благослови Господ съботния ден и освети го.
Изход 20:24
Направи ми олтар от земя, и жъртвувай на него всесъженията си, и примирителните си приношения, овците си, и говедата си: на всяко място дето ще туря помен на името си ще дохождам при тебе и ще те благославям.
Изход 23:25
И да служите на Господа Бога вашего, и той ще благославя хляба ти и водата ти; и ще отдалечавам всяка болест от помежду ви.
Изход 25:6
и масло за светене, аромати за маслото на помазването и за благовонното кадене,
Изход 29:18
И всичкия овен да изгориш на олтаря: това е всесъжение Господу, ухание благовонно, жертва Господу.
Изход 29:25
И да ги вземеш от ръцете им, и да ги изгориш над олтаря над всесъжението за ухание благовонно пред Господа: това е жертва Господу.
Изход 29:41
И второто агне да приносиш привечер: с приношение подобно на утренното и с възлиянието му да направиш нему, за благовонно ухание, жъртва Господу.
Изход 30:7
И ще кади Аарон над него благовонен темян всяка заран: когато устроява светилата ще кади с него.
Изход 30:23
И ти вземи за себе си избрани аромати, от чиста смирна петстотин сикли, и от благовонна корица половината й, сиреч двеста и петдесет сикли, и от благовонна тръст двеста и петдесет сикли,
Изход 31:11
и маслото за помазание, и благовонното кадене за светилището: по всичко що ти заповядах ще направят.
Изход 32:29
Защото рече Мойсей: посветете себе си днес Господу, всеки против сина си, и всеки против брата си, за да ви се даде днес благословение.
Изход 33:12
И рече Мойсей Господу: Виж, ти ми казваш: Изведи тез люде; но не си ми явил кого ще проводиш с мене; и ти ми рече: Тебе зная по име; още си намерил и благодат пред мене.
Изход 33:13
А сега, ако съм намерил благодат пред тебе, покажи ми, моля ти се, пътя си за да те позная, да намеря благодат пред тебе; и виж, този народ твои люде са.
Изход 33:16
Защото как ще се познае сега че съм намерил благодат пред тебе, аз и твоите люде? не ли чрез твоето дохождане с нас? Така ще се отличим, аз и людете твои, от всичките люде които са по лицето на земята.
Изход 33:17
И рече Господ Мойсею: И това което си рекъл ще сторя; защото си намерил благодат пред мене, и зная те по име.
Изход 33:19
И той рече: Аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благост, и ще провъзглася името Иеова пред тебе, и ще помилвам когото ще помилвам, и ще пожаля когото ще пожаля.
Изход 34:6
И замина Господ пред него и провъзгласи: Господ, Господ Бог благоутробен и милосерд, дълготърпелив, и многомилостив, и истинен,
Изход 34:9
И рече: Ако съм намерил сега благодат пред тебе, Господи, нека дойде, моля, Господ мой между нас; защото тези люде са жестоковийни: прости нашето беззаконие и греха ни, и приими нас за наследие твое.
Изход 35:8
и масло за светене, и аромати за масло на помазанието и за благовонното кадене,
Изход 35:15
и олтаря на каденето и върлините му, и маслото за помазане, и благовонното кадене, и закрова на входа на скинията.
Изход 35:28
и ароматите и маслото за светенето, и маслото за помазанието и за благовонното кадене.
Изход 37:29
И направи светото масло на помазанието, и чистия благовонен темян, по изкуството на мироварец.
Изход 39:38
и златния олтар, и маслото за помазание, и благовонния темян, и закрова за дверите на скинията,
Изход 39:43
И видя Мойсей всичката работа, и, ето, бяха я направили както заповяда Господ: така направиха; и благослови ги Мойсей.
Изход 40:27
и покади над него с благовонен темян, както бе заповядал Господ Мойсею.
Левит 1:9
а вътрешностите му и нозете му да измие с вода, и да ги изгори свещеникът всичките на олтаря, всесъжение, жертва за ухание благовонно Господу.
Левит 1:13
А вътрешностите и нозете да измие с вода; и да принесе всичките свещеникът, и да ги изгори на олтаря: това е всесъжение, жертва за ухание благовонно Господу.
Левит 1:17
И да го разчекне между крилата му, но да го не отделя; и свещеникът да го изгори на олтаря, върху дървата които са на огъня: то е всесъжение, жертва за ухание благовонно Господу.
Левит 2:2
И да го донесе на Аароновите синове, свещениците; и свещеникът да вземе от чистото му брашно и от елея му една пълна шепа, и всичкия му ливан, и да ги изгори на олтаря за помен: жертва е, ухание благовонно Господу.
Левит 2:9
И от хлебното приношение да отдели свещеникът колкото е за помен, и да го изгори на олтаря: това е жертва за ухание благовонно Господу.
Левит 2:12
Тях като принос от начатките да ги приносите Господу; но да се не изгорят на олтаря за ухание благовонно.
Левит 3:5
И Аароновите синове да изгорят всичко това на олтаря, на всесъжението което е върх дървата на огъня: жертва е за ухание благовонно Господу.
Левит 3:16
и свещеникът да ги изгори на олтаря: това е храна на жертва за ухание благовонно: всичката тлъстина принадлежи Господу.
Левит 4:7
и да тури свещеникът от кръвта върх роговете на олтаря на благовонното кадене който е пред Господа в скинията на събранието; и всичката кръв на юнеца да излее в основанието на олтаря на всесъжението който е при дверите на скинията на събранието.
Левит 4:31
И всичката му тлъстина да отнеме както се отнема тлъстината от примирителната жъртва; и свещеникът да я изгори на олтаря за ухание благовонно Господу; и да направи свещеникът умилостивение за него; и ще му се прости.
Левит 6:15
И да отнеме от него една шепа от чисто брашно на хлебното приношение от елея му, и всичкия ливан който е на хлебното приношение; и да ги изгори като негов помен на олтаря за ухание благовонно Господу.
Левит 6:21
На сковрада да се направи с елей: сготвено да го донесеш; и печените уломъци от хлебното приношение да принесеш за ухание благовонно Господу.
Левит 7:12
ако я приноси някой за благодарение, то заедно с благодарителната жертва да принесе безквасни пити месени с елей, и безквасни кори мазани с елей, и чисто брашно направено на пити месени с елей.
Левит 7:13
Наедно с благодарителната си примирителна жертва, освен питите да приноси за приноса си и квасен хляб.
Левит 7:15
И месото на благодарителната му примирителна жертва да се яде в истия ден в който се принося: да не оставя от него до утрото.
Левит 8:21
А вътрешностите и нозете изми с вода; и изгори Моисей на олтаря всичкия овен; и то бе всесъжение за ухание благовонно, жъртва Господу, както бе заповядал Господ Моисею.
Левит 8:28
И взе ги Моисей от ръцете им и изгори ги на олтаря върху всесъжението: това бе посвещение за ухание благовонно: то беше жъртва Господу.
Левит 9:22
И подигна Аарон ръцете си към людете и благослови ги; и като принесе приношението за грях, и всесъжението, и примирителните приношения, слезе.
Левит 9:23
И влезе Моисей и Аарон в скинията на събранието, и като излязоха благословиха людете; и яви се славата Господня на всичките люде.
Левит 16:12
И да вземе кадилницата пълна с разпалени въглища от олтаря който е пред Господа, и пълни две шепи с благовонен темян счукан дребно, и да го внесе отвътре завесата.
Левит 17:6
И да поръси свещеникът с кръвта олтаря Господен при дверите на скинията на събранието, и да изгори тлъстината за ухание благовонно Господу.
Левит 22:29
И когато приносите жъртва за благодарение Господу, да я приносите така щото да бъде приета за вас.
Левит 23:13
и хлебното му приношение, две десети части от ефа чисто брашно месено с елей, в жъртва Господу за ухание благовонно, и възлиянието му, една четвърта от ина вино.
Левит 23:18
И да принесете наедно с хляба седем агнета еднолетни без порок, и един юнец от говедата, и два овна: да бъдат всесъжение Господу наедно с хлебното им приношение и наедно с възлиянията им, приношение за ухание благовонно Господу.
Левит 25:21
тогаз ще проводя благословението си на вас в шестата година, и ще направи произведения за три години.
Левит 26:31
И ще направя градовете ви пустиня, и ще запустя светилищата ви, и не ща да помириша уханието на благовонията ви.
Числа 4:16
И Елеазар синът на Аарона свещеника да има настоятелството върху маслото на светенето, и благовонния темян, и всегдашното хлебно приношение, и маслото на помазването, – настоятелството на всичката скиния и на всичките неща които са в нея, на светилището, и на съсъдите му.
Числа 6:23
Говори на Аарона и на синовете му и кажи: Така да благославяте Израилевите синове и да им говорите:
Числа 6:24
Господ да те благослови и да те упази!
Числа 6:27
Така да възложат името ми върху Израилевите синове; и аз ще ги благословя.
Числа 11:11
И рече Моисей Господу: Защо си оскърбил раба си? и защо не намерих благодат пред тебе, та си турил върх мене товара на всички тези люде?
Числа 11:15
И ако правиш ти така с мене, то умъртви ме сега, моля, ако съм намерил благодат пред тебе, за да не гледам злощастието си.
Числа 14:8
Ако благоволи Господ в нас, тогаз той ще ни въведе в тази земя, и ще даде нам таз земя дето тече мляко и мед.
Числа 15:3
и принесете жъртва Господу, всесъжение, или жъртва за изпълнение на обричане, или самоволно или в праздниците си, за да направите ухание благовонно Господу от говедата или от овците,
Числа 15:7
и вино за възлияние да принесеш една трета част от ина за ухание благовонно Господу.
Числа 15:10
и да принесеш вино за възлияние половин ин в жъртва за ухание благовонно Господу.
Числа 15:13
Всеки туземец да прави така когато приноси жъртва за ухание благовонно Господу.
Числа 15:14
И ако има някой чужденец, пришлец между вас, или какъв-годе между вас в вашите родове, и принесе жъртва за ухание благовонно Господу, както правите вий да направи и той.
Числа 15:24
то ако е сторено от незнание, скритом от събранието, всичкото събрание нека принесе един юнец от говедата за всесъжение, за ухание благовонно Господу, наедно с хлебното му приношение и с възлиянието му според правилото, и един ярец от козите в приношение за грях.
Числа 18:17
А за първородните от говедата, или за първородните от овците, и за първородните от козите да не вземаш изкуп: те са свети: с кръвта им ще поръсваш олтаря, и тлъстината им ще изгаряш като жъртва за ухание благовонно Господу.
Числа 22:6
И сега ела, моля ти се, прокълни ми тези люде, защото са по-силни от мене, негли бих могл да ги поразя и да ги изпъдя из земята; понеже знам че ти когото благословиш благословен е, а когото прокълнеш проклет е.
Числа 22:12
И рече Бог Валааму: Да не идеш с тях, нито да прокълнеш людете, защото са благословени.
Числа 23:11
И рече Валак Валааму: Що ми направи ти? Взех те за да прокълнеш неприятелите ми; и, ето, ти съвсем си ги благословил.
Числа 23:20
Ето аз благословение взех;
И той като благослови, аз не мога да го повърна.
Числа 23:25
Тогаз рече Валак Валааму: Нито да ги прокълнеш съвсем, нито да ги благословиш съвсем.
Числа 24:1
И понеже видя Валаам че беше угодно пред Господа да благослови Израиля, не отиде както друг път да потърси гатания, но обърна лицето си към пустинята.
Числа 24:9
Легнал е и лежи като лъв
И като лъвица: кой ще го събуди?
Благословен който те благославя! И проклет който тя проклева!
Числа 24:10
Тогаз се разпали гневът на Валака против Валаама, и изплеска с ръце; и рече Валак Валааму: Аз те повиках да прокълнеш враговете ми; а, ето, ти все ги благославяш три пъти.
Числа 28:2
Заповядай на Израилевите синове и кажи им: Приносите ми, хляба ми за жъртва в ухание благовонно мене, внимайте да ми ги приносите в определеното им време.
Числа 28:6
Това е всегдашно всесъжение, определено на Синайската гора, за ухание благовонно в жъртва Господу.
Числа 28:8
А другото агне да приносиш привечер: както утренното хлебно приношение, и както възлиянието му, да го принесеш жъртва за ухание благовонно Господу.
Числа 28:13
и по една десета част чисто брашно смесено с елей за хлебно приношение за всяко агне. Това е всесъжение, жъртва за ухание благовонно Господу.
Числа 28:24
Така да приносите всеки ден, в седемте дни, храната, жъртва за ухание благовонно Господу: освен всегдашното всесъжение, това да се приноси и възлиянието му.
Числа 28:27
И да приносите всесъжение за ухание благовонно Господу, два юнца от говедата, един овен, седем еднолетни агнета.
Числа 29:2
И да приносите всесъжение за ухание благовонно Господу един юнец от говедата, един овен, седем агнета еднолетни, без порок;
Числа 29:6
освен новомесечното всесъжение и хлебното му приношение, и всегдашното всесъжение и хлебното му приношение, и възлиянията им, по определеното за тях, жъртва за ухание благовонно Господу.
Числа 29:8
и да приносите всесъжение Господу за ухание благовонно, един юнец от говедата, един овен, седем агнета еднолетни: непорочни да ви бъдат.
Числа 29:13
И да приносите всесъжение, жъртва за ухание благовонно Господу, тринадесет юнци от говедата, два овна, четиринадесет агнета еднолетни: без порок да бъдат.
Числа 29:36
и да приносите всесъжение, жъртва за ухание благовонно Господу, един юнец, един овен, седем еднолетни агнета, непорочни;
Числа 32:5
за това, рекоха, ако сме намерили благодат пред тебе, нека се даде тая земя на слугите ти за притежание: не ни превождай през Йордан.
Второзаконие 1:11
(Господ Бог на отците ви да ви умножи тисящи пъти повече отколкото сте сега, и да ви благослови както говори вам!)
Второзаконие 2:7
защото Господ Бог твой благослови те въ всичките дела на ръцете ти: познава пътуванието ти през тази голяма пустиня: в тези четиридесет години Господ Бог твой беше с тебе: не си останал оскуден от нищо.
Второзаконие 4:40
И пази повеленията му и заповедите му които ти аз днес заповядвам, за да благоденствуваш ти и синовете ти по тебе, и да дългоденствуваш на земята която Господ Бог твой ти дава за всегда.
Второзаконие 5:16
Почитай баща си и майка си както ти заповяда Господ Бог твой, за да се продължат дните ти, и да благоденствуваш на земята която ти дава Господ Бог твой.
Второзаконие 5:29
Дано би било у тях таково сърдце за да ми се боят и да пазят всякога всичките ми заповеди, за да благоденствуват вечно, те и чадата им.
Второзаконие 5:33
Да ходите по всичките пътища които Господ Бог ваш заповяда вам, за да живеете и да благоденствувате, и да се продължат дните ви на земята която ще наследите.
Второзаконие 7:13
и ще те възлюби, и ще те благослови, и ще те умножи, и ще благослови плода на утробата ти, и плода на земята ти, житото ти, и виното ти, и маслото ти, и чредите на говедата ти, и стадата на овците ти, в земята която се кле на отците ти да даде тебе.
Второзаконие 7:14
Ще бъдеш благословен повече от всичките народи: не ще да има неплоден или неплодна в тебе и в скотовете ти.
Второзаконие 8:10
Когато ядеш и се наситиш, да благословиш Господа Бога твоего за добрата земя която ти е дал.
Второзаконие 10:8
В онова време отдели Господ Левийното племе да носи ковчега на завета Господен, да стои пред Господа за да му слугува, и да благославя в името му до днес.
Второзаконие 11:26
Ето, аз полагам днес пред вас благословение и клетва:
Второзаконие 11:27
благословението, ако послушате заповедите на Господа Бога вашего които ви аз заповядвам днес;
Второзаконие 11:29
И когато Господ Бог твой те въведе в земята в която отхождаш за да я наследиш, да положиш благословението на гората Гаризин, а клетвата на гората Гевал.
Второзаконие 12:7
и там да ядете пред Господа Бога вашего и да се веселите, вие и челедите ви, в всичко на каквото турите ръце, в каквото те е благословил Господ Бог твой.
Второзаконие 12:15
Можеш обаче в всичките твои жилища да колиш и да ядеш месо по всичкото желание на душата ти, според благословението което ти е дал Господ Бог твой: нечистий и чистий могат да ядат от него, както от сърна и както от елен.
Второзаконие 14:24
Ако ли е пътят много далеч за тебе щото да не можеш да ги занесеш, понеже е много далеч от тебе мястото което избере Господ Бог твой за да положи там името си когато те благослови Господ Бог твой,
Второзаконие 14:29
и Левитинът, (защото няма дял нито наследие с тебе,) и чужденецът, и сирачето, и вдовицата които са отвътре вратата ти да дохождат, и да ядат, и да се наситят; за да те благослави Господ Бог твой във всичките дела на ръцете ти които ще работиш.
Второзаконие 15:4
доде се не намерва сиромах между вас; защото Господ ще те благослови много в земята която ти Господ Бог твой дава в наследие за да я владееш.
Второзаконие 15:6
то Господ Бог твой ще те благослови както ти се обеща; и ще даваш на заем на много народи, но ти не ще да вземаш на заем; и ще владееш над много народи, но над тебе няма да владеят.
Второзаконие 15:10
Да му дадеш непременно, и сърдцето ти да не скърби когато му даваш; понеже за това ще те благослови Господ Бог твой във всичките ти дела и във всичките ти предприятия.
Второзаконие 15:14
непременно да го даруваш с нещо от стадото си, и от гумното си, и от жлеба си: от каквото те е Господ Бог твой благословил да му дадеш.
Второзаконие 15:16
Ако ли ти рече: Не излизам из тебе, понеже обича тебе и дома ти защото е благополучен с тебе,
Второзаконие 15:18
Да ти се не види жестоко когато го изпратиш свободен от себе си; защото ти е слугувал двойно отколкото уценен слуга, шест години; и Господ Бог твой ще те благослови във всичко що правиш.
Второзаконие 16:10
И да направиш праздника на седмиците Господу Богу твоему с възможното от ръката ти самоволно приношение което ще приносиш, според колкото те е благословил Господ Бог твой.
Второзаконие 16:15
Седем дни да празднуваш Господу Богу твоему на мястото което избере Господ; защото Господ Бог твой ще те благослови във всичките ти произведения и във всичките дела на ръцете ти; и ти само ще се веселиш.
Второзаконие 16:17
Всеки да дава по силата си, според благословението на Господа Бога твоего което ти е дал.
Второзаконие 21:5
И да пристъпят свещениците синовете Левиеви (понеже тях избра Господ Бог твой да му служат, и да благославят името Господне, и по думата им да се съди всяко препиране и всяко биене,)
Второзаконие 21:14
Ако ли не се благодариш от нея, тогаз да я изпроводиш свободна; и да не я продадеш за сребро, да не я направиш рабиня, защото си я смирил.
Второзаконие 23:5
Но Господ Бог твой не рачи да послуша Валаама; но Господ Бог твой промени клетвата на благословение тебе, понеже Господ Бог те обича.
Второзаконие 23:6
Да не поискаш мира им нито благополучието им през всичките си дни до века.
Второзаконие 23:20
На чужденец можеш да даваш с лихва: на брата си обаче да не дадеш с лихва; за да те благославя Господ Бог твой във всичките ти предприятия на земята в която отхождаш за да я наследиш.
Второзаконие 24:1
Когато някой вземе жена и се ожени за нея, и ако би че не намери тя благодат в очите му защото намерва той в нея грозно нещо, тогаз да й напише разводно писмо, и да го даде в ръката й, и да я отпрати из къщата си.
Второзаконие 24:13
Непременно да му върнеш залога около захождането на слънцето, за да спи с дрехата си и да те благослови; и да ти бъде правда пред Господа Бога твоего.
Второзаконие 24:19
Когато жънеш жетвата си на нивата си, и забравиш някой сноп на нивата, да се не върнеш да го вземеш: за чужденеца ще бъде, за сирачето, и за вдовицата, за да те благослови Господ Бог твой във всичките дела на ръцете ти.
Второзаконие 25:7
Ако ли человекът не се благодари да вземе на брата си жената, тогаз братовата му жена да възлезе на градските порти при старейшините и да рече: Девер ми се отрича да възстави името на брата си в Израил: не ще да изпълни към мене длъжността на девер.
Второзаконие 25:8
Тогаз старейшините на града му да го повикат и да му говорят; и ако той постоянствува и казва: Нямам благодарение да я взема,
Второзаконие 26:11
И да се развеселиш във всичките благости които Господ Бог твой даде на тебе и на твоя дом, ти, и Левитинът, и пришлецът който е всред вас.
Второзаконие 26:15
Погледни от светото си жилище, от небето, и благослови людете си Израиля, и земята която си дал нам както си се клел на отците ни, земя дето тече мляко и мед.
Второзаконие 27:12
Тия да застанат на гората Гаризин за да благословят людете като преминете Йордан: Симеон, и Левий, и Юда, и Исахар, и Йосиф, и Вениамин;
Второзаконие 28:2
И ще дойдат на тебе всичките тези благословения и ще починат на тебе ако послушаш гласа на Господа Бога твоего.
Второзаконие 28:3
Благословен ще бъдеш в града, и благословен ще бъдеш в полето.
Второзаконие 28:4
Благословен плодът на утробата ти, и плодът на земята ти, и плодът на скотовете ти, чредите на говедета ти, и стадата на овците ти.
Второзаконие 28:5
Благословен кошът ти и нощвите ти.
Второзаконие 28:6
Благословен ще бъдеш във входа си, и благословен ще бъдеш в изхода си.
Второзаконие 28:8
Господ ще ти проводи благословение в житниците ти, и във всичко на каквото туриш ръката си, и ще те благослови на земята която ти дава Господ Бог твой.
Второзаконие 28:11
И Господ ще те умножи в благости, в плода на утробата ти, и в плода на скотовете ти, и в плода на земята ти върх земята която се кле Господ на твоите отци да ти даде.
Второзаконие 28:12
Ще ти отвори Господ доброто си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благослови всичките дела на ръцете ти; и ще даваш на заем на много народи, а ти няма да вземеш на заем.
Второзаконие 30:1
И когато дойдат на тебе всички тия, благословението и проклетията които положих пред тебе, и ги помниш в сърдцето си всред всичките народи дето ще те изгони Господ Бог твой,
Второзаконие 30:9
И ще те умножи с благост Господ Бог твой във всичките дела на ръцете ти, в плода на утробата ти, и в плода на добитъците ти, и в рожбите на земята ти; защото Господ пак ще се зарадва за тебе да ти прави добро, както се зарадва за отците ти,
Второзаконие 30:16
както ти аз заповядвам днес да обичаш Господа Бога твоего, да ходиш по неговите пътища, и да пазиш заповедите му, и повеленията му, и съдовете му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благослови Господ Бог твой в земята в която влазяш за да я наследиш.
Второзаконие 30:19
Викам свидетел против вас днес небето и земята че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това изберете живота, за да живеете, ти и семето ти:
Второзаконие 33:1
И това е благословението с което Мойсей Божий человек благослови Израилевите синове преди смъртта си;
Второзаконие 33:7
И това е Юдиното благословение; и рече:
Послушай, Господи, гласа на Юда,
И доведи го при людете му.
Ръцете му да бъдат доволни за него;
И бъди му помощ против враговете му.
Второзаконие 33:11
Благослови, Господи, силата му,
И благоволи в делата на ръцете му:
Порази чреслата на тия които възстават против него
И на тия които го мразят, та да се не вдигнат вече.
Второзаконие 33:16
И с многоценни неща от земята и изпълнението й;
И благоволението на оногова който се яви в къпината
Да дойде на главата Йосифова,
И на темето на избрания между братята си.
Второзаконие 33:23
И за Нефталима рече:
О Нефталиме, насищени от благоволение,
И изпълнени с благоволение Господне,
Наследи ти запад и юг.
Второзаконие 33:24
А за Асира рече:
Благословен да е с чада Асир:
Нека е благоугоден на братята си,
И да натопи ногата си в елей.
Исус Навин 7:7
И рече Исус: Ах! Господи Иеова, защо приведе тия люде през Йордан, за да ни предадеш в ръцете на Аморейците да ни погубят? О! Да бяхме били благодарни да си седяхме оттатък Йордан!
Исус Навин 8:33
И всичкий Израил, и старейшините им, и князовете, и съдиите им застанаха от тук и от тук на ковчега срещу свещениците Левитите които държеха ковчега на завета Господен, и чужденец, и туземец: половината им към гората Гаризин, и половината им към гората Гевал, както по напред бе заповядал Моисей рабът Господен, за да благословят Израилевите люде.
Исус Навин 8:34
И след това прочете всичките думи на закона, благословенията и клетвите, според всичкото написано в книгата на закона.
Исус Навин 14:13
И благослови го Исус, и даде на Халева Иефониевия син Хеврон за наследие.
Исус Навин 15:19
А тя рече: Дай ми благословение: понеже ми си дал южна земя, дай ми и водни източници. И даде й горните източници, и долните източници.
Исус Навин 17:14
И говориха Йосифовите синове на Исуса и рекоха: Защо ни даде ти едно само жребие и един дял да наследим, като сме много люде, както ни благослови Господ досега?
Исус Навин 22:6
И благослови ги Исус и отпусна ги; и отидоха в къщите си.
Исус Навин 22:7
И на половината от Манасиевото племе даде Моисей наследие в Васан; а на другата му половина даде Исус наследие между братята им отсам Йордан към запад. И когато ги проводи Исус в къщите им благослови ги.
Исус Навин 22:33
И това нещо угодно биде на Израилевите синове; и благословиха Бога Израилевите синове, и не рекоха вече да възлязат против тях на бой за да разорят земята дето живееха Рувимовите синове и Гадовите синове.
Исус Навин 24:10
Но аз не рачих да послушам Валаам; и той даже ви и благослови, и избавих ви от ръката му.
Съдии 1:15
А тя му рече: Дай ми благословение; понеже ми си дал южна земя, дай ми и водни източници. И даде й Халев горните източници и долните източници.
Съдии 5:13
Тогаз слязоха остатък от людете против благородните:
Господ слезе с мене против крепките.
Съдии 5:24
Благословена нека е повече от жените
Яил, жената на Хевера Кенееца,
Над жените в шатрите нека е благословена.
Съдии 6:17
А той му рече: Моля ти се, ако съм намерил благодат пред очите ти, покажи ми знамение че ти си който говориш с мене.
Съдии 13:24
И роди жената син, и нарече името му Самсон; и порасна детето, и благослови го Господ.
Съдии 17:2
И рече на майка си: Тисящата и сто сребърника които ти се взеха, за които и ти кле, още говори в ушите ми, ето, среброто е у мене: аз го взех. А майка му рече: Благословен да си, сине мой, от Господа.
Съдии 17:11
И благодарен беше Левитинът да седи с человека; и този момък му беше като един от синовете му.
Съдии 18:5
И рекоха му: Молим, попитай Бога, да познаем ще бъде ли благополучен пътят ни в който отхождаме.
Рут 2:2
И рече Рут Моавката на Ноемин: Да отида на нивата да събера класове подир оногоз пред очите на когото намеря благодат; и тя й рече: Иди, дъщи моя.
Рут 2:4
И, ето, Вооз дойде от Витлеем та рече на жетварите: Господ с вас. И отговориха му: Господ да те благослови.
Рут 2:10
А тя падна на лице та се поклони до земята, и рече му: Как намерих аз благодат пред очите ти, та да ме пригледаш като съм чужденка?
Рут 2:13
И тя рече: Да намеря благодат пред очите ти, господарю мой; понеже ме утеши, и понеже говори благосклонно на рабинята си, ако и да не съм аз нито като една от рабините ти.
Рут 2:19
И рече й свекърва й: Де събира ти днес класове? и де работи? благословен да е онзи който те пригледа. И тя яви на свекърва си в чия нива бе работила, и рече: Името на человека комуто работих днес е Вооз.
Рут 2:20
И рече Ноемин на снаха си: Благословен от Господа онзи който не лиши от милостта си ни живите ни умрелите. И рече й Ноемин: Този человек е от нашия род, ближен нам сродник.
Рут 3:1
И рече й Ноемин, свекърва й: Дъщи моя, да не поискам ли успокоение за тебе, та да благоденствуваш?
Рут 3:10
А той рече: Благословена да си от Господа, дъщи: тая последната добрина, която си показала е по-голяма от по-напрежната, понеже не отиде ти след млади, сиромаси или богати.
Рут 4:14
И рекоха жените на Ноемин: Благословен Господ който днес не те лиши от сродник, щото неговото име да се нарича в Израил.
1 Царе 1:18
И тя рече: Дано рабинята ти намери благодат пред очите ти. Тогаз отиде жената на пътя си, и яде, и лицето й не се развали вече.
1 Царе 2:20
И благослови Илий Елкана и жена му и говореше: Господ да ти възведе семе от тази жена вместо заема който си заемнал Господу! И отидоха на мястото си.
1 Царе 2:26
А детето Самуил растеше, и благоугождаваше и Господу и на человеците.
1 Царе 2:32
И ще видиш в жилището ми утеснение между всичките благости които ще се дават на Израиля; и не ще да има старец в дома ти във век.
1 Царе 9:13
И тутакси като влезете в града ще го намерите преди да възлезе на високото място да яде; защото людете не ядат додето не дойде той, понеже той благославя жъртвата: после ядат поканените. И тъй, сега възлезте защото около този час ще го намерите.
1 Царе 12:22
Защото няма да остави Господ людете си заради голямото си име, понеже благоизволи Господ да ви направи свои люде.
1 Царе 15:9
Саул обаче и людете пожалиха Агага, и по-добрите от овците и от говедата, и тлъстите, и агнетата, и всичко благо, и не рачиха да ги изтребят; но всичко худо и нищожно, него изтребиха.
1 Царе 15:13
И отиде Самуил при Саула; и рече му Саул: Благословен да си от Господа! извърших словото Господне.
1 Царе 16:22
И проводи Саул Иесею и каза: Давид нека стои, моля, пред мене, защото намери благодат пред очите ми.
1 Царе 18:22
И заповяда Саул на рабите си и рече: Говорете тайно Давиду и речете: Ето, царят те има в благоволението си, и всичките му служители те обичат; сега прочее стани зет на царя.
1 Царе 19:2
Но Ионатан Сауловий син имаше Давида в голямо благоволение; и извести Ионатан Давиду и рече: Саул баща ми иска да те умъртви; и тъй, пази се, моля, до утре, и стой на тайно място и крий се;
1 Царе 20:3
И закле се Давид още и рече: Баща ти знае известно че аз намерих благодат пред тебе, за това дума: Нека не знае това Ионатан, за да се не оскърби; но жив Господ, и жива душата ти, само един разкрач има между мене и смъртта.
1 Царе 20:29
и рече: Пусни ме, моля, защото родът ни прави жъртва в града; и брат ми, той ми заръча да се намеря; сега прочее, ако съм намерил благодат пред очите ти, остави ме, моля, да ида и да видя братята си. За това не дойде на царската трапеза.
1 Царе 23:21
И рече Саул: Благословени вие от Господа, защото ме пожалихте.
1 Царе 25:3
И името на человека беше Навал, а името на жена му Авигея; и жената беше благоразумна и краснолична, а человекът жесток и лукав в работите си; и той беше от рода на Халева.
1 Царе 25:8
Попитай момците си, и ще ти кажат. И сега нека намерят тези момци благодат пред очите ти, защото в добър ден дойдохме: дай, моля каквото ти дава ръката на рабите си и на сина си Давида.
1 Царе 25:30
И когато направи Господ на господаря ми по всичките благости които е говорил за тебе, и те постави управител над Израиля,
1 Царе 25:32
И рече Давид на Авигея: Благословен Господ Бог Израилев който те прати този ден да ме посрещнеш;
1 Царе 25:33
и благословен съветът ти; и благословена ти която ме упази този ден да не вляза в кръв и да си отмъстя с ръката си.
1 Царе 25:39
И като чу Давид че умря Навал, рече: Благословен Господ който съди съда ми за поношението ми от Навала, и възбрани раба си от злото; и Наваловата злоба обърна Господ на главата му! И прати Давид да говори на Авигея да я вземе за жена за себе си.
1 Царе 26:25
Тогаз рече Саул Давиду: Да си благословен, чадо мое Давиде! ти непременно ще извършиш велики дела, и наистина ще се преукрепиш. И Давид си отиде в пътя си; а Саул се върна на мястото си.
1 Царе 27:5
И рече Давид Анхусу: Ако съм намерил сега благодат пред очите ти, нека ми се даде място в някой от полските градове да седя там; и защо да седи рабът ти с тебе в царския град?
1 Царе 30:26
А когато дойде Давид в Сиклаг, проводи от тези користи на Юдините старейшини, на приятелите си и рече: Ето вам благословение от користите на враговете Господни.
2 Царе 2:5
И прати Давид вестители при мъжете на Явис-галаад и рече им: Да сте благословени от Господа защото направихте тази милост на господаря си, на Саула, и погребохте го!
2 Царе 6:11
И стоя ковчегът Господен в дома на Овид-едома Гетеца три месеци; и благослови Господ Овид-едома и всичкия му дом.
2 Царе 6:12
И известиха на цар Давида и рекоха: Господ благослови дома на Овид-едома и всичкия му имот поради ковчега Божий. Тогаз отиде Давид та възведе Божия ковчег от дома на Овид-едома в града Давидов с веселие.
2 Царе 6:18
И когато свърши Давид да приноси всесъженията и примирителните приношения, благослови народа в името на Господа Саваота.
2 Царе 6:20
И върна се Давид за да благослови дома си. И излезе Михала Сауловата дъщеря да посрещне Давида, и рече: Колко славен беше днес царят Израилев, който се съблече днес пред очите на рабините на служителите си, както се съблича безстидно един от никаквите человеци!
2 Царе 7:28
И сега, Господи Иеова, ти си Бог, и думите ти ще бъдат истинни, и ти си обещал тези благости на раба си.
2 Царе 7:29
Сега прочее благоволи да благословиш дома на раба си за да е пред тебе в век; защото ти, Господи Иеова, си говорил; и под благословението ти нека е домът на раба ти благословен в век.
2 Царе 8:10
прати Той Иорама сина си пред цар Давида за да го поздрави, и да го благослови че победил Ададезера и го поразил; защото Ададезер бе неприятел на Тоя. И донесе Иорам с себе си сребърни съсъди, и златни съсъди, и медни съсъди;
2 Царе 13:25
И рече царят на Авесалома: Не, сине мой, да не идем сега всички, за да не сме ти тегота. И принуди го; но не рачи да иде, и го благослови.
2 Царе 14:22
И падна Иоав с лицето на земята та се поклони, и благослови царя. И рече Иоав: Днес познава рабът ти че намерих благодат пред очите ти, господарю мой царю, защото царят стори според думата на раба си.
2 Царе 15:25
И рече царят на Садока: Върни Божия ковчег в града: ако намеря благодат пред очите на Господа, ще ме направи да се върна и да видя него и обиталището му:
2 Царе 15:26
ако ли рече така: Нямам благоволение в тебе, ето аз, нека ми направи каквото е угодно пред очите му.
2 Царе 16:4
И рече царят на Сива: Ето, твой е всичкият имот Мемфивостеев. И рече Сива: Кланям ти се: нека намеря благодат пред очите ти, господарю мой царю.
2 Царе 18:28
И викна Ахимаас та рече на царя: Радуй се! и поклони се на царя с лицето до земята, и рече: Благословен Господ Бог твой, който предаде человеците които подигнаха ръката си против господаря ми царя.
2 Царе 19:39
И преминаха всичките люде Иордан. И когато премина царят, целуна царят Верзелая и благослови го; и той се върна на мястото си.
2 Царе 21:3
Давид прочее рече на Гаваонците: Що да ви направя? и с какво да направя умилостивение за да благословите наследието Господне?
2 Царе 22:20
И изведе ме на ширина,
И избави ме, защото благоволи в мене.
2 Царе 22:36
И дал си ми щита на спасението си;
И благостта ти ме възвеличи.
2 Царе 22:47
Жив Господ,
И благословена Твърдинята ми,
И да се възвиси Бог, крепостта на спасението ми.
2 Царе 24:23
Всичките даде Орна, като цар, на царя. И рече Орна на царя: Господ Бог твой да благоволи в тебе.
3 Царе 1:48
И рече още царят така: Благословен Господ Бог Израилев който ми даде днес наследник седнал на престола ми, и очите ми видят това.
3 Царе 2:3
и пази поръчанията на Господа Бога твоего, и ходи в пътищата му, и пази повеленията му, и заповедите му, и съдбите му, и свидетелствата му както е писано в Мойсеевия закон, за да благоденствуваш в всичко каквото правиш и всякъде дето и да се обърнеш;
3 Царе 2:45
а цар Соломон ще е благословен, и Давидовий престол утвърден пред Господа до века.
3 Царе 5:7
И като чу Хирам Соломоновите думи зарадва се много, и рече: Благословен Господ днес който даде Давиду мъдър син върху тези много люде.
3 Царе 8:14
И обърна царят лицето си та благослови всичкото Израилево събрание; и всичкото Израилево събрание стоеше.
3 Царе 8:15
И рече: Благословен Господ Бог Израилев който свърши чрез ръката си онова което говори с устата си на Давида отца ми и рече:
3 Царе 8:55
И застана та благослови всичкото събрание на Израиля с голям глас, и рече:
3 Царе 8:56
Благословен Господ който даде упокоение на людете си Израиля по всичко колкото се обеща: не падна нито една от всичките добри думи които говори чрез ръката на Мойсея раба си.
3 Царе 8:66
В осмия ден отпусна людете; и благословиха царя, и отидоха си в шатрите си с радостно и весело сърдце за всичкото добро което Господ направи на Давида раба си и на Израиля людете си.
3 Царе 10:7
Но не вярвах на тези думи доде дойдох и очите ми видяха; и, ето, нито половината не беше ми известено: мъдростта ти и благоденствието ти надминават слуха който чух.
3 Царе 10:9
Нека бъде благословен Господ Бог твой който благоволи за тебе да те тури на Израилевия престол. Понеже Господ възлюби в век Израиля, заради това те постави цар за да правиш съд и правда.
3 Царе 11:19
И намери Адад голяма благодат пред Фараона, щото му даде за жена сестрата на жената си, сестрата на царицата Тахпенеса.
3 Царе 21:8
Тогаз писа писма в Ахаавово име, и запечата с печата му, та проводи писмата на старейшините и на благородните които бяха в града му, които живееха с Навутея;
3 Царе 21:11
И направиха мъжете от града му, старейшините и благородните които живееха в града му, както им бе проводила Иезавел, според написаното в писмата които им прати.
4 Царе 5:15
И върна се при Божия человек, той и всичкото му спътство, и дойде та застана пред него и рече: Ето, сега познах че няма Бог в всичката земя освен в Израил; за това, сега приими, моля, благословение от раба си.
4 Царе 5:23
И рече Нееман: Благоволи да вземеш два таланта. И принуди го: и върза двата таланта сребро в два мешца с две премени дрехи, и тури ги на двама от рабите си, та ги носеха пред него.
4 Царе 6:3
И рече единий: Благоволи, моля, да дойдеш с рабите си. И рече: Ще дойда.
4 Царе 25:28
и говори благосклонно с него, и тури престола му отгоре на престола на царете които бяха с него у Вавилон,
1 Летописи 4:10
И призова Явис Бога Израилева и рече: Дано ме благословиш с благословение, и дано разпространиш пределите ми, и ръката ти да е с мене, и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! И даде му Бог, което поиска.
1 Летописи 9:30
А някои от синовете на свещениците правеха благовонното миро.
1 Летописи 13:14
И стоя ковчегът Божийтри месеца с домородието на Овид-едома в дома му. И благослови Господ дома на Овид-едома и всичко каквото имаше.
1 Летописи 16:2
И като свърши Давид да приноси всесъженията и примирителните приношения, благослови людете в името Господне.
1 Летописи 16:4
И определи от Левитите да служат пред ковчега Господен, да помануват, и да благодарят, и да хвалят Господа Бога Израилева.
1 Летописи 16:36
Благословен Господ Бог Израилев
От века и до века.
И всичките люде рекоха: Амин! И похвалиха Господа.
1 Летописи 16:43
И отидоха си всичките люде, всеки в дома си; и върна се Давид за да благослови дома си.
1 Летописи 17:26
И сега, Господи, ти си Бог, и обещал си тези благости на раба си.
1 Летописи 17:27
Сега прочее, благоволи да благословиш дома на раба си за да е пред тебе въ век; защото ти, Господи, ти си благословил, и ще бъде благословен въ век.
1 Летописи 18:10
проводи Адорама сина си при цар Давид да го поздрави и да го благослови че се е бил с Ададезера и го поразил, (защото Ададезер беше неприятел на Тоя,) и да занесе всякакъв вид съсъди, златни, и сребърни и медни.
1 Летописи 22:11
Сега, сине мой, Господ да е с тебе; и да благоуспееш та да съгради дома на Господа Бога твоего както говори за тебе.
1 Летописи 22:13
Тогаз ще благоуспееш ако внимаваш да вършиш повеленията и съдбите които Господ заповяда на Мойсея за Израиля: бъди крепък и мъжествен: не бой се, и не се страхувай.
1 Летописи 23:13
Амрамовите синове, Аарон и Мойсей; и Аарон бе отделен, той и синовете му, за да осветяват пресветите неща всякога, за да кадят пред Господа, да му служат, и да благославят в името му за всегда.
1 Летописи 26:5
Амиил шестий, Исахар седмий, Феулатай осмий; защото го Бог благослови.
1 Летописи 28:4
А Господ Бог Израилев избра мене от всичкия ми бащин дом за да съм цар над Израиля во век; защото избра Юда княз, а от дома Юдин избра дома на отца ми, и между синовете на отца ми благоизволи да направи мене цар над всичкия Израил.
1 Летописи 29:10
И благослови Давид Господа пред всичкото събрание; и рече Давид: Благословен си, Господи Боже на Израиля отца нашего, от века и до века.
1 Летописи 29:13
Сега прочее, Боже наш, ние ти благодарим, и хвалим твоето славно име.
1 Летописи 29:17
И познавам, Боже мой, че си ти който изпитваш сърдцето и благоволиш в правдата. Аз с правотата на сърдцето си принесох доброволно всичко това; и сега с радост видях твоите люде които присътствуват тук, че доброволно ти приносят.
1 Летописи 29:20
И рече Давид на всичкото събрание: Благословете сега Господа Бога вашего. И всичкото събрание благослови Господа Бога на отците си, и като се наведоха поклониха се Господу и на царя.
1 Летописи 29:23
Тогаз Соломон седна на престола Господен цар вместо Давида отца си, и благоуспяваше; и всичкий Израил му се покори.
2 Летописи 2:4
Ето, аз градя дом на името на Господа Бога моего, да го посветя нему, за да се приноси пред него благовонен темян, и всегдашните хлябове на предложението, и всесъженията утренни и вечерни, в съботите, и в новомесечията, и в праздниците на Господа Бога нашего. Това е длъжност на Израиля за винаги.
2 Летописи 2:12
Рече още Хирам: Благословен Господ Бог Израилев, създателят на небето и на земята, който даде на цар Давида мъдър син който има остроумие и разум, който ще съгради дом Господу и царски дом за себе си.
2 Летописи 6:3
И обърна царят лицето си та благослови всичкото Израилево събрание; и всичкото събрание Израилево стоеше на крака.
2 Летописи 6:4
И рече: Благословен Господ Бог Израилев който свърши с ръцете си онова което говори с устата си на Давида отца ми и рече:
2 Летописи 6:41
И сега, стани, Господи Боже, и влез в упокоението си, ти и ковчегът на силата ти: свещениците ти, Господи Боже, да се облекат съ спасение, и преподобните твои да се веселят в благости.
2 Летописи 7:10
И в двадесет и третия ден на седмия месец отпусна людете в шатрите им радостни и весели в сърдце за благостите които Господ направи на Давида, и на Соломона, и на людете си Израиля.
2 Летописи 9:8
Господ Бог твой да е благословен, който благоволи за тебе да те тури на престола си, цар на Господа Бога твоего. Понеже Бог твой възлюби Израиля за да го утвърди въ век, заради това те постави цар над тях за да правиш съд и правда.
2 Летописи 10:7
И говориха му и рекоха: Ако се поведеш благосклонно към тези люде, и им угодиш, и им говориш добри думи, тогаз ще ти бъдат раби за всегда.
2 Летописи 13:11
и всяка заран и всяка вечер горят пред Господа всесъжения и благовонен темян, и нареждат хлябовете на предложението върху чистата трапеза, и златния светилник и светилата му за да гори всяка вечер; защото ние пазим стражата на Господа Бога нашего; вие обаче го оставихте.
2 Летописи 16:14
И погребоха го в гроба му който си изкопа в Давидовия град, и туриха го на одър пълен с благовоние и различни мироварени аромати; и направиха за него твърде много голямо горене от аромати.
2 Летописи 20:26
И в четвъртия ден се събраха в Дола на Благословението, защото там благословиха Господа; за това се нарече името на онова място Дол на Благословение дори до този ден.
2 Летописи 29:31
Тогаз отговори Езекия и рече: Сега сте освещени Господу: пристъпете та принесете жъртви и благодарителни приношения в дома Господен. И принесе събранието жъртви и благодарителни приношения; и всеки който имаше усърдие всесъжения.
2 Летописи 30:27
След това станаха Левитите, свещениците, та благословиха людете; и послуша се гласът им от Господа, и отиде молитвата им на небето, светото негово жилище.
2 Летописи 31:8
И когато дойдоха Езекия и князовете та видяха куповете, благословиха Господа и неговите люде Израиля.
2 Летописи 31:10
И отговори му Азария първият свещеник, от дома Садоков, и му рече: От както начнаха да доносят приносите в дома Господен, яли сме до насищене, и остана твърде много; защото Господ благослови людете си, и останалото е това изобилие.
2 Летописи 32:25
Но не въздаде Езекия според станалото нему благодеяние, защото се превъзнесе сърдцето му; за това нападна гняв на него и на Юда и Ерусалим.
2 Летописи 33:16
И поправи олтаря Господен, и пожъртвува на него примирителни и благодарителни жъртви, и заповяда на Юда да служи на Господа Бога Израилева.
Ездра 3:11
И пееха взаимно, песнословеще и благодареще Господу защото е благ, защото е в век милостта му над Израиля. И всичките люде възкликнаха с голямо възклицание, и хвалеха Господа, заради основаването на дома Господен.
Ездра 5:7
Проводиха му послание в което бе писано така:
– Царю Дарию всяко благополучие!
Ездра 6:10
за да приносят благовонни жъртви на небеснаго Бога, и да се молят за живота на царя и на синовете му.
Ездра 7:27
Благословен Господ Бог на нашите отци който даде такова нещо в сърдцето на царя, да прослави дома на Господа който е в Ерусалим,
Ездра 8:16
Тогаз проводих на Елиезера, Ариила, Семаия, и Елнатана, и Ярива, и Елнатана, и Натана, и Захария, и Месулама, кметове, и Иоярива и Елнатана, благоразумни;
Ездра 9:9
Защото сме раби; и в рабството ни не ни остави наший Бог, но благоволи да намерим милост пред Персийските царе, та да ни даде отдихание за да въздигнем дома на Бога нашего, и да възправим запустенията му, и да ни даде ограждене в Юдея и в Ерусалим.
Ездра 9:12
Сега прочее не давайте дъщерите си на синовете им, и не зимайте дъщерите им за синовете си, и не искайте никога мира им или благополучието им; за да се укрепите, и да ядете добрите неща на тази земя, и да я оставите наследие на синовете си за всегда.
Неемия 1:11
Моля се, Господи, да бъде ухото ти внимателно в молитвата на раба ти и в молитвата на рабите ти които желаят да се боят от името ти; и направи да благоуспее, моля се, рабът ти този ден, и дай му да намери милост пред тогози человека. Защото аз бях виночерпец на царя.
Неемия 2:5
И рекох на царя: Ако е угодно на царя, и ако рабът ти е намерил благодат пред тебе, да ме проводиш в Юдея, в града на гробищата на отците ми, за да го съградя.
Неемия 2:16
А кметовете не знаеха де ходих и що сторих; нито бях явил още това нито на Юдеите, нито на свещениците, нито на благородните, нито на кметовете, нито на другите, които беха на работа.
Неемия 4:14
и видях, и станах та рекох на благородните, и на кметовете, и на другите люде: Да се не убоите от тях: помнете Господа великаго и страшнаго, и бийте се за братята си, за синовете си и дъщерите си, за жените си и за домовете си.
Неемия 4:19
И рекох на благородните, и на кметовете, и на другите люде: Работата е голяма и пространна; а ние сме разпръснати по стената далеч един от други;
Неемия 5:7
И размислих в себе си, и обличих благородните и кметовете, и рекох им: Вие вземате лихва всеки от брата си. И свиках против тях голямо събрание
Неемия 6:17
Още в онези дни благородните от Юда проваждаха често писмата си до Товия, и Товиевите дохождаха до тях.
Неемия 6:19
Още и приказваха пред мене неговите благотворения, и носеха нему моите думи; а Товия проваждаше писма за да ме уплаши.
Неемия 7:5
И тури Бог мой в сърдцето ми да събера благородните, и кметовете, и людете, за да се изброят по родословие. И намерих книгата на родословието на онези които възлязоха най-напред, и намерих и писано в нея:
Неемия 8:6
И благослови Ездра Господа Бога великаго. И всичките люде отговориха: Амин, амин! възвишаваще ръцете си; и наведоха се та се поклониха Господу с лицата до земята.
Неемия 9:5
И Левитите, Исус, и Кадмиил, Ваний, Асавния, Серевия, Одия, Севания, и Петаия, рекоха: Станете та благословете Господа Бога вашего от века до века; и нека е, Боже, благословено славното твое име което надминува всяко благословение и хвала.
Неемия 9:17
и отрекоха се да послушат, и не помниха чудесата ти които им ти направи; но ожесточиха врата си, и в подигането си определиха началник за да се върнат в рабството си. Но ти си Бог снизходителен, милостив и благоутробен, дълготърпелив и многомилостив, и не ги остави.
Неемия 9:25
И превзеха крепки градове и земя тлъста; и наследиха домове пълни с всичко благо, изкопани кладенци, лозя, и маслини, и плодовити дървета множество; и ядоха и се наситиха, и отлъстяха, и се насладиха в голямата твоя благост.
Неемия 9:35
Защото те в царството си и в голямата твоя благост която им даде ти, и в широката и тлъстата земя която даде ти пред тях не ти послужиха, нито се обърнаха от лукавите си дела.
Неемия 11:2
И благословиха людете всички онези человеци които принесоха доброволно себе си да се населят в Ерусалим.
Неемия 12:46
Защото в дните на Давида и на Асафа, имаше отколе първопевци и пения на хвала и благословение Богу.
Неемия 13:2
защото не посрещнаха Израилевите синове с хляб и вода, но наеха Валама против тях за да ги прокълне, но Бог наш обърна клетвата в благословение.
Неемия 13:17
И обличих благородните от Юда и рекох им: Какво е това зло което правите вие и осквернявате съботния ден?
Естир 2:9
И момичето биде угодно нему и намери благодат пред него, та побърза да й даде потребните за сглаждането й и дела й; даде й още и седемте момичета определените и от царския дом, и преведе и нея и момичетата и в най-доброто място на женския дом.
Естир 2:15
А когато пристигна времето да влезе при царя Естир дъщерята на Авихаиля, стриката на Мардохея, която беше взел той за своя дъщеря, не поиска друго освен каквото определи Игай царският скопец, стражът на жените. И Естир намираше благодат пред всичките които я гледаха.
Естир 2:17
И възлюби царят Естир повече от всичките жени; и намери тя благодат и милост пред него повече от всичките девици; и тури царския венец на главата й, и направи я царица вместо Астин.
Естир 5:2
И като видя царят че стоеше в двора Естир царицата, намери тя благодат пред него, и простря царят към Естир златния скиптър който държеше в ръката си, и приближи се Естир та се допря при краят на скиптра.
Естир 5:8
ако съм намерила благодат пред царя, и ако е угодно на царя да изпълни прошението ми и да направи искането ми, нека дойде царят и Аман на пира който ще приготвя за тях, и утре ще направя според словото на царя.
Естир 5:13
Но всичко това не ме благодари доде гледам Мардохея Юдеина да седи при царските врата.
Естир 6:6
И като влезе Аман рече му царят: Що трябва да се направи на тогоз человека за когото царят би благоволил да му направи чест? А Аман помисли в сърдцето си: Кому другиму би благоволил царят да направи чест освен мене?
Естир 6:7
И отговори Аман на царя: За человека за когото царят благоволява да му направи чест,
Естир 6:9
и тая дреха и конят да се дадат в ръката на някого от по-големите царски князове за да облекат человека когото царят благоволява да почте; и като го водят възседнал на коня през градската стъгда, да прогласяват пред него: Така ще бъде на человека когото царят благоволи да почте.
Естир 6:11
И взе Аман дрехата и коня та облече Мардохея, и го преведе яхнал през градската стъгда, и прогласяваше пред него: Така ще бъде на человека когото царят благоволи да почте.
Естир 7:3
Тогаз отговори Естир царицата и рече: Ако съм намерила благодат пред тебе, царю, и ако е угодно на царя, животът ми да ми се даде на прошението ми, и народът ми на искането ми;
Естир 8:5
и рече: Ако е угодно на царя, и ако съм намерила благодат пред него, и се види право това нещо на царя, и му съм угодна, нека се пише да се повърнат писмата ухищрените от Амана сина на Амедата, Агагеца, които писа да се погубят Юдеите по всичките области на царя;
Естир 10:3
Защото Мардохей Юдеинът стана втори след цар Асуира, и голям между Юдеите, и благоприятен на множеството от братята си, и търсеше доброто на народа си, и говореше мир за всичкото си семе.
Йов 1:10
Не си ли оградил ти него, и къщата му, и всичко каквото има? благословил си делата на ръцете му, и умножи се добитъкът му на земята.
Йов 1:21
и рече: Гол излязох из утробата на майка си: гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне: да бъде името Господне благословено.
Йов 6:9
И да би благоизволил Бог да ме погубеше,
Да би отпуснал ръката си та да ме посечеше!
Йов 6:28
Сега прочее благоволете да погледнете на мене;
Защото пред вас е явно ако аз лъжа.
Йов 8:6
Ако би бил ти чист и прав,
Непременно сега би се събудил той за тебе,
И направил би благополучно жилището на правдата ти;
Йов 9:4
Мъдър е в сърдце и крепък в сила:
Кой се е ожесточил против него и е станал благополучен?
Йов 12:5
Този който е близу да се подпълзнат нозете му,
В мисълта на благополучния е като светилник презрян.
Йов 12:6
Шатрите на разбойниците са в благополучие,
И тези които раздражават Бога са в безопасност,
В ръцете на които Бог донося изобилие.
Йов 21:13
Преминват дните си в благополучие;
И в една минута слазят в ад.
Йов 21:14
И говорят Богу: Оттегли се от нас,
Защото не благоволим в знанието на пътищата ти.
Йов 21:16
Ето, благополучието им не е в ръката им:
Далеч да е от мене съветът на нечестивите,
Йов 21:23
Един умира в пълно благополучие,
Като е във всичко спокоен и тих:
Йов 22:3
Ако си ти праведен, има ли някое благодарение за Всесилнаго,
Или полза ако правиш ти пътищата си неукорни?
Йов 29:4
Както бях в дните на благополучието си,
Когато Божието добромислие бе над къщата ми,
Йов 29:13
Благословението от тогози който бе близу да загине идеше на мене;
И сърдцето на вдовицата веселях.
Йов 30:15
Обърнаха се ужаси върх мене.
Гонят душата ми като вятър;
И благополучието ми преминва като облак.
Йов 31:20
чреслата му ако не са ме благословили,
И не се е стоплил с вълната от овците ми,-
Йов 34:9
Защото рече: Нищо не ползува человека
Да благоугождава Богу.
Йов 42:12
И благослови Господ последните дни на Иова повече от първите му; щото придоби четиринадесет тисящи овци, и шест тисящи камили, и тисяща чифта волове, и тисяща ослици.
Псалми 3:8
От Господа е спасението:
Върху твоите люде е благословението ти.
(Села.)
Псалми 5:12
Защото ти, Господи, ще благословиш праведния;
Ще го покриеш с благоволение както с щит.
Псалми 13:6
Ще пея Господу,
Защото ми стори благодеяние.
Псалми 16:3
В светите на земята и в избраните,
В тях е всичкото ми благоволение.
Псалми 16:7
Ще благославям Господа който ме вразуми:
Още и в нощно време учат ме вътрешностите ми.
Псалми 18:19
И изведе ме на ширина:
Избави ме, защото благоволи в мене.
Псалми 18:35
И дал си ми щита на спасението си;
И десницата ти ме потвърди,
И благостта ти ме възвеличи.
Псалми 18:46
Жив е Господ, и благословена Твърдинята ми;
И да се възвиси Бог на спасението ми.
Псалми 21:3
Защото си го посрещнал с благословения на благост
Положил си на главата му венец от чисто злато.
Псалми 21:6
Защото си го турил да е благословение до века:
Възвеселил си го с радост чрез лицето си;
Псалми 22:8
Упова на Господа, нека го избави:
Нека го спаси понеже благоволи за него.
Псалми 23:6
Наистина благост и милост ще ме следват
През всичките дни на живота ми,
И аз ще живея в дома Господен на дълги дни.
Псалми 24:5
Той ще приеме благословение от Господа,
И правда от Бога на спасението си.
Псалми 25:7
Греховете на младостта ми
И престъпленията ми да не помниш:
Според милостта си помни ме ти,
Господи, заради благостта си.
Псалми 26:12
Ногата ми стои на равнина:
В събранията ще благославям Господа.
Псалми 27:13
Повярвах, че ще видя благостите Господни
На земята на живите.
Псалми 28:6
Благословен Господ,
Защото послуша гласа на моленията ми.
Псалми 28:9
Спаси людете си, и благослови наследието си;
И спаси ги, и възвишавай ги до века.
Псалми 29:11
Господ ще даде сила на людете си;
Господ ще благослови людете си с мир.
Псалми 30:6
И аз в благополучието си рекох
Няма да се поклатя въ век.
Псалми 30:7
Господи, с благоволението си направил си да стои гората ми твърдо:
Скрил си лицето си, и смутих се
Псалми 31:19
Колко е голяма твоята благост
Която си съхранил за онези които ти се боят,
И която си направил за онези които се надеят на тебе
Пред очите на человеческите синове!
Псалми 31:21
Благословен Господ,
Защото направи чудна милостта си към мене
В град укрепен.
Псалми 34:1
(по Слав.33)
Псалом на Давида когато се прrстори на луд пред Авимелеха, който го пусна, та си отиде.
Ще благославям Господа на всяко време:
Похвалата му ще е винаги в устата ми.
Псалми 37:22
Защото благословените от Него ще наследят земята;
А проклетите от Него ще се изтребят.
Псалми 37:26
Всеки ден помилва, и дава на заем,
И семето му е в благословение.
Псалми 40:6
Жъртва и приношения ти не благоволи:
Отворил си ушите ми:
Всесъжение и приношение за грях ти не поиска.
Псалми 40:13
Благоволи, Господи, да ме избавиш:
Господи, побързай да ми помогнеш.
Псалми 41:11
От това познавам че ти благоволиш към мене
Понеже не тържествува против мене врагът ми.
Псалми 41:13
Благословен Господ, Израилев
От века и до века. Амин и амин.
Псалми 44:3
Защото не наследиха земята с меча си,
И мишцата им не ги спаси,
Но твоята десница, и мишцата ти, и виделината на лицето ти;
Защото ти имаше благоволение към тях.
Псалми 45:1
(по Слав. 44)
Първому певцу, върху Шошаним на Кореевите синове: Масхил: Песен на въжделение.
Из сърдцето ми извира слово благо:
Аз казвам делото си на Царя
Езикът ми е тръст на скорописец.
Псалми 45:2
Ти си по-красен от человеческите синове.
Изля се благодат в устните ти.
За то те благослови Бог въ век.
Псалми 45:8
На смирна и алой и касия благоухаят всичките ти дрехи.
Из слоновите палати струните те развеселиха.
Псалми 51:18
Стори добро на Сион според благоволението си:
Съгради стените на Ерусалим.
Псалми 51:19
Тогаз ще благоволиш жъртви на правда,
Приношения и всесъжения:
Тогаз ще принеса на олтаря ти юнци.
Псалми 52:9
Ще те славословя всякога защото си направил така,
И ще се надея на твоето име,
Защото е благо пред твоите преподобни.
Псалми 54:6
Доброволно ще ти принеса жъртва:
Ще словословя името ти, Господи, защото е благо.
Псалми 57:2
Ще викам към Бога Вишнаго,
Към Бога моя благодетел.
Псалми 62:4
Наистина съветват се да го хвърлят от височината му:
Обичат лъжата: с устата си благославят,
А в сърдцето си кълнат. (Села.)
Псалми 63:4
Така ще те благославям в живота си:
В името ти ще дигам ръцете си.
Псалми 65:4
Блажен онзи когото си избрал
И приел за да живее в твоите дворове:
Ще се наситим от благостта на дома ти,
На светия хи храм.
Псалми 65:11
Венчаваш годината с благостта си;
И от дирите ти капе тлъстина.
Псалми 66:8
Благославяйте, народи, Бога нашего,
И направете да се чуе гласът на хвалата му,
Псалми 66:20
Благословен Бог
Който не отстрани молитвата ми,
И милостта си от мене.
Псалми 67:1
(по Слав. 66)
Първому Певцу, върху Негинот,
Псаломска песен.
Бог да ни помилва и да ни благослови!
Да яви лицето си нам! (Села.)
Псалми 67:6
Земята ще дава плода си:
Ще ни благослови Бог, Бог наш;
Псалми 67:7
Ще ни благослови Бог;
И ще се убоят от него всичките краища на земята.
Псалми 68:10
Стадото ти се насели в него:
Боже, промислил си за сиромаха чрез благостта си.
Псалми 68:16
Защо завиждате, гори високи и върхове?
Тая е гора в която благоволи Бог да живее:
Ей Господ там ще живее въ век
Псалми 68:19
Благословен Господ всеки ден:
Ако някой тури върх нас товар,
Бог е спасение нам. (Села.)
Псалми 68:26
В събранията благославяйте Бога.
Благославяйте Господа, които сте от източника Израилев.
Псалми 69:13
Но аз към тебе управям молитвата си, Господи, въ време благоприятно
Боже, според голямата твоя милост послушай ме,
Според истината на твоето спасение.
Псалми 69:22
Трапезата им пред тях да бъде сет,
И вместо благоденствие примка.
Псалми 71:15
Устата ми ще проповядват правдата ти,
Спасението ти всеки ден,
Защото не мога да изброя твоите благодеяния.
Псалми 72:15
И ще живее, и ще му се даде от Шевското злато;
И ще става всякога моление за него.
Всеки ден ще го благославят.
Псалми 72:17
Името му ще пребъдва въ век,
Името му ще пребъдва доде е слънцето;
И ще се благославят чрез него всички:
Всичките народи ще го ублажават.
Псалми 72:18
Благословен Господ Бог, Бог Израилев,
Който сам прави чудеса,
Псалми 72:19
И благословено славното му име въ век;
И да се изпълни съ славата му всичката земя. Амин и амин.
Псалми 73:3
Защото поревнувах на гордите
Като гледах благополучието на нечестивите.
Псалми 73:12
Ето, те са нечестиви, винаги са благополучни:
Умножават богатство.
Псалми 84:6
Които като преминват през дола на плача,
Те го преобръщат на извор.
И дъждът есенен го покрива с благословения.
Псалми 84:11
Защото Господ Бог е слънце и щит
Господ ще даде благодат и слава
Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие
Псалми 85:1
(по Слав. 84)
Първому Певцу,
Псалом за Кореевите Синове
Показал си благосклонност, Господи към земята си
Върнал си Якова от плена.
Псалми 89:17
Защото ти си хвалата на силата им.
И с твоето благоволение ще се възвиси рогът наш.
Псалми 89:52
Благословен Господ въ век. Амин и амин.
Псалми 96:2
Пейте Господу: благославяйте името му:
Благовествувайте из ден в ден спасението му.
Псалми 100:4
Влезте въ вратата му съ славословие
И в дворовете му с хваление:
Славославете го, благославяйте името му.
Псалми 103:2
Благославяй, душо моя, Господа,
И не забравяй всичките му благодеяния:
Псалми 103:5
Насища с благости старостта ти:
Младостта ти се подновява като на орел.
Псалми 103:20
Благославяйте Господа, вси ангели негови,
Силни с крепост, които изпълнявате словото му
Като слушате гласа на словото му
Псалми 103:21
Благославяйте Господа, всички сили негови,
Слуги негови, които изпълнявате волята му.
Псалми 103:22
Благославяйте Господа, всички дела негови,
В всяко място на владичеството му.
Благославяй, душо моя, Господа.
Псалми 104:28
Даваш им: събират:
Отваряш ръката си, насищат се с благост:
Псалми 106:4
Помни ме, Господи, в благоволението си към людете си:
Посети ме с спасението си;
Псалми 106:48
Благословен Господ Бог Израилев от века и до века;
И да рекат всичките люде: Амин. Алилуия.
Псалми 107:38
И благославя ги, и силно се умножават,
И скотовете им не умалява.
Псалми 109:17
Понеже възлюби проклетия, нека го стигне:
Понеже не рачи благословение, нека се отдалечи от него.
Псалми 109:28
Те ще кълнат, а ти да благославяш:
Стават, но нека се посрамят;
А твоят раб да се весели.
Псалми 112:1
(по Слав. 111)
Алилуя. Блажен онзи человек, който се бои от Господа;
И благоволи много в заповедите му.
Псалми 112:2
Семето му ще бъде силно на земята:
Родът на правите ще се благослови.
Псалми 113:2
Да бъде името Господне благословено,
От нине и до века.
Псалми 115:12
Господ ни помена.
Ще благослови, ще благослови Израелевия дом,
Ще благослови Аароновия дом,
Псалми 115:13
Ще благослови които се боят от Господа,
Малките и големите.
Псалми 115:15
Благословени сте вие от Господа,
Който е направил небето и земята.
Псалми 115:18
Но ние ще благославяме Господа
От сега и до века. Алилуя.
Псалми 116:5
Милостив е Господ и праведен,
И благоутробен е Бог наш.
Псалми 116:12
(3) Що да въздам Господу,
За всичките му благодеяния към мене?
Псалми 118:25
О Господи! спаси, моля се:
О Господи! благопоспеши, моля се.
Псалми 118:26
Благословен който иде в името Господне:
Благословихме ви от дома Господен.
Псалми 119:12
Благословен си, Господи:
Научи ме на повеленията си.
Псалми 119:68
Ти си благ и благодетелен:
Научи ме на твоите повеления.
Псалми 122:6
Просете мира на Ерусалим
Да са благополучни които те обичат!
Псалми 124:6
Благословен Господ,
Който не ни предаде в зъбите им като лов!
Псалми 128:4
Ето, така ще бъде благословен человекът
Който се бои от Господа.
Псалми 128:5
Господ да те благослови от Сион,
И да видиш на Ерусалим доброто въ всичките дни на живота си;
Псалми 132:15
Ще благословя с благословение храната му:
Сиромасите му ще наситя с хляб.
Псалми 133:3
Като Ермонската роса
Която слязва на Сионските гори:
Защото там е определил Господ благословение
И живота до век.
Псалми 134:1
(по Слав. 133)
Песен на Степените.
Ето, благославяйте Господа, всички раби Господни,
Които стоите нощя в дома Господен.
Псалми 134:2
Въздигнете ръцете си в светилището
И благословете Господа.
Псалми 134:3
Да те благослови от Сиона Господ
Който направи небето и земята.
Псалми 135:19
Доме Израилев, благословете Господа:
Доме Ааронов, благословете Господа:
Псалми 135:20
Доме Левиин, благословете Господа:
Които се боите от Господа, благословете Господа.
Псалми 135:21
Благословен от Сиона Господ
Който живее в Ерусалим. Алилуия.
Псалми 142:7
Изведи из тъмница душата ми
За да славя името ти:
Праведните ще се съберат около мене
Когато ми сториш благодеяние.
Псалми 145:1
(по Слав. 144)
Хвала Давидова.
Ще те превъзносям, Боже мой, Царю мой,
И ще благославям твоето име въ век века.
Псалми 145:2
Всеки ден ще те благославям;
И ще хваля твоето име въ век века.
Псалми 145:7
Ще раздават паметта на великата твоя благост,
И ще възкликнат заради твоята правда.
Псалми 145:10
Всичките твои творения ще те хвалят, Господи;
И преподобните твои ще те благославят.
Псалми 145:21
Устата ми ще говарят хвалата Господня;
И всяка плът да благославя светото негово име въ век века.
Псалми 147:7
Пейте Господу, и благодарете,
Песнопейте с китара на Бога нашего,
Псалми 147:10
Не се радва на конска сила,
Нито благоволява в нозете на мъжете.
Псалми 147:11
Господ благоволява в онези които му се боят,
И в онези които се надеят на неговата милост.
Псалми 149:4
Защото Господ благоволява в людете си.
Ще прослави смирените съ спасение.
Псалми 149:8
За да вържат царете им с вериги,
И благородните им с железни окови.
Притчи 1:2
За да познае някой мъдрост и учение,
За да разбере думи на благоразумие,
Притчи 1:9
Защото те ще са венец от благодат за главата ти,
И огърлие около врата ти.
Притчи 2:3
И ако призовеш благоразумието,
И възвисиш глас към разума,
Притчи 3:4
Така ще намериш благодат и добромислие
Пред Бога и человеците.
Притчи 3:22
И ще бъдат живот на душата ти
И благодат на врата ти.
Притчи 3:33
Проклетия от Господа е в дома на нечестивия;
А благославя той жилището на праведните.
Притчи 3:34
Наистина той се присмива на присмивателите;
А на смирените дава благодат.
Притчи 4:9
Ще положи на главата ти венец на благодат:
Ще ти даде корона на слава.
Притчи 5:18
Да бъде благословен твоят източник:
И весели се с жената на младостта си.
Притчи 8:35
Защото който ме намери ще намери живот,
И ще вземе благословение от Господа;
Притчи 10:6
Благословения почиват на главата на праведния;
А неправда ще покрие устата на нечестивите.
Притчи 10:7
Поменът на праведния е с благословение;
А името на нечестивите ще изгние.
Притчи 10:22
Благословението Господне обогатява;
И Господ не ще притури скърб при него.
Притчи 10:32
Устните на праведния познават благоприятното,
А устата на нечестивите строптивото.
Притчи 11:1
Лъжливи къпони са мерзост Господу;
А прави драмове са благоугодни нему.
Притчи 11:11
чрез благословението на праведните градът се възвишава;
А чрез устата на нечестивите съсипва се.
Притчи 11:12
Скодоумний презира ближния си;
А благоразумний человек мълчи.
Притчи 11:16
Благодатната жена придобива чест;
И силните придобиват богатство.
Притчи 11:17
Милостивий человек благотвори на душата си;
А жестокият смущава плътта си.
Притчи 11:25
Благотворителната душа ще се огои;
И който пои, ще бъде напоен и той.
Притчи 11:26
Който задържа жито ще бъде проклет от народа;
А който продава, благословение ще бъде на главата му.
Притчи 11:27
Който има усърдие за доброто ще придобие благоволение;
Но който иска злото, то ще и да дойде върх него.
Притчи 12:2
Добрият намира благоволение от Господа;
А ще осъди Той коварния.
Притчи 12:16
Безумният явява тутакси гнева си;
А благоразумният покрива укора.
Притчи 12:23
Благоразумний человек покрива знанието си;
А сърдцето на безумните изказва глупост.
Притчи 13:15
Благ разум дава благодат;
А пътят на беззаконниците е жесток.
Притчи 13:16
Всеки благоразумен върши работа със знание;
А безумният открива глупост.
Притчи 14:8
Мъдростта на благоразумния е да познава пътя си;
А глупостта на безумните е заблуждение.
Притчи 14:9
Безумните се смеят на беззаконието;
А всред правите има благоволение.
Притчи 14:15
Простият вярва на всяка дума;
А благоразумният внимава в пътеките си.
Притчи 14:18
Безумните наследват глупост;
А благоразумните се венчават със знание.
Притчи 14:29
Дълготърпеливий има голямо благоразумие;
А нетърпеливий показва много безумие.
Притчи 14:35
Благоволението на царя е към разумния раб,
А яростта му към оногози който докарва срам.
Притчи 15:5
Безумний презира поучението на отца си;
А който пази обличение благоразумен е.
Притчи 15:8
Жъртвата на нечестивите е мерзост Господу,
А моленето на правите благоприятно нему.
Притчи 16:13
Праведните устни са благоприятни на царете;
И те обичат който говори право.
Притчи 16:15
В светлината на лицето на царя има живот;
И неговото благоволение е като облак с пролетен дъжд.
Притчи 16:21
Мъдрият в сърдце ще се нарече благоразумен;
И сладостта на устните умножава знание.
Притчи 16:24
Благоугодните думи са сот от мед,
Сладост на душата, и изцеление на костите.
Притчи 17:2
Благоразумний раб ще властвува над син който докарва срам,
И ще вземе дял от наследието между братя.
Притчи 17:10
Обличението прави повече впечатление на благоразумен,
Нежели сто бича на безумен.
Притчи 17:22
Веселото сърдце е благотворно като лекарство;
А унилий дух изсушава костите.
Притчи 17:27
Който държи думите си умен е:
Дълготъпеливий человек е благоразумен.
Притчи 18:2
Безумний не се наслаждава от благоразумието,
Но само от изявението на сърдцето си.
Притчи 18:15
Сърдцето на благоразумния придобива разум;
И ухото на мъдрите търси знание.
Притчи 18:22
Който е намерил добра жена намерил е благо,
И получил е благодат от Господа.
Притчи 19:8
Който придобива ум обича душата си;
Който пази благоразумие ще намери добро.
Притчи 19:11
Благоразумието на человека възпира яростта му;
И слава му е да се не призира на престъплението.
Притчи 19:12
Гневът на царя е като рикание на лъв,
А благоволението му като роса на тревата.
Притчи 19:14
Дом и богатство се оставят наследие от отците;
Но благоразумна жена от Господа се дава.
Притчи 19:25
Ако биеш присмивателя, простият е стане внимателен;
И ако обличиш благоразумния, ще научи знание.
Притчи 20:1
Виното е присмивател и сикерата крамолница;
И който се завлича от тях не е благоразумен.
Притчи 20:21
Наследие бързо придобито из начало,
Сетнината му не се благославя.
Притчи 22:1
По-предпочитаемо е добро име нежели голямо богатство,
И добра благодат нежели сребро и злато.
Притчи 22:3
Благоразумний предвижда злото и се укрива;
А неразумните напредват и се наказват.
Притчи 22:9
Който има добро око ще бъде благословен;
Защото дава от хляба си на сиромаха.
Притчи 22:11
Който обича сърдечната чистота
Има благодат на устните си, и царят му е приятел.
Притчи 24:4
И чрез знание клетовете ще се напълнят
С всяко многоценно и благоприятно богатство.
Притчи 24:25
Но които го обличават, на тях ще бъде благоволение,
И ще дойде върхъ тях добро благословение.
Притчи 27:12
Благоразумният предвижда злото, и се укрива;
А неразумните напредват, и се наказват.
Притчи 27:14
Който става рано и благославя с голям глас ближния си
Ще се счете като че го кълне.
Притчи 28:20
Верний человек ще има много благословение;
Но който бърза да се обогати не ще да остане ненаказан.
Притчи 28:23
Който обличава человека после ще намери по-голяма благодат,
Нежели този що ласкае с език.
Притчи 30:11
Има род що кълне отца си,
И не благославя майка си.
Притчи 31:25
Облечена е с крепост и с благолепие,
И се весели за бъдещето време.
Притчи 31:26
Отваря устата си с мъдрост;
И закон на благосклонност има на езика й.
Еклесиаст 2:1
Аз рекох в сърдцето си:
Ела сега, да те опитам с веселба,
И наслаждавай се с благо;
И ето, и то суета.
Еклесиаст 4:8
Има някой който си няма втория,
Ей, няма нито сина нито брата;
И не престава от всичкия си труд:
Даже окото му не се насища с богатство;
И не дума: За кого се трудя аз
И лишавам душата си от благо?
И това е суета и тежък труд.
Еклесиаст 5:4
Когато обречеш обричане Богу,
Не се бави да го изпълниш,
Защото той няма благодарение от безумните:
Изпълни което си обрекъл.
Еклесиаст 5:11
Когато се умножава благото,
Умножават се и онези които го ядат;
И коя е ползата на притежателите му
Освен да го гледат с очите си?
Еклесиаст 5:18
Ето що видях аз добро:
Прилично е да яде някой и да пие,
И да се наслаждава от благото на всичкия си труд
В който се труди под слънцето,
Според числото на дните на живота си
Колкото му е дал Бог;
Еклесиаст 6:3
Ако роди человек сто чада,
И живее много години,
Щото дните на годините му да станат много,
А душата му не се насити с благо,
И не е приел и погребване,
Думам че извергът е по-добър от него;
Еклесиаст 7:10
Да не речеш: Коя е причината
че предишните дни бяха по-добри от тези?
Защото не питаш благоразумно за това.
Еклесиаст 7:14
В благополучен ден весели се,
А в злополучен ден бъди смотрелив,
Защото Бог направи едното противоположно на другото,
За да не намерва человек нищо зад себе си.
Еклесиаст 9:7
Иди, яж хляба си с веселба, и пий виното си с весело сърдце;
Защото Бог вече благоволи в делата ти.
Еклесиаст 10:12
Думите от устата на мъдрия са благодат;
А устните на безумния ще го погълнат.
Еклесиаст 10:17
Блазе ти, земьо, когато царят ти е син на благородни,
И началниците ти ядат на време,-
За укрепление, а не за опиване!
Еклесиаст 12:1
И помни Създателя си в дните на младостта си,
Преди да дойдат дните на злото,
И стигнат годините в които ще речеш:
Нямам благодарение в тях, –
Песен на песните 1:3
Заради благовонието на добрите твои масти
Името ти е маст излeяна;
За това те обичат девиците.
Песен на песните 1:12
Додето царят седи на трапезата си,
Нардът ми издава благовонието си.
Песен на песните 1:16
Ето, хубав си, възлюблений ми, ей, приятен си:
И одърът ни е благоцветен.
Песен на песните 2:13
Смоковницата прозябва първите си смокви,
И по лозята цветът на гроздето издава благовоние.
Стани, любезна моя, прекрасна моя, та ела.
Песен на песните 3:6
Коя е тая която възлиза от пустинята
Както стълпове дим, накадена със смирна и ливан,
С всякакъв благовонен прах от търговеца?
Песен на песните 4:3
Устните ти като червена прежда, и говоренето ти благодатно:
Ланитите ти под булото ти
Като част от нар:
Песен на песните 4:10
Колко е хубава твоята любов, сестро моя, невесто!
Колко по-добра от виното е твоята любов,
И благовонието на твоите масти повече от всичките аромати!
Песен на песните 4:11
Устните ти, невесто, капят като меден сот:
Мед и мляко има под езика ти;
И благовонието на дрехите ти като благоуханието на Ливан.
Песен на песните 5:13
Ланитите му като лехи от аромати,
Като съдове от благовонни садения:
Устните му са кринове
От които капе избрана смирна, –
Песен на песните 8:2
Взела бих те и завела
В дома на майка си за да ме научиш:
Напоила бих те с благовонно вино
И с сок от наровете си.
Исая 1:19
Ако искате и слушате,
Ще ядете благото на земята;
Исая 3:24
И вместо благовоние ще бъде гнилота,
И вместо пояс, въже,
И вместо коси къдрени, плешина,
И вместо нагръдник, опасване с вретище,
Нагорение вместо красота.
Исая 11:3
И неговото благоволение ще е в страха на Господа,
Тъй щото няма да съди според зрението на очите си,
Нито ще решава според слушането на ушите си;
Исая 19:25
Защото Господ на Силите ще ги благослови и ще рече:
Благословен Египет, людете мои,
И Асирия, делото на ръцете ми,
И Израил, наследието ми.
Исая 29:13
За то Господ говори:
Понеже тези люде се приближават при мене с устата си,
И почитат ме с устните си,
Но сърдцето им далеч отстои от мене,
И благоговението им към мене е
Според поучения на человечески заповеди, –
Исая 41:27
Първий аз Сиону рекох: Ето, ето това!
И дадох на Ерусалим благовестител.
Исая 42:1
Ето моя раб когото подкрепявам,
Избрания мой в когото душата ми благоволи:
Турих Духа си на него:
Той ще изнесе съд на народите.
Исая 42:21
Господ му стана благомисленик заради правдата си:
Ще увеличи закона, и ще го направи почтен.
Исая 44:3
Защото ще изливам вода на жедния,
И реки на сухата земя:
Ще изливам Духа си на семето ти,
И благословението си на внуците ти;
Исая 48:15
Аз, аз говорих: ей, призовах го:
Доведох го; и ще благоуспее пътят му.
Исая 51:2
Погледнете на Авраама отца си,
И на Сарра която ви е родила;
Защото го повикнах като бе един,
И го благослових, и го умножих;
Исая 52:7
Колко са прекрасни върху горите
Нозете на оногоз който благовествува и проповедва мир!
На оногоз който благовествува добрини и проповедва спасение,
И говори Сиону: Бог твой царува!
Исая 52:13
Ето, рабът ми ще благоуспее:
Ще се възвиси и прослави, и ще се възнесе твърде високо.
Исая 53:2
Защото възлезе пред него както отрасъл,
И както корен от суха земя:
Нямаше вид нито великолепие, та да го видим,
Нито благообразие, та да го желаем.
Исая 53:10
Но Господ благоволи да го предаде на биене и на страдание.
Когато дадеш душата му приношение за престъпление,
Ще види семе, ще продължи дните си,
И волята Господня ще благоуспее в ръката му.
Исая 54:17
Ни едно оръжие устроено против тебе няма да благоуспее;
И ще победиш всеки език който би се повдигнал против тебе в съдба.
Това е наследието на рабите Господни;
И правдата им е от мене, говори Господ.
Исая 55:2
Защо иждивявате сребро не за хлеб,
И труда си не в насищение?
Послушайте ме с внимание, и ще ядете благо,
И душата ви ще се развесели с тлъстина.
Исая 55:11
Така ще бъде словото ми което излазя из устата ми:
Не ще се върне при мене праздно,
Но ще извърши волята ми,
И ще благоуспее в каквото го проваждам.
Исая 57:1
Праведният загинва, и никой не туря на сърдце;
И благочестивите человеци се вземат от земята, без да разумева некой
че праведният се взема преди злото.
Исая 60:7
Всичките Кидарски стада ще се съберат при тебе:
Наваиотските овни ще ти бъдат за потреба:
Ще се принесат на олтаря ми благоприятни,
И аз ще прославя дома на славата си.
Исая 60:10
И синовете на другородците ще съградят стените ти,
И царете им ще ти служат;
Защото в гнева си поразих те,
Но в благоволението си те помилвах.
Исая 61:1
Духът на Господа Иеова е върх мене;
Защото Господ ме помаза
За да благовествувам на смирените:
Проводи ме да изцеля съкрушените в сърдце,
Да проповедвам освобождение на пленниците,
И на затворниците отваряне на тъмница;
Исая 61:2
За да проповедвам годината на благоволението Господне,
И деня на отмъщението от Бога нашего;
За да утеша всичките сетуващи;
Исая 61:9
И семето им ще се познае между народите,
И внуците им между племената:
Всеки който ги гледа ще ги познава
че са семе което Господ благослови.
Исая 62:4
Няма вече да се наречеш Оставен,
Нито земята ти вече ще се нарече Пуста;
Но ще се наречеш Благоволение мое в него,
И земята ти, Оженена;
Защото Господ благоволи на тебе, и земята ти ще бъде оженена.
Исая 63:7
Ще помена милосердията Господни,
Хваленията Господни,
По всичко що ни е Господ направил,
И големата благост към Израилевия дом
Която показа тям според щедротите си,
И според множеството на своята милост.
Исая 65:8
Така говори Господ:
Както когато се намира мъст в грозда, говорят:
Не разваляй го, защото има благословение в него,
Така ще направя за рабите си,
За да не изтребя всичките.
Исая 65:23
Не ще да се трудят напраздно,
Нито ще раждат чада за скърб;
Защото са семе на благословените Господни,
И потомството им с тях.
Исая 66:3
Който коли вол е както който убива человека, –
Който жъртвува агне, както който пресича врат на псе, –
Който принося хлебно приношение, както който принося свинска кръв, –
Който кади ливан, както който благославя идол:
Ей, те са избрали пътищата си,
И душата им се наслаждава в гнусотите им.
Еремия 2:7
И въведох ви в плодоносно място
За да ядете плодовете му и благото му;
И като влязохте осквернихте земята ми,
И направихте мерзост наследието ми.
Еремия 2:37
Ей, ще излезеш от тук
С ръцете си на главата си;
Защото Господ отметна надеждите ти,
И няма да благоденствуваш в тях.
Еремия 4:2
И в истина, в съдба, и в правда
Ще се закълнеш и речеш: Жив Господ!
И народите ще се благославят в него,
И в него ще се прославят.
Еремия 5:28
Отлъстяха, станаха лъскави,
Надминаха даже делата на нечестивите:
Не съдят съдбата – съдбата на сирачето, – и благоденствуват;
И правото на нищите не съдят.
Еремия 6:2
Уподобих Сионовата дъщеря
На благолепна и нежна жена.
Еремия 6:10
Кому ще говоря,
И към кого ще засвидетелствувам, да чуят?
Ето, ухото им е необрязано,
И не могат да чуят;
Ето, словото Господне е укор за тях:
Нямат благоволение в него.
Еремия 6:20
Защо ми е ливанът що доносят от Сава,
И благовонната тръст от далечна земя?
Всесъженията ви не са приятни,
Нито жъртвите ви угодни мене.
Еремия 7:23
Но това им заповядах и рекох:
Слушайте гласа ми,
И ще ви бъда Бог,
И вие ще ми бъдете люде;
И ходете по всичките пътища
Които ви заповядах, за да благоденствувате.
Еремия 9:24
Но който се хвали да се хвали с това,
че ме разумява и познава
че аз съм Господ който правя милост,
Съдба, и правда на земята;
Понеже в това благоволя, говори Господ.
Еремия 12:1
Праведен си, Господи, когато се съдя с тебе;
Но да се разговоря с тебе за съдбите ти:
Защо пътят на нечестивите успява?
Защо благоденствуват всички които се обхождат невярно?
Еремия 14:10
Така говори Господ на този народ:
Понеже възлюбиха да се скитат,
И не удържаха нозете си,
За то Господ не благоволи в тях:
Сега ще си напомни беззаконието им,
И ще посети греховете им.
Еремия 14:12
И ако постят, не ще послушам викането им;
И ако принесат всесъжения и приношения,
Не ще благоволя в тях,
Но ще ги уморя с нож и с глад и с мор.
Еремия 17:7
Благословен онзи человек
Който се надее на Господа,
И на когото надежда е Господ.
Еремия 20:14
Проклет денят в който се родих:
Денят в който ме роди майка ми да не е благословен.
Еремия 22:15
Защото гледаш да трупаш за себе си кедрове, ще царуваш ли?
Отец ти не ядеше ли и пиеше?
Но правеше съдба и правда:
Тогаз благоденствуваше.
Еремия 22:16
Съдеше съда на сиромаха и на нищия:
Тогаз благоденствуваше:
Не беше ли то да ме познае? говори Господ.
Еремия 22:21
Говорих ти в благоденствието ти;
Но ти рече: Не ща да слушам.
Такваз е обходата ти от младостта ти,
Та не послуша гласа ми.
Еремия 22:30
Така говори Господ:
Пишете тогоз человека безчаден:
человек който не ще благоуспее в дните си;
Защото не ще благоуспее от семето му человек
Който да седи на Давидовия престол
И да властвува вече над Юда.
Еремия 23:5
Ето, идат дни, говори Господ,
И ще въздигна Давиду отрасъл праведен;
И цар ще царува, и благоденствува,
И върши съдба и правда по земята.
Еремия 27:5
Аз направих земята, человека, и животните що са по лицето на земята, чрез голямата си сила и чрез простряната си мишца; и дадох я на когото благоволих.
Еремия 29:10
Защото така говори Господ, че: Като се изпълнят седемдесет години у Вавилон ще ви посетя, и ще извърша над вас благото мое слово да ви върна на това място.
Еремия 30:19
И от тях ще да изхожда благодарение
И глас на онези които се веселят;
И ще ги умножа, и няма да се умалят;
И ще ги прославя, и не ще се унижат.
Еремия 31:2
Така говори Господ:
Людете които останаха от ножа
Намериха благодат в пустинята:
Израил отиде да намери почивка.
Еремия 31:12
И ще дойдат, и ще пеят върху височината на Сион,
И ще се стекат към благостите Господни,
Към житото, и виното, и елея,
И към рожбите на овците и на говедата.
И душата им ще бъде като градина напояваема,
И няма да изнемощеят вече.
Еремия 31:14
И ще наситя душата на свещениците с тлъстина;
И людете ми ще се наситят с благостите ми, говори Господ.
Еремия 31:23
Така говори Господ Саваот, Бог Израилев:
За напред ще говорят тази дума в земята на Юда
И в градовете му, когато върна пленението им:
Господ да те благослови, селение на правда, горо на светиня!
Еремия 33:11
Глас на радост и глас на веселие,
Глас на младоженец и глас на невеста,
Глас на онези които ще казват:
Хвалете Господа на Силите,
Защото е благ Господ,
Защото милостта му е във век, –
И на онез които ще приносят благодарствени приношения в дома Господен;
Защото ще върна пленниците на тази земя
Както са били по-напред, говори Господ.
Еремия 39:6
И посече Вавилонският цар синовете на Седекия в Ривла пред него; и всичките благородни Юдини посече Вавилонският цар.
Еремия 48:36
За то сърдцето ми ще зазвучи за Моава като свирка,
И сърдцето ми ще зазвучи като свирка за мъжете на Кир-арес;
Защото придобитото в него благо се изгуби.
Еремия 49:7
Заради Едом така говори Господ Саваот: –
Няма ли вече мъдрост в Теман?
Изгуби ли се съветът от благоразумните?
Изчезна ли мъдростта им?
Еремия 52:32
и говори благосклонно с него, и тури престола му над престола на царете които бяха с него у Вавилон.
Плачът на Еремия 1:5
Противниците му станаха глава, враговете му благоденствуват;
Защото Господ му нанесе скърб заради множеството на беззаконията му:
Младенците му отидоха в плен пред врага.
Плачът на Еремия 4:7
Благородните й бяха по-чисти от сняг, по-бели от мляко,
По-червени на глед от рубини, – видът им като сапфир.
Езекиил 3:12
И подигна ме Духът; и чух зад себе си глас на велик трус който говореше: Благословена славата Господня от местото му!
Езекиил 6:13
И ще познаете че аз съм Господ,
Когато ранените им лежат между кумирите им
Около олтарите им,
На всеки висок хълм
По всичките върхове на горите,
Под всяко зелено дърво
И под всеки гъстолист теревинт,
На мястото дето приносяха благовонно ухание
На всичките си кумири.
Езекиил 16:13
И украси се ти съ злато и сребро;
И дрехите ти бяха от висон, и копринени, и везани:
Ядеше ти чисто брашно, и мед, и елей;
И стана красна ти твърде много,
И благоденствувала си дори до царство.
Езекиил 16:19
И хляба ми който ти дадох,-
чистото брашно, и елея, и меда с които те хранех, –
И турила си ги пред тях за благовонно ухание:
Така стана, говори Господ Иеова.
Езекиил 17:9
Речи: Така говори Господ Иеова: Ще благоуспее ли?
Не ще ли да изскубе той коренете й
И да пресече плода й, та да изсъхне?
Ще изсъхне със всичките листе на прозябването си,
Даже без голяма сила, или много люде, за да я изскубе из коренете й.
Езекиил 17:10
Ей, ето, насадена, ще благоуспее ли?
Не ще ли да изсъхне съвсем
Както когато се допре до нея източний вятър?
Ще изсъхне в лехите дето бе прозябнала.
Езекиил 17:15
Отстъпи обаче от него, и проводи си посланници в Египет
За да му дадат коне и люде много.
Ще благоуспее ли? ще избегне ли който прави това?
Или като престъпва уговора ще избегне ли?
Езекиил 18:23
Да ли е моето благоволение да умре беззаконният, говори Господ Йеова, а не да се обърне от пътищата си и да живее?
Езекиил 18:32
Понеже аз не благоволя в смъртта на умиращия, говори Господ Йеова; за то върнете се и живи бъдете.
Езекиил 20:28
Защото като ги доведох в земята заради която възвисих ръката си че им я дам, тогаз погледнаха на всеки хълм висок и на всяко дърво сенчесто, и там принесоха жъртвите си, и туриха там раздразнителните си приношения, и положиха там благовонните си ухания, и направиха там възлиянията си.
Езекиил 20:41
Ще ви приема с ухание на благовоние когато ви изведа из племената и ви събера от местата в които се разпръснахте; и ще се осветя въ вас пред народите.
Езекиил 27:19
Ведан и Яван даваха прежда на търговете ти: желязо работено, касия, и благовонна тръст бяха между търговиите ти.
Езекиил 27:22
Търговците на Шева и на Раама бяха твои търговци, които даваха на търговете ти всякакво изрядно благовоние и всякакъв скъпоцен камик, и злато.
Езекиил 33:11
кажи им: Жив съм аз, говори Господ Иеова, нямам благоволение в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лукавите си пътища: защо да умрете, доме Израилев?
Езекиил 34:26
И ще направя тях и околните на гората си благословение; и ще свалям дъжда на времето му: дъжд на благословение ще да е;
Езекиил 44:30
И начатките на всичките първи рожби от всичко, и всяко приношение от всичко, от всякакъв вид на вашите приношения, ще бъдат на свещениците; и начатките на тестото си ще давате на свещеника, за да почива благословение въ домовете ви.
Даниил 1:3
И рече царят на Асфеназа, началника над скопците си, да доведе от синовете Израилеви, и от царското семе, и от благородните.
Даниил 1:4
юноши които нямат никакъв порок, и красни на глед, и проуметели във всякаква мъдрост, и ведатели с всякакво знание, и които имаха благоразумие и можеха да стоят в царския палат, и да ги учи буквите и езика на Халдейците.
Даниил 1:9
И направи Бог Даниила да намери благодат и милост пред началника на скопците.
Даниил 2:14
И отговори Даниил с благоразумие и мъдрост към Ариоха царския началник на телохранителите, който излезе да убие мъдреците Вавилонски.
Даниил 2:19
И откри се тайната Даниилу чрез видение през нощта. Тогаз благослови Даниил Бога небеснаго.
Даниил 2:20
И говори Даниил и рече: –
Да е благословено името Божие
От века и до века;
Защото мъдростта и силата са негови.
Даниил 2:23
Тебе, Боже на отците ми, благодаря.
И тебе славословя,
Който си ми дал мъдрост и сила;
И сега си ми направил познато онова
Което попросихме от тебе;
Защото ти направи позната нам царската работа.
Даниил 3:28
Тогаз продума Навуходоносор и рече: Благословен Бог Седрахов, Мисахов, и Авденагов, който изпрати ангела си и избави рабите си които уповаха на него, и не послушаха думата на царя, и предадоха телата си за да не служат нито да се поклонят на друг бог освен на своя си Бог.
Даниил 4:4
Аз Навуходоносор бях спокоен в дома си, и благополучен в палата си.
Даниил 4:27
За то, царю, нека ти бъде угоден съветът ми, и изсечи греховете си с правда и беззаконията си с милост към убогите; негли се продължи благоденствието ти.
Даниил 4:34
И в свършъка на дните аз Навуходоносор подигнах очите си към небето, и умът ми се върна в мене, и благослових Вишнаго, и похвалих и прославих Живущаго в век, на когото властта е власт вечна, и царството му из род в род;
Даниил 6:28
И благоденствуваше този Даниил в царуването на Дария и в царуването на Кира Персянина.
Даниил 8:12
И една войска се хвърли против всегдашната жъртва заради престъпление, и хвърли на земята истината, и направи, и благоуспя.
Даниил 8:24
И силата му ще е крепка, но не от своята си сила; и ще погубва чудесно, и ще благоуспява и завършва, и ще погубва крепките и светите люде.
Даниил 8:25
И чрез коварството си ще направи да благоуспява лъстъта в ръката му; и ще се възвеличи в сърдцето си и в мир ще погуби мнозина; и ще стане против Началника на Началниците; но ще се съкруши без ръка.
Даниил 10:8
Аз прочее останах сам и видях това голямо видение; и не остана сила в мене, и благолепието ми се обърна в мене в тление, и не остана сила в мене.
Даниил 11:36
И царят ще направи според щението си, и ще се възвиси, и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще велеречи против Бога на боговете, и ще благоденствува доде се скончае гневът; защото определеното ще се изпълни.
Осия 3:5
После ще се върнат Израилевите синове и ще потърсят Господа Бога своего и Давида царя си; и ще прибегнат към Господа и към неговата благост в сетните дни.
Осия 14:2
Вземете със себе си думи
И обърнете се към Господа:
Речете му: Отнеми всеко беззаконие наше,
И приими ни благосклонно;
И ще отдадем жъртви от устните си.
Йоил 2:14
Кой знае, ще се повърне ли и разкае той,
Та да остави благословение вслед себе си
За хлебно приношение и възлияние на Господа Бога вашего?
Йоил 3:5
Защото взехте среброто ми и златото ми,
И избраното ми благо изнесохте в храмовете си.
Амос 1:11
Така говори Господ:
За три престъпления на Едом,
И за четири, няма да върна наказанието му:
Защото прогони брата си с меч,
И отхвърли благоутробието си,
И яростта му разкъсваше непрестанно,
И пазеше гнева си всякога;
Амос 4:5
И принесете за жъртва на благодарение хлЯб квасен,
И прогласете самоволните приношения: известете ги;
Защото така обичате, синове Израилеви,
Говори Господ Иеова.
Авдий 1:8
В онзи ден, говори Господ,
Не ща ли да погубя и мъдрите от Едом
И благоразумието от гората на Исава?
Йон 4:2
И помоли се Господу и рече: О Господи, не беше ли тази думата ми когато бях още в отечеството си? За то предварих да бягам в Тарсис; защото знаех че си ти Бог благоутробен и милосерд, дълготърпелив и многомилостив, и се разкайваш за злото.
Михей 1:12
Защото жителката на Марот се оскърби за благото,
Понеже слезе зло от Господа до портата на Ерусалим.
Наум 1:12
Така говори Господ:
Ако и да са в благополучието си, още и мнозина,
Но ще бъдат посечени когато замине той:
Ако и да те оскърбих,
Няма вече да те оскърбя.
Наум 1:15
Ето върху горите
Нозете на оногоз който благоговествува
И проповядва мир!
Празднувай, Юдо, праздниците си,
Отдай обричанията си;
Защото лошият няма да замине вече през тебе:
Съвсем се отсече.
Агей 1:6
Посеяхте много, и събрахте доход малко;
Ядете, и не се насищате;
Пиете, и не се благодарите;
Обличате се, и не се стоплювате;
И заплащаемий се заплаща за един пробит мешец.
Агей 1:8
Възлезте на гората та донесете дърва,
И съградете дома;
И ще се благоугодя в него,
И ще се прославя, говори Господ.
Агей 2:19
Още ли е семето в житницата? Още и лозата, и смоковницата, и нарът, и маслината не плодоносиха: от този ден ще ги благословя.
Захария 1:17
Викни още и кажи: Така говори Господ Саваот: Градовете ми ще се преливат от благости; и Господ ще утеши още Сион, и ще избере пак Ерусалим.
Захария 4:7
Що си ти, горо велика,
Пред Зоровавела?- Поле!
И ще изнесе върхния камик
С възклицание: Благодат, благодат нему!
Захария 7:7
Не са ли тези думите които Господ говори чрез предишните пророци когато Ерусалим бе населен и в благоденствие, и градовете му около него, когато се населяваше южната и полянската страна?
Захария 8:13
И както бяхте проклетия между народите, доме Юдин и доме Израилев, така ще ви избавя, и ще сте благословение. Не бойте се: нека се укрепяват ръцете ви.
Захария 8:15
така пак намислих в тези дни да благосътворя на Ерусалим и на Юдиния дом: не бойте се.
Захария 9:17
Защото колкава е благостта му,
И колкава е красотата му!
Житото ще направи да проникнат юношите,
И мъстът девите.
Захария 12:10
И ще излея върху Давидовия дом
И върху Ерусалимските жители
Дух на благодат и на молби;
И ще погледнат към мене когото прободоха,
И ще плачат за него
Както плаче някой за единородния си,
И ще се оскърбят за него
Както скърбещий за първородния си.
Малахия 1:8
И ако принесете животно сляпо в жъртва, не е ли лошо?
И ако принесете хромо или болно, не е ли лошо?
Принеси го сега на началника си:
Ще бъде ли благоразположен към тебе,
Или ще приеме ли лицето ти?
Говори Господ Саваот.
Малахия 1:10
Кой между вас би затворил вратата?
Нито палите огън на олтаря ми туне.
Нямам благодарение във вас,
Говори Господ Саваот,
И няма да приема приношение от ръката ви.
Малахия 2:2
Ако не послушате, и ако не турите това на сърдце
За да дадете слава на името ми,
Говори Господ Саваот,
Тогаз ще проводя проклетията върх вас
И ще прокълна благословенията ви;
Ей, и проклех ги,
Защото не туряте това на сърдце.
Малахия 2:13
Направихте още и това:
Покривахте олтаря Господен със сълзи,
С плач, и с въздихания;
За то не поглежда вече приношението,
И не приема го с благоволение от ръката ви.
Малахия 2:17
Натегнахте Господу с думите си;
И говорите: С какво му натегнахме?
Защото говорите: Всеки който прави лошо
Благоугоден е пред Господа, и той им благоволява;
Или: Де е Бог на съдбата?
Малахия 3:10
Донесете всичките десятъци във влагалището,
За да бъдат храна в дома ми;
И опитайте ме сега в това,
Говори Господ Саваот,
Ако не ви отворя хлябите небесни
Та излея благословение върху вас
Щото да не стига место за него.
Малахия 3:17
И ще бъдат мои, говори Господ Саваот,
В онзи ден когато аз приготвя скъпоценните си
И ще бъда благоутробен за тях,
Както е благоутробен человек
За сина си който му работи
Матей 3:17
И ето глас от небеса, който казваше: Този е Синът мой възлюблений, в когото благоволих.
Матей 4:23
И обхождаше Исус всичката Галилея, та поучаваше в съборищата им, и проповедваше благовестието на царството, и изцеляваше всека болест и всека немощ между народа.
Матей 5:44
Но аз ви казвам: Любете враговете си, благославяйте тия, които ви кълнат, правете добро на тези, които ви ненавиждат, и молете се за тия, които ви правят пакост и ви гонят:
Матей 9:35
И обхождаше Исус всичките градове и села, та поучаваше в съборищата им, и проповедваше благовестието на царството; и изцеляваше всека болест и всека немощ в народа.
Матей 11:5
слепи прогледват, хроми ходят, прокажени се очищават, и глухи прочуват; мъртви възкръсват, и на сиромасите се благовествува.
Матей 11:30
Защото моето иго е благо, и моето бреме е леко.
Матей 12:18
<<Ето Отрока ми когото избрах, възлюбленият ми, на когото благоволи моята душа; ще положа Духът си на него, и ще възвести съд на народите.
Матей 14:19
И като повеле на народа да насядат на тревата, взе петте хлеба и двете риби, погледна на небето, и благослови; и като преломи, даде хлебовете на учениците, а учениците на народа.
Матей 15:36
И като взе седемте хлеба и рибите, и благодари, проломи и даде на учениците си, а учениците на народа.
Матей 17:5
И когато той още говореше, ето, облак светъл ги засени; и ето глас из облака, който казваше: Този е Син мой възлюблений, в когото благоволих; слушайте него.
Матей 21:9
А от народа които вървеха напред и които идеха изподир, викаха и казваха: Осанна Сину Давидову! благословен който иде в името Господне. Осанна във вишних.
Матей 23:39
Защото казвам ви: Нема да ме видите от нине до когато речете: Благословен който иде в име Господне.
Матей 25:34
Тогава Царят ще рече на тези които са от десната му страна: Елате, вие благословени на Отца моего, наследвайте царството приготвено за вас от създание мира;
Матей 26:16
И от тогаз търсеше благовремие да го предаде.
Матей 26:26
И когато ядеха, взе Исус хлеба, и благослови и преломи го, и даваше на учениците, и рече: Вземете, яжте: това е телото мое.
Матей 26:27
И взе чашата, и благодари, и даде им и казваше: Пийте от нея всички;
Марк 1:1
Зачало на благовестието на Исуса Христа, Сина Божия;
Марк 1:11
И глас биде от небето: Ти си Син мой възлюблений в когото благоволих.
Марк 1:14
А след като биде предаден Иоан, дойде Исус в Галилея, и проповедваше благовестието на царството Божие,
Марк 1:15
И казваше: Времето се изпълни, и приближи се царството Божие; покайте се и вервайте в благовестието.
Марк 6:20
Защото Ирод се боеше от Иоан, като го знаеше че е человек праведен и свет; и припазваше го, и правеше много работи, като го слушаше, и с благодарение го слушаше.
Марк 6:41
И като взе петте хлеба и двете риби, погледна на небето и благослови, и преломи хлебовете, и даваше на учениците си да наслагат от преде им; и двете риби раздели на всичките.
Марк 8:6
И повеле на народът да наседат на земята; и като взе седемте хлеба, благодари, и преломи, и даваше на учениците си да сложат, и сложиха пред народа.
Марк 8:7
Имаха и малко рибички; и благослови, и рече да сложат и тех.
Марк 10:16
И прегърна ги, и възлагаше ръце на тех, и благославяше ги.
Марк 11:9
И тези които вървеха отпред, и тези които отподире идеха, викаха и казваха: Осанна, благословен който иде в името Господне.
Марк 11:10
Благословено царството на отца нашего Давида, което иде в името Господне, Осанна във вишних.
Марк 12:37
И тъй сам си Давид го нарича Господ; и от де е син негов? И многото народ слушаше го с благодарение.
Марк 14:22
И когато ядеха взе Исус хлеб, и като благослови преломи та им даде, и рече: Вземете, яжте; това е телото мое.
Марк 14:23
И взе чашата, благодари и даде им; и пиха от нея всички.
Марк 14:61
А той мълчеше, и не отговори нищо. Пак го попита първосвещеникът и казваше му: Ти ли си Христос, Синът на Благословенаго?
Лука 1:3
виде ми се благословно и мене, който изследвах подробно всичко от начало, да ти пиша наред за това, честити Теофиле,
Лука 1:19
А отговори ангелът и рече му: Аз съм Гавриил който предстоя пред Бога; и праведен съм да ти говоря, и да ти благовестя това.
Лука 1:28
И като влезе ангелът при нея, рече: Радвай се благодатная! Господ е с тебе: благословена си ти между жените.
Лука 1:30
И рече й ангелът: Не бой се, Мариам; защото си намерила благодат у Бога.
Лука 1:42
и възгласи с глас голем и рече: Благословена ти в жените, и благословен плодът на твоята утроба.
Лука 1:64
И тоз час се отвориха устата му и езикът му; и говореше и благославяше Бога.
Лука 1:68
Благословен Господ Бог Израилев, защото посети и стори избавление на своя народ,
Лука 2:10
И рече им ангелът: Не бойте се, защото, ето, благовествувам ви радост голема, която ще бъде на всичките люде.
Лука 2:14
Слава във вишних Богу, и на земята мир, в человеците благоволение.
Лука 2:25
И, ето, имаше некой си человек в Ерусалим, на име Симеон; и този человек беше праведен и благочестив, и чакаше утешението на Израиля; и Дух Светий бе на него.
Лука 2:28
той го прие на ръцете си, и благослови Бога, и рече:
Лука 2:34
И благослови ги Симеон, и рече на майка му Мариам: Ето този лежи за падане и за възставане на мнозина в Израил, и белег за противоречие;
Лука 2:40
А детето растеше и укрепяваше се духом, и се изпълняше с мъдрост; и благодат Божия бе на него.
Лука 2:52
А Исус успеваше в мъдрост, и възраст, и благодат пред Бога и человеците.
Лука 3:18
И с много други поучения, благовествуваше той на народа.
Лука 3:22
и слезе Дух Светий в телесен вид, като гълъб върх него; и глас биде от небето който казваше: Ти си Син мой възлюблений: в тебе благоволих.
Лука 4:18
„Дух Господен е на мене, защото ме помаза да благовествувам на сиромасите; проводи ме да изцеля съкрушените сърдцем, да проповедам на пленниците освобождение и на слепите прогледване, да пусна угнетените в свобода,
Лука 4:19
да проповедам благоприятната Господня година.
Лука 4:22
И всички му засвидетелствуваха и чудеха се за думите на благодатта що излезваха из устата му и думаха: Не е ли този синът Иосифов?
Лука 4:43
А той им рече: че и в другите градове требва да благовестя царството Божие; понеже на това съм проводен.
Лука 6:28
благославяйте онези, които ви кълнат, и молете се за онези които ви правят пакост.
Лука 6:32
И ако любите онези които любят вас, каква благодат имате? защото и грешниците любят любящите тех.

Лука 6:33
И ако правите добро на онези които вам правят добро, каква благодат имате? защото и грешниците правят същото.
Лука 6:34
И ако давате на заем на тези от които се надеете пак да вземете, каква благодат имате? защото и грешни на грешни заемат за да вземат пак равното.
Лука 7:22
И отговори Исус и рече им: Идете и възвестете Иоану което видехте и чухте, че слепи прогледват, хроми ходят, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръснуват, и на сиромасите се благовествува.
Лука 8:1
И след това ходеше от град на град и от село на село да проповедва и да благовествува царството Божие; и дванадесетте ученици беха с него,
Лука 8:15
А което на добрата земя, те са онези които чуят словото, държат го в добро и благо сърце, и приносят плод в търпение.
Лука 9:16
А той взе петте хлеба и двете риби, погледна на небето, и благослови ги, и ги разчупи, и даваше на учениците си да сложат пред народа.
Лука 10:21
В този час възрадва се духом Исус, и рече: Благодаря ти, Отче, Господи на небето и на земята, че си утаил това от мъдри и разумни, и открил си го на младенци; ей, Отче, защото така бе угодно пред тебе.
Лука 12:32
Не бой се, мало стадо; защото Отец ви благоволи да ви даде царството.
Лука 12:42
И Господ рече: Кой е прочее онзи верен и благоразумен домостроител, когото господарят ще постави над слугите си да дава на време всекиму определената храна?
Лука 13:35
Ето оставя се вам домът ваш пуст; и истина ви казвам че нема да ме видите дори дойде времето когато ще речете: Благословен който иде в името Господне.
Лука 16:16
Законът и пророците до Иоана беха; от тогаз царството Божие се благовествува, и всеки се нуди да влезе в него.
Лука 17:9
Дали ще благодари на тогоз ратая защото е свършил каквото му е било поръчано! Не се надея.
Лука 17:16
и падна на лице при нозете му, та му благодареше; и той бе Самарянин.
Лука 18:11
Фарисеят се изправи и молеше се в себе си така; Боже, благодаря ти, че не съм както другите человеци, грабители, обидници, прелюбодейци, или както този митар:
Лука 19:12
И рече: человек некой си благороден отиде в страна далечна да приеме за себе си царство и да се върне.
Лука 19:38
и казваха: Благословен царът който иде в името Господне: мир на небето и слава във вишних!
Лука 20:1
И в един от ония дни, когато поучаваше той народа в храма и благовествуваше, надойдоха първосвещениците и книжниците наедно със старейшините,
Лука 22:17
И като взе чашата, благодари и рече: Вземете това и разделете го помежду си;
Лука 22:19
И взе хлеб, и като благодари преломи го, даде им, и рече: Това е телото мое което се за вас дава: това правете за мое възпоминание.
Лука 22:25
А той им рече: Царете на народите господаруват над тех, и тези които ги владеят наричат се благодетели.
Лука 24:30
И като седна с тех на трапезата, взе хлеба и благослови, и преломи и даваше им.
Лука 24:50
И ги изведе вън до Витания; и дигна ръцете си та ги благослови.
Лука 24:51
И когато ги благославяше, отстъпи се от тех и възносяше се на небето.
Лука 24:53
и беха винаги в храма, хвалеще и благославеще Бога. Амин.
Йоан 1:14
И словото стана плът, и всели се между нас, (и видехме славата негова, слава както на единороднаго от Отца,) пълен с благодат и истина.
Йоан 1:16
И всинца ние от неговата пълнота приехме, и благодат за благодат;
Йоан 1:17
защото законът чрез Моисея бе даден, а благодатта и истината чрез Исуса Христа биде.
Йоан 6:11
И взе Исус хлебовете и благодари, и раздаде ги на учениците, а учениците на седещите; така и от рибите колкото искаха.
Йоан 6:23
(а други ладии дойдоха от Тивериада близо до местото дето ядоха хлеба когато Господ бе благословил.-)
Йоан 11:41
Тогаз дигнаха камика дето лежеше умрелият. А Исус дигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря ти че ме послуша;
Йоан 12:3
Тогаз Мария взе една литра чисто драгоценно миро нард и помаза нозете Исусови, и отри нозете му с космите си; и къщата се изпълни от благоуханието на мирото.
Йоан 12:13
взеха вейки финикови та излезоха да го посрещнат, и викаха: Осанна! благословен който иде в името Господне, цар Израилев!
Деяния 2:5
А тогава имаше в Ерусалим да живеят Юдеи, человеци благочестиви от всеки народ що има под небето.
Деяния 2:47
като хвалеха Бога, и беха благоприятни на всичкия народ: а Господ всеки ден прибавяше на църквата спасяемите.
Деяния 3:12
А като виде Петър отговори народу: Мъже Израиляни, що се чудите за това? или що се взирате на нас, като че от своя сила или благочестие сме сторили тогози да ходи?
Деяния 3:25
Вие сте синове на пророците, и на завета който завеща Бог на отците наши, когато рече Аврааму: „И всите племена на земята в твоето семе ще се благословят.“
Деяния 3:26
Бог като възкреси Сина своего Исуса, до вас най-първо го проводи да ви благослови, и да отвръща всекиго от лукавствата ваши.
Деяния 4:9
понеже от нас се иска днес ответ за едно благодеяние към человек немощен, чрез какво биде той изцелен;
Деяния 4:33
И апостолите със сила голема отдаваха свидетелството за възкресението на Господа Исуса; и голема благодат бе над всички тех.
Деяния 5:42
И всеки ден не преставаха от да учат и да благовествуват за Исуса Христа и в храма и по къщите.
Деяния 7:10
и избави го от всичките му беди, и даде му благодат и мъдрост пред Фараона царя Египетски, който го постави управител над Египет и над всичкия си дом.
Деяния 7:46
който намери благодат пред Бога, и попроси да намери жилище за Бога Яковова.
Деяния 8:2
А некои благоговейни человеци погребоха Стефана, и направиха над него голем плач и ридание.
Деяния 8:4
А тези които беха се разишли обхождаха и благовествуваха словото.
Деяния 8:12
Но когато поверваха във Филипа, който благовествуваше за царството Божие и за името Исус Христово, кръщаваха се мъже и жени.
Деяния 8:35
А Филип отвори уста, и начна от това писание та му благовести Исуса.
Деяния 10:2
благочестив и богобоязлив с всичкия си дом; и раздаваше много милостини на народа, и молеше се Богу непрестанно.
Деяния 10:7
И като си отиде ангелът който говореше Корнилию, той повика двамина от слугите си и един благочестив войн от тези които се намерваха всекога при него;
Деяния 10:36
Словото което проводи на синовете Израилеви та им благовествуваше мир чрез Исуса Христа, (той е Господ на всички,)
Деяния 10:38
как помаза Бог с Дух Свет и със сила Исуса от Назарет, който обхождаше, правеше благодеяния, и изцеляваше всичките насилвани от дявола; защото Бог беше с него.
Деяния 11:20
И от тех имаше некои человеци Кипряни и Киринейци които, като влезоха в Антиохия, говореха на Елинистите, и благовествуваха им Господа Исуса.
Деяния 11:23
И той като дойде и виде Божията благодат възрадва се, и подканяше всичките да пребъдват в Господа с постоянно сърдце.
Деяния 13:32
И ние ви благовествуваме че обещанието което стана на отците ни,
Деяния 13:43
И когато се разиде съборът, мнозина от Юдеите и от благочестивите прозелити тръгнаха след Павла и Варнава; които като се разговаряха с тех убеждаваха ги да пребъдват в Божията благодат.
Деяния 14:3
Но и тъй, те доста време преседеха и проповедваха с дързновение в Господа, който свидетелствуваше за словото на своята благодат, и даваше да стават знамения и чудеса чрез техните ръце.
Деяния 14:26
и от там отплуваха в Антиохия, от дето беха препоръчени на Божията благодат за делото което извършиха.
Деяния 15:11
Но ние верваме че с благодатта на Господа Исуса Христа ще се спасим както и те.
Деяния 15:40
а Павел си избра Сила и тръгна, препоръчен от братята на Божията благодат.
Деяния 17:4
И некои от тех поверваха и присъединиха се с Павла и Сила; така и много множество от набожните Елини, и от благодарните жени не малко.
Деяния 18:27
И когато се канеше той да мине в Ахаия, братята го насърдчиха, и писаха до учениците да го приемат; и той като дойде много помогна на повервалите чрез благодатта;
Деяния 20:24
Но не ме е грижа за нищо от това, нито ми е свиден животът ми, докле да изкарам пътя си с радост, и служението което приех от Господа Исуса да проповедвам евангелието на Божията благодат.
Деяния 20:32
И нине, братие, препоръчам ви на Бога и на словото на неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследие между всичките осветени.
Деяния 21:8
А на утринта Павел и ние които бехме с него излезохме та дойдохме в Кесария; и влезохме в дома на Филипа благовестника, който бе един от седмината дякони, и останахме при него.
Деяния 22:12
И некой си Анания, человек благочестив по закона, свидетелствуван от всичките там живеещи Юдеи,
Деяния 24:2
И като го повикаха, начна Тертил да го обвинява, и казваше: Понеже се поминваме в големо спокойствие чрез тебе, честити Феликсе, и понеже чрез твоето промишление биват благоустроения на този наш народ,
Деяния 24:3
с всяко благодарение всегда и всекъде признателни сме ти.
Деяния 27:35
И като рече това взе хлеб, благодари Богу пред всички та преломи, и начна да яде.
Деяния 28:15
И от там братята като чуха за нас излезоха до Апиевото Тържище и до Трите Кръчми да ни посрещнат; и Павел като виде тия братя благодари Богу и ободри се.
Яков 1:26
Ако някой от вас мисли че е благочестив, и не обуздава езика си, но лъже сърдцето си, суетно е неговото благочестие.
Яков 1:27
чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледва сирачетата и вдовиците в утеснението им, и да пази себе си неосквернен от света.
Яков 3:9
С него благославяме Бога и Отца, и с него кълнем человеците създадените по подобию Божию.
Яков 3:10
От същите уста излезва благословение и клетва. Не требва, братие мои, да бива това така.
Яков 3:17
Но мъдростта която е от горе първо е чиста, после мирна, приветлива, благопокорна, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.
Яков 4:6
Но по-голема благодат дава Бог; за това казва: „Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. „
Яков 5:11
Ето, ублажаваме търпеливите: чули сте търпението Иовово, и видели сте сетнината от Господа, че е многомилостив Господ и благоутробен.
1 Петрово 1:2
избрани по предузнание на Бога Отца, чрез освещението на Духа, в послушание и поръсване на кръвта Исус Христова: Благодат и мир да се умножи вам.
1 Петрово 1:3
Благословен Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който по многото своя милост възроди нас за надежда жива чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите,
1 Петрово 1:10
за което спасение претърсиха и изследваха пророците които пророкуваха за благодатта която бе за вас.
1 Петрово 1:12
И откри им се че не е за тех, но за нас, служеха те това което сега се извести вам чрез тези които ви проповедаха благовестието с Духа Светаго проводенаго от небеса; в което и самите ангели желаят да надникнат.
1 Петрово 1:13
За това, препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете трезвени, и имайте съвършена надежда за благодатта която ще се даде вам когато се яви Исус Христос;
1 Петрово 2:5
И вие като живи камене зидете се на дом духовен, на свещенство свето, да принесете жертви духовни благоприятни Богу чрез Исуса Христа.
1 Петрово 3:7
Така също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, и отдавайте почест на женския пол като на по слаб съсъд, и като на сънаследници на благодатта на живота, да не става препятствие на молитвите ви.
1 Петрово 3:9
Не въздавайте зло за зло или хула за хула, но, напротив това, благославяйте; понеже знаете че на това бехте призвани, за да наследите благословение.
1 Петрово 4:6
Понеже за това се проповеда благовестието и на мъртвите, за да се съдят по человечески във плът, а да живеят по Бога в дух.
1 Петрово 4:10
Всеки според дарбата която е приел, служете с нея едни на друг като добри строители на многоразличната Божия благодат.
1 Петрово 5:5
Подобно и вие, млади, покорявайте се на презвитерите; и всички един на друг като се покорявате облечете смиреномъдрието; защото Бог се противи на гордите, а на смирените дава благодат.
1 Петрово 5:10
А Бог на всека благодат, който чрез Христа Исуса е призвал нас във вечната своя слава, като пострадате малко, той да ви усъвършенствува, да ви утвърди, да ви укрепи, и да ви направи непоколебими.
1 Петрово 5:12
Писах ви на късо чрез Силуана, вернаго, както мисля, брата; и увещавам ви и свидетелствувам ви че тая е истинната Божия благодат в която стоите.
2 Петрово 1:2
Благодат и мир да се умножи на вас със познанието на Бога и на Исуса Господа нашего;
2 Петрово 1:3
както божествената негова сила е дарила нам всичко що е за живота потребно и за благочестието, чрез познанието на тогози който е призовал нас със слава и добродетел;
2 Петрово 1:5
И за това истото, турете всичкото си старание и приложете на верата си добродетел, на добродетел благоразумие,
2 Петрово 1:6
на благоразумие въздържание, на въздържание търпение, на търпение благочестие,
2 Петрово 1:7
на благочестие братолюбие, и на братолюбие любов.
2 Петрово 1:17
защото прие от Бога Отца чест и слава когато дойде нему от великолепната слава такъв глас: „Този е Син мой възлюбленият в когото аз благоволих.“
2 Петрово 2:9
то знае Господ да освободява благосечстивите от напаст, а неправедните да държи за съдния ден да се мъчат,
2 Петрово 3:11
И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви требва да сте вие в света обхода и в благочестие,
2 Петрово 3:18
Но растете в благодатта и в познанието на Господа нашего и Спаса Исуса Христа. Нему слава да бъде и нине и в ден вечний. Амин.
2 Йоаново 1:3
Да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина Отча, в истина и любов.
3 Йоаново 1:2
Възлюблене, молитствувам във всичко да благоуспеваш и да си здрав както благоуспева душата ти.
Юда 1:4
Защото се примъкнаха некои человеци, които отдавна са предназначени на това осъждение, нечестиви които преобръщат благодатта на Бога нашего във невъздържаност, и отричат се от самаго Владика Бога и Господа нашего Исуса Христа.
Римляни 1:5
чрез когото приехме благодат и посланичество за негово име да приведем в послушанието на верата от всичките народи;
Римляни 1:7
на всички вас които сте в Рим, възлюблени Божии, призвани светии: Благодат да бъде вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
Римляни 1:8
Най-първо благодаря Богу моему чрез Исуса Христа за всинца ви, защото верата ваша по всичкия свет се възвестява.
Римляни 1:9
Понеже свидетел ми е Бог, комуто служа с духа си в благовествуването на Сина му, че непрестанно ви споменвам,
Римляни 1:16
Защото не се срамувам от благовествуванието Христово; понеже е сила Божия за спасение на всекиго който верва, първом на Юдеина а после на езичника.
Римляни 1:21
Защото като познаха Бога не прославиха го като Бога, нито му благодариха; но осуетиха се в своите размишления, и помрачи се несмисленото техно сърдце.
Римляни 1:25
те които промениха истината Божия в лъжа и поклониха се и послужиха на тварта, а не на Твореца, който е благословен във веки. Амин.
Римляни 2:4
Или презираш богатството на неговата благост, търпеливост, и дълготърпение, без да знаеш че Божията благост те води на покаяние?
Римляни 2:16
в деня когато, според моето благовествуване, Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на человеците.
Римляни 3:24
а оправдават се даром с неговата благодат чрез изкупването което е в Христа Исуса,
Римляни 4:4
А на тогоз който работи, заплатата му не се вменява като благодат, но като дълг;
Римляни 4:16
За това наследието е от верата, за да бъде по благодат, така щото обещанието да е здраво на всичкото семе, не току на това което е от закона, но и на това което е от верата на Авраама, който е на всинца ни отец,
Римляни 5:2
чрез когото ние с верата придобихме и входа в тази благодат в която стоим, и се хвалим с надеждата на Божията слава.
Римляни 5:7
Защото едва ще се намери да умре некой и за праведен человек; (а може би да дръзне некой да умре за благодетелния;)
Римляни 5:15
Но не както съгрешението, така и дарованието; защото ако поради прегрешението на едногото измреха многото, то Божията благодат и дарованието чрез благодатта на едногото человека, Исуса Христа, много повече се преумножи за мнозината.
Римляни 5:17
Защото чрез прегрешението на едногото ако се въцари смъртта чрез едногото; то тези които получават изобилието на благодатта и на дарбата на правдата много повече ще царуват в живот чрез едногото Исуса Христа.
Римляни 5:20
А законът влезе изпосле, да се умножи прегрешението; а дето се умножи грехът, преумножи се благодатта;
Римляни 5:21
да би както царува грехът в смъртта, така да се въцари и благодатта чрез правдата в живот вечен чрез Исуса Христа Господа нашего.
Римляни 6:1
И тъй, що да речем? Да останем ли в греха за да се умножи благодатта?
Римляни 6:14
Защото грехът нема да ви обладае, понеже не сте под закон, но под благодат.
Римляни 6:15
А що от това? Да съгрешим ли защото не сме под закон, но под благодат?
Римляни 6:17
Благодарение обаче Богу защото бехте раби на грехът, но послушахте от сърдце образа на учението което ви се предаде.
Римляни 7:25
Благодаря Бога чрез Исуса Христа Господа нашего. И тъй, сам аз с ума си слугувам на Божият закон; а с плътта на греховния закон.
Римляни 9:5
На които са и отците, и от които се роди по плът Христос, който е над всичко Бог благословен во веки. Амин.
Римляни 10:15
И как ще проповедат ако се не проводят? както е писано: „Колко са прекрасни нозете на тези които благовествуват мир, на тези които благовествуват доброто!“
Римляни 10:16
Но всички не беха послушни на благовествуването; защото Исая казва: „Господи, кой поверва на онова което е чул от нас?“
Римляни 11:5
Така и в сегашното време останало е нещо остатък по избрание на благодатта.
Римляни 11:6
Ако ли е по благодат, не е вече от делата, защото инак благодатта не бива вече благодат; ако ли от делата, не е вече благодат, защото инак делото не е вече дело.
Римляни 11:22
Виж сега благостта и строгостта Божия; строгост над падналите; а благост над тебе ако пребъдеш в благостта му; ако ли не, то и ти ще бъдеш отсечен.
Римляни 12:1
И тъй, моля ви, братие, за Божието милосердие, да представите телата ваши в жертва жива, света, благоугодна Богу; то да бъде разумното ваше служене;
Римляни 12:3
Защото казвам чрез дадената ми благодат всекиму който е между вас, да не мъдрува за себе си по-високо от колкото требва да мъдрува, но да мъдрува така щото да смиреномъдърствува, по мерката на верата която мерка е всекиму Бог разделил.
Римляни 12:6
И като имаме дарования различни по дадената нам благодат, ако е пророчество, да пророчествуваме съразмерно на верата;
Римляни 12:14
Благославяйте тези които ви гонят: благославяйте, и не кълнете.
Римляни 13:13
Както в ден да ходим благопристойно; не по кощунства и пиянства, не по курварство и похотливост, не по крамоли и зависти;
Римляни 14:6
Който различава деня, различава го за Господа; и който не различава деня, за Господа го не различава. Който яде, за Господа яде, защото благодари Богу; и който не яде, за Господа не яде, и благодари Бога.
Римляни 15:14
И сам аз, братие мои, уверен съм за вас че и вие сте пълни с благост, изпълнени с всеко знание, и можете един друг да се наставлявате.
Римляни 15:15
Но, братие, писах ви неколко по-дързновено като да ви напомня, заради дадената ми от Бога благодат,
Римляни 15:16
да бъда служител Исус Христов в езичниците; и да върша свещенодействието на благовествуването Божие, за да бъде приношението на езичниците благоприятно, освещено Духом Светим.
Римляни 15:26
Защото благоволиха Македония и Ахаия да сторят некоя помощ на бедните между светиите в Ерусалим.
Римляни 15:27
Благоволиха наистина, и длъжни им са; защото ако езичниците станаха участници тем във духовните неща, длъжни са да им послужат и в телесните.
Римляни 15:29
И знам че кога дойда при вас ще дойда с изобилно благословение от Христовото благовествуване.
Римляни 15:31
да се избавя от противниците на верата в Юдея, и да бъде благоприятна на светиите моята в Ерусалим услуга,
Римляни 16:4
(които си положиха шиите под нож за моя живот, на които не съм само аз що благодаря, но и всичките църкви между езичниците,) и домашната им църква.
Римляни 16:20
А Бог на мира скоро ще строши Сатана под нозете ви. Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас. Амин.
Римляни 16:24
Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.
Римляни 16:25
А на тогова който може да ви утвърди по моето благовествуване и проповедта за Исуса Христа, по откровението на тайната която е била умълчана от вечни времена,
1 Коринтяни 1:3
Благодат да бъде вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
1 Коринтяни 1:4
Благодаря Богу моему винаги за вас за Божията благодат дадената вам чрез Исуса Христа,
1 Коринтяни 1:14
Благодаря Богу че не съм кръстил никого от вас освен Криспа и Гаия,
1 Коринтяни 1:21
Защото, понеже в Божията премъдрост светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез безумството на проповедта да спаси верващите.
1 Коринтяни 1:26
Понеже, братие, вижте вашето призвание, че измежду вас нема по плът мнозина мъдри, нито мнозина силни, нито мнозина благородни;
1 Коринтяни 3:10
Аз, според дадената ми от Бога благодат, като изкусен домозидател основание положих; а друг на него зиде. Но всеки да гледа как зиде на него.
1 Коринтяни 4:12
и трудим се та работим с ръцете си; като ни укоряват, благославяме; като ни гонят, търпим;
1 Коринтяни 4:15
Защото ако имате хиляди наставници в Христа, но мнозина отци немате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовествуването.
1 Коринтяни 7:3
Мъжът да отдава на жената длъжното ней благоразположение: подобно и жената на мъжът.
1 Коринтяни 7:35
И това го казвам за собствената ваша полза; не да ви наложа примка, но за благообразие и постоянно пребъдване в служенето Господне без развлечение на ума.
1 Коринтяни 9:12
Ако други участвуват във властта над вас, не требва ли ние повече? Тази власт обаче ние не употребихме; но търпим всичко, за да не причиним некое прекратение на благовествуването Христово.
1 Коринтяни 9:14
Така и Господ заповеда, проповедниците на евангелието да живеят от благовествуването.
1 Коринтяни 9:16
Защото ако проповедвам евангелието, то не ми е похвала; защото нужда ми надлежи, и тежко ми ако не благовествувам.
1 Коринтяни 9:18
И тъй, коя е моята заплата? Тая, с проповедването си да положа евангелието Христово без иждивение, така щото да не злоупотребя моята власт в благовествуването.
1 Коринтяни 10:5
Но в по-многото от тех не благоволи Бог; защото изпомреха в пустинята.
1 Коринтяни 10:16
чашата на благословението която благославяме не е ли причастие на кръвта Христова? Хлебът когото преломяваме не е ли причастие на Христовото тело?
1 Коринтяни 10:30
И ако аз с благодарение участвувам в яденето, защо да бъда охулван за това за което аз благодаря?
1 Коринтяни 11:24
и като благодари преломи, и рече: Вземете, яжте; това е телото мое което за вас се ломи; това правете за мое възпоминание.
1 Коринтяни 12:23
И тези части на телото които ни се виждат за по-безчестни, тем повече почест прилагаме, е неблагообразните наши удове имат по големо благообразие.
1 Коринтяни 12:24
А благообразните наши удове немат нужда. Но Бог е разпоредил телото, като е дал на лишеното по-голема почест;
1 Коринтяни 13:4
Любовта дълготърпи, благосклонна е; любовта не завижда; любовта не се превъзнося, не се гордее,
1 Коринтяни 14:16
Понеже ако славословиш с духа си, онзи който е от реда на простаците как ще рече на твоето благодарение, Амин, като не знае що говориш?
1 Коринтяни 14:17
Защото ти благодариш добре, но другият не се назидава.
1 Коринтяни 14:18
Благодаря Богу моего че аз от всички вас повече езици говоря.
1 Коринтяни 14:40
Всичко да бива благообразно и редовно.
1 Коринтяни 15:2
чрез което се и спасявате ако държите според както ви съм благовестил, освен ако не сте напраздно повервали.
1 Коринтяни 15:10
Но с Божията благодат съм каквото съм; и неговата на мене благодат не бе праздна, но трудих се повече от всички тех; не аз обаче, но Божията благодат която е с мене.
1 Коринтяни 15:57
но благодарение Богу който ни дава победата чрез Господа нашего Исуса Христа.
1 Коринтяни 16:23
Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас.
2 Коринтяни 1:2
Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
2 Коринтяни 1:3
Благословен Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, Отец на милосердието и Бог на всеко утешение,
2 Коринтяни 1:11
когато и вие с молитва съдействувате за нас, щото поради даденото нам чрез мнозина дарование да бъде за нас от много лица благодарение.
2 Коринтяни 1:12
Защото нашата похвала е това, свидетелството на нашата съвест че ние с простота и искреност по Бога, не с плътска мъдрост, но с благодат Божия, поминахме на света, а най-много между вас.
2 Коринтяни 1:15
И с тази увереност исках да дойда при вас по-изпърво, за да имате втора благодат,
2 Коринтяни 2:14
Но благодарение Богу който ни прави винаги да сме победители в Христа, и на всеко место чрез нас явява уханието на неговото познание.
2 Коринтяни 2:15
Защото ние пред Бога сме Христово благоухание за тези които се спасяват и за тези които погинват.
2 Коринтяни 4:3
Ако ли е нашето благовествуване покрито, то е покрито за тези които погинват,-
2 Коринтяни 4:4
за тези, неверните, на които богът на този свет е заслепил ума, да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на невидимаго Бога.
2 Коринтяни 4:15
Защото всичкото е за вас, щото благодатта умножена поради благодарението на мнозината да преизобилва в слава Божия.
2 Коринтяни 5:8
за това и дързновение имаме, и благоволяваме повече да излезем от телото и да се въдворим при Господа.
2 Коринтяни 5:9
За това и с ревност се стараем, въдворяваме ли се, отстраняваме ли се, да сме благоугодни нему.
2 Коринтяни 6:1
И ние, като съдействуваме с него, умоляваме ви да не бъде у вас напраздно приемането на Божията благодат.
2 Коринтяни 6:2
(Защото казва: „В прието време послушах те, и в ден на спасение помогнах ти;“ ето сега време благоприятно, ето сега ден на спасение.)
2 Коринтяни 6:6
с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с любов нелицемерна,
2 Коринтяни 8:1
Още, братие, обявяваме ви Божията благодат дадената на църквите в Македония;
2 Коринтяни 8:6
така щото примолихме се на Тита както бе започел така и да доизкара във вас и това благодеяние.
2 Коринтяни 8:7
И тъй, както изобилвате във всеко нещо, във вера и в слово и в разум и във всеко усърдие и в любовта си към нас, така да преизобилвате и в това благодеяние.
2 Коринтяни 8:9
защото знаете благодатта на Господа нашего Исуса Христа, че богат като бе стана сиромах за вас за да се обогатите вие с неговата сиромашия.
2 Коринтяни 8:16
А благодарение Богу, който вложи в сърдцето Титово истото усърдие за вас;
2 Коринтяни 8:19
(и не току това, но още избран е от църквите да пътува с нас за това благодеяние на което служим за славата на самаго Господа и за доказателство на вашето усърдие,)
2 Коринтяни 9:8
А Бог е силен да преумножи във вас всека благодат, така щото като имате винаги във всичко всеко доволство да преизобилвате във всеко добро дело;
2 Коринтяни 9:11
та да бъдете от всекъде богати във всека щедрост, която чрез нас произвожда благодарение Богу.
2 Коринтяни 9:12
Защото служенето на тая служба не само че запълня скудостта на светиите, но и преизобилва чрез много благодарения Богу;
2 Коринтяни 9:14
и чрез техното молене за вас, като им сте драги за премногото Божия благодат на вас.
2 Коринтяни 9:15
Благодарение же Богу за неизказаната негова дарба.
2 Коринтяни 10:14
Защото ние не се простираме вън от мерката си, като че не сме достигнали до вас; понеже досегнахме даже и до вас с благовествуването Христово.
2 Коринтяни 11:19
Защото вие като сте разумни, с благодарение търпите безумните;
2 Коринтяни 11:31
Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който е благословен във веки, знае че не лъжа.
2 Коринтяни 12:9
и рече ми: Доволно ти е моята благодат; защото силата ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с крайно благодарение по-добре ще се похваля с немощите си, за да се всели в мене силата Христова.
2 Коринтяни 12:10
За това, благодарен оставам в немощи, в укорения, в нужди, в гонения, в притеснения за Христа; защото когато съм немощен, тогаз съм силен.
2 Коринтяни 13:14
Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта Божия, и общението на Светаго Духа да бъде със всички вас. Амин.
Галатяни 1:3
Благодат да бъде вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Исуса Христа,
Галатяни 1:6
чудя се как вие от оногова който ви призова чрез благодатта Христова така скоро преминвате в друго благовествуване;
Галатяни 1:15
А когато Бог, който бе ме определил от утробата на майка ми, и призвал чрез своята благодат, благоволи
Галатяни 2:9
и като познаха дадената мене благодат, Яков и Кифа и Иоан, които се виждаха че са стълпове, дадоха десници на общение на мене и на Варнава за да идем ние в езичниците, а те в обрезаните.
Галатяни 2:21
Не отвъргам Божията благодат; защото ако оправданието бива чрез закона, то напраздно е Христос умрел.
Галатяни 3:8
И писанието, като предвиде че Бог чрез вера оправдава езичниците, предвъзвести Аврааму: „В тебе ще се благославят всите народи.“
Галатяни 3:9
Така щото тези които верват благославят се наедно с вернаго Авраама.
Галатяни 3:14
за да дойде благословението Авраамово чрез Исуса Христа на езичниците, така щото да приемем обещанието на Духа чрез верата.
Галатяни 5:4
Вие които се оправдавате чрез закона отстранихте се от Христа: отпаднахте от благодатта.
Галатяни 5:22
А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосердие, вера,
Галатяни 6:18
Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде, братие, с вашият дух. Амин.
Ефесяни 1:2
Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
Ефесяни 1:3
Благословен Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който е благословил нас с всеко духовно благословение в небесно блаженство в Христа;
Ефесяни 1:5
като ни е предопределил да бъдем усиновени нему чрез Исуса Христа, по благоволението на своята воля,
Ефесяни 1:6
за похвала на славната си благодат, с която е обдарил нас чрез Възлюбленаго си;
Ефесяни 1:7
в когото имаме изкупуването чрез кръвта му, прощението на прегрешенията по богатството на неговата благодат,
Ефесяни 1:9
като ни обади тайната на своята воля по своето благоволение което е от по-напред положил в него си;
Ефесяни 1:13
на когото и вие уповахте като чухте словото на истината, сиреч, благовествуването на вашето спасение, в когото и като повервахте бидохте запечатани с обещания Свети Дух,
Ефесяни 1:16
не преставам да благодаря Богу за вас, и да ви поменувам в молитвите си;
Ефесяни 2:5
и като бехме мъртви в престъпленията, оживи ни наедно с Христа, (по благодат сте вие спасени,)
Ефесяни 2:7
да покаже на идещите векове премногото богатство на своята благодат с добрината си към нас в Христа Исуса;
Ефесяни 2:8
защото по благодат сте спасени чрез верата; и това не е от нас; Божий дар е:
Ефесяни 2:17
и като дойде проповеда благовестието на мира на вас които бехте далеко, и на тези които беха близу;
Ефесяни 3:2
понеже сте чули смотрението на дадената мене за вас Божия благодат,
Ефесяни 3:7
на което бидох служител по дарбата на Божията благодат която ми е дадена по действието на неговата сила;
Ефесяни 3:8
на мене най-малкия от всичките светии даде се тая благодат да благовестя между езичниците неизследимото богатство Христово;
Ефесяни 4:7
А всекиму от нас се даде благодат по мерката на Христовото даруване.
Ефесяни 4:11
И той даде едни да са апостоли, други пророци, други пак благовестители, а други пастири и учители,
Ефесяни 4:29
Никое гнило слово да не излезва из устата ви, но онова което е добро за потребното назидание, за да принесе благодат на тези които слушат;
Ефесяни 5:2
и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас принос и жертва Богу в благовонна миризма.
Ефесяни 5:4
нито срамотни и пусти приказки, нито кощунства, които са неприлични неща; но повече вместо тех благодарение.
Ефесяни 5:9
(защото плодът на Духът е във всека благостиня, и правда, и истина:)
Ефесяни 5:10
опитвайте що е благоугодно Господу.
Ефесяни 5:20
винаги благодареще за всичко Богу и Отцу в името на Господа нашего Исуса Христа.
Ефесяни 6:15
и нозете ви да бъдат обути в приготвяне за благовестие на мир.
Ефесяни 6:19
и за мене да ми се даде слово да отворя устата си с дързновение, за да направя позната тайната на благовестието
Ефесяни 6:24
Благодат да бъде с всичките които любят искренно Господа нашего Исуса Христа. Амин.
Филипяни 1:2
Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
Филипяни 1:3
Благодаря Богу моему всекога когато ви поменувам,
Филипяни 1:7
както е и праведно за мене да мисля това за всинца ви, понеже ви имам на сърдце, и в оковите ми и в оправданието и в потвърдяването на благовествуването, всички вие сте съучастници мои на благодатта.
Филипяни 2:22
а вие знаете неговата верност че, както чадо с отца си слугува с мене в благовествуването.
Филипяни 4:3
още и тебе моля, искренни мой съдружниче, помагай им които наедно с мене се подвизаваха в благовествуването, наедно и с Климента и другите мои сътрудници, на които имената са в книгата на живота.
Филипяни 4:6
За нищо недейте се грижи; но във всеко с благодарение казвайте прошенията си на Бога с молитва и молене;
Филипяни 4:10
Аз се много възрадвах в Господа че сега най-после показахте изново процветеваща вашата за мене грижа; за което се погрижихте, но немахте благовремие.
Филипяни 4:15
А и вие, Филипяни, знаете че в началото на благовествуването, когато излезох из Македония, ни една църква не влезе в съобщение с мене за даване и за вземане, тъкмо едни вие;
Филипяни 4:18
Но приех всичко, и имам изобилно: задоволих се като приех от Епафродита проводеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна Богу.
Филипяни 4:23
Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.
Колосяни 1:2
до светите и верните в Христа братя които са в Колоса: Благодат вам и мир от Бога Отца нашего, и Господа Исуса Христа.
Колосяни 1:3
Благодарим Богу и Отцу на Господа нашего Исуса Христа, молеще се винаги за вас,
Колосяни 1:6
което дойде във вас, както и във всичкия свет, и принося плод и расте, както и във вас от който ден сте чули и познали Божията благодат в истината;
Колосяни 1:12
благодаряще Богу Отцу който ни удостои за участието в наследието на светиите във виделината;
Колосяни 1:19
защото в него благоволи Отец да се всели всичката пълнота,
Колосяни 1:27
на които благоизволи Бог да яви какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците, което е Христос във вас надеждата на славата;
Колосяни 2:7
вкоренени и назидавани в него, и утвърдени във верата както бехте научени, и преуспевайте в нея с благодарение.
Колосяни 3:12
И тъй, като избрани Божии свети и възлюблени облечете се с милосердие, благодат, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение.
Колосяни 3:15
И мир Божий да владее в сърдцата ви, на който сте призовани в едно тело; и благодарни бивайте.
Колосяни 3:16
Словото Христово да се вселява във вас богато с всека премъдрост; учете се и вразумявайте се в псалми и пения и песни духовни, като пеете Господу с благодат в сърцата си.
Колосяни 3:17
И все що правите словом или делом, всичко правете в името на Господа Исуса, благодареще чрез него Богу и Отцу.
Колосяни 3:20
чада, бъдете послушни на родителите си във всичко, защото това е благоугодно Господу.
Колосяни 4:2
На молитва бъдете постоянни, и бодърствувайте в нея с благодарение;
Колосяни 4:6
Говоренето ви да бъде винаги с благодат подправено със сол, да знаете как требва да отговаряте всекиму едному.
Колосяни 4:18
Поздравлението съм писал аз Павел с ръката си. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. Амин.
1 Солунци 1:1
Павел и Силуан и Тимотей до Солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
1 Солунци 1:2
Благодарим всекога Богу за всички вас, и поминуваме ви в молитвите си,
1 Солунци 1:5
защото нашето към вас благовествуване не стана само със слово, но и със сила, и с Духа Светаго, и с големо удостоверение, както знаете какви бехме заради вас помежду ви.
1 Солунци 2:4
но както бехме удобрени от Бога да ни повери благовествуването, така говорим, не като че угождаваме на человеци, но на Бога който изпитва сърдцата ни.
1 Солунци 2:8
Така, като имахме гореща любов към вас, имахме благодарение да ви предадем не току евангелието Божие, но и душите си, защото станахте любезни нам.
1 Солунци 2:13
За туй, и ние благодарим Богу непрестанно че, като приехте словото Божие което чухте от нас, приехте го, не като слово человеческо, но (като е наистина,) слово Божие, което и действува между вас верващите.
1 Солунци 3:9
Защото кое благодарение можем да въздадем Богу за вас заради всичката радост с която се радваме за вас пред Бога нашего?
1 Солунци 4:12
за да ходите благообразно пред външните, и да немате нужда от нищо.
1 Солунци 5:18
За всичко благодарете; защото това е волята Божия за вас в Христа Исуса.
1 Солунци 5:28
Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вас. Амин.
2 Солунци 1:2
Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
2 Солунци 1:3
Длъжни сме, братие, да благодарим Бога всекога за вас както е достойно, защото верата ви превъзрастява, и умножава се любовта на всекиго едного към другиго помежду всички вас;
2 Солунци 1:11
Заради това и винаги се молим за вас, да ви сподоби Бог наш на призванието, и да изпълни всеко благоволение на благостта и всеко дело на верата в сила;
2 Солунци 1:12
за да се прослави във вас името на Господа нашего Исуса Христа, и вие в него по благодатта на Бога нашего и Господа Исуса Христа.
2 Солунци 2:12
за да бъдат осъдени всички които не са повервали в истината, но са благоволили в неправдата.
2 Солунци 2:13
А ние сме длъжни винаги да благодарим Бога за вас, възлюблени от Господа братие, че Бог от начало е избрал вас в спасение чрез освещението на Духа и верването в истината,
2 Солунци 2:14
в което ви призва с нашето благовествуване за получаване на славата на Господа нашего Исуса Христа.
2 Солунци 2:16
А сам Господ наш Исус Христос, и Бог и Отец наш, който ни възлюби и по благодат даде ни вечно утешение и добра надежда,
2 Солунци 3:18
Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.
1 Тимотей 1:2
на Тимотея собственото ми във верата чадо: Благодат, милост, мир, от Бога Отца нашего, и Христа Исуса Господа нашего.
1 Тимотей 1:12
И благодаря Христу Исусу Господу нашему, който ми даде сила, че ме има за верен, и настани на службата мене
1 Тимотей 1:14
и преумножи се благодатта на Господа нашего с вера и любов в Христа Исуса.
1 Тимотей 2:1
И тъй, моля ви, преди всичко да правите моления, молитви, прошения, благодарения за всички человеци,
1 Тимотей 2:2
за царе, и за всички които са на власт, за да поминем живот тих и безмълвен във всеко благочестие и честност.
1 Тимотей 2:10
но с добри дела както подобава на жени които са се предали на благочестието.
1 Тимотей 3:2
Требва прочее епископът да е непорочен, на една жена мъж, трезвен, целомъдър, благочинен, страннолюбив, поучителен,
1 Тимотей 3:16
И без противоречие велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, оправда се в Дух, показа се на ангелите, проповедан бе в езичниците, поверван биде в света, възнесе се в слава.
1 Тимотей 4:3
и запрещават жененето, и заповедват въздържане от ястия които Бог създаде да ги употребяват с благодарение верните и тези които са познали истината.
1 Тимотей 4:4
Защото всеко създание Божие е добро, и нищо не е за отхвърляне когато се приима с благодарение;
1 Тимотей 4:7
А скверните и бабинските басни отбегвай, и обучавай себе си в благочестие.
1 Тимотей 4:8
Защото телесното обучение за малко е полезно; а благочестието е на всичко полезно, понеже има обещанието на сегашния и на бъдещия живот.
1 Тимотей 6:2
Тези които имат господари верващи да ги не презират по това че са братя; но толко повече да им работят, защото са верни и възлюбени тези които имат част в благодеянието. Това поучавай и увещавай.
1 Тимотей 6:3
Ако ли некой учи инак, и не пристава на здравите думи на Господа нашего Исуса Христа и на учението което е по благочестие,
1 Тимотей 6:5
праздни препирни на человеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят че благочестието е придобиване. Отдалечавай се от таквизи.
1 Тимотей 6:6
А благочестието с благодарение е големо придобиване.
1 Тимотей 6:8
а като имаме прехрана и облекло да сме благодарни с това.
1 Тимотей 6:11
Но ти, человече Божий, бегай от тези неща; и следвай правдата, благочестието, верата, любовта, търпението, кротостта.
1 Тимотей 6:21
на което като се предадоха некои погрешиха от верата. Благодат с тебе. Амин.
2 Тимотей 1:2
на Тимотея, възлюбленото чадо: Благодат, милост, мир от Бога Отца и Христа Исуса Господа нашего.
2 Тимотей 1:3
Благодаря Богу, комуто от прародители още служа с чиста съвест, че непрестанно те поменувам в молбите си ден и нощ,
2 Тимотей 1:9
който е спасил нас и призвал със свето призвание, не според делата ни, но по своето предложение и по дадената нам преди вечните времена благодат в Христа Исуса,
2 Тимотей 2:1
И тъй, ти, чадо мое, заякнувай в благодатта която е в Христа Исуса.
2 Тимотей 2:8
Помни Исуса Христа, от семето Давидово, който възкръсна от мъртвите според моето благовествуване;
2 Тимотей 2:21
И тъй, ако очисти некой себе си от тези неща, ще бъде съсъд за почет, освещен и благопотребен на стопанина, приготвен за всеко добро дело.
2 Тимотей 3:5
и ще имат вид на благочестие, а от силата негова ще са отречени; и от таквизи се отвращай.
2 Тимотей 3:12
Но и всички които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса ще бъдат гонени.
2 Тимотей 4:5
Но ти бъди трезвен във всичко, злопострадай, изработи делото на благовестител, извърши напълно служенето си.
2 Тимотей 4:22
Господ Исус Христос да бъде с твоя дух. Благодат вам. Амин.
Тит 1:1
Павел, раб Божий и апостол Исус Христов, по верата на избраните Божии и по познаването на истината която е по благочестие,
Тит 1:4
на Тита, истинното ми чадо по общата вера: Благодат, милост, мир, от Бога Отца и Господа Исуса Христа Спаса нашего.
Тит 1:8
но страннолюбив, добролюбив, целомъдър, праведен, благочестив, въздържателен;
Тит 2:5
да са целомъдрени, чисти, да си редят добре къщите, да са добри, благопокорни на мъжете си, за да се не охулюва словото Божие.
Тит 2:11
Защото се яви Божията благодат, спасителната на всите человеци,
Тит 2:12
която ни учи да се отречем от нечестието и от световните похоти, и да живеем целомъдрено и праведно и благочестиво в настоещия век,
Тит 3:4
Но когато се яви благодатта и человеколюбието на Спаса нашего Бога,
Тит 3:7
да би, оправдани чрез неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот.
Тит 3:15
Поздравяват те всички които са с мене: поздрави тези които ни любят във верата. Благодат да бъде с всички вас. Амин.
Филимон 1:3
Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.
Филимон 1:4
Благодаря Богу моему и винаги те поменавам в молитвите си,
Филимон 1:25
Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с вашият дух. Амин.
Евреи 2:9
А видим Исуса, който е направен малко нещо по-долен от ангелите, че за постраждането на смъртта е венчан със слава и чест, да би с Божията благодат вкусил смърт за всекиго человека.
Евреи 4:2
Защото нам се благовести както и тем; но тех ги не ползува словото което чуха, понеже в тези които го беха чули не беше размесено с вера.
Евреи 4:6
И тъй, понеже остава некои да влезат в него, и тези на които се от по-напред благовести не са влезли заради непокорството,
Евреи 4:16
И тъй, да пристъпваме с дързновение към престола на благодатта, за да приемем милост и да намерим благодат за помощ във време на нужда.
Евреи 5:7
който в дните на плътта си, като принесе със силно викане и със сълзи моления и молби тому който можеше да го избави от смърт, и послушан биде заради благоговейнството си,
Евреи 6:7
Защото земята която е пила дъжда що пада често на нея, и която ражда трева полезна на тези за които се и обработва, приима благословение от Бога;
Евреи 6:14
и каза: „Наистина, с благословение ще те благословя, и с умножаване ще те умножа;“
Евреи 7:1
Защото този Мелхиседек, цар Салимски, свещеник на Бога вишнаго, който срещна Авраама когато се връщаше от поразяването на царете и го благослови,
Евреи 7:6
но той, който не се водеше от техният род, взе десетък от Авраама, и благослови тогози който имаше обещанията.
Евреи 7:7
А без всяко противоречие по-малкото се благославя от по-голямото.
Евреи 10:29
за колко по-жестоко наказание, мислите, ще се удостои този който е потъпкал сина Божия, и е взимал за скверна кръвта на завета с която е осветен, и е укорил Духа на благодатта!
Евреи 10:38
„А праведният от верата ще живее;“ и „ако се дръпне некой назад, не ще да благоволи в него душата ми.“
Евреи 11:5
С вера Енох бе преселен да не види смърт, и не се намерваше защото го пресели Бог; понеже преди преселението му засвидетелствуван бе че е благоугодил Богу:
Евреи 11:20
С вера Исаак благослови Якова и Исава за това което имаше да стане.
Евреи 11:21
С вера Яков като беше на умиране благослови всекого от синовете Иосифови, „и поклони се като се подпре на краят на тоягата си.“
Евреи 12:15
и гледайте да не би да е лишен некой от Божията благодат; да не би изникнал горчив некой корен и да ви докара повреда, и да се не заразят мнозина от него;
Евреи 12:17
понеже знаете че и насетне когато искаше да наследи благословението отхвърлен бе; защото не намери место за покаяние у баща си ако и да го потърси със сълзи.
Евреи 12:28
За това, понеже приимаме царство което се не колебае, требва да имаме благодатта чрез която да служим Богу благоприятно с почест и благоговение;
Евреи 13:9
Не се увличайте след разни и странни учения; защото е добро с благодат да се укрепява сърдцето, а не с ястия, в които тези що са ходили не са се ползували.
Евреи 13:16
А благодеянието и спомоществованието недейте забравя; защото таквизи жертви са благоугодни Богу.
Евреи 13:21
дано да ви направи съвършени във всеко добро дело за да правите неговата воля, като действува във вас това което е благоугодно пред него чрез Исуса Христа, комуто да бъде слава във веки веков. Амин.
Евреи 13:25
Поздравяват ви които са от Италия. Благодат да бъде с всички вас. Амин.
Откровение 1:4
Иоан на седемте църкви които са в Азия: Благодат вам и мир от оногози който е, и който е бил, и който иде, и от седемте духове които са пред неговия престол,
Откровение 4:9
И когато животните приносят слава и почест и благодарение на тогози който седи на престола и живее във веки веков,
Откровение 5:12
И казваха с глас голем: Достойно е Агнето закланото да вземе сила и богатство и премъдрост и крепост и почест и слава и благословение.
Откровение 5:13
И всеко създание което е на небето и на земята и под земята, и колкото са в морето, и всичко що е в тех, чух че казваха: На тогози който седи на престола и на Агнето да бъде благословение и почест и слава и държава във веки веков.
Откровение 7:12
и казваха: Амин! благословение, и слава, и премъдрост, и благодарение, и почест, и сила, и крепост, Богу нашему във веки веков. Амин.
Откровение 10:7
но в дните на гласа на седмия ангел, когато затръби, тогаз ще се извърши тайната Божия както благовести на своите раби пророците.
Откровение 11:17
и думаха: Благодарим ти, Господи Боже Вседържителю, който си, който си бил, и който ще бъдеш, защото си приел големата си сила и въцарил си се.
Откровение 14:6
И видех друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие да проповеда на живеещите по земята и на всеко колено и племе и език и народ,
Откровение 18:12
стоки от злато, и сребро, и драгоценни камене, и бисери, и висон, и багреница, и коприна, и червеница, и всеко дърво благовонно, и всеки съсъд от слонови кости, и всеки съсъд от скъпоценно дърво и от мед и от железо и от мрямор,
Откровение 22:21
Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас. Амин.

Коментари

comments