Азбучен показалец в сборника ЛУНАТА

 

Азбучен показалец* на термини и понятия в сборника Луната

* Номерата след всяко понятие или термин отговарят на номерацията на цитатите в сборника (а не на страниците!). Думите в скоби са допълнение или доуточнение към основното понятие.

(Общо около 302 термини, понятия и цифри)

Поръчка на Книгата-сборник ЛУНАТА (цена 2 лв.)

 

Адепт/и (светии, духовни учени)  78, 119 (учени от Изтока), 132, 138 (учени на Луната), 170, 183, 222(светии)

Анемия – 52

Астралния свят – 1

Астрално тяло – 184

Астролози (астрология, зодиак) – 47 (края на цитата), 58

Астрономи (астрономия) – 26, 132

Атмосферата на Земята – промяна – 77

 

Банкер (банкери) – 188

Баща (майка, братя, сестри, семейство) – 173

Битие (библ.) – 1

Билет за Луната – 71

Бог – 1, 69 (края на цитата), 161

Богатства на Месечината – 202, 226

Божествен Дух – 15

Божието Дело – 115

Болести – 205 (края на цитата), 227

Буквата С – 1, 5, 8

Българи – 22

 

Венера – 39

Взимане, даване – 234

Вода на Луната – 70, 132, 153 (изпарения и вода), 170

„Война” между планетите – 173 (втори абзац от цитата)

Влияние (въздействие) на Луната спрямо човека – 29, 30, 41, 47 (към края на цитата), 50, 58, 93, 95, 100, 119, 128, 132

Влияния (аспекти) от Сатурн и Луната върху човека – 123

Влюбване – 178

Втора Луна – 146 (виж също: Нова Луна)

„Въздух” (атмосфера) на Луната (виж и думата Кислород) – 132, 170

Вълк – 152, 156

Въображение – 13, 24, 29, 30, 39, 47, 55, 60, 68, 84, 115, 168

Въртенето на Луната около оста си – 195

Вътрешна Луна в човека – 201

Вътрешен телескоп в човека – 199

 

Гадатели – 24

Гении – 132, 160

Гледане към Месечината – 31

Гостуване (отиване или приемане на гости) при различните фази на Луната – 230

Градинарство (растениевъдство) – 39, 71 (градините на Луната)

 

Движенията на Земята и Луната – 144

Двуличие (двоумене/двоумие) – 43, 128, 261(променливост, изменчивост)

Ден на промените – 34

Дишане (ляв – дясна ноздра) – 135

Дните от седмицата и тяхната връзка с планетите от Сл. система – 191

Добрият и лошият живот – 43

Добро, зло на Месечината – 235

Доволство, недоволство – 234

Доказване (доказателства) относно Истината – 239

Древните хора (някой техни възможности) – 108

Думите и езика на Земята (заимствани от Луната) – 134

Духовните хора (духовния човек) – 70

Дъжд, дъждовни облаци – 65

Дълбоко дишане (задържане на въздуха) – 98

 

Еволюционен път на човешката раса – 118

Евреи – 117

Европейци – 117

Една от причините за създаването на Слънцето, Луната и звездите – 20

Едната страна (страните) на Месечината – 203

Етер – 239

 

Жената – 52

„Жените” на Слънцето – 159

Желанията – 229

Желязо – 24

Живак – 24 (края)

Жива или нежива Луна – 40, 75, 119, 216

Живот на Луната – 3, 16, 25, 57, 71, 72, 75, 78, 101, 111, 132, 138 (живот под кората на Луната), 153

Животът пренесен от Месечината на Земята – 111, 126, 134, 153

Живот в слънчевата система – 71

 

Залюбване (да се залюбим, обичаме) – 248

Заблуждения – 27

Завист – 27

Закон в движението на телата – 127

Зачеване – 76

Звездите – 69

Здравословно състояние – 194

Земеделие – 49, 54, 85

Земната ос – 47, 67, 111

Земята след 500, 600 милиона години – 210

Злато – 81, 167, 192 (злато в кръвта), 226

Злини (зло) – 132

 

Идеал за постижение (Слънцето и Луната) – 247

Идеи (идеите, идейност) – 58, 68

Излишна енергия в човека – 39

Излъчване (излизане) от тялото – 16

Изолацията на Земята от целия Космос – 220

Иманяри (иманярство) – 24

Исая – 49

 

Качества (и състояния) в човека и връзката им с планетите от Сл. система – 194

Кислород (виж: Въздух) – 77

Климат (земни климатични явления и промени) – 111, 138 (климат на Луната)

Колонии на човечеството извън Земята, поради висока численост на населението – 149

Косми – 233

Космически течения – 11

Котка (котки) – 158

Кръвообращението – 46

Кръговете (циркуси) на Луната – 138, 197

Куче – 42

Късмет – 24, 176

 

Лечение, Здраве – 22, 39, 56, 59 (зъбобол), 79, 96, 119, 129, 138 (сребро), 185, 194, 228

Лимфа – 96

Лицата на хората от бъдещето – 21

Лотария (хазарт) – 262

Лунните желания (желанията на Луната) – 68

Луната като Емблема на… – 13, 15, 70, 187, 195

Лунната соната (Л. В. Бетховен) – 171

Лунни типове (лунатици) – 24, 29, 41, 58, 205

Лъв – 156

Лъжа – 27, 201 (лъжата и Луната)

Любовта – 17, 118, 180 (на Слънцето, Луната и звездите към хората)

 

Мажорна, минорна гама – 225

Майка (баща, братя, семейство) – 173

Маймуните (тяхната еволюция) – 133

Марс – 24

Материя – 131

Меркурий – 19, 24 (края)

Месечината като „екран” на човешките мисли и желания – 242

Методи на Луната – 84

Методи на Слънцето – 84 – виж сборника: Виделината на Слънцето

Мисли (мислите) – 205

Мисловна енергия концентрирана на определени места на Луната – 138

Мисловно (въображаемо) упражнение срещу трудности – 60

Мит (легенда) за Земята и Месечината, като „кандидатки за женитба” със Слънцето – 203

Мирът на планетите – 259

Млад човек – 2

Мнението на Лунните жители относно Земните жители – 213

Мода – 261

Мозък (човешкия мозък) – 1, 39, 47, 218

Молитвата на Христос (времето за молитва)

Море на Луната – 71

Музика – 219, 257 (музика от/на Луната)

Мъжът – 52

Мъртви хора – 40

 

Надценяване на собствените си възможности – 100

Напускане (евакуация) на Земята след 500, 600 милиона години – 210

Наука на Луната (по-висока култура на Луната) – 199

Научна теория за образуване на Луната (в случая Учителя цитира светската наука) – 146

Неразположение – 114, 190, 228

Нервна система – 99, 119 (нервност)

Непостоянство – 43

Нечистота (нечистотии, нечисти влияния) – 5, 12, 58, 105, 132

Низходящи и възходящи влияния – 84

Нова Галактика (в съприкосновение с нашата Галактика) – 122

Нова Луна (явяване/образуване на нова Луна) – 26, 146

Новата култура – 11

Новото в света (нови условия, нова живот, нова Земя) – 26

Нова Земя, ново Слънце, нова Луна, нови звезди, нови хора – 214

 

Обичта – 254

Обич към Месечината – 206, 209, 228

Обсерватории на Луната – 134

Огън на Месечината (физическия огън на Венера и Луната) – 136

Окултна наука (окултисти) – 111, 126, 134, 153

Омразата на съществата живеещи на Луната – 245

Органично Сребро – 30

Органи в човешкото тяло за складиране на нехармонични енергии – 29

Осветяване на Земята отвсякъде – 67

Оста на Луната – 181, 195, 201

Отиване до Луната (пътуване, пребиваване на Луната) – 11, 16, 18, 57, 68, 71, 98, 99, 110, 118, 119, 120, 126, 134, 148, 155, 160, 183, 202(българи на Луната), 239

Отиване (пребиваване) на различни Слънца и Планети – 112

Отношения мъж – жена – 44

Отразяване на Слънчевата светлина от Луната към др. тела – 40

Отчаяние, обезсърчаване (мисловно упражнение срещу тези състояния) – 60

Очите (окото) на човека – 124

 

Паднали звезди – Земята, Луната, Венера, Марс, Юпитер – 35

Песен на Планетите – 257

Планетите от слънчевата система и връзката им с металите – 81

Планетите като разумни общества (съобщества) – 231

Подреждане, чистене, оправяне на неразбориите в къщи – 33

Погребване на Луната – 195

Погрешки – 262

Поезия (поет, за писането, стихотворение) – 29, 106

Полумесец – 1

Поклонение към Слънцето и/или Луната – 94, 132 (края на цитата), 228 (последно изречение)

Понеделник – 10, 33, 34, 167, 258

Почивка – 251

Праведния след смъртта – 232

Пребиваване на човека слез завършване курса/класа на Земята – 153

Предаване думи (словесно обяснение) на това което се вижда на Месечината – 243

Предание за хора живели на Месечината – 36

Предателство – 188

Пренасяне на материята – 46

Престъпления – 174

Преувеличение (за преувеличението) – 19

Приливи и отливи в моретата и океаните – 43, 53

Природен закон (един от законите) – 72

Произход на човечеството – 118

Променливост (изменчивост, двоумене) – 8, 54, 261

Промяна в светлината и цвета на Луната – 105

Пространството – 115

Пълен (т.е. телесно наднормен) човек – 114

Пълнене и празнене на Луната– 4, 7, 14, 39, 69

Първия час на Понеделник – 34

Път (пътека) до Луната – 148

Пътуване – 11

 

Радвайте се – 256

Развращение (развращава) – 12

Разочарование – 39

Разстояние и промените в разстоянието между Земя , Слънце, Луна – 37

Разстояние Земя – Луна (в случая Учителя цитира данни на науката от онова време – бел.съст.) – 150

Разумното същество, което ръководи Луната – 53

Разчитайки на хората… – 147

Рамената (широчина) – 236

Растения (растителност) на Месечината – 132, 175, 232

Растенията на Земята – влиянието на Луната върху тях – 27, 39, 49, 182, 211

Реалността – 113

Религиозни вярвания (религиозност, религия) – 47, 52, 55, 95 (края на цитата), 174 (последно изречение), 206, 237

 

Савел – 8

Светлината на Месечината – промяна – 122, 158

Светло бъдеще – 186

Свещено отношение към всичко, чрез което Бог се проявява – 240

Седем вълни/вериги, през които ще премине човечеството – 118

Семейство, семеен живот – 95, 96

Скептицизма – 19

Слабостите – 63

Слава (думата слава) – 51

Слушане – 7

Слънцето – виж сборника Виделината на Слънцето

„Слънцето и Луната ще потъмнеят” (според библията – тълкуване от Учителя) – 20, 32, 179

Скъпоценни камъни на Луната – 202

Смърт (мъртво нещо) – 12, 16, 71(края на цитата)

Собственост върху една Луна подарена от Господ – 115

Соломон (библ.) – 139

Спокойствие – 60

Сребро – 24 (края на цитата), 30 (органично сребро), 43, 81, 88 (сребро в кръвта), 96, 119, 138, 167, 189, 191 (сребро в кръвта)

Сребролюбието – 43

Стар човек – 2

Страх (страхливост) – 107

Студенината на Луната – 40

Студен пояс между Земята и Месечината – 18

Студенина (хладина) в човека – 128

Съветите (съветване) с вътрешната Луна в човека – 201

Съвършения човек – 73

Създаване на Луната (една от причините) – 29, 58 (в кой ден е създадена)

Съобщения с Луната (комуникации, контакт с лунните жители и/или Луната) – 11, 71, 72 (края на цитата), 200, 222, 263(радиоприемник към Луната)

Сън (спане) – 39, 130, 132 (средата на цитата)

Сърце – 4, 5, 39, 128, 169, 241

Състояния (смяна на състоянията) – 114

Същества на Луната (лунни жители) – 71, 72, 75, 213, 232, 259

 

Тегло (според светската наука) на Земята и Луната – 166

Температура на Луната – 174

Трансформатор на Слънчевата енергия е Луната – 205, 224

Турци (Турция) – 24 (поговорка) 54, 58

Тъмна (невидима) планета между Земята и Слънцето – 47

Тъмните нощи на Христос (времето Му за молитва) – 38

 

Ум (човешкия ум) – 1, 39, 47, 49, 50, 99, 128, 169, 177, 204, 205, 206, 242

Условия на Земята преди милиони години – 29

Умствено упражнение (визуализация, мисловна „маневра”) – 23

Учените (светски учени, научен свят) – 16, 69, 70, 75, 104, 108. 132, 166, 244 (теориите на науката)

 

Фа (тонът фа) – 143, 225

Фантазия – 97, 261

Фламарион – 72

Формула за лечение на зъб (само за ученици) – 59

 

Хората в миналото са живели на Луната – 75

Хора на въображението – 24

Хората – 163

Храмовете на бъдещето – 64

Христос – 15

 

Цветове (здравословни и нездравословни) – 82

Цигулката – 246

Църква – 32

 

Челото на човека – 168, 201 (месечина на челото)

Черен дроб – 193

Число на илюзии – 188

Чистене, чистота (пречистване, очистване) – 88, 105, 119 (края на цитата), 121, 132, 190, 227

Чистилище – 232

Чистият разум – 221

Човекът като малка, микроскопична вселена – 45

Човешката любов – 180

 

Щастието – 152

Юда – 188

 

ЧИСЛА (цифри) част от показалеца

 

Единицата – 227, 252

Числото 2, двойката (число на Луната) 227, 252, 253

2 часът (за 02.00ч. на часовника) – 250

Числото 4 – 86

4 часа̀ от денонощието (за 04.00ч. на часовника) – 250

4 пъти в месеца промяна в ума на хората със силно лунно влияние – 177

Четвъртия ден от Сътворението238

12 разговорни езика, за да отидем до/на Луната – 134

Родените на дата 13-ти61

13 месеца, 13 луни в годината – 117

13 новолуния в годината – 157

14 дни – 4, 6

– 150 градуса (под нулата) на Земята след 500, 600 милиона години – 210

19 колебания в движението на Земята – 47

Числото 19 – 12

23° отклонение на земната ос – 47, 111

250 грама маса/тежест на човека, ако е на Луната – 162

26 дена неизпълнение на обещаното от хората със силно лунно влияние – 177

27 дена и няколко часа (за реализиране на Лунно желание) – 68

– 270 градуса (под нулата) температура на Луната – 174 (Учителя цитира светската наука)

28 дена – 5

33 сребърника – 188

75% намаляване на злините/нечистотиите благодарение на Луната – 146

75% от изклченията се дължат на Луната – 111

След 2100 години – 122

След 25 000 години път (пътека) до Луната – 148

25 000 години – 148

75 000 години – 148

„Хиляда и една нощ*” – 197, 232 *(често използвана метафора от Учителя)

Сто хиляди души (жители) на Луната – 78, 210 (Учителя дава приблизителен брой – бел.съст.)

144 хиляди човека* (жители) население на Луната – 125 *(предание, мит или окултна истина от миналото. Това не е твърдение на самия Учител и следва да се прави разлика, когато той изнася Истината, и когато цитира някой или нещо друго. В контекста на настоящия цитат Учителя Беинса Дуно цитира „едно старо предание” – бел.съст.)

500 000 000 (преди петстотин милиона години) – 146

6 000 000 000 000 000 000 000 – 46

740 000 000 000 000 000 000 – 46

 

 

Коментари

comments