Относно Свещени МетодиРезултат с изображение за писар

 

„В казаното от Христа има толкова Методи за приложение! Тези методи вие учили ли сте ги? Отсега нататък трябва да се учите да ги прилагате“. (Учителя Петър Дънов за Библията т.2, стр.324)

 

Свещени методи (окултни методи) са познатите предхристиянски и християнски Добродетели, както и някои древни практики-начини, състояния, качества, а и много повече от това. Духовните Принципи, Закони и Добродетели са надхристиянски (надрелигиозни), защото те са съществували преди всяка земна религия и ще надживеят всички земни форми на религиозност. Те (Принципи, Закони, Добродетели) са Същност и Духовност, а религиите и традициите са само променящи се временни форми.

В контекста на настоящия труд под думата метод се има предвид най-вече приложената и проявена Добродетел, както и начините за това прилагането и постигането им. Всяка Епоха адаптира Словото за времето си и добавя по нещо ново, макар и това „ново” да е от най-дълбока древност още преди създаването на Вселените. Учителя съвършено е разпределил (по малко и добре скрито/засекретено в беседите) тези Методи, а сега, след около 100 години, те се представят пред света в своята пълнота, защото съзнанието на хората е вече по-узряло да чуе и възприеме тези Велики истини. 

Добродетелите – Методи са посочени още в Завета на цветните лъчи на Светлината (думичките с най-малки букви вляво на всяка страница преди цитатите от Библията, както и в Плодовете на Духа – началната стр. от самия  Завет). По-късно те са подробно развити и разпределени във всички беседи и разговори дадени като Духовна Наука.  Това, разбира се, не изчерпва темата, защото имаме и подметоди, още качества, други състояния, чувства, духовни практики, духовни степени, които погледнати от определена духовна гледна точка по Учителя Беинса Дуно, пак представляват методи.

Това са само основните (но не и всички) Методи, Добродетели, някои качества и духовни практики за изучаване, работа и приложение, които водят към духовно развитие, ученичество и различни степени на Посвещение(духовна степен и метод). Относно Принципите: те са от най-висш порядък, следва да са обект на по-широко съставителско изследване и изучаване.

Ако от всички тези Методи се направи по един цялостен том (т.е. тематична извадка по една тема/и свързаните с нея понятия/ от всички беседи), и ако се добавят и Принципите като още по-обемисти томове с тематични извадки ще имаме Тематични Окултни КласовеТематичен Окултен клас на Методите и Принципите.

Ето Духовната Наука за един Духовен Университет-Школа (каквото всъщност е и Учението на Учителя). Има и много други теми за съставителство, освен Методите и Принципите, и ако се подходи по този (или подобен) цялостен, енциклопедичен съставителски начин, ще имаме изградена и пълна тематична Духовна Наука на Всемирното Бяло Братство.

>> за необходимостта от цялостни тематични извадки << (прочети повече)

За да достигнем до Принципите, трябва да преминем през Школата на Законите и Методите. Без приложение на по-горните методи ние оставаме в периферията на Учението на ниво кандидат ученици, оглашени, („запознати“, информирани). Само четейки, сме читатели; ако само слушаме, оставаме слушатели и сме запознати отчасти със Словото; ако само цитираме, без да прилагаме, сме духовни теоретици/философи; ако прилагаме откъслечно и от време на време това също е положително, но недостатъчно. Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»Ñ‚ат с изображение за old books

Пример: да предположим, че имаме някаква физическа болест и ни трябва определено количество и качество лекарство, а ние самоволно (или поради незнание) приемем едва 25% от необходимото лекарство – резултатът може да е от неприятен до трагичен. Защо обаче постъпваме по подобен лекомислен начин с много по-сложната материя на Духовната Наука, дадена от Учителя? Взимаме едва няколко тома с беседи или книги с кратки, откъслечни и/или субективни тематични извадки (от малък брой беседи, понякога са преразказ на преразказа с неизяснен произход); или приемаме за „достатъчно” кратки подбрани изречения с приятни картинки в интернет, които често са с комерсиална медийна насоченост. По-горните няколко изречения не са критика срещу нещо или някого, но наблюдение към „духовната мода”, която придобива повече популярност от самото Учение. Това води до изкривяване на Словото и е недопустимо! Нуждата от по-сериозен, мащабен и цялостен подход по повод цялостно тематично изучаване и методично прилагане на Словото, както и професионално-цялостно съставителство е очевидна!
Имаме дадено чисто Божие Слово от Учителя, което следва да се изучава и прилага като такова. Подбраните цитати не са събрани от определен брой беседи или томове, а са от всички беседи, лекции и някои разговори, обхващащи периода, през който Учителя е проповядвал – от 1897 г. до 1944 г. Извадките са от общо около 3878 беседи и 692 писма към първите ученици. Спазена е последователноста/хронологичността, с която са изнасяни беседите (т.е. изважда се всичко, свързано с дадената тема-Метод и то в последователността, дадена от Учителя; спазен е „такта и ритъма“ на изнасяне на самото Учение).

Всеки метод, приложен цялостно (на база всички беседи, лекции и достигналите достоверни разговори между Учителя и учениците), тотално и от сърце дава истинските духовни резултати.

Тогава (след такова приложение) може да се каже за някого: „Ето човека, човека ученик! Само ученикът е напълно Човек!”.

Резултат с изображение за old books

Приложението на Словото създава истинското Братство и Приятелство, сътворява неразрушимо доверие между душите (формалните събрания, дискусии не винаги помагат)

Литературното (еднократно, бързо, информативно) прочитане на беседите, или въпросните тематични извадки, е недостатъчно и би било само повърхностно и почти безрезултатно „запознаване”, „информиране“ относно темите.
Словото Божие, дадено чрез Учителя Беинса Дуно, не е „духовна информация” за бърз и/или еднократен прочит, а много повече от това, което, от своя страна, изисква съответното отношение – изучаване, всеотдайност, работа, приложение (поетично може да се каже: „Един живот не стига”).
Прилагайки всичко, написано тук (и всичко, казано от Учителя), според възможностите си, можем да очакваме реални духовни резултати и те няма да закъснеят, ще дойдат на определеното време

С помощта на дигиталните средства на 21 век в сайта www.petardanov.com (където, освен всичко събрано на едно място от Учителя, има и т.нар. Пакет Слово, който е съставен от всички записани и достигнали до нас беседи и лекции под формата на дигитална папка/пакет) стана възможно да се изследва цялото запазено и достигнало до нас Слово. Така можем да събираме и разглеждаме това духовно наследство мащабно и цялостно, да го изучаваме и прилагане тематично без пропуски (или с минимални такива).

Различният подход на съставителство в конкретния случай не може да се обясни с няколко изречения, само ще спомена, че не е компютърът, който извършва съставителството (автоматично, така „изведнъж”), а търсеща програма намира само в коя беседа и кога са казани въпросните търсени думи или изрази (по дадена тема – пример както е за том I за Слънцето). Оттам съставителя подбира изреченията, изследва/препрочита абзаци от беседите и поставя необходимото в новия тематичен сборник. Т.е. това не е изследване бързо и автоматично, а много внимателно и подробно се проучват изреченията и абзаците по темата (при това от обема на всички публикувани и достигнали до нас 3878 беседи, лекции в този дигитален пакет). Всичко, свързано с конкретната тема, се изважда в конкретния съставителски проект без пропуски(доколкото е възможно), като всеки цитат е номериран и се посочва беседата и датата на изнасянето ѝ. Подходът на съставителство е енциклопедичен!

Имаме един Океан от Духовно Слово (и то не е само за нас, а за целия свят), което е недостатъчно изследвано, разбрано и още по-малко – приложено.

Едно е сигурно: предстои много съставителска и сериозна работа, тя не може да се извърши само от един или няколко души.

Съставителски тематични трудове до момента има много и повечето имат своето положително място и значение. Те са добри средства Учението да се разгледа и изучава по систематично-тематичен начин, но им липсва необходимият обем, за да са цялостна Духовна Щкола – Наука, представяща всичко, казано от Учителя в беседите по определена тема.

Томовата поредица: „Изгревът на Бялото братство пее и свири, учи и живее” няма как да се включи в това съставителско изследване, тъй като тя представлява субективни преразкази на случки, истории, преживявания и събития на различни хора, които имат своето духовно-историческо значение – те са и вдъхновяващи и необходими разкази, но не са авторитетни от гледна точка на Духовната Наука, която Учителя съгражда в беседите.

Необходима е нова цялостна подредба на Словото по теми – заради нашето несъвършенство, а не защото самото Слово е „неподредено”. Ако имаме повече от 150 – 200 или повече тома (на дигитални носители и на хартия) със съставителски цялостни, енциклопедични сборници по теми: Принципи, Закони, Методи, Правила, Дефиниции, Молитви и Формули (всички молитви и формули на едно място без пропуски!), Упражнения, Понятия, Термини, Качества, Чуства, Състояния, Речник на думите, Речник на числата-цифрите, Тематични извадки относно човешкото тяло, Притчите, дадени в беседите, Имена на бележити личности и т.н. с енциклопедичен обем и стойност, ще можем да се ориентираме, учим и прилагаме много по-добре! Разбира се, тематичните извадки, дори и цялостни, са помощни средства за бъдещия ученик, те не могат и не следва да заместват беседите и лекциите (нямам такава идея). Лично аз гледам на настоящия съставителски сборник като едно ново тематично „Евангелие за Слънцето”. Както и колкото и да го препрочитаме и изследваме (най-вече прилагаме) ще намерим винаги нещо ново. 

Всяко изречение и абзац от Учителя, дори и извадено (на пръв поглед) от конкретната беседа, особено Законите, Принципите и Методите, заживява свой собствен живот и сътворява Свещен контекст, в който Истината присъства и създава уникален смисъл.
Цитатите са номерирани, както и с доказан произход, навсякъде под самия цитат точно е посочено заглавието на беседата, както и датата на изнасянето ѝ (всеки може да прочете и доизследва цитатите в контекста на беседата, както и да провери достоверността на написаното).

Нека оставя темата за съставителството и цялостния подход и поглед към Всемировото Духовно Наследство, оставено ни от Учителя Беинса Дуно, отворена.

Предстои ни работа и приложение! 

Успех, Приятели!

 

Калин Христов Кирилов

 

 

Да послужа, послужи, послужим

Амин

 

Коментари

comments