Завета на Чистотата

▬ ஃ ▬ Завета на Чистотата ▬ ஃ ▬

част от том 4 на Свещени Методи: Пост Пречистване Чистота

(библейски извадки)

 

Пост

 

2 Царе 12:16

И моли се Давид Богу за детето, и пости Давид, и влезе та пренощува легнал на земята.

2 Царе 12:21

И рекоха му рабите му: Що е това което стори ти? Ти пости и плака за детето когато беше живо; а като умря детето ти стана и яде хляб.

3 Царе 21:27

И като чу Ахаав тези думи, раздра дрехите си, и тури вретище на снагата си, и пости, и лежеше обвит в вретище, и ходеше внимателно.

Псалми 35:13

Смирявах с пост душата си.

И молитвата ми се връщаше в пазухата ми

Псалми 69:10

И плаках и изнурявах с пост душата си;

Еремия 36:6

за то влез ти та прочети в свитъка който написа ти от устата ми словата Господни в ушите на людете, в дома Господен, в ден на пост; и ще ги прочетеш още в ушите на всичкия Юда които дохождат от градовете си;

Даниил 9:3

И обърнах лицето си към Господа Бога за да направя молитва и моления с пост, и вретище, и пепел;

Йоил 1:14

Осветете пост, прогласете тържество,

Съберете старейшините,

Всичките жители на земята,

В дома на Господа Бога Вашего;

Йоил 2:12

И сега вече, говори Господ,

Обърнете се към мене със всичкото си сърдце,

И с пост, и с плач, и с ридание.

Йоил 2:15

Затръбете с тръба в Сион,

Осветете пост, проповядайте тържество.

Йон 3:5

И мъжете на Ниневия повярваха в Бога, проповядаха пост, и се облякоха с вретище, от най големия им до най-малкия им;

Лука 2:37

И тя беше вдовица като на осемдесет и четири години, която не се отдалечаваше от храма, дето ноще и дене служеше Богу в пост и молитва.

Деяния 10:30

И Корнилий рече: Преди четири дена, до този час държах пост, и часа по девет като се молех Богу в къщата си, ето, застана пред мене человек в светло облекло.

Деяния 14:23

И като им ръкоположиха презвитери на всека църква, и се помолиха с пост, предадоха ги Господу в когото беха повервали.

1 Коринтяни 7:5

Не оставайте лишени един от друг, освен ако е нещо по съгласие за време за да се упражнявате в пост и молитва; и пак се схождайте наедно, да ви не изкушава Сатана поради вашето невъздържане.

Матей 4:2

И като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, напокон огладня.

 

 

Чистота

 

Битие 8:20

И съгради Ное олтар Господу; и взе от всеки скот чист и от всяка чиста птица, и принесе всесъжения на олтаря.

Битие 20:5

С незлобие на сърдцето си и с чистота на ръцете си сторих аз това.

Левит 20:25

За това, да правите разлика между чистите скотове и нечистите, и между нечистите птици и чистите, и да не осквернявате душите си с скотовете или с птиците или с всяко което пълзи по земята които ви аз отличих като нечисти.

Числа 8:7

И така да им направиш за очищението им: поръси ги с чистителна вода, и нека обръснат всичкото си тяло, и да изперат дрехите си, и да се очистят.

Числа 18:13

Начатките на всичките плодове на земята им които те ще донесат Господу твои ще бъдат: всеки чист в дома ти да ги яде.

Числа 19:12

Той ще се очисти с тази вода в третия ден, и в седмия ден ще бъде чист; ако ли се не очисти в третия ден, и в седмия ден не ще бъде чист.

Числа 19:19

И чистият да поръси нечистия в третия ден и в седмия ден; и ще го очисти в седмия ден. Тогаз нека изпере дрехите си и нека се омие с вода, и вечерта ще бъде чист.

Числа 31:23

всичко което може да влезе в огъня ще преминете през огън, и ще бъде чисто; но трябва да се очисти и с очистителната вода; и всичко що не влазя в огън да преминете през вода

2 Царе 22:21

Въздава ми Господ според правдата ми:

Според чистота на ръцете ми възмъздява ме.

2 Царе 22:27

С чист, чист ще бъдеш:

А с развратен, противно ще се поведеш.

Йов 8:6

Ако би бил ти чист и прав,

Непременно сега би се събудил той за тебе,

И направил би благополучно жилището на правдата ти;

Йов 11:4

Защото ти си рекъл: Говоренето ми е право,

И чист съм аз пред очите ти.

Йов 14:4

Кой може да извади чисто от нечисто?

Никой.

Йов 16:17

Ако и да няма неправда в ръцете ми,

И молитвата ми е чиста.

Йов 17:9

А праведният ще държи пътя си,

И който има чисти ръце ще нарасти силата си.

Йов 33:3

Думите ми ще бъдат според правотата на сърдцето ми;

И устните ми ще произнесат разум чист.

Йов 33:9

чист и без престъпление съм: неповинен съм;

И беззаконие няма в мене.

Псалми 12:6

Думите на Господа са думи чисти,

Сребро претопено в горнило от пръст

Очистено седем пъти.

Псалми 18:26

С чист, чист ще бъдеш;

А с развратен противно ще се поведеш.

Псалми 19:9

Страхът Господен е чист, пребивава въ век

Псалми 19:13

А още предупази раба си от гордост:

Да ме не обладае: тогаз ще бъда непорочен,

И ще бъда чист от голямо престъпление.

Псалми 24:4

Който е с чисти ръце и с непорочно сърдце

Псалми 51:7

Поръси ме с исоп, и ще бъда чист:

Омий ме, и ще стана по-бял от сняг.

Псалми 51:10

Сърдце чисто сътвори в мене, Боже,

И дух прав обнови вътре в мене.

Псалми 73:1

(по Слав. 72)

Псалом Асафов.

Благ е наистина Бог към Израиля,

Към чистите в сърдце.

Псалми 119:80

Нека бъде сърдцето ми чисто в повеленията ти

За да се не посрамя.

Псалми 119:140

Твоето слово е съвсем чисто;

И рабът ти го обича.

Притчи 15:26

Помишленията на лошия са мерзост Господу;

А думите на чистите са угодни.

Притчи 20:11

Познава се и самото дете от деянията си

Да ли са делата му чисти, и да ли прави.

Притчи 21:8

Пътят на развращения человек е крив;

А делото на чистия е право.

Притчи 22:11

Който обича сърдечната чистота

Има благодат на устните си, и царят му е приятел.

Езекиил 36:25

И ще поръся върху вас чиста вода, и ще се очистите: от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли ще ви очистя.

Софония 3:9

Защото тогаз ще туря в народите език чист,

За да призовават всичките името Господне

Захария 13:9

И ще прекарам третата част през огън;

И ще ги очистя както се чисти среброто;

И ще ги опитам както се опитва златото:

Те ще призоват името ми,

И аз ще ги послушам:

Ще река: Тези ми са люде;

И те ще рекат: Господ е Бог наш.

Матей 5:8

Блажени чистосърдечните; защото те ще видят Бога.

Матей 6:22

Светило на телото е окото; и тъй, ако е окото ти чисто, всичкото ти тело светло ще бъде.

Матей 7:5

Лицемере, извади първом гредата из своето око, и тогава щеш чисто виде да извадиш съчицата из братовото си око.

Матей 23:26

Фарисею слепи, очисти първом отвътре чашата и блюдото, да бъде и външното им чисто.

Матей 27:59

И като взе Иосиф телото, обви го в чиста плащаница,

Марк 7:35

И тоз час се отвориха ушите му; и развърза се връзката на езика му, и говореше чисто.

Лука 6:42

Брате, остави да извадя съчицата, която е в окото ти, кога ти сам не видиш гредата която е в твоето око? Лицемере! извади първом гредата из окото си, и тогаз щеш виде чисто за да извадиш съчицата която е в окото на брата ти.

Лука 11:34

Светило на телото е окото; и тъй, кога е окото ти чисто, и всичкото твое тело е осветлено; а кога е лукаво, и телото ти е тъмно.

Лука 11:41

Но от това що имате дайте милостиня, и, ето, всичко ще бъде за вас чисто.

Йоан 12:3

Тогаз Мария взе една литра чисто драгоценно миро нард и помаза нозете Исусови, и отри нозете му с космите си; и къщата се изпълни от благоуханието на мирото.

Йоан 13:10

Казва му Исус: Омитият нема потреба освен нозете си да омие, но е всичкий чист; и вие сте чисти, но не всинца.

Йоан 13:11

Защото знаеше предателят си; за това рече: Не сте всинца вие чисти.

Йоан 15:3

Вие сега сте чисти заради словото което ви говорих.

Деяния 18:6

И понеже те се противяха и хулеха, отърси си дрехите и рече им: Кръвта ваша на главите ви да е: аз съм чист от това: от нине ще ида в езичниците.

Деяния 20:26

За това, свидетелствувам ви на днешния ден че аз съм чист от кръвта на всички;

Яков 1:27

чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледва сирачетата и вдовиците в утеснението им, и да пази себе си неосквернен от света.

1 Петрово 1:22

Понеже сте очистили душите си с послушанието на истината чрез Духа за нелицемерно братолюбие, възлюбете се усърдно един друг от чисто сърдце;

1 Петрово 2:2

Пожелайте като новородени младенци чистото словесно млеко, с него да порастете,

1 Петрово 3:2

като видят вашето поведение че е със страх и чистота;

2 Петрово 3:14

За това, възлюблени, тези неща като очаквате, прилежавайте да се намерите чисти и непорочни пред него миром;

1 Йоаново 3:3

И всеки който има тази надежда на него очиства себе си, както е он чист.

Римляни 14:20

За ядене недей съсипва Божията работа. Всичко е чисто; но зло е на человека който яде със съблазън.

2 Коринтяни 6:6

с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Духа Светаго, с любов нелицемерна
2 Коринтяни 11:2

Защото ревнувам за вас с Божие ревнуване; понеже ви сгодих с един мъж да ви представя Христу чиста дева.

Филипяни 1:16

Едните възвещават Христа от съперничество, не с чистота, и мислят че прилагат тъга на оковите ми

Филипяни 4:8

Следователно, братие, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално, ако има некоя добродетел, и ако има некоя похвала, това размишлявайте.

1 Тимотей 1:5

А целта на заръчането е любов от чисто сърдце, от добра съвест, и от нелицемерна вера;

1 Тимотей 2:8

И тъй, искам мъжете да се молят Богу на всеко место, и да въздигат ръце чисти без гнев и съмнение.

1 Тимотей 3:9

да пазят тайната на верата с чиста съвест.

1 Тимотей 4:12

Никой да не презира твоята младост; но бъди на верните образ в слово, в поведение, в любов, в дух, във вера, в чистота.

1 Тимотей 5:2

старите жени като майки: по-младите като сестри, с всека чистота.

1 Тимотей 5:22

Не възлагай ръце за скоро на никого, нито бивай участник на чужди грехове. Пази себе си чист.

1 Тимотей 6:14

да упазиш заповедта чиста, безукорна, до явлението на Господа нашего Исуса Христа,

2 Тимотей 1:3

Благодаря Богу, комуто от прародители още служа с чиста съвест, че непрестанно те поменувам в молбите си ден и нощ,

2 Тимотей 2:22

И от младежките похоти отбегвай, и следвай правдата, верата, любовта, мира, с всички тези които призовават Господа от чисто сърце.

Тит 1:15

За чистите всичко е чисто; а за осквернените и неверните нищо нема чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени.

Тит 2:5

да са целомъдрени, чисти, да си редят добре къщите, да са добри, благопокорни на мъжете си, за да се не охулюва словото Божие.

Тит 2:14

който даде себе си за нас, да ни избави от всеко беззаконие и да ни направи чисти, за избран на себе си народ, ревнител на добри дела.

Евреи 10:22

нека пристъпваме с истинно сърдце в пълна вера, със сърдца очистени от лукава съвест, и с тело измито в чиста вода

Откровение 15:6

и излезоха из храма седемте ангели които държеха седемте язви, облечени в чисти и светли ленени дрехи, и препасани през гърдите със златни пояси.

Откровение 19:8

И даде й се да се облече с висон чист и светъл; защото висонът е оправданията на светиите.

Откровение 19:14

И войските небесни идеха след него на бели коне, облечени с висон бел и чист.

Откровение 21:18

И сградата на стените беше от яспис; и градът от чисто злато подобно на чисто стъкло.

Откровение 21:21

И дванадесетте порти беха дванадесет бисера; всека една от портите бе от един бисер; и улиците на града от чисто злато като стъкло прозрачно.

Откровение 22:1

И показа ми чиста река от вода на живот, бистра както кристал, която изхождаше от престола на Бога и на Агнето

 

Коментари

comments